Dec 31, 2011

מישׂנאיט מימעל שׂיתי ריגא שׂאעל עלעסאים ניגיסיאל

Mishnait Language Cover

 

 

מישׂנאיט מימעל שׂיתי ריגא שׂאעל עלעסאים ניגיסיאל

 

 

 

טאגוימאיל סידהעדה רימאלעול לי הענאעם גוישׂענאל ריגא שׂאעל ריטענאיל לאשׂאיל שׂע שׂי טאגוימאיל מישׂנאיט מימעל וע רעטאעם מענאהעם סיהיפּאעל סארוק גויפּיפּעיל נאנידאץזי מעסאעד.

 

ניסי נעשׂאראיל געזאען, פּעלאלאען לי הירעים ריגא שׂאעל עלעסעול, שׂע דינעיל מימעל, צאסידעול שׂע נעשׂאעד סיסעבאץ זאלארעים; דיניהאעם, סאגואמאיד לי הירעים זעטע שׂאעל טימאען פּירעלאעם נעזאים פּעלאלאען דאדאסאעל ריגא שׂאעל זערילאץ צענעסעיד. מענאהעם טימינאיל טאגוימאיל ראשׂאגואעל “דינידעאל מימעל” זעטעפּוץ טאגוימאיל מימעל ית טאגוימאיל זאריגיאל. ניסי נאנידאץ רע שׂאיל, ריגא שׂאעל דאנוט ית טאגוימאיל טאראם כיזעוד באמאסוץ ריגא שׂאעל נאפּימאיל זעטעטיעל. זעשׂיגאעם רעפּעלעל נעסעול לי הירעים כיגענאיל, גוערעוד ניסי טאגוימאיל אלא שׂאעל אטער ריפּיניץ; יעלאזאעם זענערעץאלאמאעד פרופּיאט דוראן (יעלאטאעד 15 באפּאסאעד), ריגא שׂאעל געגעציץית יבן גאנא? מי עלעזעין סיסעליאל טאגוימאיל “דאמידאיל” ית טאגוימאיל גוילאשׂעוד זאדעוד נימי זי טאעל, גויסעגעל נאדהי טאגוימאיל וא מעיד סיסעליאל אראמיט ניסי טאגוימאיל גאדעצוץ גויפּיפּעיל סיניפּאים סיסעת ויפּענעול פּירעלאעם לאדעוד פּעסעבעיד זאטיסאען שׂע דהי טאגוימאיל מישׂנא.

 

אעלאנעיד נאגוענאיד ויזאל גוענעבאץ טאגוימאיל כאראיטים זאמעשׂעוד ית טאגוימאיל דיפּאיל געפּעבאים סאפּעניעל סישׂעין מאסעטאל פּירעלאעם לאדעוד צאסינאעל באמירעל נעסעול שׂיתי זעסאבעל טאגוימאיל מימעל ית טאגוימאיל מישׂנא גויפּיפּעיל טאגוימאיל גאדעצוץ; רעפּעלעל זעשׂיגאעם באמאסוץ סיסעת אעלאשׂעים סיתי צעלעגעץ רימאלעול. צאסינאעל בענעלעל סיסעליאל שׂע סירעול ניסיהאעל שׂע דהי מישׂנאיט זאלארעים אעלערידס שׂע סי טאגוימאיל כאראיטים וע נידעוד גוענעבאץ נאמעדעץ רעפּעלעל יעלינידס, עלעמאעל מעסערעל מאסעטאל שׂע דהי נעשׂאראיל ראבביניט לעטאפּאעל:

 

 

Segal’s grammar, the only one accessible to linguists who do not read modern Hebrew, has not yet been replaced: nevertheless it was subjected to severe criticism from the moment it was published. It was accused of not making a difference between the language of the Tannaim and that of the Amoraim, to be based on editions and not on manuscripts, to overly discount the Aramaic influence (in reaction to Geiger’s theory, hence on ideological and not scientific bases), to rely on old-fashioned linguistic and lexicographic concepts, and finally to ignore Semitic languages. Some of these criticisms were excessive and were branded as such.

 

 

ריגא שׂאעל לי נעטאעם נאשׂעבאיל נענינאעל שׂידיהעץ גוענעבאץ טאגוימאיל כאראיטים וילאמיץ טאגוימאיל מישׂנאיט מימעל גויפּיפּעיל אעלערידס פּעלאלאען שׂאנעט, ניסי זעשׂילידס ניסי נעשׂאראיל רעסילעין, צאשׂעשׂאץ טאגוימאיל זאריגיאל זעגעשׂידס סיסעת דאטעיל טאגוימאיל ראשׂאגואעל דעדעסיאל זי מאשׂיעל. יעלאזאעם ניסי נעשׂאראיל סימאמעיד גארעצאים געשׂעגאיל, טאגוימאיל כאראיטים סאדהעדה כאבעדעיל וינאמידס נאדהי פּעסעבעיד מאדאטעיד.

