Nov 11, 2011

I plu yylo

Enmym op ud tid ler vele ud ymlog tisysynsysnir-eru, ynir altdu goenin ut til tisysyn. Zi altdu ud kmyud dlomryd rit zi, id ynn zi altdu goid zi lyldyd foil, zi cyeraktvagon eroynir i sikys yot zi esysn day. Gigyr ynn ie altdu goenin ud pit ewymid i sik-fsank, ie tinri opp ud kmyud plu ylo, va myny vel tvo nedys rit, id i dlomryd afdunmae aldir yuir dwf sadan til updusysn etdu ewymid.

'Nia', danid zi, 'ynmykt talrir dwf wjukalnleraft cyuy sid'; id gigyr rit dronyffys zi kraftid alnir til folsysn zi. Rin ynn ie altdu goenin ud pit weir, i dlomryd danid alnir yridun cykymdun cyomi ud fefwys ut aff i yng, id risantid aldir yuir cyaff neir op ud pum-ywmp. Rin i dlomryd vele ud sang tid goenin, gydw cyom pymle cyom alnir goid gigyr fer til i olys , le i ymlog leri kyfyld neet dasysn alnir, alnir dan av til vel i ylo myny, tilok etdu ewymid, kravatid etdu rusy aldir mal, id lo! alnir felt cyom aielk cyom ymys alnir kyfyld myfdun i esa sik. Ynn alnir goid paka, i ymlog leri vele cyuy ud rirkveld trada, id wemynmae til yndun va alnir altdu pin doenig yma le dumae. Du niah fagsiktiget ur yika tid du fagspilnyff, id dok du yndun i nakt ed druig op, id wi yridun krri i sik vag etdu ed durk!' Gigyr op ie te danmnid; rin ynn ie altdu goid yifyd tvodul-yng, i ymlog leri gdaw trasysny, id danid zi yridun myebnyff undur ud prik.

'Llwf yuir', danid i dlomryd, 'masysn niah Eg sysdakt goud ewymid til i dwdwr aff iys ywdw ktrys dumae du myebnyff, id puynn ymys Eg niah fiudd dasysn cyoma cyigna aff folk alroynrys?'

Ja! alnir yakt doud le; gigyr ynn alnir altdu goid til i dwdwr, alnir daeg ud lwkt cyig logyd i nagd. Gigyr alnir dan neir id ticid aldir yuir.

'Yridun daesysn op, yuir; wi enda ner ud ri, gydw Eg dasysn ud cykidam lwkt cyig upgiynin ner til os cyuy i nagd.' Len zi roys id cykuldudad zi lyldyd, id zet av til dasysn; rin ie end niah goenin fer, vag ler ailod ud timmad dadyd aff i sik, daet eroynir ir figlyd.

'Sysdakt cyom Eg insgyff!' danid i ymlog leri; 'nun wi niah fiudd goud ud neerwd furzzir; ud cykon yw wi cykagidag alrir alri!'

Rin i dlomryd tilok i lyldyd undur ud cyww, id aldir yuir undur i ynngad, id dan dakt ewymid i timmad ktrys rit im.

'Nun, niah du dasysn! niah du dasysn le wi enda ner til ud ri! Niah du dasysn i cykidam lwkt?'

Rin i ymlog leri danid le velet nej Kredtiud folk, rin Trulnyffys, gydw zi vele aff day cyuy yma le cykog fer id ner, id sgu ler vele neet ud lwweg dael cyuy etdu, tilys du velet kynlir ovan i umanensys, id altdu korin neir op i ynngad ew. Rin ie wid op, id cyuy ud kmyud dumae ie tinri til ud rirkveld ri va vele yma tursysd fegsyr.

'Va dwf i ked?' danid i ymlog leri, 'vosysn wi niah goud cyuy, gydw alrir i Trulnyffys vonud.'

'Niah cyasysn gigyr; wi yridun goud cyuy. Ler yridun edan rin vel i lwktys cykinud cyo', danid i dlomryd. Gigyr cyuy alnir widf, id aldir yuir na alnir, rin alnir altdu nelbti onindumae i dag vag zi cyvelafnnmae fagt, gydw ler zi daeg ud rirkveld ailut edwr, yidma twennad marift ywdw, cyiduntyff op i afnyk.

'Ked eynsy, adfadur!' danid i dlomryd.

'Kynlir, alrir yn cyaff tri rwe jels', danid i edwr ynir cyaff op i afnyk, 'id niman ä ity korin id kymmae rig adfadur vag.' Len i dlomryd cyaff neir logyd i yan dwf ew, id tisysnud til cypdasgyff til alnir cyom ymys ie altdu pin ymlog erendys. 

'Rin va dwf korin ovan jeer yuir?' danid i edwr, na ie altdu kjatnyffdurot ud dumae. 'I intin zi cyvelafnnmae fagt; du altdu yndnyffdur cyisysn na zir.'

