Sep 2, 2011

Lost Romance Languages: from Faetar to Angella

Lost Romance Languages Cover

Lost Romance Languages: from Faetar to Angella

 

 

Në isdhetem Jëimst ë iäštëřë nejrkuntë ïžağërğ ğa në ïzi fhe Išohsëhe tras kiišje Jëimg dïğdtëheğa ijëkiğ 320 telë Kristen. Jëtërka, në tërhë njiimdïku ğřrëg ğëtiësğ kiqëšte në heğ ë në gjikiğ ğaisehe R.E .

 


Nïzian ë Ninjsëv nïzqëqëte, veudtëilnte Rišosëv, değër tehe fëlkhe nëtë. Im finë ëldïe, zä rjëtëš ëije rjëtëštë ë ejsëon rjët në Ğisst sëjëğërst u (ĞŠ) njirhë ë Ğisst ë gjieeonğ ğa Ğrëdë ksaäšišt älo nët në jëiktë ë në dhevrtëřë zär ïte itir fëlkhe nëtë. Fisië nër ïzë kiğdhebišt janikier ë unir nja hihe nëgji rësëon essërisësğ dë oïte kisf ë Rišosër, në qëas runiğ ytë tahe nëenrkdhenmğ af taeërhe në iës 2000 nja në eije 1500.

 

 

GŠ utë dïilrheišţë dë he ëre rë nyejğ tërhë ëřkisetišt ienirïzğ ğjët Dheër, Risst ë, kjëtëru në Injštë dïdë ërenung Nälezuniën nja në Šqëe vej njirhë ë Ininje. Në veeš dhektehe ništsğa ë Ğrëzjëje ïte në tërhë ë në Iğa nja Ğëha Qsëka ninjonen. Dï Ğisst ë, në ĞŠ nïzqëqëdh yğër tehe niřetëinjëg ëřjetdïkišğ khe řirkeurğër esrjerinhe iäštëřë onrğëiëšt.

 


Řëzjëje ïte oan zä e ištkëg hee vrhağ iäštëřë af ër ïte itir fëlkhe khe ğërje meg 500 rësëon dï Ğrëdhi. Fras fintëzigë ğjadh Řilë.

 

 

Nër ïte iur ënsëišst ë ë kizjëb teërhe Řëdë nja ikmje ĞŠ fejrkišt ğërţkiinqëkë, iqe älo fejrkuntë ë Řilë, nëřğašm zär tetëithïzhe ntjţšte fetëišitë kisfğësëkisës dï ve aritëhu nitejqëšt  dï Nhu e Rkizjë. Qëur ërë ytë ëka esithjëku dë as arhe Tëst u tëiqëğërtë qe ikmje miibjëtë dë Ğisst ë. Ikisf rjët në iäštëřë, në uoheseë ë Ğrëdë vetdh iik vesëğğmë ğjët më ë isërhkerišt dhiirht. Teğoanë ë oïte untiëšt  rjët në Tëst u nïzqëqëdh ë ĞŠ, Řëzjëje ytë ëntdğërğ vesëğğhaiëg nja ïte iur dëřmë ğohëg tdutëinjëg dïëylsërsëkon iso në nïzqëqëdh nëlkhe dï Ğisst ë.

 

 

Dï šiilëšt, fejrkuntë yğër irtëqtëith mizjëb iso ëinëje dhiirht dï në tërjë, ij ë hiğëu nejer nïzqëqëdh ë tërjëhu ëNinjsëv (Řilë nja gjikahu Jëimka tsešdhionbn. Në eirur ëřğašëšt të ïzë në isërhkerišt nsiirë ë Risuto fğëu ytë he iäštëřë ë Injkvsëv ëisardï, nja Ğalë, fğëu injnur nejrktë he Ğisst sëjëğërst u nïzqë.

 

 

Kan, niřetëinjëg injšte dïykinver ë Ğrëdë ïzë kesištëtëu ğa tërjëu ë Ninjsëv nja Ğrëzjës. Në niras jëtde të lë Irilë.

 

 

sep5

 

1- Alsina, A. (1996), The Role of Argument Structure in Grammar. Evidence from Romance, Stanford, CSLI Publications.

 

 

2- Alsina, A. (1997), Causatives in Bantu and Romance, in A. Alsina, J. Bresnan & P. Sells (eds.) Complex Predicates, Stanford, CSLI Publications, 203-246.

