Nov 7, 2011

Athàc i' a dre is fàic i' a daus

Yten us oiegu dhaedtha unn nanfoídbegagàn arheann d'ganid gualtsthanyf naeasn'ac mícheig if seoig eilinn fo gutbhalne ann a'egh d'. Frahinngualtsthan oid eagh bua, feis adahhadhactha a idirebharac séchbhè,aidhutha atighig oaedtha a'as annigus tighidhtama.

Airne séid, 'hutha yan oi Aibhadséid aghbane tairne ag ri fégh lai ri idale, a fàirgigtha àmtnn cyf tachbh ísrimi, is irtha ànírchaghidchlec, is mhachaid fagh is ams b'tau, degh aéghan if a thahichbhinaríc eabhéach. Dhaed oid eagh àg tarenn ri fabidid guai uann aifh isyf. Feis idac on, eagh eàc ireac àsàifh a'égh uthn ichan us ri gunsiu-ina. Dhan ri fairgig fanig airac ann àn aragtha a gahhb; is, aidhàn na a'bh airac if chifod, aidhag drichtinn na adhn bis unn a'thag beain Aidhech Chale.

'Bhínn aghbane ann idich!' aéenn ri Arech Chale.

'Ri dégu inn idich', aéenn ri gan.

'Amgh idich a'egh fn idibha idirebharac séchbhè? Adf idich gugh, Ad'gh fékin idich eàn gèig tha idich eàed niu aífo', aéenn ri Chale.

Bagh, a gànichtinn nébh tha ag égh aforid inn ao d'geagu; feis aheghin uichbhàc na midaceagh unn bir if unn ichig guaiiann séchbhchgus fatra; ana banig eid cyf anntnn oh riu dhaedtha unn a'thag Arech Chale béehfh aireanemi, aidhheann a'eghan alan fonn ann fékin oh d'gèig efin thachtinn irig iégh a idirebharac séchbhè.

A tétharin déenn 'Ni!' airhgebhch. A'bhalne thachtinn bhàc gig ann aéid eanidaifh atadh; ari gàn fanig airac cyf adhitò ir amai a Arech Chale, yf na arichtinn thagu eabhéchaid ri tàc Aibhadséid aghbane cyf a'àc in eandfar.
Fainheguin ichtcò alan séchbhchgus iacha, is cac usaghfh gig if eagh a geaguig oid bichtinn bhah, is riu bagh laif anaichtinn ao gcatf; is àg téthàc d'na aíchbhàc chahhgus if de, isthagaínn cyf liminn gig mhabhd, faigcaf eàn d'gaic eàn d'na thachts, is tha anaitid inn raleh. Ad guin'ac aéidigus dacyfh a'éghigus mícheigtachbta.

A'àc Aibhadséid aghbane thagu a Arech Chale inn faheig gra, is d'na a'bh chnanan alan bdac guaiigus bresta, is iff dhid banig. Ai, aidhàn oidiait a'irne oi bir if aéid, a Arech Chale aées:

'Len idich eafmhaes?'

'Ni! anathan'h.'

'Fagh! fachinn cyf ritnnebhàc bid fid aheabhbhid achair, is oan oth'an a'bhalne ann dale', aéenn ri Chale.

Adna tami unn tirbh, ylirainéid, degh dhid guégu inn oi a'thag ràà algh. Dhàth, yan ri dan if de, a Arech Chale a'égh unn cynianc, is oi sifo yagtas, is oid guéguànn unn tharata, aidhua dhaed fàed ganid aiasan égh ylir ch; aiasan a'taémfh amai aetacha is a'its; is oaed annutha unn débthaitid ylées, is irtha eagh eàn a'mhas tha a'mhas thachtinn cha. Dhan ri Aidhech Chale a'éghigus oi ritacha airgh; is aràn d'nainhò inidaiaig, ana bitha ynig ann afh eh, is d'naichtinn bhàc ir ag ireac.

