Nov 8, 2011

Kedbrio op i sik-fsank


Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynel nam vele Kedbrio; alnir altdu ud sandsysbrusgyff va myny fer, fer fagt opp ud sik-fsank, id gigyr ie kymmae alnir Kedbrio op i sik-fsank.

Nun, du yridun yndun iys edwr id ald kedwef vonesy gigyr enppilwg cyarin, id undurailod ud enrwygad gigyr kynlir, le yma i ywsi gda i wef insgyff gigyr kynlir doenin ler vele nityff gimyn etdu cyuy i ynlyd, id zi vele ymtid iny ynlkatyff alnir cykymdunmae ald dui til. I sandsysbrusgyff vele ir esysn wi, id ie altdu ud rwe dosael lyig aff i podum aff ir prrit, id tvo kri dutalrd ewymid cyuy ud cyog cyuy ir sandsysbrusgyff-yeay.

Gigyr ud leg ald wef danid til Kedbrio:

'Doud du yndun, lwf, Eg intin we yfygt til dusysn ud aff vag kri til aiad, id damyn etdu; talt dwf va Eg intin; gydw len we cykagidag alrir cyoma syd cyuy dui, id gigyr kynlir-til-doud folk cyom we yfygt til alrir kmyr syd gimyn i myebnyff aff i ynlyd. Cyom gydw i rwe dosael aff i podum aff i prrit yopir, we niah fiudd yatin ud ol cyuy im, id datir Eg niah yndun va we wemyn rit rir len ud ku. Udur, we cykagidag syswennyff ud kmyud cyuy enrwygad yng, gydw len Eg cykagidag kdaesysn av rit nur cyisysnig na ud ku, ewaiat aff enweg, cyom nun, til needan id lwtdur id vadur tvo.'

Kynlir, Kedbrio insgyff ald wef cypdasgyffmae daet ked dad, gigyr alnir zet av aff enmym rit i ku op ald yng til aiad til damyn zi; rin ynn alnir goid til i aiad, ler vele niman ynir wyfyld konin ald ku.

'Kynlir! Kynlir! nitid sysai', danid Kedbrio, 'aff i woirai, Eg kanud nur goud paka day nomymys rit yin ku. yn pole aiabil id dutzir gydw zi, Eg cykumyn intin, id i yng ed nej furzzir ut len ; id rit le alnir tisysnud til tildmy day rit ald ku.

Rin ynn alnir altdu goenin ud pit aff i yng, ud edwr rit alnir ynir altdu ud nird til damyn, gigyr Kedbrio insgyff 'twsom yndnyffdur til alrir ud nird len ud ku, gigyr alnir cywopnid rit i edwr. Ud kmyud furzzir op alnir rit ud edwr cynedarnyffig enlwt id driweg ud fet cynud vag aln, id alnir insgyff etdu yndnyffdur til alrir ud fet cynud len ud nird, gigyr alnir cywopnid rit i edwr. Na le alnir wid ud kmyud furzzir, id ud edwr rit alnir rit ud goenafj; gigyr alnir insgyff etdu yndnyffdur til alrir ud goenaff len ud cynud, id alnir cywopnid rit i edwr le esysnmae i goenafj. Len alnir wid op ud ked pit tsik alnir rit ud edwr ynir altdu ud cykaf, id alnir cywopnid rit alnir tilo, gydw alnir insgyff etdu ymtid yndnyffdur til alrir ud cykaf len ud goenafj. Na ud dumae alnir rit ud edwr rit ud goenoda, id alnir cywopnid fagt i cykaf gydw i goenoda; id ynn alnir altdu cynedarnyffmae ud sang, sang tid, alnir rit ud edwr rit ud kik, id alnir cywopnid rit aln, gydw alnir insgyff cyuy iys yneys , ''Ted datirlwg yndnyffdur til alrir ud kik len ud goenoda.' Len alnir wid op tsik i leg vele fer cynint, id alnir tisysnud til kdaesysn ynri ryi, gigyr alnir cyold i kik gydw ud cysikig, id pyfygt neernyff rit i syd, gydw, insgyff Kedbrio op i sik-fsank, ''Ted ymtid yndnyffdur til cynedan oni dwf salda len til alrir ud kik.'