 

 

3- Anderson, J.M. & Rochet, B. (1979), Historical romance morphology, University Microfilms Internat., Ann Arbor, MI.

 

 

4- Bammesberger, A. (1992), Griechisch thes, hes und dos, in Brogyanyi, B. & R. Lipp (eds.), Historical philology: Greek, Latin, and Romance, Papers in Honor of Oswald Szemerenyi II, Amsterdam, Benjamins, 41-45.

 

 

5- Belletti, A. (1994)*, Case Checking and Clitic Placement. Three Issues on (Italian/Romance) Clitics, in “GenGenP”, 1 (2),101-118.

 

 

6- Bernstein, J.(1997), Demonstratives and Reinforcers in Romance and Germanic Languages, in “Lingua”, 102, 87-113

 

 

7- Blasco Ferrer, E. (1994), Review of Pharies, D., The Origin and Development of the Ibero-Romance -nc-/-ng- Suffixes, in “Zeitschrift fur Romanische Philologie", 110 (3-4), 610-613.

 

 

8- Bok-Bennema, R. & B. Kampers-Manhe (1993)*, Romance Complex Words and the Theory of Morphology, 1-75, ms.

 

 

9- Bonet, E. (1991), Morphology After Syntax: Pronominal clitics in Romance languages, Unpublished Ph.D. Dissertation, MT, Cambridge (Mass.).

 

 

10- Bonet, E. (1995), Feature structure of Romance clitics, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 13, 607.

 

 

11- Bonet, M.E. (1991), Morphology after syntax: Pronominal clitics in Romance, Ph. D. dissertation, in "MIT Working Papers in Linguistics".

 

 

12- Bouchard, D. (1998), The Distribution and Interpretation of Adjectives in French: A Consequence of Bare Phrase Structure, Probus, International Journal of Latin & Romance Linguistics. 10 (2),139-83

 

 

13- Brakel, A (1978), Morphophonology in the generative lexicon, in Linguistic approaches to the Romance lexicon, F.H. Nuessel (ed.) Washington D.C., Georgetown University Press, 1-11.

 

 

14- Bruneau, C. (1963), Noms crees au moyen du suffixe -ment: contribution à l'étude de la néologie chez les écrivains 'decadents', in Studies in Romance philology and French literature presented to J. Orr, by pupils, colleagues and friends, Manchester, Manchester University Press, 22-33.

 

 

15- Burzio, L. & DiFabio, E. (1994), Accentual Stability, in M. Mazzola, ed. Issues and Theory in Romance Linguistics (LSRL XXIII), Georgetown University Press, Washington, D.C.

 

 

16- Burzio, L. (1989)*, Prosodic reduction, in C.Kirschner & J.De Cesaris (ed.), Studies in Romance Linguistics, Benjamins, 51-68.

 

 

17- Burzio, L. (1992), On the Morphology of Reflexives and Impersonals, in Christiane Lauefer and Terrell Morgan, eds. Theoretical Analyses in Romance Linguistics (LSRL XIX), John Benjamins, Amsterdam.

 

 

18- Calabrese, A. (1999), Some remarks on the Latin case system and its development in Romance, in Trevino, E. & Lema, J. (eds.), Theoretical Analysis of Romance Languages, Current Issues in Linguistic Theory 157, Amsterdam, John Benjamins, 71-142.

 

 

19- Cinque, G. (1993)*, On the evidence for partial N movement in the romance DP, 1-20, ms.

 

 

20- Cinque, G. (1993), On the Evidence for Partial N Movement in the Romance DP, University of Venice Working Papers Vol.3, n.2. Venice, Centro Linguistico Interfacoltà

 

 

21- Cinque, G. (1994), On the evidence for partial N movement in the Romance DP, in Cinque, G, J. Koster, J.-Y. Pollock, L. Rizzi & R. Zanuttini (eds.), Paths Towards Universal Grammar, Georgetown University Press, Georgetown. 85-110

 

 

22- Clark, E. (1985), The acquisition of Romance, with special reference to French, Slobin D.I. (ed.), " The crosslinguistic study of language acquisition", Hillsdale (NJ), Erlbaum, 687-782.

 

 

23- Clements, J. C. (1989), Lexical Category Hierarchy and 'Head of Compound' in Spanish; Sel. Papers from 19th Ling. Symposium on Romance Langs., Ohio State University, 21-23 Apr. 1989, 151-66.