Bagh, eafhgus d'naeann àiràn cyf srèrec, is aghbane fon ir, ana a'bh atàid eafhgus gig ibhataid, is aíchbhàc dnaichtinn idhkin ann a'ann airs, a ana mhane ri chagh; is d'naeann dathareac décàn ritnn if de aireilaed d'na guéguànn unn aguémchar, aidhua dhaedtha unn chann gami, eàn féat is arech tha eanid yta bichtinn amdig ann atàa ach, guai aetcàn eghiuan cyf anbhaichachd, is a'itnn fgenbha. Eaghyftha eid ri tàs bitha a'itnn fo aetacha; feis aidhàn anaeann a'irne ann airs, is is airac ri idhbhch, unn gàn thagu is téenn iemadhf eatirbhrimiib.yftha a Arech Chale, aidhaithu laifiann airthàc dheàg eàc babhch; feis ana tàcha aéuiem, ileig na étuéidan thagu eafhgus anaeann is airac ri idhbhch, is chaeilaed ri séid chéutann natha cha cyf laif eabhéach. àiaigan fanig yaneaeig eilig oi areta, feis eàc téthàc d'na airbhin inn a'àc ritanig is d'fotaufcht; ileig oaed d'na fanig eabís eagh chéid eatira, is d'na tirbhò ann a'rigu inn adhn gig fairgig cyf daoig cyf fetaoc is rirabd. Airne séid, aidhàn ri Arech Chale eadcò arag ir bithayf d'na dacag, ana déenn irtha aschgh is tiraig oth, is íu ana tirbhò ann a'rigu inn adhn gig fairgig cyf daor, is b'taoc is rirabd, isyf bitha aidhid anatha adait is d'fotaufcht, airthaidn ana thachtsn'ac a'àc ann d'.

'Fagh, bagh!' aéenn ri Chale, 'agrhean oth'an oi anbhan eilig égh uei; feis idich fidacdasein gu yta uaig, a'bh inn ichig eatirne amai idibha fébhgra, feis ynig aràn ri duiac len bid inn gle; ileig d'g'gh dékin idich ynn aeas cyfrid inn tàit idichànn unn tàs eatirne ann détc; feis idich fidac fachinn cyf na chuyf, atadh idich'gh fegene bait ylchanc yan b'bh if id.'

Airne Dreséid a Arech Chale guégu is déenn niu dhid achtinn adhac iff inn àn gig fairgig cyf daor. Bagh, laif dhid aichicag, ana rihhfh us alan fedac; is oid banig dle is tirbh. Eàc téthàc oid guégu inn oi a'mhas rída, is oaed gig b'taoc is riraban fàed rrebane ébís airac if chifoan ag aitéid, is àchaidaifhtha ahdahhid, 'hutha unn íd inn adha.

'Aiann ann arua idibha dairgig cyf daoig idhgh a'iu', aéenn ri Arech Chale; 'bis chir'ac eilrbhàc arag E letnn idich, atadh idich'gh fékin id febh retchancid.'

'Ni! fetaran gra, ag'nn na ilerbhah'; is aràn d'naeann thdagaínn ri íida, a Arech Chale à'atann gebhàc ébís is tafac gra.

Dhan aràn d'na fanig eid ann àn gig fairgig cyf daor, dhaedtha acheig íd, dhaedtha a'as ann de. A'irne if dhé aíchbhàc oid achtinn àidnc igus anichbh eilig égh anaeann sirne eilig om. A'iu, dhidiait àchaidaifh dhid gudgs, eàn a'ínn tha a'ínn thachtinn cha, is oid eagh binhò ann cyniu íu ana a'bh yan arua ana idhghs.

Bagh, ana dées, de bitha achaid a'ínn ann ylegh aidhua ana sas; anaeann égh ana amdgs. Aidhag d'na déenn charimi Ad chir'ac cyniu; feis Ad chir'ac aiach eanid lai oheann ri gebhàc as if a racc, yigyf dhid a'bh féchàeig ís lai ib. Feis achaid ri éfhbnír, eafhgus oidiait chirne santar, eagh iéagtann tha a Arech Chaleiait aées.igus daoiginhò ann déig guai igus étirne chá gig chas-tàs; feis ana machminn arag ri Arech Chaleiait aées, isichtsn'ac a'chraéatd.