Gigyr i dlomryd wid id tilok olin aff i ymlog leri; id  drasysnsysd zi ewymid i kagidag enlwt i flag. Le provt zi til zirdalv, id zi kiktid, id cykrasnyffmae, id gripng zirdalv yifyd, id aff rydi cyaff neir opp ud eenp aff furolys cyuy i uk; rin zi vele gigyr erekdunmae le zi nelbti vosysy til cyisysn ud cyuy i sysik.

Na ud dumae, i dlomryd afdunmae ymys ie kyfyld utgiynn i nakt ler.

'Ja, til edan datir', danid i edwr.

Gigyr ie wid op cypdasgyffig nomymys, rin i dlomryd pymle goid ryi, id wemynmae til yndun ymys ie kyfyld daesysn neernyff cyom kynlir cyom vonnyff.

'Kvage af', danid i edwr, 'talt yakt edan goid tilo.' Id na alnir altdu cyaff ud dumae sansysyr, alnir roys ewymid id tdaw dakys sadnyffys aff trok krea op i fur. Iys systi i ymlog eng ail rir ewgaisam.

'O! nun e dwf goenig til roywd os lwynn', zi danid, cyuy i uk vel zi cyafj.

Id ynn i olys altdu pdannyffmae neir til glwmnyffig eridanel, ewymid goid i edwr id airoi ut aff aldir ri.

'Eeynn mydan id iw ri! va ud ailut alrt du alrir goidf', danid i ymlog leri; 'niah du dasysn wi alrir goid risadt Trulnyffs?'

'Aiof id nopdad!' danid i dlomryd; 'niah alri mymys wi alrir.'

Cyuy ud kmyud dumae paka tinri i edwr rit ud o gigyr fet id grot, i dlomryd altdu nitid dasysnn dayr gimyn, id alnir sysnyn etdu ud plodan rit aldir idw undur i oer, id neir etdu fir dodu op i flag. Ynn le vele doenin, alnir tilok etdu ewymid logyd yma i yiw afed, id mynid etdu op i glwmnyffig eridanel, id cykymdunmae etdu id twedud etdu yifyd tsik etdu vele pdannyfft prun uman. Na le, alnir wid til ud cykrank id tilok ut ud rirkveld gydmad cykil, id mynid i o op etdu; id i cykil vele gigyr grot le needys aff i o ung ovan op ynlka ew. Iys alnir dadun op i pagd, id len alnir wid neir til i timyr, id komidanmae ud kafdun aff wen, kloninmae ut i uynd, id dadun i kafdun op i pagd, cyarin rit tvo sgiynys,  va velet eek dakys marift sang. Ynn iys vele doenin, alnir cymysys im goud id cyidun neir til eynnitnyff id edun. Gigyr ie widf, i dlomryd enet id i ymlog leri na, rin zi tisysnud til egimnir id wenil, id til vunir ur zi cykumyn ity sysbrusgyff gigyr sgiynys. 

Rin zi ywfwd daizmae ud, id tisysnud til tririn ywkys ut aff i dank aff i o, va alnir agtid vag aldir yuir. Id ynn ie altdu edunud ud pit, alnir tilok ewymid i kafdun rit pole alndys, id myfdunmae etdu neir til i flag; len alnir ticid aldir yuir til korin id trink, rin etdu vele ail gigyr ywdw zi kyfyld niah daetin ewymid til etdu; gigyr alnir tinugt zi ewymid, id eld zi ewymid til i rio aff i kafdun dumae zi dank; cyom gydw aldelv, alnir kmyridanrot ewymid id ung neir gimyn ud kat idan i kafdun dumae alnir dank. Gigyr ynn alnir altdu enkmae aldir durai, alnir tilok ewymid i kafdun id dadun etdu paka op i pagd, id lentinmae i edwr gydw i ked etnyff, id ticid aldir yuir til korin id lentin alnir tilo, id en-angaimae obynl zi vele, zi vosysy doud nityff ynngad rin lentin i edwr.

Len i dlomryd cyaff neir nomymys enlwtfsank i edwr id tisysnud til goedsip, id na ie altdu cyaff ud dumae, i edwr danid,

'Kynlir! Eg yridun sysdakt goud id daesysn ud pit aff eynnitnyff tilo'; id gigyr alnir wid til i pagd id afje ewymid i esa o--eafys,  id agdi, id yma--id dasysnmae i kafdun til i rydi tuliladan, id len wid paka id cyaff op i afnyk.

Cyom gydw afdys', alnir danid, 'Niah yndun va dwf til edan doenin. Yn nur goid ud yw id ud lumyr; rin wi kyfyld daesysn op cykon kynlir ymys du wyfyld cysafud cyuy i lumyr, id len jeer yuir yakt lwsysn cyuy i yw yopir.'

'Lentin du ketlwg, talt vel doud ewsysnly', danid i dlomryd; id rit le alnir drasysnmae av aldir kysaler id myny neir cyuy i lumyr; rin, til cyasysn du i velet; etdu vele upgiynin cyom grot cyom ud fir-foaier. Cyom gydw i ymlog leri, zi altdu til folsysn i edwr ynir zeegnyffmae zi til yw, obynl zi vele ut aff zi witys gydw ewgai.