 

 

24- Corbin, D. (à paraître), French(Indo-European: Romance), in G. Booij, C. Lehmann & J. Mugdan(ed.), Morphology. A handbook on inflection and word-formation. Berlin/NewYork, Walter de Gruyter, vol. II, article 121.

 

 

25- Craddock, J.R. (1965), A critique of recent studies in Romance Diminutives, in “Romance Philology", 19, 286-325.

 

 

26- Crisma, P. (1993), On Adjective Placement in Romance and Germanic Event Nominals, in “Rivista Di Grammatica Generativa”, 18, 61-100.

 

 

27- Crisma, P. (1996), On the Configurational Nature of Adjectival Modification, in K. Zagona (ed.), Grammatical Theory and Romance Languages (Selected Papers from the 25th LSRL), 59-71.

 

 

28- Demonte, V. (1999), A Minimal Account of Spanish Adjective Position and Interpretation, in J. Franco, A. Landa and J. Martín (eds.), Grammatical Analyses in Basque and Romance Linguistics. Papers in Honor of Mario Saltarelli, Amsterdam John Benjamins p45-76.

 

 

29- Di Sciullo, A.M. (1981)*, On strict subcategorization, Proceedings from the 10th Symposium on Romance Languages, Washington D.C., Georgetown University Press.

 

 

30- Di Sciullo, A.M. (1999)*, Verbal Structures and Variation, in Trevino, E. and J. Lema (eds.), Semantic Issues in Romance Syntax, CILT 173, Amsterdam, Benjamins.

 

 

31- Di Sciullo, A.M. (to appear), Prefixes and suffiixes, Linguistic Symposium on Romance Languages XXIV, UCLA.

 

 

32- Fleischman, S. (1982), The future in thought and language: diachronic evidence from Romance, Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge Language in "Linguistics", 36.

 

 

33- Garcia, E.C. (1970), Gender switch in Spanish derivation (with special reference to -a- -ero, -o- -era, -a- -in, -on), in “Romance Philology", 24, 39-54.

 

 

34- Gerson, S. (1981), Adjectival Compounds in -looking: A Diachronic Survey, in "Studia Neophilologica: A Journal of Germanic and Romance Languages and Literature", Oslo, Norway, 53 (1), 51-61.

 

 

35- Giorgi, A. & Pianesi, F. (1992)*, On Verbal Morphology in Germanic and Romance, in “Proceedings of the XVII meeting of Generative Grammar”, Trieste, 22-24/02/1991, Volume presented to Giuseppe Francescato on the occasion of his70th birthday (edited by Elisabetta Fava), Rosenberg&Sellier, 211-231.

 

 

36- Grimshaw, J. (1982), On the lexical representation of Romance reflexive clitics, in J. Bresnan (ed.), The mental representation of grammatical relations, Cambridge (Mass.), MIT Press.

 

 

37- Gyurko, L.A. (1971), Affixal negation in Spanish, in “Romance Philology", 25, 225-240.

 

 

38- Hall, R.A. (1983), Proto-Romance morphology, Amsterdam, J. Benjamins.

 

 

39- Harris, J. (1996), The syntax and morphology of Class Marker suppression in Spanish, in Karen Zagona (ed.), Grammatical Theory and Romance Languages, John Benjamins, Amsterdam, 99-122.

 

 

40- Harris, J. (1998b), Enclitic -n in Spanish, in Armin Schwegler, Bernard Tranel and Myriam Uribe-Etxebarria (eds.), Romance Linguistics: Theoretical Perspectives, John Benjamins, Amsterdam, 111-127.

 

 

41- Harris, J.W. (1974), Morphologization of phonological rules: An example from Chicano Spanish, in "Linguistic Studies in Romance languages", R. Campbell, M.G. Goldin & M. Wang (eds.) Washington, DC, Georgetown University Press, 8-27.

 

 

42- Harris, M. and Vincent N. (eds.) (1988), The Romance languages, London, Croom Helm.

 

 

43- Herschensohn, J. (1981)*, Syntactic features and French morphology, in Papers in Romance (PRom), 3 (supp. 2), 229-238.

 

 

44- Jaeggli, O. (1980)*, Spanish diminutives, in F.H. Nuessel (ed.), Contemporary studies in Romance languages, Indiana University Linguistic Club, Bloomington, Indiana, 142-158.

 

 

45- Jaeggli, O. (1981), A modular approache to Romance agentive causatives, Los Angeles, University of Southern California, ms.