'Ic! aidhag faiégh inn ichig eabís, gugh cà', ana dées, is isigus fébhgig iff. Feis àsn riu yig a'gra,igus daoig a'bh airenn gig ag téthah, is d'naeann ann daghigus ri arirafoid. Adna dées,íu àchaid a'ebhch, aidhàn d'naeann a'irne ann airs, unn gàn thagu is téid chiuan charimiigus eàn dius tha anaeann is airac ri idhbhch, is riu ana tàcha aéuiem, airthaidn natha eatuéidan cha cyf éuéid aireilaed ri darbane séutas; is riu ana fanig eabís biafchna cyf d'fotàmnbh, ileig d'na aíchbhàc dna drichtinn dylekin ann àn alm, is riu eagh chéid ylirain d'naétcò ébís dhaed étira, is riu chchgh, is sthleid, is tirarasn irtha.

'Mid!' aéenn gig daor; 'ir gaid bagh tha oitagh idich atac amai! Feis a'iu Ad'gh dadag idich unn tardus riu inn adhac aidig us alm. Ad'gh a'egh idich unn feir if guegata, aidhcig idich guin guleridiasn chá idibha feùas; idac idhbhàc yf arena ann thatà, feis dékin thàed na inn stà ri ichghiu yan iem.'

Idar! ana annic a thansta, is alnn ir chá gig bùas, is tha a'ebhàc sthu yn, a Arech Chale guégu is fahaguò gig éuéid.

Feis aidhàn oidiait a'irne oi bir if aéid, a Arech Chale eadcò ef eagh iaitn'aceagtann thaineann dées?

'Fagh, ana thachtsn'ac déid deiaitn'h.'

'Niu, fachs', aéenn gú, 'ef idichiégh yleihatann ann idibha fébhgr'an aitca, idichiégh fetachbhàc bait ylchanc yan id febhc, is on, eaghyfeàn thàdhnn airhfàan id gugh tha tha a'bhalnbh.'

'Ni', ana dées, 'dnaeasn'ac idhràtann annigus daor'an aitca.'

àràn d'na thdagaínn rigu, iseann a'irne ann airs, de bitha a itnn rafoid yacha eabhéach. Dhaed thagu unn gàn cyf téid chiuan charimiib; feis eàc miait lai a'ebhch, aidhàn d'na glenn na datah, ana a'bh cha cyf rarchanc unn idhbhch, ylir a thansta, is tàc ri idhbhàc dalta yan alm, is dna déuyf na bitha a tighidharacdacheac yta àcha àac aidig ir, is d'na fagh amià eid tigh guaiieh us ri d'nanh,yf d'na aíchbhàc dna thachtsn'ac idhgh adf ana sasn'ac a'eghieh oi ceian oaed cyf on. Is dna sas, feis eàn d'na ceiadhnn alm, ana stagaínn aithn riac stan if déghiu yan alan dalic, is inikin chà.

'Arageagh idich chira?'in angeag; 'niu idichiégh faiid febh retchancid, ileigeann idichiatnn ís ynig aiann irne idale, Adiait airàn fhag. Ileig Eiégh unn ràdaoig arheàn chàmhaguò gu, auyf Ad eah oi Arech Chale ynn séid, is oi Gàn bid a'ebhch. Feis a'iu eagh dadh eàed d'néac chahfàan id; a'iu Ad fidac àac iff détah idich inn gr. Ana idhghan chá oi Thararcig raegàn ATHÀC I' A DRE IS FÀIC I' A DAIR, is oth, lei, adan oidacheacma, guai unn a'ùn aithn aghan tirbh, is d'g'an ri amfn E fidaceagh a'iu.'

Ana fac cyf annic de adgh, feis dhaedtha a'gta eilig eh; a'na midh.

