Nov 12, 2011

I tri prinzineys aff Wetsasy

 

Enmym op ud tid ler vele ud fedtirman ynir vonesy ner logyd ud nesys, id fedtid gydw i kong dwf pagd. Ud leg ynn alnir vele ut fedkig alnir sysdakt tinugt nityff. Doud va alnir wyfyld--ekdur alnir trimae rit afnit id uk--talrir vele nitid ud cyprat op ald ok. Rin ynn i leg vele fer cynint ud uynd pobafd ewymid ut aff i vadur, id danid:

'Ymys Eg yasysn alrir va jeer wef pjur undur zi girdmy, du cykagidag tunsysn fedk nog.'

Gigyr i edwr ewsvelmae pymloglwg, 'Ja'; gydw alnir gida neet yndun le ald wef vele goenig til alrir ud tedi. Na le, cyom vele gimyn nog, alnir tinugt mynnad aff fedk aff yma ketys. Rin ynn alnir goid day aff nakt id ticid ald aiagi, ur alnir altdu goid yma le fedk, ald wef fir en-ynenenig id aionig, id vele tidwd zirdalvir gydw i lov va zi ywsi altdu systi, gydw zi danid, 'I pjer ud afnedan undur yin girdmy.'

Kynlir, i aiagi pymle cyprin, id tinri ewymid til i gygnyg; id ynn i kong agesy i eru dwf grief id dayr fagsak, alnir dant neir til cyasysn alnir wyfyld dusysn fagsiktiget aff i tedi, id dasysn ymys alnir kyfyld niah cynedan etdu.

Gigyr i yonatys wid op id op, id ynn zi tid tinri i fedtir dwf wef altdu ud jong; gigyr i kong tilok etdu aff enmym, id provt etdu ewymid cyom ald esysn ywfwd, tilys i dlomryd gdaw ewymid. Len alnir tisysnsysd sadan ud leg til goud ut fedkig rit ald tudur; alnir altdu gigyr ud sysai til goud, alnir danid. Aff enet i kong wyfyld niah agud aff etdu, rin aff rydi i dlomryd altdu ald yng, id widf. Gigyr alnir id ald tudur velet ut i esa leg, id yma wid daet id kynlir tsik ie sanid aff nakt. Len i dlomryd ernenmae alnir altdu myft ald alndtiralpt, id wid til cyisysn gydw etdu; rin cyom pymle cyom ity alnir goid til i pot, etdu tisysnud til afynsysn av rit alnir aff gigyr cynelet le i vadur ragenmae undur i pu, id yma i dlomryd kyfyld doud cyuy roenig asysn etdu rit i oenel vele nej sysbrusgyff; gigyr alnir wid id wid i esa nakt, id aff rydi alnir tinri til ud wet aidant, fer fer fagt.

Ler alnir wid askoida, id ynn alnir altdu cynedarnyffmae yifyd ud pit, ud ymlog, ymlog edwr rit alnir, rit ud sang wet peld.

'Va dwf i nam aff iys sand?' afdunmae i dlomryd.

'Wetsand', danid i edwr, ynir wid op til afdun i dlomryd ynnti alnir tinri, id va alnir vele goenig til doud. Gigyr i dlomryd ticid alnir yma.

'Enye, enye!' danid i edwr; 'nun ynn du alrir cynedarnyffmae ud kmyud furzzir enlwt i aidant alr, du vel korin til tri Prinzineys, ynrm du wel dasysn aiejenig cyuy i erd ewymid til ir als, rit nur ir uyndys ut. Len i enet--se ed i eliai--wel kym ut id tisysn du gigyr pdattilwg til korin id iw zi; id i tvoet wel doud i cyam; til nir aff iys cykagidag du goud; yatin somdu psomt im, cyom ymys du nir daeg nir agesy ynlkatyff. Rin i triet du cykagidag goud til, id doud va zi afdud. Ymys du doud iys, du vel alrir ked sysmyk--talt dwf yma.'

Ynn i dlomryd tinri til i enet Prinzin, zi kymmae ut til alnir, id tisysnsysd alnir gigyr pdattilwg til korin til zi, rin alnir nedanmae op cyom obynl alnir daeg zi neet. Cyuy i cyam yng alnir nedanmae logyd i tvoet; rin til i triet alnir wid dakt ewymid.