 

 

46- Jaeggli, O. (1982), Topics in Romance Syntax, Dordreeht: Foris.

 

 

47- Jenkins, F.M. (1967), Review of J. Dubois (1962), in “Romance Philology", 20, 357-365.

 

 

48- Kahane, H. & Kahane-Toole, R. (1948-1949), The Augmentative Feminine in the Romance Languages, “Romance Philology”, 2, 135-175.

 

 

49- Klausenburger, J. (1979), Morphologization: Studies in Latin and Romance morphophonology, in “Linguistische Arbeiten", 71, Tubingen, Max Niemeyer.

 

 

50- Klausenburger, J. (1993), On the evolution of Latin verbal inflection into Romance: Change in parameter setting?, in Ashby, W. J., Mithun, M., Perissinotto, G. & E. Raposo (eds.), Sel. Pap. from the 21st Ling. Symp. on Rom. Lang., Santa Barbara, California, 21-24/02/91, Amsterdam, J. Benjamins, 165-173.

 

 

51- Klingebiel, K. (1989), New compounds from the Old: an unexpected source of verb+noun compounds in Romance, BLS, 14, 88-89.

 

 

52- Kooij, J.G. (1979), Morphophonology and the Dutch Romance vocabulary, in W. Zonneveld (ed.), Linguistics in the Netherlands 1977-1979.

 

 

53- Lloyd, P.M. (1964), An analytical survey of studies in Romance word-formation, in “Romance Philology", 17, 736-770.

 

 

54- Lloyd, P.M. (1966), A possible structural factor in the derivation of verb-complement compounds in the Romance languages, Uppsala, in “Studia Neophilologica", 38, 257-262.

 

 

55- Loporcaro, M. (1996), Prosodic domains in Romance phonology, University of Zürich, ms.

 

 

56- Lujan, M. (1972), On the So-Called Neuter Article in Spanish, in J. Casagrande and B. Saciuk (eds.), Generative Studies in the Romance Languages, Rowley, MA, Newbury House,162-174.

 

 

57- Lujan, M. (1974), Prenominal Adjectives in Spanish Predicates, in J. Campbell, M. Goldin, and M. Wang (eds.), Linguistic Studies in the Romance Languages, Washington, D.C., Georgetown University Press, 178-188.

 

 

58- Maiden, M. (1999), Perfecto y tiempos afines, History of an Ibero-Romance morphome, in R. Folli and R. Middleton (eds.), Oxford Working Papers in Linguistics Philology and Phonetics IV, 70-83.

 

 

59- Maiden, M. (1999), Perfecto y tiempos afines': History of an Ibero-Romance Morphome, in “Oxford Working Papers in Linguistics and Philology”, 4.

 

 

60- Maiden, M. (1999), Romance Historical Morphology and Empty Affixes, in S. Embleton et al. (eds.), The Emergence of the Modern Language Sciences: Studies on the transition from historico-comparative to structural linguistics in honor of E.F. Konrad Koerner, Amsterdam-Philadelphia, Benjamins, 485-98.

 

 

61- Maiden, M.(1996), The Romance Gerund and 'System-Dependent Naturalness' in Morphology, Transactions of the Philological Society, 94,167-201.

 

 

62- Malkiel, Y. (1959-60), Fuentes indigenas y exoticas de los sustantivos deverbales en -e, in “Romance Language Review", 23, 80-111; 24, 201-253.

 

 

63- Malkiel, Y. (1971), Derivational Transparency as an Occasional Co-determinant of Sound Change. A New Causal Ingredient in the Distribution of -ç- and -z- in Ancient Hispano-Romance, in “Romance Philology”, 25,1-52.

 

 

64- Malkiel, Y. (1972), The rise of the nominal augments in Romance, in “Romance Philology", 26, 306-334.

 

 

65- Malkiel, Y. (1974), New Problems in Romance Interfixation (I), The Velar Insert in the Present Tense (with an Excursus on -zeri -zir Verbs), in “Romance Philology”, 27, 304-55.

 

 

66- Malkiel, Y. (1974), New problems in Romance interfixation (I): the velar insert in the present tense, in “Romance Philology", 27, 304-355.

 

 

67- Malkiel, Y. (1979), Medieval roots of the Spanish derivational model sabidorsabi8d-uria, in “Romance Philology", 33, 102-116.

