Nov 12, 2011

Neet ud tissyl til ynemyn risan im

Enmym op ud tid ler vele ud edwr, id alnir altdu ud wef. Nun iys kyfypmy wemynmae til cynenin ir feldys, rin ie altdu nir dad-koirn nir syd til konin etdu rit.


Rin ie altdu ud ku, id i edwr vele til driyn etdu til aiad id damyn etdu, til daesysn syd til konin koirn gydw dad. Rin ynn etdu tinri til i tisyk, i wef vosysy neet sadan zi ywsi dwdsad gydw ewgai alnir cykumyn utgiynn i syd cyuy trink, gigyr zi zet av zirdalv rit i ku, id tilok udur ud ud rit zi.

Ner logyd i aiad zi rit ud rinkzir, ynir afdunmae:

'Vel du damyn le ku, Kedy?'

'Ja, le vel Eg', zi ewsvelmae.

'Kynlir, va doud du wemyn gydw zir?'

'O! Yridun Eg alrir fiv cysikigys gydw i ku, rin du cykagidag alrir i ud gydw rydmwr nanttys.'

'Ynri ked!' danid i edwr; 'Niah wemyn i ud Eg, id du vel pymle daesysn etdu av jeer alndys cyuy i aiad, rin lil giynn du fiv cysikigys gydw i ku.'

Kynlir, zi cyold zi ku gydw fiv cysikigys, rin ler vele niman cyuy i aiad ynir wyfyld giynn rydmwr nanttys gydw ud klwnud tilug ymlog ud, gigyr zi wid paka til i rinkzir, id danid:

'Doud yma Eg kanud, niah fiudd daesysn umanud aff iys ud, riaier! Du yridun dusysn etdu tilo, cyom du tilok i ku.'

'Kynlir', danid i rinkzir, 'korin enlwt id we vel dasysn yifyd cyid.' Len alnir tradud zi pole rit tit id trink, id sysnyn zi gigyr yika prwy le zi loai zi uynd, id lod niah yndun va zi vele yifyd, id fir cynel cyommyep. Rin dumae zi cymypt, i rinkzir tilok id ininnid zi til ud mar-aidapdal, id len mynid zi neir op ud eenp aff feiel; id ynn zi woti ewymid, zi vele feidad yma ovan, id tisysnud til vunir va altdu edanfymnyffud zi.

'Ed etdu rig, oir ed etdu neet ri? Nej, etdu kanud nitid edan rig; etdu yridun edan cyoma rirkveld esysnlog fosy. Rin va cykagidag Eg doud til finin ut ob etdu ed rig oir neet. O! Eg yndun ur Eg cykagidag edan kadam til cyasysn ob etdu ed rig; ymys i tinlynys korin id fensysn rig, id vag usy Tydag niah aidapk aff rig ynn Eg daesysn dag, len etdu yridun edan rig, id niman ynngad.'

Nun, Tydag, zi usy, altdu nelbti zet ald ogys op i esysnlog dyad va tinri durg i dwdfwd, len alnir zet ewymid gigyr ud aidapkong, ud wyfyld alrir insgyff yma i rokeeys id ruafel cyuy i ynld velet cyuy i yeay.

'En, lwnad ri', danid zi, 'Insgyff gigyr; etdu niah fiudd edan rig datirnad.' Gigyr zi wid til i airo-yeay, id i tinlynys wyfyld niah fensysn zi, ynn ie cynuffmae cyuy i aielk cyrimyn aff tyflyd. 'Nia nej!' zi danid, 'Eid niah fiudd edan rig; etdu yridun edan cyoma esysnlog utsanlos fosy.'

Gigyr zi dapt ewymid op i lek aff i cyitir id tisysnud til fisap zi elmys, cyom ymys ie altdu pin wengys, id vele sysdakt goenig til flwg av.

Ynn zi ywsi daeg yma iys, ut alnir tinri rit ald rymsmy, id tisysnud til dusysn enim aff zi.

'O!' krimae ald wef, 'niah cykuin, niah cykuin! etdu ed nur cyuy.'

'Ymys sysnna du', danid zi ywsi, 'niah aiejud ewymid ler gimyn ud goenaff op ud ri-fisep, rin korin neir id sadan rig agud va du alrir til cyasysn gydw lodelvir.'

Gigyr zi kritinmae neir nomymys, rin zi end niah ud cysikig til cyew, gydw i kron zi altdu goid logyd i rinkzir zi altdu utkaienn fagt cyuy zi afrienag. Ynn zi ywsi agesy zi aiagi, alnir danid, 'Duda nur tvomym cyom cyilwg cyom du velet vag', id alnir goid gigyr afys le alnir systi ewymid ald sysai til goud fagt logyd zi enlysarin, id nitid til korin paka tsik alnir altdu fonin tri ynngad Keloeys cyom cyilwg cyom ald esysn.

Gigyr alnir tildmyd av, id ynn alnir altdu cynedarnyffmae ud kmyud yng alnir daeg ud Kedy, ynir vele daenennig cyuy id ut aff ud nuly-bilt olys kotsafmy rit ud myeg cyieyn, id veli tid zi dan cyuy, zi tdaw zi enprop ovan i cyieyn sysdakt cyom ymys zi altdu ewtyff cyuy etdu, id ynn zi goid cyuy zi cykymdunmae etdu upfsank neir op i flag.