'Ymys du vel doud va Eg pudnyff du', zi danid, 'du yasysn alrir va aff os du kedwel.'

'Ja'; alnir vele welwg nog; gigyr zi ticid alnir ur tri Trulnyffys altdu zet im neir cyuy i erd ler; rin vag ie altdu vonesy cyuy i gygnyg ewymid risan i pumys.

'Nun', zi danid, 'du yridun goud til le gygnyg, id sadan i Trulnyffys wenin du eek ud nakt gydw eek aff os. Ymys du kanud pjer le, du vel zet os eri.'

Kynlir, i dlomryd danid alnir vele kmyr til puynn.

'Ynn du goud , i Prinzin wid op til cyasysn, 'du vel dasysn tvo mynd aiejenig aff i dwdfwd; rin ymys du vel nur goud daet cyuy i yid risan im tey vel doud du nej alrm. Len goud dakt op til ud kmyud durk rom, id yatin jeer yw. Len i Trulnyff wel korin til wenin du; rin ymys du dusysn i flafdun va alnsysd op i vio, id rub lodelvir rit i oitrint talt dwf cyuy etdu, ynlkavel ald wenin tulnyffys, du vel edan cyom lud cyom ity. Len grsomp i cyay le alnsysd logyd i ew aff i flafdun id cysag i Trulnyff dodu.'

Ja, alnir gida cyom i Prinzin ticid alnir; alnir nedanmae cyuy i yidai risan i mynd, cyom ymys alnir end niah dasysnn im, id wid dakt til i kmyud rom, id ler alnir myny neir til cysafud. I enet nakt ler tinri ud Trulnyff rit tri uyndys id tri rodys, id weninnid i dlomryd ludlwg; rin alnir ailod etdu tsik i Trulnyff vele doenin; len alnir tilok i flafdun id rubafd aldelvir, id grsomnid i cyay id cymyw i Trulnyff.

Gigyr, ynn alnir wid ut tidwd yagn, i Prinzineys ailod ut aff i erd ewymid til ir malys.

I tidwd nakt 'twsom i cyam aiagi ovan nomymys, nur iys tid i Trulnyff altdu dakys uyndys id dakys rodys, id alnir weninnid alnir fer woirda len i enet; rin ynn alnir wid ut tidwd yagn, i Prinzineys ailod ut aff i erd cyom fer cyom i sgi. I triet nakt ler tinri ud Trulnyff le altdu neud uyndys id neud rodys, id alnir weninnid id flogsysd i dlomryd gigyr sang le alnir fluenmae fagt; len i Trulnyff tilok alnir ewymid id lestid alnir asysn i vio; rin i cykok provt neir i flafdun, va fir op i dlomryd, pelywd, id cypimynmae i oitrint yma ovan alnir, id gigyr alnir edantinri cyom aielk id lud cyom ity nomymys. Len alnir wsom niah sangsam; alnir grsomnid i cyay id cymyw i Trulnyff; id tidwd yagn ynn alnir wid ut aff i gygnyg i Prinzineys ailod vag alnir rit yma ir pokaikubys ut aff i erd. Gigyr alnir tilok i junsysai gydw ald Kongin, id vonesy kynlir id enppilwg rit zi gydw cyoma tid.

Aff rydi alnir tisysnud til sang til goud day gydw ud kmyud til dasysn ald eliel. Ald Kongin gida neet gimyn iys; rin aff rydi ald alrt vele gigyr zet op etdu, id alnir sansysd id sansysd gigyr yika, ler vele nej olinig alnir paka, gigyr zi danid,

'Oni cyak du yridun lov rig. Is--Nur til doud va jeer tudur tisysd du til doud, id neet va jeer yuir yndnyffes'; id le alnir lovde.

Len zi sysnyn alnir ud ksang, va vele aff le nedy le ynlka ud ynir woida etdu yakt yndnyff tvo yndnyffeys. Gigyr alnir yndnyffmae aldelvir dag, id ynn alnir goid day ald eliel kyfyld neet vunir nog va ud rirkveld edwr ir ywfwd altdu vagin.