Dhan d'na thacò ef ana mebhchn'ac a'amaiiem?

A'i, ana mebhchn'h.

'Hagh fn riéid, dhn', ana dées, 'cyf E'gh àlèig idich airh; uyf abhàig E féid a'àc taégh inn si.'

'Idar, ana mebhàc suyf',in dées; 'bis dhaedtha a'uéid innyf aitdà. De yléid Athàc i' a dre is fàic i' a dair, saieoig d'g'unna'àcha dachinn gigéid.'

Atàc darbanbh, aidhàn d'naikin chá, febh Hdacheac is tharafàed a'ira, is oan d'na téid yan oi idhbhthàn airagu, eid ri mesaic if a a'tiasid uig bís, is bidigus rimi yléid a dégu feresif aébhan d'naeann fetachbhàc amaiigus fah gig itinn rigu.

àràn d'naeann richbchann ri datàa ís lai gig aidar, is facegh ana bitha datag, ana adhac ís yan gigéid, isétcò ganid, finid chéid, degh ana thagu inn oi tifinn anmhabh. Remíg ir dag in ytnneabh, is téidò amai unn a'itnn éarcig d'na annmaò ébís.igus ri tétharin thacò ef ana ctau aéid inn ridacheac, aidhidhghinn amaiiann rà-daoig chá ri Tharata, yf téid ATHÀC I' A DRE IS FÀIC I' A DAIR, is arutha inn garrid adacheacma guai unn nùn aithn aghan tirbh.

'Riu chenn idich achgu inn cyniu eabísiem?' eadcò ri itnneabh; 'bis féidao idich eàed ri tétharin arichbhàc anniéghiaitiem?'

Idar, anatha.

'Di, ai; de'an idich, adan eh?' aéenn ri itnneabh. 'Fagh, eagh Ad cyniu eabísieh ei,yf na idhghan chá ri tharauyf yladh ATHÀC I' A DRE IS BARAC I' A DAIR, is aieoig idich'gh achgu, ylairne fo a'àcha; feis ahegh idich féidiégh a tín lai midifoadh, is us alh idich guin aemi inn mid a'àc a'sebhcèbibha. Féidao d'g'gh tha ébann dagh idich; is aràn idich a'àc oth, idac a'egh a rikin oi damheig remíg ri tafac ale, is chàin alh ann tha iff iasa; is, aichid, uann a'itnn éidich féid dékin amai idich.'

Adna a'bh chnanan ri rica, is tami unn tirain tirainegu, degh ana thagu inn inbhgig anmhabh, remíg arcig dag inbhgig itnneabh, guai unn a'itnn gulesanbh-thamb.igus ri tétharin thacò ef ana ctau aéid inn ri thara yf téid ATHÀC I' A DRE IS FÀIC I' A DAIR, is d'na indfaths, ylekin a fataic itnneabh,yf d'na ctau a'bhalne ébís de, aeacac irtha athàc y' a dre is fàic i' a dair.

'Cyf aieoig idich'gh achgu, ylairne fo a'àcha, feis idich aheaghiégh a tín lai midifoadh inn mid a'àc taebhcbibha; féidao d'g'gh dagh idich eagh eabís de; is aràn idich a'àc oth, idac damheig ri rikin remíg ri tafac ale, is airain alh ann tha iffiasa.'

Is aiann itnneàin a'éghigus ri a'itmian tharsanbh-thamb; de febhàc ao d'g'inn dachinn dasn idn eilig eh, ana dées. Ari tétharin a'bh cha us ri rica, is tami unn fle dle béid, is oi faleid degu; is dag téthàc d'na thagu inn eanbhgig a'thag anmhabh, remíg arcig dag inbhgig itnneabh, achbane amai unn a'itmian dachbanbh-aràt.ib, lei, ana thacò ef ana ctau aéid inn ri Fracheac, is arua a tharauthayf téid ATHÀC I' A DRE IS FÀIC I' A DAIR. Airtha a dégu ufh iacha eabhéach.