'Velfag, Kedy!' alnir afdunmae, 'va enda du doenig?'

'O', zi ewsvelmae, 'Nur pryffenig Eg cyuy ud kmyud ryrfys; rin Eg niah yndun ur etdu ed, ynn uman, Eg alrir i ryrfys cyuy yin cyieyn, rin ynn Eg daesysn idan, ewur oir ynngad yn utkaienn etdu fagt. Rin cyuy yin ymlog kotsafmy Eg altdu mynnad aff ryrfys, obynl Eg nitid auserimae cyuy i yindaie pit. Nur Eg yndnyff Eg sgu cyoma ud ynir wyfyld pryffud i ryrfys idan; daidd giynn alnir tri rwe dosael id kedkom.'

'Alrir du goid ud ene?' afdunmae i edwr. 'Ymys du alrir, lil pymle pryffud i ryrfys idan.'

Gigyr alnir goid ud ene id tririn fedduel cyuy i kotsafmy, gydw i ause ninduel altdu faggoidfdun im; len i ryrfys cyoni cyuy, id alnir goid aldir tri rwe dosael.

'Talt vele ud aff tigdad', danid i edwr til aldelv, cyom alnir wid op ald yng.

Na ud dumae alnir nedanmae logyd ud ri, ut aff va tinri ud enwfoil rupig id glokoweng; gigyr alnir cykymdunmae cyuy id daeg ud Kedy, ynir vele cyner aff ynri kafnigig zi ywsi eroynir i uynd rit ud tiynr, id ovan aldir uynd zi altdu drun ud emd tyri ynlka cylwt gydw i alys.

'Velfag, Kedy!' alnir afdunmae, 'wel du nalys jeer ywsi til dod?'

'Nia', zi danid, 'Nur Eg yridun alrir ud ol cyuy iys emd gydw ald alys til korin durg.'

Yma i dumae i ywsi tipt op rupig id kymig ut:

'Eeynn iw id afkynmet yma ynir puynn op nu emdys. Ymys ynlikaman wyfyld myedan yin Kedy enrwygad yng aff rinkong ud cylwt gydw i alys cyuy yin nu emdys, daedd giynn alnir tri rwe dosael neir id kedkom.'

'Eg vil doud etdu cyuy i cywelklwg aff ud og', danid i edwr, 'ymys du vel nur giynn rig ud cywglyd aff cykel.'

Gigyr alnir goid ud cywglyd aff cykel, id cynipnid ud ol cyuy i alys, id wid av rit ald tri rwe dosael.

'Talt vele enrwygad aff tigdad', alnir danid til aldelv, cyom alnir cynedarnyffmae enlwt.

Rydi aff yma, alnir tinri til ud sandsysbrusgyff, vel alnir systi ewymid ald sysai til myebnyff ud pit. Gigyr ynn alnir wid cyuy, i yedtdys afdunmae alnir:

'Ynnti doud du korin, riaier?'

'O!' danid alnir, 'I korin logyd Neraloys Agt', gydw le vele i nam aff ald sandsysbrusgyff.

'Van Neraloys Agt!' zi krimae, 'du niah cyasysn cyo! Velfag, len, du yridun yndun yin tvoet ywsi Nidur, ynir ed dodu id goenin, Yr Nielmal myebnyff ald dael.'

Gydw du yridun yndun iys Kedy altdu pin rinrimae tri tidys, id cyom zi enet id rydi ribrwys altdu pin cymyg, zi altdu systi ewymid zi sysai le i tvoet nur vele goenin til eeynn.

'O ja', danid i edwr; 'Yndun alnir ynri kynlir Eg.'

'Kynlir', afdunmae i Kedy, 'ur doud cyakys goud rit aln, cymyg lwf dael?'

'Nur yidlwg', vele i ewsvel; 'e goeneys yifyd tisysngig logyd ri til ri, id ä nir neernyff nir ud trys til ald paka. Cyom gydw syd, alnir som niah ud daksninti til mydan aldelv rit.'

'Britalritet op ri', krimae ut i Kedy; 'e nitid yfygt til goud yifyd gigyr ud fiker ynn alnir myft gigyr yika isy alnir. Velfag, talrir dwf ud esa cykrank foil aff ymlog ksaler up-ailuftys va afagenmae til alnir, udur ud rirkveld prit foil aff syd yopir. Nun, ymys du wel dusysn im rit du, du cykagidag alrir ud nird id auset til pryffud im. Cyom gydw i nird, alnir kanud afalin etdu, id cyidun op i auset, id driyn yifyd logyd ri til ri, id len alnir prutin niah trudsys op fut.'

Gigyr i edwr goid ud esa auset-sadnyff aff saler, id ud prit foil aff cyig dosael, id cyom yika tit id trink cyom alnir wyfyld; id ynn alnir altdu goid yma alnir wemynmae, alnir cypryffmae til i auset id droyn av.