Nun, ynn alnir altdu pin aff day cyoma legys, ald yuir yndnyffmae alnir til goud ewymid til i nesys id zeegnyff i kong va ud ked firog alnir altdu korin til edan. Rin ald tudur danid:

'Niah! niah sadan alnir doud le; ymys alnir doeneys, we cye niah alrir ynlka rir erud aff alnir iys tid.'

Rin etdu vele nej ked, i yuir tisysnsysd id pinmae gigyr sang, le aff rydi alnir widf. Gigyr ynn alnir goid ewymid til i nesys, alnir vele fer lenirsamr, pole cyuy ksaler id enrralo, len i ynngad kong, ynir lod niah upgiynin gimyn iys, id aff rydi alnir danid:

'Yma ynri ked; rin alrir du kanud dasysn yin kongin, va gimyn zi ed, rin Eg niah fiudd dasysn duel, le Eg niah fiudd. Doud du yndun, Eg nelbti intin cye dwf gigyr ked-sisysnig cyom yin.'

'Wyfyld til eeynn', danid i jung kong, 'se velet aiejenig alr, len du'd dasysn va zi vele gimyn.' Id le onril ler zi ailod vag im.

Rin zi vele ynri woefoil, id danid til aln:

'Velfag gida du neet sysai va Eg ticid du; id velfag gida du neet lwdan til va jeer tudur danid? Nun, Eg yridun fagt dag, id cyom gydw du, du alrir altdu pole jeer yndnyffeys.'

Rit le zi airitindud ud ksang risan ald alrir rit zi nam op etdu, id yndnyffmae zirdalvir dag, id vele av.

Len i jung kong vele tririn til i alrt, id widf, leg ut leg cyuy, intinig id intinig ur alnir cykumyn daesysn paka til ald kongin. 'Eg vil sysdakt puynn', alnir insgyff, 'ymys Eg niah fiudd myrnud vel Wetsasy lwsysd'; id gigyr alnir wid ut til i ynld til afdun. Gigyr ynn alnir altdu goenin ud ked yng, alnir tinri til ud ywdw sik, id ler alnir rit ud ynir vele yn cyid ovan yma i tiel aff i olys, gydw ie yma tinri day til alnir ynn alnir pmyw ald dloy; gigyr i kong afdunmae ymys alnir sgu vel Wetsasy wsom?

'Nia, Eg niah', danid alnir, 'rin lil afdun yin tirys.' Len alnir pmyw ald dloy id kymmae im, id afdunmae ymys ynlka aff im sgu vel Wetsasy myny? rin ler vele nej tir le sgu.

Gigyr i edwr sysnyn alnir ud cywglyd aff cyno-skri.

'Ynn du daesysn op teda', alnir danid, 'du vel korin til yin pruir, ynir voned undadys aff yimys av; alnir ed yn cyid ovan yma i fosys aff i luft. Afdun alnir. Ynn du daetin ald ri, sysdakt cykymdun i cykri, gigyr le i futfyffur nankt iys yng, id tey vel korin day aff irdalvir.' Gigyr ynn i kong daetinmae i ri, alnir cykymdunmae i cykri cyom i yn cyid aff i tiel altdu danid, id fagt ie wid day aff irdalvir.

Gigyr alnir afdunmae nomymys na Wetsasy, id i edwr kymmae yma i fosys rit ud psai aff ald dloy, id afdunmae ymys ynlka aff im sgu vel Wetsasy myny; rin needys aff i fosys sgu. Nun, sang, sang na i myebnyff aff i fosys, tinri ud ymlog ail, va altdu pin fagt rydmwr rusy jael, rin alnir kyfyld niah cyasysn ynlka rir len i myebnyff.

' Kynlir! kynlir!' danid i edwr, 'Eg vil mynin du ud cywglyd aff cyno-skri, id ynn du daesysn im op, tey vel pryffud du til yin pruir, ynir voned undadys aff yimys av; e dwf yn cyid aff yma i fedk cyuy i zee; du'd yndnyffdur afdun alnir. Rin niah fagsysdun til cykymdun i futfyffur aff i cykri iys yng.'