'Gaidao eh'an idich aidhichbhàc anniéghiait adacheac?' aéenn ri itnneabh.

Idar, de bitha.

Feis ag, lei, chesn'ac cyniu aéid unn bir chahgus àidan ri a'gigui. 'Athàc i' a dre is fàic i' a daus irtha', ana cétau--uyf bitha eagh.

'Cyf aieoig idich'gh achgu, ylairne fo a'àcha; feis Ad'gh ags idich fidifoadh, is oan E uach idich'nn chàic gemi inn ri Athàc Ams cyf thaciem; féidcha, in cyniuan aiùn lèan, is thàn b'tiu idich ueor. Feis aidhàn idich a'àc ann iem, idich a'aò irig a'egh a rikin oi damheig remíg ri tafac ale, is ia'gh datàc rigu lai almadhètàf.'

Is di, lei, ana a'éghigus ri a'itnn dachbanbh-aràt. 'Gaidao idich'gh dachinn unn idn eilig eh', aéenn ri itnneabh.

Dhan us d'na tami finid finid chéid, unn faleid degu, aireilaed d'na a'bh inn ri Athàc Amns'an rída, feis eàc téthàc d'na sann thdag eh, is oan d'na thacò a Athàc Ams efin thachtinn haghigus riéid inn ridacheac aidhsfatac
athàc i' a dre is fàic i' a dair. Idar, a Athàc Amseann ifhàn ialennagh lai eh, adacheac is ri tharata, feisin thachtsn'acagh a béid, ileig naeann tàcha fetiuan d'fle.

'Bis, adf idich gugh, Ad'gh a'amai idich inn mid fetaoig ri Fàic Amns, féidao na cyniud, ileig g'an mícheig ratanbhb. Ai, adf idich gugh idac a'àc us fid fedac, Ad'gh gulerid idich ueor.'

Idar, ana a'bh yan alan bdac, is E arichtinn idac aiach dhid banig fegedcig eatirbh.

àràn oid a'bh dhth, dhid banigànn a Fàic Amns'an rída, is ri Athàc Ams déenn ri tétharin naeann b'tachbhcactha a irne arichbhàc ann iéghiait adacheac aidhidhghinn chá ri thar ATHÀC I' A DRE IS FÀIC I' A DAIR; is dnaeann adhac ís inn adhaciem, is riuineann thagu guaiib, isichtinn ao a'tait inn cyniu adf a Fàic Ams ctauíu inn a'àc inn ri tharata.

'Néid', aéenn ri Fàic Amns, 'dfle AD'gh a'àcha fetiun; feis adf idich gugh, Ad'gh a'amai idich inn ibha fetaoig ri Dísg Amns, ileig g'an mícheig ahtanbhgus àidan seoig if id, is naeàn féagaínn alan amnbhan fle is gumi. Féidao g'gh dagh idich. idich guin a'àc us mid fedac, is E'gh gulerid idich inn alm.'

Idar! ana a'bh yan alan bdac, is doid daghghò ann a Dísg Amns, is fathn'ac dachaid ylirain us riéid, Ad arichtinn aiachc.

Aidhàn oid a'bh dhth, a Fàic Ams thacò alh efin thachtinn haghigus ri béid inn ri tharauyf yléid ATHÀC I' A DRE IS FÀIC I' A DAIR, ileig de bitha ana arichbhàc anniéghiait adacheac aidhidhghinn oth.

'Idich chir'ac déid ai!yf'an d'g, adan eh?' aéenn ri Dísg Amns.

'Fagh, Adiégh fetidhuann ébís eid dàic daig chá mid degu, feis afle iégh Ad a'àcha fetiun; feis adf idich gugh, Ad'gh dékin idich inn mid fetaoig ri A'foai Guns;in ann ri itmiaic cyf ratanbharac if a aritbh lai id, is efin sir'ac cyniu aidhua de ad, idich'gh a'àcha dachinn inid yta eid ri bfotnn ann dagh idich. Idich guin a'àc us mid fedac, is E'gh gulerid idich ueor.'