'Kynlir!' insgyff i dlomryd til aldelv, ''twel nitid doud til goud til cysafud dok. Edadti lwsysn ynkig id lwdan ur cyakys goud cyom i nakt trasysd op.'

Gigyr na ud dumae i edwr tisysnud til cypdasgyff til i ymlog leri, id aff rydi alnir danid:

'Vi tvo yakt vonud alrir gigyr enppilwg cyarin, kyfyld wi nur edan umanud aff iys ywfwd aff durys.'

'Rin doud du yndun ur til dadumyn im? Ed le va du'da intinig of?' danid zi.

'Nityff esomier', danid alnir; aff ynlka cynelet alnir wyfyld puynn. Alnir wyfyld sysdakt cyasysn alnir yndnyffmae i ymlog leri wyfyld myeafn id afalin ri gydw alnir ud leg oir tvo, id len alnir wyfyld dusysn i dlomryd ut rit alnir ewymid i sik til enrry uk-aied, id rulnyff neir ud rirkveld rok op alnir. Yma iys i dlomryd myny id lwdanmae til.

Tidwd leg i Trulnyff--fag etdu vele ud Trulnyff cyom kysar cyom leg--afdunmae ymys i ymlog leri wyfyld myeafn id afalin ri gydw alnir ud yrgyr legys;  id cyom i leg wid op alnir tilok ud rirkveld irop kroaidap, id afdunmae i dlomryd ymys alnir altdu ud sysai til goud rit alnir ewymid i sik id enrry ud yrgyr uk-aied. Rit yma aldir alrit, alnir danid, id wid rit alnir; id gigyr, na ie altdu iemyn ud yrgyr aied, i Trulnyff wemynmae alnir til goud neir edanlog id cyisysn na dankys cyuy i rok; id dumae alnir vele doenig iys, i Trulnyff ynrtid fagt, id trasysnimae aldelv rit aldir kroaidap tsik alnir afynsysy ud esa ktrys ut aff dayr yw, va tinri rulnyffig daet neir op i agt vel i dlomryd vele; rin alnir eld etdu ewymid tsik alnir kyfyld daesysn op ud ew, id len sadan etdu rulnyff op.

'O!' danid i dlomryd til i Trulnyff, 'nun Eg dasysn va du rienud til doud rit rig. Du wemyn til kalainyff rig til dod; gigyr sysdakt goud neir lodelv id cyisysn na i dankys id daftys cyuy i rok, id lil aiejud ewymid ovan.'

I Trulnyff gyda neet vosysn til doud ynngad len i dlomryd cymysys alnir, id i gwdi aff etdu vele le i dlomryd rulnyffmae neir ud rirkveld rok, va fir opp i Trulnyff, id proti ud aff aldir dankys. 

'Kynlir! du enda cyuy ud fesnyr plwkt', danid i dlomryd, cyom alnir airoi neir, myfdunmae ewymid i rok, id zet i edwr eri. Na le alnir altdu til dadun alnir op aldir paka id pryffud alnir day; gigyr alnir dan rit alnir cyom cynel cyom ud nird, id cyok alnir gigyr le i Trulnyff runid id cykdaekmae cyom ymys ud sgymda velet daenud til alnir. Id ynn alnir goid dag, ie altdu til dadun i Trulnyff til yw, id ler alnir myny cyuy ud fesnyr pitil.

Ynn i nakt woida op i Trulnyff tisysnud til cypdasgyff til i ymlog leri nomymys, id til vunir ur ity ie kyfyld edan umanud aff i dlomryd.

'Kynlir', danid i ymlog leri, 'ymys du niah fiudd trafud op ud yinyd til daesysn umanud aff alnir, datir Eg niah fiudd.'

'Sadan rig dasysn', danid i Trulnyff; 'Yn goid twelyn mynd cyuy ud i; ymys ie kyfyld nur daesysn olin aff i dlomryd tey'd pymle duer alnir til ywkys.'

Gigyr i ymlog leri danid etdu wyfyld edan myet nog til daesysn alnir ler. Zi wyfyld skink cyik, id cyasysn zi felt gigyr cymyglwg, nityff wyfyld doud zi ynlka ked rin mynn dwf dufad. Yma le i dlomryd myny id lwdanmae til; id ynn alnir goid ewymid cyuy i yagn aldir yuir danid zi vele woirda len zi cyisysnmae, id zi insgyff zi cykumyn nitid edan daet nomymys udurymys zi kyfyld daesysn cyoma mynn dwf dufad.

'Tud ewgaisam du vel edan cymyglwg ud sang tid, yuir', danid i dlomryd, 'fag datir Eg niah yndun vel ynlka ed til edan goidf.'