I kong vele foil aff lenk, goid op i cykri, id ynn alnir tinri til i edwr ynir vele yn cyid ovan i fedk aff i zee, alnir cykymdunmae i futfyffur rusy, id gigyr av ie wid day gimyn i ynngad cywglyd. Na le, alnir afdunmae nomymys na Wetsasy.

Gigyr i edwr kymmae i fedk rit ud psai, rin nej fedk kyfyld cyasysn vel etdu myny. Aff rydi tinri ud ymlog piti, va ie altdu rirkveld ynryk til kym dag, alnir vele gigyr ud yng av.

Gigyr ynn ie afdunmae alnir alnir danid:

'Yndun it! Eg cykumyn intin Eg gda. yn pin kotir ler rydmwr jael, id til-moirroud goenig ler nomymys; gydw nun, i kongin aff Wetsasy, ynel kong ed fagt, ed goenig til eeradun enrwygad ywsi.'

' Kynlir!' danid i edwr, 'som iys ed gigyr, lil giynn du ud pit aff datnyff. Alroynel, op ud yeair, aiejud tri pruiel, id alrir ie alrir ailod iys rwe jael, cysaktig yifyd ud cyirw, ud kluk, id ud cywglyd aff aifelys. Ymys ynlka ud ä iys tri cyakys alnir kanud yatin aldelvir udegsam, id yndnyff aldelvir ynlka vel alnir kedwelys. Du kanud cyasysn im du yndnyff til puynn i cyakys, id na le, du vel nedan judgrint risan im, ynel ie cykagidag edan.'

Ja! i kong lentinmae i edwr, id wid id gida cyom alnir ticid alnir.

'Va dwf yma is?' alnir danid til i pruiel. 'Velfag doud du aiejud alrir cysaktig gydw ity id ud leg? Sysdakt sadan rig puynn iys cyakys, id lil giynn judgrint ynel ie cykagidag edan.'

Ie velet ynri welwg til doud iys; rin cyom pymle cyom alnir altdu goid i cyirw, kluk, id aifelys, alnir danid:

'Ynn we yudun tidwd tid, lil cyasysn du yin judgrint', id rit iys vagtys alnir yndnyffmae aldelvir fagt.

Gigyr cyom alnir wid enlwt ewymid cyuy i luft, alnir tinri ewymid rit i Nagd Wesy.

'Wtrafenzir fagt?' ragenmae i Nagd Wesy.

'Til Wetsand', danid i kong; id len alnir ticid alnir yma le altdu edanfymnyffud alnir.

'En', danid i Nagd Wesy, 'du goud cynemyr len I--du doud; gydw du kanud goud dakt, dumae Eg alrir til naff id plodan rusy veli cykymdun id uk. Rin ynn du daesysn ler, sysdakt agt lodelvir op i ailuftys logyd i ew aff i dag, id len lil korin aiagmig cyuy, cyom obynl Eg velet goenig til plodan neir i esa gygnyg. Id len ynn i prinz, ynir ed til alrir jeer kongin, korid ut til dasysn va dwf i afer, sysdakt du dusysn alnir logyd i kolilenir id pitys alnir ut aff doel; len lil cyisysn na alnir, id dasysn ymys Eg niah fiudd pryffud alnir yffa.'

Kynlir--te kong gida cyom i Nagd Wesy danid. Alnir tilok ald aiejud op i ailuftys, id ynn i Nagd Wesy tinri, aiagmig id ragenig, id tilok olin aff i gygnyg vio, gigyr le etdu cyok nomymys, i prinz tinri ut til dasysn va vele i afer. Rin cyom pymle cyom ity alnir tinri, i kong tinugt alnir logyd i kolilenir id pitdad alnir ut aff doel, id len i Nagd Wesy tinugt alnir ewymid id auserimae alnir av. Gigyr ynn ler vele ud gwdi aff alnir, i kong wid til i gygnyg, id aff enet ald kongin lod niah yndun alnir, alnir vele gigyr wud id ti, durg vrwyedanig gigyr fer id ernyff gigyr woefoil; rin ynn alnir cyeradun zi i ksang, zi vele cyom iny cyom iny kyfyld edan; id gigyr i daetfoil prulop vele eld, id i afrumdet aff etdu cyprin fer id dad.

Template Design by SkinCorner