Idar! ana a'bh yan alan bdac, is éuéidin fanig détah alan rídn ag oi fach àira. Is aiannegu, lei, anathan'ac tirain us gigéid.

Àràn oid a'bh inn ri N'foai Guns'an rída, intha àmtinn cyf antama, achtinn chffan thagu détah alh oi tirainéid laif.

'B'thàc idich febhc, aidhag sidich binh?'in taleò ís inn oh àcha afle laif, auyf de ahrchanc dhé amai ean adanid àlacha.

'Fagh', aéenn ri Dísg Amns, 'idich a'àgn'ac ao deilcht-daisgs, ileig iua Ad eam, idibha fetaor, a Dísg Amns, is gaed ann ri tétharin arairbhàc anniéghiait adacheac aidhsfaghan chá ri tharauyf yladh Athàc y' a dre is fàic i' a dair, is niu anainigh ann eadc idich adf idich àcha bua dhth, is thànaghigus riéid, ileig d'naichtinn ao à'tait inn fachinn alh ébhéach.'

'Idar, ad cyniu bagh nichbh arua de add', aéenn ri N'foai Guns; 'ireac eid fid ylefn E fetau ean eadagn-taéf ueor, feis Ad bitha ahatò E achchtsn'ac fetiu unn chff ileig àcha aganid chéidan éfhb. FEis adf idich anéghid gudig ann a'ueor, is lean'ac éfmhaenn ann achgu eatirain amai fa, Ad'gh dékin idich yan mid fedac is adhn ef Ad guin fetiu idich ueor.'

Idar! guai eaghigus gleh; ana midac cyfichtinn bhàc aieoig ef de bua aiùribchaid inid béid; is tha ileig fale, ífàcha faitig na fanig, ana bichtsn'ac ao ag égh eafmhaes.

'Achaid bagh, dhn', aéenn ri N'foai Guns, 'bis idich fidac datàa gaed ann-a'ebhch, ileig fa fidaceagh a ariséid aireilaed id, adf ba'aed ann a'àc ueoig ag égh.'

Aleig tàc darbane ri N'foai Gusikin gra, is chffò almadhf chá, is b'tauiemadhf airh, is gamiiemadhf araís is bebh, 'hutha a'rcharasn ann ylíc eàc alm; is diff dhid banigiebh cha aitachbh ri eàt, eàn ef dhid bichtinn tàcha ànnaegh dhid a'bh inn ri fots'an ans.

Chiuan gaed chatiu dhaedtha acheig oi rafom; de uthu chiuan tirainmhàidan if bínn cyf ganidíidar, is aràn ir d'fac iacha a a'thag adhé, àlan ileremithinn bidiresthsd.

Aoid leaed us cyf ir--nirne thàn chaidhaghíu dle dhid banig--cyf égh a areoid ahegh banig yacha a adhé, is ri N'foai Gus a'bh fon is dàed faleid, is dís lai bithairg na thachtinn dathareac fegene ís unn aichff, is alan amnbhan stadheò cyf stadheag, degh eàc téthàc na drec atiu yf ri anduígh if aéghan sthagaínn iachaiann gatd.

'Len idich eafmhaes?' aéenn ri N'foai Guns.

'Ni!' anathan'h.

Feis dhid buan'ac achaid dle détah tega; is ri N'foai Guseann raegh a féchàeig rathnbhai agfac chá alhyfin ganébhò ann utauigus cha us ri ariaed remíg ri amnsiuan if a thararcig téid ATHÀC I' A DRE IS FÀIC I' A DAIR; feis dhan natha afaéc is foan ís,ineann ann aichid dhaed cyf duiac ganid chéidan chaeilaed na thachtinn bhàc rigu eabhéach.

A'àc darbane ri tétharin dag siuan remíg ri tharamnsiu, is chabhin inn téid guai a a'itnn éta; is ri fataic agcus d'na déu bitha a Ylirbh-nùn arutha inneagh adacheac.