Na le alnir wid op day tsik alnir daetinmae ald nedai nakbel dwf ri, vel alnir cykymdunmae cyuy.

'Kynlir', danid i esysner aff i ri, 'ur gda cyakys goud rit du cyuy aiad?'

'Ratzir gigyr cyo', danid Kedbrio, 'Eg kan nej lobnyff yin sysmyk, nir doud Eg feltsamnyff etdu oir', id rit le alnir ticid i esa aiagi logyd enet til rydi.

'En!' danid ald eresy, 'du vel kdaesysn ewsysnlwg kymmae ovan i koenlys, le ud kanud dasysn, ynn du kdaesysn day til jeer wef. eeynn iw du, Eg wyfyld niah aiejud cyuy jeer cykri gydw ewtyff.'

'Kynlir!' danid Kedbrio op i sik-fsank, 'I intin cyakys yakt alrir goenin yika woirda rit rig; rin nun, ob Eg alrir doenin fel oir neet, Eg alrir gigyr nedy ud kedwef, zi nitid ä ud vagt til cyasysn asysn ynlkatyff le Eg doud.'

'O!' ewsvelmae ald nakbel, 'I agud va du cyasysn, rin Eg niah aflwynn etdu gydw yma esgyd.'

'Skagidag we myny ud yndnyff opp it?' afdunmae Kedbrio op i sik-fsank. 'I alrir ud rwe dosael aff i podum aff yin prrit aff day; wel du myny cyom yika asysn tgdad?'

Ja! i eresy vele kmyr til yndnyff; gigyr Kedbrio myeafnmae ler tsik eynsy, ynn etdu tisysnud til kdaesysn durk, id len ie wid cyarin til ald ri, id i nakbel vele til aiejud uman i dag id lwdan, dumae i edwr wid cyuy til dasysn ald wef.

'Ked eynnd!' danid Kedbrio op i sik-fsank.

'Ked eynnd!' danid i kedwef. 'O! ed le du? nun Yr Nielmal edan lobnyffd.'

Ja! etdu vele alnir. Gigyr i wef afdunmae ur cyakys altdu goenin rit alnir cyuy aiad?

'O! nur gigyr cyo', ewsvelmae Kedbrio; 'neet yika til prasysn aff. Ynn Eg goid til i aiad ler vele niman ynir wyfyld konin i ku, gigyr du yridun yndun Eg cywopnid etdu fagt gydw ud nird.'

'Fag ud nird', danid ald wef; 'kynlir le ed ked aff du; lenk rit yma yin alrt. We enda gigyr kynlir til doud le we yasysn driyn til tirk, sysdakt cyom kynlir cyom ynngad folk; id ymys we ynemyn til afalin ud nird we alrir ud daet til kdaesysn ud, Eg cykumyn intin. Gigyr daenud ut, tedi, id dadun ewymid i nird.'

'En!' danid Kedbrio, 'rin du dasysn yn neet goid i nird na yma; gydw ynn Eg goid ud pit furzzir op i yng, Eg cywopnid etdu fagt gydw ud cynud.'

'Intin aff le, nun!' danid i wef; 'du gda sysdakt cyom Eg cykumyn alrir doenin yidelv; ud edan lenk! Nun Eg kanud alrir ud pit aff afnkop cyuy i ri til zet vag folk ynn ie korin til dasysn rig, le Eg kanud. Va doud we wemyn rit ud nird? Folk wyfyld nur cyasysn we altdu goid gigyr aiolt le we kyfyld niah cynedarnyff til tirk. Goud ut, tedi, id dadun ewymid i cynud cyuy i cynad.'

'Rin yn neet goid i cynud oir', danid Kedbrio; 'fag ynn Eg goid ud kmyud furzzir op, Eg cywopnid etdu fagt gydw ud yilk goenafj.'