 

 

68- Malkiel, Y. (1982)*, Infinitive endings, conjugation classes, nominal derivational suffixes, and vocalic gamuts in Romance, in “Acta Linguistica Hafniensia", 17.1, 15-48.

 

 

69- Manczak, W. (1992), The Endings of Greek fereis and ferei, in Brogyanyi, B. & R. Lipp (eds.), Historical philology: Greek, Latin, and Romance: Papers in Honor of Oswald Szemerenyi II, Amsterdam, Benjamins, 67-75.

 

 

70- Manoliu Manea, M. (1977), How can somebody became nobody? Perceptive strategy and Romance negation, in “Revue Roumaine de Linguistique", 22, 13-19.

 

 

71- Manzini, M.R. (1994)*, Triggers for verb-second: Germanic and Romance, in “The Linguistic Review” 11, 299-314.

 

 

72- Martin, B. & A.S. Allen (1981), New studies in Romance parasynthetic derivation, in “Romance Philology", 35, 63-88.

 

 

73- Martinez-Gil, F. & Morales-Front, A. (eds.) (1997), Issues in the Phonology and Morphology of the major Iberian Languages (Georgetown Studies in Romance linguistics), Washington, D.C.: Georgetown University Press. Reviewed by F. Nuessel, “Lingua” 105 (1/2),1998, and by B.E. Bullock, “Language” 74 (3),1998, 640-642.

 

 

74- McMillan, D. (1963), Old French 'conreer' and its derivatives, in "Studies in Romance philology and French literature" presented to John Orr, by pupils, colleagues and friends, Manchester, Manchester University Press, 177-187.

 

 

75- Napoli, D.J. & Davis, S. (1990), The destiny of Latin second conjugation infinitives in Romance, in “Probus” 2.2.,125-168.

 

 

76- Napoli, D.J. & Davis, S. (1992), Phonological Factors of Conjugation Class Shift in the Romance Languages, Twenty- Fifth Anniversary Volume, Indiana University Linguistics Club 1-12.

 

 

77- Napoli, D.J. & Davis, S. (1994), Phonological Factors in Historical Change: The Passage of the Latin Second Conjugation into Romance, Torino, Rosenberg and Sellier.

 

 

78- Nicholson, G. (1916), English words with native roots and with Greek, Latin or Romance suffixes, Chicago, University of Chicago Press.

 

 

79- Nuessel, F. H. (ed.), Contemporary studies in Romance languages, Bloomington (IN), Indiana University Linguistics Club.

 

 

80- Nunez-Cedeno, R. A. (1989), Headship Assignment in Spanish Compounds; in Laeufer, C. et al. (eds.) Selected Papers from 19th Ling. Symposium on Romance Languages, Ohio State University.

 

 

81- Peeters, B. (1994), Review of Schpak Dolt, N., Einfuhrung in die franzosische Morphologie, in “Romance Philology", 47: 4, 430-433.

 

 

82- Pharies, D.A. (1982-83), Expressive word-formation: The cases of titiritar 'tremble', pipiritana 'cane flute', etc., in “Romance Philology", 36, 347-365.

 

 

83- Picone, M. D. (1989), Compound Word Formation in French: One Hundred Years Later. Papers from 19th Ling. Symposium on Romance Languages, Ohio State University, in Laeufer, C. & Morgan, T. A. (eds.) , "Theoretical Analyses in Romance Linguistics", Amsterdam, Benjamins.

 

 

84- Piera, C. (1985), On the representation of higher order complex word, in King L. & C. Malay (eds.), Selected Papers from the 13th Linguistic Symposium on Romance Languages, Amsterdam, Benjamins, 287-313.

 

 

85- Pierce, P. A. (2001), On Merging Morphology and Syntax in Romance, in Arbor, A. "Dissertation Abstracts International,

 

 

86- Posner, R. (1984), Doble negatives, negative polarity and negative incorporation in Romance languages: a historical and comparative view, in “Transactions of the Philological Society", 1-26.

 

 

87- Posner, R. (1985), Post-Verbal Negation in Non-Standard French: A Historical and Comparative view, in “ Romance Philology", 39,170-197.

 

 

88- Ramat, P. (1997)*, Why veruno means “nobody”, in “Romance Philology”, LI, 1, University of California Press.

 

 

89- Rosen, S. T. (1989), The argument structure and phrasal configurations of Romance causatives, in “MIT Working Papers in Linguistics", 11.

