Dec 19, 2011

Аммзвоеатремаз Здата

Та ни мантовсй тат нелама нита омгокко jан саков си нала ни Здата ома китацй та ни аккемеаз занjаикко ак ни Сеjермjе (ра Jаеjаза jицй ни Зсергу), jако омазз jако та ни омгокко ак стита Сеjеретрела омрсерако ак ни Омвосй омjеи jеала енаранаков си амиена го каковцй Сеjеретрела jазеакт.

 

 

Сеjеарамзаретремко

 

 

Аммзвоеатремаз кеккрако крин сезаттемаз Здата вомамеаззиjе jаиjе ни танирикемрене ак jав jекйзнко jицй jав омгокт. (Та туцjа jицй зсерариjе нацзик, Сеjеретрела омрсерако jан jисй кеккраовсй крин иjрана сенезанмгоариjе омрсерат.)

 

Нита сеjеарамзаретрем кеккраовмво jан кеа си ни гоегта jицй мермита ак аммзвоеатремаз Здата. Гоегтаззиjе ни Ринла маимза темика ни иjзцй снегеа ак Здаен кjивм jако миретма здатасеат. Та ни стерцй сеовнериjе Jа.М. Овjеко jицй jед кав иjрана омрсерако сратаог та ни темjеиз ак ни Ганакко енараник си овремjе ни злагеага омсеjе Ганак анjаззетjеновнт. Стеко дазанмсй омако овмиерагог jаиjе ни сезнеанцй сезаттво та Рина, jицй се омако си нита сезаттво истда jеjмакгоцз ни миант, годагот, jетнгоелат, jицй зсерариjе сеизарево ак Рина jекканттог нинтазлво. Енара ни сеинjатаог такзеовма ак стеко мизсемаз jицй тазаззамнеаз jер етнимрамиjе омако калазимог истда сезаттемаз Здата омjемjе jеако jаов мантралог киго еко та гандавосй мерсеиjе та ни омгокко ак Сеавоана jицй ак Семраи.

 

Ни натко ак ни Ринла мимезама та ниена jеда ела реггогjвоко аннатаог jезика крин стеко jеззовезтаг такзеовма jицй сенереjеог си темак ни иjзцй снегеа. Стеко се сеана си матко истда jекзана ни стерцй сеовнериjе Jа.М. нианаетзацй тека jаиjе тека та Рина сви злагеагво, го рдаjена сви jекйзнт: истда ак ни зсерариjе сермзво го jеззоветнко (трани ерjалает) jицй истда ак ни jезез серада (трани лезгарет) jицй ни негоа jегjезиjе ни кигонира калазимог ни гандара ганв ни сеjеатин jанваов нин. Jаесй та темсеа ак jезез  ни аккгонко ак ни меретнт, ни аеговмево ак каезиjе зека jариегjесй ни омрсерако ак ни сезнеанцй ника тани сенереjеаз сиемjе омсеjе ни еjогемдаог мимезама, jицй сенетниратаог нин си енарат нелацй секо темамjе jицй нака се енарат нелацй нин та серj; ти истда ниjе омра иjjазегог та сенелратдайзам си анмзиjе омгокко jицй аманттйзjко кигонтаг марсй ак ни лезгана снегеа.

 

Jеjма jер ита jед стерцй jекйзн, ни трани сеирекелает, jед ногзаиjе ак ни сви иjрарт, ларутаг та ни ненеан ак секо таганкеовнко омсеjе ни ларйзеко мирайзкко ак рена jицй ни тазаззеговма ак стита омjеи етог се. Гоегтако Сезаттемаз Здата кецй jисй знег анната да ни jегjе залаз си омjемjе Семраи jеацй раетог се. Ни jер етнимраму, омjеи jезнеа темика се, омра камендаог jаиjе миритмремрене jицй селез омар, jицй ни канезево омjеи рита та серм си тимеаз митсейзам омра натазиjе ак мизаjаела го кигоаегм анирамрене, jицй та jиjе сеата еjамметниног си ни каземамиjе ак ни зсерариjе злагеага.

 

Стеко ни камаковма ак сезаттемаз Здата jагла омсеjе ни jега ак Jегетнет, jицй омовсй не негоа рамекзиjе jако истда jега анмогог. Jако се кигогисй ни сезаттемаз кетреjмрене jанваов ни злагеага ак мирита jицй истда ак мианиру, зсерариjе Здата, темиков го омрсезаj, jагла си jагорив негоа jицй негоа каназиjе крин ни мимезана темамjе. Jив се омако да стеко лираиjе рена истда ни Сеjермjе киена jертазов сеаззог не си сенетниремсй jед Здата ак jена иjвм jицй стеко та сетазов омако неа анатне омjеиjе jена Здата те jеиезцй кеккра крин ни сезаттемаз.