'Talt vele i triet', alnir danid til aldelv, cyom alnir wid enlwt. Nun iys Kedy dwf triet ywsi vele ud kmyud yng av cyuy ud feld plyfygig, id ynn alnir daeg ud esysnlog edwr driweg av logyd i sandsysbrusgyff rit ald nird id auset, alnir wid day id afdunmae ald wef ynir le vele le altdu sysdakt aieldud rit i cyvelt
nird.

'O, doud du rienud im?' danid i Kedy; 'velfag, le vele ud edwr logyd Neraloys, ynir danid le Nidur, yin lwf tvoet ywsi, ynir ed dodu id goenin, ed cyuy ud fesnyr plwkt, id le alnir goeneys logyd ri til ri tisysngig, id ä nir saler nir syd; gigyr Eg sysdakt dant alnir yma le ymlog saler alnir myft isy alnir, id i
ymlog syd doys rit i dosael cyuy cyid.' I edwr daeg ur i wi myny cyuy ud tred, gigyr alnir ailgiynnmyd ald nird id roi av logyd i sandsysbrusgyff aff foil gymonin.

Etdu wsom niah sang vag alnir vele ner isy i edwr ynir cyaff id droyn i auset; rin ynn i yilkofir daeg iys alnir droyn i auset til ud lotit logyd i ew aff i yng, drasysnmae ut ud alndfoil aff alrir logyd i nird dwf cyvad, cypryffmae ewymid op ud kmyud upkomnyff cyuy i olys, vel alnir kravatdi i alrir cynel til ud afrik, id len myny neir undur etdu, id tisysnud til nier id yairyme ewymid aff i iril.

'Kynlir, kynlir, ymys Eg eynr!' alnir danid, cyom Nidur i triet tinri umanenig ewymid. 'Nia! Nitid daeg i gimyn aff iys cyuy yma yin poirn legsys Eg!'

Len Nidur ailod id cyisysnmae aff alnir gydw cyoma tid, vunirig va altdu korin ovan alnir; rin aff rydi alnir afdunmae:

'Va doud du lwsysn ler yairymig afjid?'

'Nia', tipt op i edwr, 'Nitid gyda dasysn ynlkatyff gimyn Eg!--alrir ed ud edwr goenig dakt ewymid til eeynn op ud cyvelt nird, id alrir du dasysn ald nird dwf cyvad ail alnsysnig cyuy iys afrk; id yopir ewymid cyuy i iril du dasysn i cyvelt nird.'

Nidur cyisysnmae enet aff i edwr, id len aff i iril, id danid:

'Dasysn Eg nityff rin i nird alrir cyuy i afrik; talt dwf yma Eg dasysn!'

'Kvage aff du niah fiudd vel du aiejen', danid i edwr; 'rin sysdakt korin id lwsysn neir alrir, id yairyme dakt ewymid, id sysai du niah dusysn jeer ogys av i iril; id len du cykagidag dasysn va du cykagidag dasysn.'

Rin dumae Nidur i triet myny id yairymmae ewymid aff i iril tsik ald ogys fumynmae rit duur, i edwr logyd Neraloys Agt tilok ald nird id cypryffmae op dayr paka id roi av pole rit etdu id i auset id nird.

Ynn i eafys fenidad enlwt i yng, Nidur i triet cypryffmae ewymid; rin alnir vele gigyr dusysnn enbaka ynn alnir fonin i edwr altdu goenin av rit ald nird le alnir end niah i dad til daenud na alnir tsik etdu vele tilo sat.

Alnir vele ratzir neir cyuy i yut ynn alnir goid day til ald Kedy; rin ynn zi afdunmae alnir va alnir altdu doenin rit i nird, alnir danid,

'Sysnyn etdu til i edwr tilo gydw Nidur i tvoet, gydw Eg insgyff etdu wsom niah daet alnir cykumyn cyidun cyuy ud auset, id cykdanmbmy yifyd logyd ri til ri; gigyr nun alnir kanud damyn i auset id konin aldelv ud koenk til driyn yifyd cyuy.'

'Lentin du alrtily!' danid ald wef; 'Nitid insgyff du kyfyld edan gigyr nedy.'

Kynlir, ynn i edwr daetinmae dag, ynir altdu goid i dakys rwe dosael id i auset-sadnyff aff ksaler id syd, alnir daeg le yma ald feldys velet plyfygmae id cyneninn, id i enet cyak alnir afdunmae ald wef vele, vel zi altdu goid i dad-koirn logyd.

'O', zi danid, 'Alrir ymtid agesy le va ud edwr cynenid alnir cykagidag daenp, gigyr Eg cyneninmae i neswys va vag erendys i nagd-sysagid rin mynid ewymid alrir rit os, id ymys we nur alrir dasysn Eg fenky etdu wel korin ewymid ewsysnnad.'

'Silwg du enda', danid zi ywsi, 'id cyilwg du wel edan gigyr sang cyom du vonud; rin le ed yma ud nun, gydw i myebnyff enda neet ud pit ynesir len du. Ler ed neet ud tisy til ynemyn risan du.'

Template Design by SkinCorner