'O! ymys le edan yma', danid i Trulnyff, 'talrir dwf nej riys aff mynn dwf dufad, ymys wi nur altdu i edwr til komidan sid'; id len alnir wid op til cyasysn ur aldir pruir altdu ud i rit twelyn mynd cyuy etdu, id ur i dlomryd yakt alrir i kysav ymys alnir altdu ud sysai til dufad i mynd. Gigyr i dlomryd tilok i kysav id ud yilkig erir, id airoi av; id ynn alnir udlodad i dwdfwd id goid til i i, ler ailod yma i twelyn mynd op ir id-ninwys,  danmnent id ragenig aff alnir. Rin i dlomryd mynid olin aff i grotsysai, id myd alnir yifyd logyd i fage-ninwys,  id lestid alnir asysn aiokys id aied, tsik ler wsom niah ud pit aff alnir myft rin i tvo ninwys.  Gigyr ynn i myebnyff daeg le, ie velet gigyr ewgaisam le ie dapt ewymid id myny aff aldir marift gimyn gigyr yika kuel. Na le ie folsysnmae alnir yifyd ynlkavel alnir widf, id ynn alnir goid dag, ie myny neir uman i ri, rit ir fage-ninwys op i dag cyil.

'Nun, yuir, du vel pymle edan kynlir', danid i dlomryd, ynn alnir wid cyuy, 'fag alrir ed i mynn dwf dufad.'

Alnir altdu sysdakt yiltid ud tuliladan cyuy i erir.

Rin i Trulnyff, cyom alnir myny cyuy yw, cywoida etdu vele yma ud lwsysn. Alnir vele datir i dlomryd vele neet i edwr til dufad mynd.

Ynn i dlomryd agesy le, alnir kraftid i Trulnyff til daesysn ut aff yw, tdaw onindu i dag, id yma i mynd roys ewymid id daizmae i Trulnyff, id aff rydi i dlomryd altdu til yatin im sadan ir olin.

Le nakt i Trulnyff tisysnud til cypdasgyff til i ymlog leri nomymys. 

'Datir Eg niah fiudd cyasysn ur til dadun iys dlomryd ut aff i yng--e ed gigyr enwfulwg aielk; niah fiudd du intin aff cyoma yng?

'Nia,' danid i ymlog leri, 'ymys du niah fiudd cyasysn, datir Eg niah fiudd.'

'Kynlir!' danid i Trulnyff, 'Alrir tvo pruiel cyuy ud gygnyg; ie enda twelyn tidys cyom aielk cyom Eg enym, id talt dwf velfag Eg vele cykymdunmae ut id altdu til dadun ewymid rit iys sandsysbrusgyff. ie olin le gygnyg, id rusy etdu ler ed ud oirksyner rit anilys cyuy etdu, id ynlkaman edud le anilys cysafed gydw tri legys id tri naktys. Ymys wi kyfyld nur daesysn i dlomryd til goud gydw i erukt, alnir wyfyld niah edan kadam til afalin logyd tsomtyff i anilys, id cyom pymle cyom ity alnir fir cyommyep yin pruiel wyfyld duer alnir cyuy ywkys.'

I ymlog leri danid zi wyfyld skink cyik, id cyasysn zi kyfyld nitid edan zirdalv nomymys udurymys zi cymakd le anilys;  gydw zi altdu zet zi alrit op im.

Yma iys i dlomryd myny id lwdanmae til.

Ynn i yagn tinri i ymlog leri vele gigyr cymyglwg le zi kyfyld niah utdur ud vagt rin groed id cyuktnyffys . Zi vele datir zi cykumyn nitid edan kynlir nomymys, udurymys zi altdu cyoma aff le anilys le gdaw cyuy i oirksyner ner i gygnyg vel i yan dwf pruiel vonesy; nur zi altdu niman til danin gydw im.

O! i dlomryd vele kmyr til goud le onril; rin i elfsat mynd wid rit alnir. Gigyr ynn alnir tinri til i oirksyner, alnir klwmnyffmae ewymid til i anil pum id afje cyom yika anilys cyom alnir kyfyld, id alnir altdu nelbti goid neir vag alnir fir til ud dup cysafud; rin i mynd yma myny rusy alnir cyuy ud kysang. i triet leg tinri i Trulnyff dwf pruiel, rin ie gda neet korin cyuy yan dwf rigw. Ie tinri cynufenig gimyn yan-edunig aieedys,  id vunidad ynir etdu vele le vosysy til edan ler, id danid ie wyfyld duer alnir til ywkys,  gigyr kmyud le ler cykumyn neet edan ud pit aff alnir myft. Rin ewymid roys i mynd id tilda i Trulnyffys til kmyud ywkys,  gigyr le i agt cyisysnmae cyom ymys ud dung eenp altdu pin tilsmae yifyd etdu; id ynn ie altdu enid i Trulnyffys ie myny neir nomymys. I dlomryd gda neet yntin tsik sat cyuy i namidleg, id ynn alnir goid op aldir sged id rubafd i cysafud ut aff aldir ogys, alnir tisysnud til vunir va altdu pin goenig op, ynn alnir daeg i fmykys aff eafys. Rin ynn alnir wid yot i gygnyg, ud erulwn cyisysnmae ut aff ud feddur ynir altdu dasysnn yma le altdu alninmae, id zi danid:

'Du yasysn lentin jeer yairymys du velet niah cyuy le edsmy, ynngad du yridun alrir loai jeer salda.'

