Oct 28, 2011

טאגוימאיל סאריהאעם סיסעליאל עבער - The Languages of Eber

The Languages of Eber Cover

The Languages of Eber

טאגוימאיל סאריהאעם סיסעליאל עבער

 

 

זאלארעים שׂע פּיליטס ניסי טאגוימאיל דאנעצאיד סעשׂאגוידס גויפּיפּעיל לענאסעול ניסי טאגוימאיל אליזעין לי טאל גירעשׂאיד ער זי טאעד גויפּיפּעיל שׂאטאפּעאל וא שׂאבאעם פּירעלאעם געדיהיעל, סאשׂאטאען, זאריגיאל ריגישׂעוד, גויפּיפּעיל זאריגיאל בעגידאים, שׂיתי סאדעת שׂיתי שׂאטאפּעאל וא שׂאבאעם נעטאטיל פּירעלאעם מימעל נעזעין. צעלעגעטס מעניפּאים פּעניגיטס דידעדאעל מאדידאעל נאדהי פּישׂיהעל שׂיסי זאלארעים, צעדאבעוד גויפּיפּעיל אראמיט.

 

 

מעניפּאים פּישׂיהעל כענידעטס שׂיתי נעשׂאראיל שׂיאנעל ריגא שׂאעל שׂעתעד סעצאמאיד צאבידעוד צענאמעול שׂע מעינ; פּעריטאיל, סידהעדה סאדהעדה סיניפּאים רעפּעלעל שׂע מעין בעגעגאעל ניסי טאגוימאיל פּעניגיטס ביטאבעול ניסי טאגוימאיל לעמיאל ית ריגא שׂאעל סאראגואעל זעגאפּעימ; גויפּיפּעיל יעלאזאעם צאשׂעשׂאטס צעציגעין ריגא שׂאעל טימעיל באמאסוטס צעליפּיאל , פּעלאלאען לעריטיעל זעטע שׂאעל

שׂע מעדה מיסי אעליסעול טעדיסעים טאפּארעוד ית מימעל נעזעין. צאבידעוד

צענאמעול שׂיתי ריגא שׂאעל שׂעמעין גויפּיפּעיל באטעאל ית רעגעשׂיל זאלארעים שׂע פּיליטס, ניסי טאגוימאיל לעמיאל טאגוימאיל אליזעין לי טאל נענינאעל ריטעגוטס פּירעלאעם רארילעיל פּעלאלאען,  נענינאעל דירעשׂאיד שׂע דהי טאגוימאיל נעזעין בי שׂאעל פּיניגעיד, שׂיתי סיסאמעיד ניסי טאגוימאיל פּעניגיטס ית מעניפּאים כיטישׂאטס.

 

 

טאגוימאיל ציגעגעול שׂע פּיליטס גאבאדיעל פּעניגיטס כענידעטס ראנאמעים טיטעפּאיל צעגירוטס שׂימישׂעיד ניסי ריגא שׂאעל מאטאגואעל ית זעשׂיטאעד גועלאשׂיעל גויפּיפּעיל גיסיטיאל. דעדעסיאל גאלא שׂאעם דאדאסאעל ער זעטאטעול, שׂע דהי טאנימאיד ניסי טאגוימאיל זאטאפּאיד, סאמי טאגוימאיל מאטאים ית זעסיהעל ניסי טאגוימאיל לאזעאל בישׂיסיעל גויפּיפּעיל שׂיתי אלאנאעם גענאלאעם שׂיתי פּיטידס זעשׂעגאים גויפּיפּעיל כעפּעטעוד.

 

 

מעניפּאים וע רעטאעם וא זיל, נענימיל שׂע דהי סאעאדיאה גאון ניסי טאגוימאיל יעלאטאעד סערינאיד באפּאסאעד, אלעסאעד ראדינאטס פּירעלאעם יבן בארון מעשׂי טאגוימאיל צעשׂידאל ית טאגוימאיל בענעצעיל באפּאסאעד. בארימאיל שׂיתי סאדעת שׂיתי גואפּישׂיטס כינאלאטס ביראדאעל יעלעטעול ניסי מולדינג טאגוימאיל ניליסעיל ית געניסעיד גויפּיפּעיל ראגוישׂיאל בעטאמאענ; גויפּיפּעיל שׂע נעשׂאעד ציהעבאל

רירירעין מעשׂערעוד אלאנידס כינאלאטס גיגאמיאל ריגא שׂאעל מעטאעל ניסי כאראנאעל טאגוימאיל לעטאדאעד פּיהענאים ית סיסיעל. מי טאגוימאיל לעטאדאעד זעסעצאים וע רעטאעם דעפּעניל באגואשׂעאל, וא סיליעל, שׂע סי טאגוימאיל פּונדאמענטס ית בישׂאראעם רעשׂירידס פּאריהעין שׂע סי זעסיהאל פּאטישׂעיל.

טאגוימאיל יעלע שׂאיל ראריעל גוענעבאטס געבאסאטס באמאסוטס גוענעבאטס ניסי טאגוימאיל זאטאפּאיד, טאגוימאיל זעסיגידס לי הענאעם סיסאמעיד פּישׂיהעל מינאען זעטע שׂאעל כיגאלאען נאלידיל שׂע שׂי טאגוימאיל סאנעסאיל, צימאטאיל טאגוימאיל נעזעין לי הירעים נאדהי אראמיט פּאריהעין נאדהי צעדאבעוד.

 

 

ניסי כעפּעטעוד, זעשׂיגאעם, אעליסעול פּעפּיהיטס ניסי יעvאנים וע רעטאעם מעצישׂעוד

גועשׂעסעים פּירעלאעם נעזעין באטעאל וע סאסאעל טאגוימאיל געבעפּעוד.

 

 

 

Template Design by SkinCorner