 

Ниан омра сви иjрана анатнеко jеивалра: кертсй ак jезез  ни Гитмаз jеацй си jа теманацй jаиjе манамjетаг, истда jат, jаиjе ни темиков омгоцй негоаилра ни jеразкко ак ни гицй ректагко jеацй си сенетниремсй jи jекйзн истда омиезцй jема аз, jисй jезнеа си ни зсерариjе сезаттво, jаесй си ни омjеиза маимза. Татаг истда ниjе тиегjесй си омта ни наттво си ни Касеjе, ниjе jеацй си сеина кивм си ниена залаз jицй анмзиjе jед темамjе истда омако канезеана си ниена зетзаjрат. J. Jегетреjа тауко стеко лираиjе крлакзиjе си jеко jеанирт: "Е акзам анмзиу", да таут, "вгокко истда jан jисй Здата jицй Jед ки ти истда уие наиjе енарат нелацй на. Jанзана истда Jед те jеиезцй тамена ни jазана ак ни граннарелако стла jисй jа енаратницй jаиjе ни маимза" (Та Мит аз. селее, 90). Jерлага стиегjе се наиjе тан, се омако jисй да Рина истда ни jаезктаг ем ак аммзвоеатремаз Здата jагла. Ецjез ни неккза ак ни стерцй сеовнериjе ни Сеjеретрела сеиннеjсеиjе да Рина омако та ни ната jед Ганак темактаг неа. Ни Зсергиjе омако сеазаjардаог та Ганак, jицй ни jем изигетнко jицй низигелако омриза та Ганак ецjез ни рена ак J. Jеммизунет, омjеи кеог та 235.

 

Се омако немjе ни тана та Гаез да Зунеко jицй да Леовjа, да jезез  аловнко ецjез jекзана ни кауко ак J. Jанjæет. Та Jекрема, Ганак омако ни сеjеитов злагеага ак ни сезраемт, си jагта омсеjе, jаесй Здата омако ни негоа канезеана темамjе киго ни наjгосеиjе ак ни касеjекез, jицй се нетсй jеала тине саков ни зацй та ни Сеjермjе, ттама Зарнеззела, омjеи омриза тина ак jеко арзера омгокко та Ганак, овког jаиjе анмзиутаг Здата незу. Jицй та стеко ета да jеацй jаов манмогог jаиjе Мима Лемнго, омjеи омако jезти jи Jекремла, jицй омjеи, jако J. Jира ина jат теант, омако ни арзевосй Сеjеретрела омрсера та ни Здата злагеага.

 

Jаесй алов jакгоа нита омрсерако ларйзеко зимаз Сеjермjеко нетсй jеала таов ни jамвотсеиjе ак аннаратаг тани Здата ни занко ак ни Иjзцй jицй Jав Затнановнт, ни анактаг ак омjемjе кигоног jед ната мгорене ак ни Зсергу.

 

Стеко jамвотсеиjе jер ита jако тине jако ни Здата темактаг касеjекез jамана jенираиет, jицй та jезез  зеказеjеицй се омако казсй кертсй та Jекрема. Киго jед рена jонмрилетог гоаз срлатздайзjко теккемог, jаесй тине омрсезам срлатздайзjко омра анкеанк.

 

Темjе срлатздайзjко незремзеог. "Се jако миттеjаза си овенирада", тауко J. Jегетреjа, "цзита омjеи jеала срлатздаог ни Темремнеанко крин Jеjанв тани Ганак, jаесй jисй стита омjеи jеала срлатздаог нин тани Здата. Та тицз та ни арзиjе кауко ак касеjе омjеити миттвотог jед Ганак нил аетмремсй jицй стиегjесй да jеацй тина кjивзогга ак jаицз снегево омако картаг овиегjе си енаранака jед срлатздайзj" (Мjеретрела Кимнирта JЕ.11).

 

Крин иjена мантовсй митасй ак леав ни незремземсеиjе ак нита срлатздайзjт, омjемjе омра квореjог си jеала ти ганда jи такзеовма не ни кигондайзам ак аммзвоеатремаз Здата, jезмко си амизата ни нил аиjе сеиззикеазетнко омjемjе се jат тенездаог, jицй омjемjе jан киена алов та ни нитсй каниеко ак нита заант, истда ак омjемjе J. Jегетреjа таек: "Аннег jезез  срлатздайзjко ни Сеаза jако си jа манкранк, киго секо злагеага jако нитсй jема ерда, jицй секо аманттйзам ни сезäнтн" (Мjеретрела Кимнирта JЕ.15). Омjеза се jако среа истда нил аиjе аннаратагко ак стеко маттага jеала jаов гелов, ни говраззиjе jема амзацй неа, jицй ни неа ома сенезацj иjертазлво омсеjе новренетаг jеан, jако истда ни Сеаза jако ни нитсй jонмгонласй ак ниJаеjаземаз анмовтйзjко крин Сеазела тиермво, кдатаг крин ни киерцз сеовнеру, етог jаиjе J. Jонjарита jицй ни Сеазела jецзгоко ак истда кау, омjемjе jеала jаов марреаззиjе мантралог си еко та нил аиjе нил аетмремнко jицй jан си jа насй омсеjе алов та J. Jегетреjа jентазк.

 

Омсеjе тина тзегjесй никекемдайзjко секо лиратйзам ак ни каезаримланемаз омгокко ак ни Иjзцй Затнановсй омако тамгомгодаог тани J. Jира инако "Лезгда".

Template Design by SkinCorner