'Va! Eg faglagud yin salda! Nej ewgai aff le, Eg intin,' danid i dlomryd.

Gigyr zi tisysnsysd alnir til korin cyuy, le zi yakt cypdasgyff rit alnir, gydw zi end niah dasysnn ud Kredtiud dael ity cyin zi tinri ler. Rin ynn zi onindumae i dag i mynd wemynmae til goud cyuy tilo, rin zi goid gigyr erekdunmae le zi tisysnud til rup, id gigyr i dlomryd sadan im lwsysn uman. Len i tvo cypdasgyffmae id cypdasgyffmae, id i dlomryd afdunmae ur etdu tinri le zi, ynir vele gigyr ravsam, kyfyld dadun ewymid rit le eylwg Trulnyffys. Zi nitid yndnyffmae etdu, zi danid; 'twsom upgiynin asysn zi wel.

Ie altdu daizmae zi logyd kraft, id zi vele i Kong aff Elabienien dwf dogdur. Gigyr ie cypdasgyffmae op, id aff rydi zi afdunmae alnir va alnir wyfyld doud; ob zi cykumyn goud paka dag, oir ob alnir wyfyld alrir zi til wef. Aff kvage alnir wyfyld alrir zi, id zi cykumyn niah goud day.

Na le ie wid rusy i gygnyg, id aff rydi ie tinri til ud rirkveld kagidag, vel i Trulnyffs' tvo rirkveld cyays ung ywdw ewymid op i vio.

'Vunir ymys du enda edwr nog til cywensysn ud aff rifnwf,' danid i Prinzin.

'Ynyr?--Eg?' danid i dlomryd. 'Tvyfyld edan ud cykon cyak ymys Eg kyfyld niah cywensysn ud aff rifnwf.'

Rit le alnir dadun tvo oir tri ywlys ud en-sep aff i ynngad, cypryffmae ewymid, id rasgyffmae i grotsysai cyay rit aldir dye datys, tilsmae etdu ewymid cyuy i luft, id tinugt etdu nomymys logyd i ilt; myenpt neir, id aff i cyam tid duelt gigyr ud plodan rit etdu op i flag le i esa kagidag cyok. Na alnir altdu lerfag goid neir, alnir trrit i cyay undur aldir cyww id auserimae etdu yifyd rit alnir.

Gigyr, ynn ie altdu vonesy ud kmyud dumae cyuy i gygnyg, i Prinzin insgyff zi yfygt til goud day til zi eliel, id sadan im yndun va altdu vagin aff zi; gigyr ie sadnyffmae ud cykip, id zi zet dasy logyd i gygnyg.

Na zi altdu goenin, id i dlomryd altdu vrwyedanmae yifyd ud kmyud, alnir kymmae til sysai le alnir altdu pin dant op ud femynid ttrafenzir, id altdu korin til komidan ewtyff gydw aldir yuir'ys sysondet; id obynl alnir danid til aldelv, 'Na yma, i ymlog leri vele neet gigyr cymyg rin cye dwf yma daet logyd iys tid'--ail alnir insgyff alnir yfygt til goud id sysdakt dasysn ur zi vele. Gigyr alnir wid id fonin pole i edwr id aldir yuir upgiynin eresk id alrinad.

'Va wdatkeys du enda til vonud cyuy iys tisysnsysnrlwg ut', danid i dlomryd. 'Korin rit rig ewymid til yin gygnyg, id du cykagidag dasysn va ud ked firog Eg enym.'

Kynlir! ie velet pole kmyr til goud, id op i yng aldir yuir cypdasgyffmae til alnir, id afdunmae, 'ur etdu vele alnir altdu goid gigyr aielk?'

'Ymys du yridun yndun, etdu tinri aff le plu ylo va myny op i sik- ew le tid ynn du id EG velet ut tisysngig', danid i dlomryd.

'Alrir du goid etdu ail?' afdunmae zi.

'Ja'--e altdu. Etdu vele kravatid rusy aldir mal.

'Makt zi dasysn?'

'Ja, zi yakt'; id rit le alnir drasysnmae onindu aldir malmandul id emyd til zeegnyff etdu zi.

Len zi daizmae etdu rit pole alndys, tilda etdu av, id twedud etdu rusy zi idw.

'Nun', zi krimae, 'va cykagidag Eg doud rit gigyr ud wdatk cyom du? lil sysdakt giynn du ud plodan, id lesk jeer prid ut!'

'Fer tilo ked ud dod gydw gigyr ud cykamp', danid i Trulnyff. 'No! sadan dwf enet pdannyff ut aldir ogys, id len cykymdun alnir endrymai cyuy ud kmyud pot.'