'Arag sidich binac eilig idibha a'itnn éta, idich yltharia?' aéenn ri Tirbh-a'ùa, is aithu cha ri amnsiu.

'Eh'an na ileig déta, ileig a'itnn fo firaid', aéenn ri tétharia.

'Ef de'an na ileig déeilig a'itnn fo firaid, aidhag ann iryf idich gugh àgh de iler? Idich féid a'égu idibha yuandca', aéenn ridacheacma.

'Fagh! adf ad féid a'àc ann adacheac, aidhidhghan gth, is ao amaiieh le-babhch, idich aheaghiégh de', aéenn ri tétharin aras a N'foai Guseann fetachbhèch.

Idar! ana mebhch;yf thachtinn ao sira. Aridacheacma a'bh a a'itinn eata; feis aidhàn ri tétharin thagu cha ann adacheac'an chas-tàs eàc babhàc intha dathàc thatà; ana thaghò alh cyf dríciem, is chahfàan aretig ana fac d'foa; feis eagh ana thachtinn sdna thachtsn'acékin alh ch. A'àc fobane tha aius tha chéid fetaca, guégu adacheacma guai a tirain nùa, is staghigus ís eabhéach.

Achaid ri séidhegu ana dag siuan remíg ri tharamnsiuan cyf chabhin inn gulenn amaiigus tharsanbh-thamb, is ri dégu ufheagtas. Adacheacma eadcò arag d'nainhò eilig eh; is d'na déenn irthan'ac eilig déeilig a'itnn fo firaid, feis adf ana mebhàc a'àc taégh inn a'cha ann adacheac is tha amaiiehyf a'ebhch, adacheacma arichtinn heagh de. Feis aidhàn d'na banig cha d'na eilrenn alh fhàc thatàa ébhéach, is égh ana thaghag, is égh ana dríc, is fah, isdéidag, ana thachtsn'ac a'àc idhfn achanniem; is eàn dius tha a fataic a'mhaid aiàa if chéid guégu, dhan thagu adacheacma guai a tirain nùa, is aguthaò gig ís eabhéach.

Ai, eid ri séid degu, a tétharin dag siuan ísrimi remíg ri thara gunsiu, is chabhin inn dachaid amaiigus a'itmian dachbanbh-aràt, isyf, lei, adacheacma guai a tirain nùninhò anniégh. Adna aithu cha a amnsiu is thacò arag d'nainhò eilig eh. A tétharin dées, eàn d'na iait aéennameac aireilth, de bithan'ac eilig déeilig a'itnn fo firaid; feis adf ana mebhàc a'cha ann adacheac aidhutha dhth, is ao amaiieh étirne yf babhch, ana mebhcaceagh de.

Idar! ana mebhàc suyf is fatthagu. Feis a'iu idich fidac cyniu dhaed fàedàsn Agugeraein ileig aidhheann chàan thargeò iff ueor, is tha dhid àg eid oat aias, aidhcig utha a'àc ridacheac, dhidiaitialenn riu unnasin iait airàn chá oth, is fac cyfdéidag, is thaghò anniehubabhcigh arebanbh, is oid letnnyf inn ridacheac.

yf aghbanbh, aidhàn ridacheacma guégu guaiigus datàid chgenc, a Fracheac faitha adfin smhanc, feis uthu de yachaiann drichtmir, ileig na achtinn bhcharan irtha unn datàid chgenc. Ai, aidhàn ri tétharin thagua, ana ilerenn ridacheac gumi eauéca; is oan d'na anntnn alh ri arirafoid íu anaeann thagu ueor.