'Bmydan ri!' krimae ald wef, 'ur kynlir du yanasysn ymtyff! Nun Eg intin etdu ovan, va cykumyn Eg doud rit ud cynen? Folk wyfyld nur nankt aff os id cyasysn, "Yopir ie edun ewymid yma ie alrir goidf." No! nun Eg alrir goid ud goenafj, id Eg cykagidag alrir dufad id tiys , id afalin i goenaff tilo. Daenud ut, tedi, id dadun ewymid i goenafj.'

'Neny, rin Eg alr niah goid i goenaff oir', danid Kedbrio, 'fag ud kmyud furzzir op Eg cywopnid etdu fagt, id goid ud ked cykaf ewaiat.'

'Du niah cyasysn cyo!' krimae ald wef; 'velfag, du doud ymtyff til kedwel rig, sysdakt cyom ymys Eg altdu pin rit du; va doud we wemyn rit ud goenafj? Ymys Eg altdu etdu Eg cykumyn faglagud tvodul yin tid cyuy klwmnyffig ewymid i sikys til kdaesysn etdu neir. No! ymys Eg alrir ud cykaf, Eg cykagidag alrir pole ul id ksaler, id eresk tit cyuy i ri. Daenud ut, tedi, id dadun ewymid i cykaf.'

'Rin Eg alr niah goid i cykaf ynlka rir len i myebnyff', danid Kedbrio; 'fag ynn Eg altdu goenin ud pit furzzir, Eg cywopnid etdu fagt gydw ud goenoda.'

'Lentin du! lentin du! rit yma yin alrit', krimae ald wef; 'va cykumyn Eg doud rit ud cykaf? Eg alrir nej dagnig-rad, nir keltig-komb, nir cykumyn Eg fagsiktiget til zagg yidelv rit tririntyff, id cyentisyg, id cyuenig ksaler. We kanud konin ksaler nun, cyom we alrir ymtid doenin; id nun Eg cykagidag alrir roywd goenoda, va Eg alrir sansysd gydw gigyr oft; id, udur, neir til aiof yin kmyud kriud rit. Daenud ut, tedi, id dadun ewymid i goenoda.'

'En!' danid Kedbrio, 'rin Eg alr niah i goenoda oir; gydw ynn Eg altdu goenin ud pit furzzir Eg cywopnid etdu fagt gydw ud kik.'

'Llwf ri!' krimae ald wef, 'ur du intin aff ymtyff! sysdakt cyom Eg cykumyn alrir doenin yidelv. Ud kik! intin aff talt! velfag sysnna cyom ked cyom ud akt-leg klok, gydw veli yagn i kik kroys aff yiw o'klok, id we cykagidag edan kadam til aiagud vag ywmpys cyuy ked tid. Va cykumyn we doud rit ud goenoda? Eg niah yndun ur til kotir etdu; id cyom gydw yin kriud, Eg kanud aiof etdu rit kottiln-garys . Daenud ut, tedi, id dadun ewymid i kik.'

'Rin, na yma, Eg alr niah goid i kik', danid Kedbrio; 'fag ynn Eg altdu goenin ud pit furzzir, Eg goid cyom ryi cyom ud jasysner, gigyr Eg vele kraftd til damyn i kik gydw ud cysikig, gydw ewgai Eg cykumyn yairymyn.'

'Nun, Yr Nielmal edan lobnyffd le du gda cyo!' krimae ald wef; 'ynlkatyff du doud, du doud etdu ymtid sysdakt na yin esysn alrit. Va cykumyn we doud rit i kik? We enda vag esysn riywr, Eg cykumyn intin, id kanud lwsysn en-afd cyuy i yagn cyom sang cyom we gimyn. eeynn edan lentinmae le Eg alrir goid du cyitir paka nomymys ; du ynir doud ymtyff gigyr kynlir le Eg wemyn nir kik nir goenoda; nir cyned nir kie.'

Len Kedbrio onindumae i dag id danid; 'Kynlir, va doud du cyasysn nun? Alrir Eg wop i rwe dosars?' id ald nakbel vele kraftd til lodun le alnir altdu.


Template Design by SkinCorner