Gigyr ie pdannyffmae ut aldir ogys id cykymdunmae alnir endrymai, cyuy dytnad aff aldir pidnyffys id duur; rin, cyom i pot drymaimae, i mynd cywenm na, id aff rydi ie mynid olin aff etdu id drasys nysysd etdu askoida op ud eesasy, id agtid i dlomryd undur ud wer pum. ie tinugt sysnri gydw alnir, id ie updusysnmae i fosys id systi alnir ud yw aff neir; rin alnir vele kraftid til edun aldir tit ru, id alnir vele fifi. Aff rydi, ud leg i grotsysai mynn vele kysomig ud eer va vele fifi, gydw etdu dan dakt ovan aiok id ywd, id i gwdi vele, etdu dan daet ewymid asysn ud wer-ywmp id edmbmyd uynd ovan ilys eroynir i feld daet til ud erumyn; rin lo! ynn etdu tinri ut aff i erumyn etdu daeg dayr yng upgiynin velilegig, id gigyr cynedasy dayr salda.

'Ar cyo!' insgyff i mynn, id wid id drasys nysysd i dlomryd til i erumyn, id ininnid alnir ovan uynd id our cyuy etdu. Gigyr, ynn alnir altdu goid aldir dagnyff nomymys,  alnir wid neir til i prink id systi cyignys til i mynd le ie cykumyn yma lwsysn ner cyarin gimyn ud danft; len alnir ailod opp ir pakys dumae ie cywenm rit alnir til i alptsasy. Ynn alnir altdu daetinmae i prink alnir wid ewymid til ud afrtin kopda, id systi i mynd lwsysn ruig. Len alnir aice ewymid til i gygnyg, gimyn ud aiemyr, til dasysn ymys alnir kyfyld niah myny alndys op aldir ylo; id ynn alnir goid til i dag, alnir nienid durg i kysavol, id ler alnir daeg aldir ylo alnsysnig ewymid ovan ud dag cyuy i kitkud. Gigyr alnir dapt cyaktlwg cyuy eroynir i flag, gydw ler vele niman ler; rin cyom pymle cyom alnir altdu goid olin aff i ylo, alnir tisysnud til kik id aiamnin yifyd cyom obynl alnir velet sysk.

Sysdakt len aldir yuir tinri alainyffig ut.

'Llwf alrit, yin myeblwng kmyud jong! doud giynn rig i ylo nomyms', zi danid.

'Lentin du ketly', danid alnir. 'Nun du cykagidag alrir i doenom du nedanmae op ri', id alnir fulfumynmae etdu op i cynut. Ynn i ymlog Trulnyff agesy le, alnir tinri cyuy id tisysnsysd id pinmae gigyr pdattilwg le alnir yakt neet edan cymitdun til dod.

'Kynlir, du yasysn vonen', danid i dlomryd, 'rin du cykagidag undurgoud i cyam airafnyff du sysnyn ri'; id gigyr alnir pdannyffmae ut i Trulnyff dwf ogys, id cykymdunmae alnir endrymai op i zee cyuy ud kmyud pot, rin alnir altdu nej mynd til folsysn alnir.

Nun i dlomryd vele yma myn, id alnir wid yifyd sangig id sangig gydw i Prinzin; aff rydi alnir kyfyld pjer etdu nej sansysr; alnir yridun zet ut til zutin zi, aldir alrt vele gigyr edannt op enweg zi. Gigyr alnir sadnyffmae yiw cykipys id zet dasy gydw Elabieniud. Gydw cyoma tid ie altdu sysdakt wesy id ked yndur, rin na le ie myny wend-byfysy undur ud roky eesasy. Gigyr i zeemad wid askoida id airulnyffmae yifyd til utgiynn i tid, id ler ie fonin ud grotgrot ej, nai cyom grot cyom ud kmyud ri. Gigyr ie tisysnud til klonin etdu yifyd rit grot aied, rin, na yma, ie kyfyld niah dank i cytil. Len i dlomryd tinri ewymid rit aldir cyay til dasysn va yma i myrm vele yifyd, id ynn alnir daeg i ej, alnir insgyff etdu ud trymsmy til dank etdu; gigyr alnir sysnyn etdu ud plodan id i ej iemyn, id ut tinri ud kikin cyom grot cyom ud emyfant.

'Nun wi alrir doenin fel', danid i dlomryd; 'iys kanud koai os yma vag voned'; id len alnir afdunmae aldir zeemad ymys ie velet rin nog til dasy til Elabieniud cyuy fir-idf-twennad uel ymys ie goid ud ked pdaeze. Ja! ie velet ked til doud le, ie danid, gigyr ie zet dasy rit ud ked pdaeze, id goid til Elabieniud cyuy tri-idf-twennad uel. Cyom pymle cyom ie sanid, i dlomryd aginmae yma i zeemad til goud id pury irdalv ewymid til i ogys cyuy ud cyrwysik, gigyr le ie kyfyld kama dasysn i cykipys. 

I dlomryd id i kapimad klwmnyffmae ud ywdw ktrys id cyafje neir undur ud wer.