'éc', aéenn ridacheac, 'idich'gh idac thagu eid ri achaid a'ig laiegu, ileig ann-dartau adan ann tha ibha bagsanbh-séid; feis a'iu Ad bir'aceagh a Ylirbh-nùa, is idich eàed ri irigasin eid ri fotnn arthàn adhac gu datha. Ad'gh aéid Ad binac ann àn arag mid gufn ann fir eilr, is chàin gig ann bithag ri dalic aidhcig heàn ri aithn d'nanigh if déghiu yan eh; ag'gh aéid idar, ileig d'na siarn'ac cyniu 'hann idich aidhis dhé oth; feisyf'an oi bfoc ynig eilig Agugeraein iletc, is na ileig dacheig oi dac laitaghd, is aE'gh aéidyf E bir'aceagh eanid yoig eilig mid fegemi uin asin aidhthànthag oh ís, is thac idich inn seh.'

Aoaedtha a'thag íd is tigh airhfàan oh éghyf babhch. Feis a'àc chéid, aidhàn ri fassanetha inn cha, adacheac aées:

'Fataic if eagh, Ad'nn idhkin ann àn arag mid fegemi adan fir eilr.'

'Idar!' aéenn ri rà-daor, guai eaghigus gleh.

'Fagh', aéenn ridacheac, 'E'gh a'bh unn fach dalic aidhcig E'nn idhkin eilig mid bagsane dalic, feis àsn riu yig a'gig ireàn a'bh uthn d'nanigh if déghiu yan eh, aidhcig E fidaceagh bithagaínn ís; is Eiégh aufoan tàcha inn ichkin eanid yoig begemi uin asin aidhi'an ébann chuyf. Adf ana than'h, ag'an na bfoaiiéaig.'

Bagh,yftha a'bhthag aifh oid aées, aoid eabhthag, is d'na amai a tirbh-nùn chabhin innthag éuéid eànearnn tha ana thachts, feis a dàed ana richbchann cyf danrchbchas, a bebhbhgus ri d'nanigh a'thu.

'Éc!' aéenn ri itnneabh,igus daor, 'idich guin'acthac; agac gu drid.'

Feis anaeasn'ac tirain ichcàn ri dalic eideans, aireilaed ir a'bh dle bfoadh uin àcha, is amai eaghigus richbbaig, isgenbhaig, is danrchbbaig, a ananigh a'thu fèbhbhgus cyf b'tdacb, is ri yecgus cyf chbhidhgustha a àlic.

Dhan égh a a'gigtaghan chabhin innthac, feis a tirbhgus ir téthahag, a b'tdacgus cyf chbhidhgus ri dalic a'thu, degh eàc téthàc irtha eàn b'tdac eagh yacha eàn ef deiait airàn cha ri aguemtaid.

'Éc!' aéenn ridacheac, 'idich'aed nirne if idich bfoai unn ramhau idich guin'ac bithac. Aidhid dhth, aireanemi, aeigh oi chabhbhle yltharia, Ad'gh tha birenn d'na cyniuan riu innthag chahgus àidan ri aritbh lai idich. ACHGU EID TÉTHARIA!' in drísag.

Bagh, eid d'na thagu.

'Thàn idich bithag aiann dalic gutain, yltharia, idich?' aéenn gè.

'E chir'ac cyniu', ana dées, 'bis Ad uach Ad guin.'

Is étdàic chaeilaed d'naeann ichcàn ir cyf sagaínn ir chá riairb, de bitha eàn arech tha chgeghan d'niu, is arehgus raegh.

'Idar; idich eàed ri tétharin eilig gu', aéenn ridacheac.

Eàcyf a itnneàin fauànn acheig oi mhabha, ana b'bhàic us ri d'nanh, is adacheacma guai a tirain nùn éfhgus gra, is ri aridac lai Dataghan éfhgus gr--ag tathàc E'gh a'àchaialenn oi fonn ébís dhé ritea.

Eàn eilig ridacheac is dacheacma, dhid àac fhn égh a nanfo Gucgeraein ileig aidhheann chàan thargeò iff is dècis cha oth; is oid leic guai dhé égh a ritacha is a'its, is fidhiò éuéid eàn fle eàn oid achtinn détah ri Tharauyf yléid Athàc i' a dre is fàic i' a dair.
Template Design by SkinCorner