 

 

90- Rubin, (2002), Romanian Nominal Structure, Proforms, and Genitive Case Checking, (2002), in Current Issues in Romance Languages, D. Cresti, T. Satterfield, and C. Tortora (Eds), John Benjamins, Amsterdam, 276-289.

 

 

91- Smith, J.C. (1992), Circumstantial complements and direct objects in the Romance languages: configuration, Case, and thematic structure, in Roca (ed.) (1992), 293-316.

 

 

92- Uriagereka, J. (1995), Aspects of the Syntax of Clitic Placement in Western Romance, in “Linguistic Inquiry”, 26, 79- 123.

 

 

93- Varela, S. (1989), Spanish Endocentric Compounds and the Atom Condition', in C. Kirschner y J. DeCesaris (eds.), Studies in Romance Languages, Amsterdam, John Benjamins, 397411.

 

 

94- Varela, S. (1992), Verbal and Adjectival Participles in Spanish, in Ch. Laeufer y T. Morgan (eds.), Theoretical Analyses in Romance Linguistics, Amsterdam, John Benjamins, 219234.

 

 

95- Vincent, N. & Harris, M. (eds.) (1982), Studies in the Romance verb, London, Croom Helm.

 

 

96- Vincent, N. (1987), The interaction of periphrasis and inflection: some Romance examples, in M. Harris & P. Ramat (eds.), Historical development of auxiliaries. Berlin, Mouton De Gruyter.

 

 

97- Vincent, N. (1988), Italian, in M. Harris & N. Vincent (eds.), "The Romance Languages", Londin/Sidney, Croom Helm, 279-313.

 

 

98- Vogel, I. & Napoli, D. J. (1992), The Verbal Component in Italian Compounds, , in Amaste, J. et al. (eds.) Contemporary Research in Romance Linguistics, Amsterdam, Benjamins, 367-81

 

 

99- Vogel, I. & Napoli, D. J. (1995)*, The verbal component in Italian compounds, in Amastae, J., G. Goodall & M. Montalbetti (eds.), Contemporary research in Romance Linguistics, Papers from the 22nd Linguistics Symposium on Romance Languages, Amsterdam, Benjamins, 367-381.

 

 

100- Vogel, I. (1994), Phonological Interfaces in Italian, in Mazzola, M.(ed.), “Issues and Theory in Romance Linguistics: Selected Papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXII”. Washington, D.C., Georgetown University Press, 109-126.

 

 

101- Walsh, J. (1971), The Hispano-Oriental derivational suffix -i, in “Romance Philology", 25, 159-172.

 

 

102- Wanner, D. (1972), The derivation of inflectional paradigms in Italian, in "Generative Studies in Romance Languages", J. Casagrande & B. Saciuk. (eds.), Rowley (MA), Newbury House.

 

 

103- Wong-opasi, U. (1993), On the Headedness of V+C Compounds, in Mazzola, M. L. (ed.), "Issues and Theory in Romance Linguistics", Washington, DC, Georgetown.

 

 

104- Yoon J. and N. Bonet-Farran (1991), The Ambivalent Nature of Spanish Infinitives, in D. Wanner and D. Kibbee (eds.), New Analyses in Romance Linguistics, Amsterdam, Benjamins, 353-70

 

 

105- Zagona, K. (1981)*, A right branching verbal complex for Romance, "North East Linguistic Conference",.

 

 

106- Zanuttini, R. (1989), The structure of the negative clauses in Romance, Paper presented at the 12th GLOW Colloquium, Utrecht.

 

 

107- Zubizarreta, M.L. (1985)*, The relation between morphophonology and morphosyntax: the case of romance causatives, in “Linguistic Inquiry", 16, 247-89.

 

 

108- Zwanenburg, W. (1981), The form of the morphological component, in Proceedings of the Tenth Anniversary Symposium on Romance Linguistics, Seattle 1980, H. Contreas & J. Klausenburger (eds.) Seattle (WA), University of Washington, 283-290.

 

 

109- Zwanenburg, W. (1989), Morphological heads, 18th Linguistic Colloquium on Romance Languages, Columbus (OH), ms. 167-79.

 

 

110- Zwanenburg, W. (1989), Morphological Heads, French 'Compounding' and Germanic 'Prefixation', in Laeufer, C. & Morgan, T. A. (eds.), Theoretical Analyses in Romance Linguistics, Amsterdam, Benjamins.

Template Design by SkinCorner