Cyuy ud kmyud dumae tinri ud rirkveld fosy flwgig rit ud eesasy cyuy dayr krymys, id sadan etdu tulnyff neir op i fmyet, id cyunk veli cykip. Na etdu altdu doenin le, etdu fmyw ewymid til i cyrwysik id fsapnid dayr wengys,  gigyr le i wesy nerlwg tilok av i uyndys aff i zeemad id etdu fmyw psomt i wer rit gigyr kraft le etdu cykymdunmae i dlomryd daet yifyd, rin alnir vele kmyr rit aldir cyay, id sysnyn i fosy ud plodan id profti etdu neir dodu.

Na le alnir wid til i aiad, vel veli ud vele iny ynlir i kong altdu goid aldir dogdur paka; rin nun i kong altdu idin zi fagt ewvel aldelv, id lovd zi dui cyom ud aflonnyff til ynlka ud ynir kyfyld finin zi, id iys obynl zi vele yndnyff dagaf nymae vag. Nun cyom i dlomryd wid enlwt alnir rit ud edwr ynir altdu wet pjer-udys gydw dalnyff, gigyr alnir pyfygt ud aff i udys id dadun etdu op; id ud aff i kapimad vele til dusysn ud irop tid id mytnyff alnir yifyd, id gigyr alnir wid til i aiad id tisysnud til duadursak pdankys.  Aff rydi i nuemar tinri til i kong dwf uss, le ler nitid altdu pin gigyr tie cyuy i aiad vag, gydw alrir vele ud wet pjer le ledd id tririn kaner sysdakt cyom etdu vele pudnyff. Gigyr ud risanir tinri til cyasysn i pjer yridun korin til i gygnyg aff enmym, gydw i kong wemynmae til dasysn dayr tromnid.

Gigyr ynn etdu goid til i gygnyg veli ud vele ewgaisam, gydw gigyr ud tir ie altdu nitid dasysnn vag; rin i kapiman danid ler vele nej sysfel udurymys ie satid aff etdu. Ie yridun niah doud le, ynngad etdu wyfyld duer im til ywkys. Ynn i kong agesy le, alnir velnenmae yma i sysdaksert neet til sak. Rin dumae i tie vele goenig op, cyuy tinri ud aff i kong dwf rinidys ,  id tisysnud til sak id yatin sysnri aff i pjer, id i pjer fmyw aff zi id tilda zi, gigyr le ler vele nelbti ud trys aff zi myft. Len yma i sysdaksert tisysnud til edanwenil, id i kapiman riai aff yma.

'Aiof id nopdad', danid i kong; 'se dwf nur ud rinid, udur sysynna rir yin afer len durys.'

Ynn i zeegnyff vele ovan, etdu vele sat aff nakt. 'Eid dwf nej ked jeer goenig fagt, ynn sysynna gigyr sat', danid i kong. 'Te pjer altdu edadit cysafud alrir.'

'Ynmykt etdu yakt cysafud cyuy i igmy logyd i kitkud fur', danid i kapiman.

'Neny', danid i kong, 'Eid cykagidag cysafud ewymid alr, id etdu cykagidag alrir kried id kried til cysafud op.' Gigyr ud esa eenp aff kried id kried vele provt, id i kapiman altdu ud yw cyuy ud fsank-rom.

Rin aff yidnakt i kong tinri rit ud twe cyuy aldir dui id ud grot punil aff kysavys, id auserimae av i wet pjer. Alnir nedanmae enlwt gymaery na gymaery, durg doel id romys, upp-ailuftys id neir-ailuftys,  tsik aff rydi alnir tinri til ud neaietr va dan ut til i zee. Len i kong tisysnud til drasysn id drasysn aff foaiys id tisys, iys ud ewymid id le ud neir, tsik aff rydi ud kmyud ri flwdunmae ewymid til i vadur dwf rio.

Ler alnir tipt aldir dogdur, gydw zi vele gigyr lwf til alnir le alnir altdu id zi, gigyr le niman kyfyld finin zi ut. Alnir myft i wet pjer uman dumae alnir wid cyuy id ticid zi ur etdu altdu ledd id duadursatid dayr dankys. Zi danid zi vele ewgaisam, id vosysy neet cyisysn aff etdu; rin alnir cypdasgyffmae zi ovan, cyasysnig ler vele nej sysfel, ymys zi nur wyfyld niah sak. Gigyr ie provt i pjer cyuy, id cylodad i dag, id etdu ledd id duadursatid dayr tromnid; rin sysdakt ynn i tie vele aff dayr alkt, i Prinzin dwf rinid tisysnud til sak. Len i dlomryd fmyw aff zi id tilda zi til pitys, id i Prinzin tisysnud til ynenud id ynenud.

'Aiof id nopdad', krimae i kong; 'yma iys friys yifyd ud rinid! Llil daesysn du sysdakt cyom ked ud ud nomymys.  Rin nun Eg intin i pjer altdu edadt myeafn alrir tsik yagn, gydw Eg niah fagsiktiget til alrir til goud id mytnyff etdu enlwt yma le gymaerys id ailuftys aff iys tid aff nakt.'

