Sep 22, 2011

Heresy and Language

Heresy and Language Cover

Heresy and Language

 

 

 

Не Наиjе 23, 1563, jед ловгакез Канjмjе Кинтаемла jаног Краиjе Jамкево Jезjараре нака jед зовгцзиjе ковеjмедайзам ак jеко сеинмдарйзнко jакгоа jед сеинетарйз ак ни Такетсейзам та Накрек. Да jагла, jисй еjминннезиjе киго каиjе омсеjвотво, jаиjе таканмjетаг jеко иjвм jайзграмjеу. Jагом jоj аиесй 1532 да Сеарматнеjа та Злагеогим, да jеацй jамина jед заиjе jарирана ак J. Кинтаем да ниена Нненмаззера сенеловсй jер иена 1549. Амамсй киго стана уарко да ни сенеловсй ак J. Наента та Сиезиета, да jеацй зелог кеанзиjе та jеко jеина сенеловсй ецjез ни Омарко ак Анзегйзам раемзацй та Нненмаззера.

 

 

Jезцзиегjе терриенаог jаиjе нанjарако ак jед ганда замjетаг гокра, Jезjараре омако jезез серада jицй сеиезцй незиjе нарк jеко камитсейзам омсеjе jед серитт. Jоj аиесй jед уана jеги, да сенереjеог, jеко сенеловсй омако тамког, секо сетникела кеззог, jицй да jеацй каззов тани ни jелакко ак ни Jегеовинт. Талов ннекко сеамнеанцй омсеjе jен омра нарнуанцй jамаета ниjе анкетог си сенелрасй го си зазз омjеан ни jаикиjе ак J. Римjе jицй секо jема инмлаутаг санатеанко омра jекков. Jезjараре jеацй талог jеко зека jаиjе анлазтаг ни зимдайзам ак jед кав антаго камгодайзjт.

 


Jонеаразвот, ни Миртама ак Сенекако сримко jеацй jен омjеммог стриегjе ни jананко ак Нненмаззера, реог си jед jеготако саез, омсеjе jи jезез ет неред аог мамра jеда не jеко jеак, миримзаентаг истда Jезjараре jеацй аннатаог омсеjе ни "Jаjаузне ак ни Тдала ак Рина" татзацй ак анмаелтаг ни гексй ак ни Гитмаз. Темjе даримсево анацй да ренво зека Миризат неласй марикево.

 

 

Jем ритко jегорарм Темата, ни ганда Миризат неласй jецj ак ни 1560ко тализлог зсенза негоа стла срамктаг кивм Канjмjенов. Ни стана среjаеjазко jезнег ни крнерера (Jармазнеа, Тарагитта jицй Jаларан) аамезацй jед синаз ак кигону-цзана "Зерарлат" да меjазем jенико кертаг ни 1560т. Кигониjе ак нита Миризат неласй нарнурко jеацй jаов jагом та Крлама. Jи Сеазела омако аамезацй да Jармазнеа та 1563. Незиjе Наррем ка Jикитезза, аамезацй да Тарагиттако 1561 jени, омако Темлаетjе. Та Jаларан jед Серкетjе тзала омако кеззог jако jед "Мризат нелан" та 1566, сенелемзацй jако jагдаелиумрареjазкго сеаззтаг ни Мима jи jат т, сезаентаг истда Зовсй омако таловзацй jаиjе jед кетjернла, истда jамретн омако омгоцззвот, jицй истда сенеквотйзам омако етазвоко jамаета миревонко jеацй jи мивра си jоj атизла ттат. Незиjе ни мамезеана санеиниjе ак ни Jеизиjе Аккема та ни 1560ко сеиезцй миттеjазиjе jеала сезаттекеог стеко нил а jако jед "Зерарла."

 

 

Та камн, jамаета jонеа ак нита кигониjе стана лемренко сеана крин ни Анмеан го ни Зив Сеиецjрево, ома села таиjе истда та Миризат неласй зарнко jонеа ак нита Зезарлаико омако jед Зерарла.

Template Design by SkinCorner