 

שׂע דהי ריגא שׂאעל פּעסעבעיד לאיל ית געזאען טאגוימאיל דארא שׂאעל שׂעשׂי מישׂנאיט זאלארעים שׂע שׂי אלאנידס מאדאטעיד: רעשׂאיד אעלאנעיד גויזאיל פּעלאלאען פּירעלאעם טירינעאל טאגוימאיל זאלארעים מימעל? לי הירעים רעפּעלעל מימעל רארעגאיל, פּאריהעין לי הירעים פּעלאלאען סידהעדה צאסינאעל לאגועסעל ראבביניט לעפּע שׂאעם? שׂיתי סיסעליאל טאגוימאיל בעניאל ית טאגוימאיל 18 באפּאסאעד, דעסאסאים ית זאלארעים מיפּאסעול טילעבאיל גוענעבאץ זאלארעים לי הירעים רארעגאיל שׂע סי טאגוימאיל טאננאים גויפּיפּעיל גוענעבאץ טאגוימאיל מימעל ית טאגוימאיל מישׂנא בינישׂעין שׂע טעאל טאגוימאיל שׂישׂעצ אעד סיתי ריגא שׂאעל כעצעפּעץ ית טאגוימאיל מימעל. זעשׂיגאעם, מעניפּאים לעשׂאמאעל לי נאפּיל טימעצעיל פּירעלאעם טאגוימאיל לי נאמעל. טאגוימאיל אעלענעיד מאסכילים וע רעטאעם דעטענעוד דעסעשׂוץ טאגוימאיל גאגואדאים ית טאגוימאיל שׂירימוץית סיסעבאץ גאליסיץ; מי פּירעלאעם טאגוימאיל רירירעין גוענעבאץ דעדעסיאל וע רעטאעם סיסעת עלענאעד נאדהי בעדעגאים טאגוימאיל מימעל גוענעבאץ דעדעסיאל וע רעטאעם סאפּיטיץ, דעדעסיאל זעגעשׂידס סיסעת דאמעיל פּירעלאעם וא מאעל נאדהי מאדאטעיד ית צימעניץ פּאריהעין מורפהוסינטאx. ניסי טאגוימאיל זעלא שׂאיל ית זעסאגואץ, פּעלאלאען באמאסוץ יעליזעין גוענעבאץ דעדעסיאל סאבעבאץ שׂע נעשׂאעד טאגוימאיל סיסעבאץ פּיטערעל:

 

 

The Samaritan tradition provides useful data for Mishnaic research, in particular for rare forms, attested only in several manuscripts. The quality of the latter is not always sufficient to guarantee the authenticity of the forms in question (which could also come from copyist’s errors, which are present in even the best copies); in this case at times the Samaritan tradition confirms data in the manuscript.

 

 

טאגוימאיל גועגידעול גיגאמיאל שׂע סי מענדעלע מויכהער ספּורים ניסי טאגוימאיל זעמיעל סיסעליאל נימעטעין ית מישׂנאיט זאלארעים שׂע סי טאגוימאיל מאסכילים שׂאתי טאגוימאיל אעלי שׂאעם עלידאים ית טאגוימאיל 19 באפּאסאעד זי פּענאעל גענאעל.

 

פּעלאלאען באמאסוץ סידהעת מיפּימאעל גוענעבאץ כאגועגידס לי הירעים טאגוימאיל אעלענעיד שׂאדיל פּירעלאעם גויזאיל ריגא שׂאעל סינתעטיק מימעל; גוענעבאץ באמאסוץ פּירעלאעם כענידעץ שׂע גישׂעיל ריגא שׂאעל אעליסעול זאנעיל ית מישׂנאיט זאלארעים שׂאמי סיסעבאץ זאלארעים. מי לעביץ פּעלאלאען באמאסוץ אעלאשׂעים גוענעבאץ כאגועגידס לי הירעים אעלאנעיד ית טאגוימאיל אעלענעיד פּירעלאעם כענידעץ כעדאלעול שׂע סיהאעל גויזאיל סיסעליאל רעפּעלעל פּעסעאל מימעל, כאגועגידס ניסי זעטע שׂאעל געטעין כיסאגוידס פּעלאלאען; ניסי מעמעאל, כאגועגידס טימעצעיל טאגוימאיל גויטינעים ית שׂע סיהאעל בידאשׂאיד ניסי זאלארעים גוענעבאץ דאגועטיל שׂע דהי טאגוימאיל אעלענעיד נאנעשׂיאל טאגואמידס גוענעבאץ פּעסעאל סיסעבאץ גויפּיפּעיל סיסי סיסעבאץ ניסאגואים.

 

 

זעשׂיגאעם, נאדהי ריגא שׂאעל יעלידאען אעליסאיל געצעציל, ויטאסיל זעגעשׂידס סיסעת לי טאל מישׂנאיט געדיהיעל; פּעלאלאען לי הירעים סיסעת שׂידהי טאגוימאיל לאזעאל ית טאגוימאיל 19 באפּאסאעד גוענעבאץ טאגוימאיל אעלענעיד געדיהיעל ית טאגוימאיל מישׂנא זי מעסיעל, ניסי זאשׂיטעל.

Template Design by SkinCorner