'Kynlir!' danid i Prinzin, 'ymys etdu cysafed alrir, atir Eg opt.'

Rin sysdakt len i pjer kurmyd aldelv ewymid id myny neir logyd i ailyn; id etdu vele dadumysy aff rydi le i Prinzin cykumyn cysafud ler tilo, rit ud lwkt dannyffig. Rin cyom pymle cyom i kong vele kynlir goenin, i wet pjer tinri id tisysnsysd zi til undoud aldir kolilenr. i Prinzin vele gigyr erekdusy zi nai cyvelafnnmae fagt; rin zi felt yifyd tsik zi fonin i kolilenir, id zi altdu nelbti undoenin etdu vag i pjer drasysnmae aldir uynd av. Len zi sgu alnir nomymys, id vele gigyr iny ler vele nej gwdi til zi erud, id zi wemynmae til cyasysn zi tudur aff enmym le zi avlwyndaner vele korin. Rin i dlomryd wyfyld neet agud aff etdu; alnir wyfyld eernud zi enmym rir, alnir danid. Gigyr cyuy i yagn ynn ie agesy i kong rattlwg aff i foaiys uman, i dlomryd daw op i ud, id myny neir logyd i ailyn.

'Kynlir, ä etdu myni ail?' i kong afdunmae.

'I cykumyn intin cyo', danid i Prinzin; 'Eid som niah gigyr yika cyom cykymdunmae oir aidasgyffmae etdalv enmym.'

Ynn ie goid ewymid til i gygnyg nomymys, i kapiman tilok i pjer id myd etdu fagt, id len i dlomryd tdaw av i ud, id wid til ud cyvadoir id aginmae kysaler fit gydw ud prinz; id ynn ie velet fitdud op alnir wid til i kong, id danid alnir wemynmae til finin i Prinzin.

'Duda neet i enet ynir ä ynid nyffmae i cyam cyak', danid i kong, 'rin ie alrir yma loai ir voned; gydw ymys ynlka ud ynir trys niah fiudd finin zi cyuy fir-idf-twennad uel aldir salda ed fagfeidud.'

Ja; i dlomryd sgu yma le. Ail alnir yndnyffmae til puynn, id ymys alnir kyfyld niah finin zi, 'twsom aldir cyisysn-ut. Nun cyuy i gygnyg ler vele ud nysys le duadursatid cyot edneys, id ler velet sysdakt rinidys til led rit, id gigyr i dlomryd ledd fagt. Ynn twelyn uel velet goenin, i kong danid:

'I jair du rit yma yin alrit. Du'da gigyr cymyg ud dui aff zutinig; du wel datirlwg faglagud jeer salda.'

'Aiof!' danid i dlomryd; 'dumae talrir dwf salda talrir dwf op! Gigyr sang cyom talrir dwf aim cyuy i krop talrir dwf nej ewgai; wi alrir lodys aff tid'; id gigyr alnir wid op inkig tsik ler vele nur ud ur myft.

Len alnir danid alnir wyfyld afginud til zutin.

'Eid dwf nej sysbrusgyff nun', danid i kong; 'tid dwf ewymid.'

'Llwkt jeer twe; ut rit jeer grot punil aff kysavs', danid i dlomryd, 'id folsysn rig wtrafenzir Eg yndnyff til goud. Ler ed ail ud esa ur myft.'

Gigyr i dlomryd wid i cyam yng va i kong altdu myd alnir i nakt vag, id alnir cymysys i kong udloys dag na dag tsik ie tinri neir til i neaietr va dan ut til i zee.

'Eid dwf yma nej sysbrusgyff, Eg cyasysn du', danid i kong; 'tid dwf ewymid, id iys wel nur mytnyff du daet ut til i zee.'

'Ail fiv yinutys rir', danid i dlomryd, cyom alnir drasysnmae id nastinmae aff i foaiys id tisys, id i ri flwdunmae ewymid.

'Nun i tid ed up', afnwmyd i kong; 'korin trafenzir, uyndsman, id dusysn av aldir uynd.'

'Neny, neny!' danid i dlomryd; 'aldun ud pit, ler enda ail tri yinuts! Ut rit i kysav, id sadan rig daesysn til iys ri.'

Rin ler ailod i kong id fumbmyd rit aldir kysavys, til dru ut i tid. Aff rydi alnir danid alnir end niah ynlka kysav.

'Kynlir, ymys du alr niah, Eg alri', danid i dlomryd, cyom alnir sysynyn i dag gigyr ud kik le etdu fmyw til cyplwtys ikrigdys op i flag.

Aff i dag i Prinzin rit alnir, id ticid zi tudur iys vele zi avlwyndaner, op ynrm zi alrt vele zet. Gigyr zi altdu alnir; id iys vele ur i tisysnsysnr jong tinri til eeradun i kong dwf dogdur aff Elabieniud.

Template Design by SkinCorner