Dec 15, 2011

Glossas as artificial languages

Glossas as artificial languages Cover
Glossas as artificial languages


"There are interesting implications of glossolalia to the study of language universals".
The Linguisticality of Glossolalia,
William J. Samarin


Gzássùs fe gwíen éslikdèd biu fézwèd lánslóaslàs, lowé éfyd akgys osbád
anlu lewù oo èyodeus y. Guis is, véyd wèd osbád ynys égys dèdè àmè ilúd fézwèd amè arlà ulì eard wèbwyd gàe dèdè gzássù wòilàd dèed lálìd slíèdèa iléiwèed lewù dìnfys wéwúlúdion.

Mawù dìnfys wùéyoing véyd fe sòen yóis gzássùs ren osbád fézwèd lánslóaslàs, ulì dásós ren unbaslí fézwèd lánslóaslàs lewù anjís sóglúwúgwènt ys yae ydès fadìés ren sùéd. Gàe idda éfyd éyd ulì wèssólèláèty dèed gwésò ekseiarlud? Kugwì siud degyàst, biu dèdè sàmand ymáwésós, yr dìnfys nányd idda debjìnsjíousat lididadèd dèed fars dèdè dèylèd lánslóaslà:


yndgleong
yndalmim
ynd
ymse
ympsh
ympeymn
ymneesk
ymnbyrch
ymey
ymetwosk
ymbprymb
ymbeendim
ymb
ylstse
ylst
ylskye
ylsky
ylskse
ylsheyle
ylmprechle
ylmewlm
ylmeorkse
ylfoff
ylbim
ylbarlid
ylb
yid
yghtwd

Xenoglossia Corpus-based Analysis Cover
Teed lyie éfyd dayo ayd syivyd máyè biu yjí sòsò àdí zebad biu dayo mássóbat gwèn, lowé baknyd àdí ésòuryís ren wídéd sògwírys ilúd dìnfys wéywys yagwìts dayo bawí lyean sdíéd, dayo idda biu balèdèd dèed wísjed biu idda dèdè ewbad bàvyd nrks égys wídéd zàwjed jìzárs.

Giwèd (Xenoglossia: A corpus-based analysis) luwòd ren vàfdéd yíéadide égys yevsód dásós yade, biu siud gwésò yewèd lóindèrs. Véyd lemwèd osbád gwésò derlòèsòd tàmá dìnfys wéywys "yíéadions" ilúd yewèd gzássòlábasts, delé véyd ren lásdiwúed lewù loa ayd ai wém.

Zolyid dìnfys lánslóaslàs yíéadèd ai dìnfys fys Helàlu Slèd, dèdè dèsúat yíyed lòrwùrlenyí ai andjed ním zèdsós siud osbád lyeba dèdè wéywys slàlúus:

eyg
eyftwgim
eyftpleosey
eyftle
eyftewrde
eyfteerkid
eyft
eychim
eybemarch
eyailk
ewst
ewspethrydy
ewsp
ewsh
ewrterd
ewrstse
ewrsh
ewrpeyndse
ewrfewse
ewrdawnd
ewr


Beand aé, yoyder, osbád dío wèdyd sólèláèdies sóan dìnfys sòznys ilúd gzássùs ulì dìnfys wèi ilúd fèi lánslóaslàs lewù záid jìndèkst. Tunfys ézà idda télyá dìnfys díwès lewù enyd gzássùs ren lòdewíyíd: eksdèm máeluousat ulì emadat, usóng wídéd dìnfys tugwèl kyanlul.

On Christian Glossolalia Cover
Éfyd idda dèdè anjís lìu kèvys dèed immásò sùryd andjed bàvyd sòts sádlìd dèed fars utdèenyís enyd ésòmblà lánslóaslà (On Christian Glossolalia). Tunfys anfé yóis máyè èlù gwésò anlu tàmá kéká yedes lía dígá dèed lèmbad wéywys gwèlójídies.

Ude éfyd zàgbad véyd súsód dian dìnfys bàde ilúd gzássòlábaa insdèsúkdide lewù dìnfys lyussyid ilúd arlà ulúdersùls.
sep1

Гезиттако jако jер рекемеаз злагеагво

Гезиттако jеала jаов анjамзацй jако jеда ераз злагеагво, jаесй стеко омако jисй  кнеа та jиjе реггоиеко омау. Истда jат, ома кецй jисй jарсй омсеjе jед кактасейзам  ак jеда ераз jенла злагеага jицй ним те jеив jеив jед гезитта каезог си  насй серсераеа jонмзеог та ни кактасейзj.

Та ни кигоагитаг ома jеала таов истда гезиттако jан jисй jеда ераз злагеагво,  jицй ниjе jан еjзека jеда ераз злагеагво та лираиjе тегjекемласй омауко  алов стиегjе кадаеанко jан те jеанк. Jеив jако стеко тенезарсеиjе jицй кеттенезарсеиjе  си jа амизатаог? Jед омиезцй теггвон, jако jед анатнеаjаза jеумиратет, стана  ни темакра jако теjамнетмйзетзиjе нирелдаог си мирикема jед jав злагеага:  Си ки стеко да нетсй нака се jако кеккраовсй крин jеко иjвм jако да миттеjазиjе  села, jаесй ттама jеко антиермво jан незиjе стита ак ни зтагетрем jеаjасеко да  jеако jезанакиjе jигоог ем, да jако jако зенсеог си нин jако jако jед матазана омjеи  омгокко омсеjе незиjе стана сеизгот. Тина маимза jан негоа сеандаела омсеjе  омjеда ниjе jеала, jако омиезцй jа тина матазарт.

Ома те jеиезцй jисй jа термретог  да ни зтагетрем "мандайзjт" ак тина гезиттизазетнт, jезцзиегjе ома  jан jетрекеог та jатаг jе вог jаиjе нин. Омсеjвоко ни злагеагво сеандаог jаиjе  ни ноген Jезова Jсеjе, jед срезиjе аннаркаjаза миракгонлама jаиjе тинанеа  омjеин неа омиезцй jисй сенетекра jед зтагетрем говет.

Ниан jан, jеивалра, jисй си нил аиjе тенезарсево jанваов ни мирикемрене  ак гезиттако jицй ни сеандайзам ак jер рекемеаз злагеагво та иjрана сенезан.

Ни кеккраовма jако кеа си ни омаиjе та омjемjе гезиттако jан мирикемог: азанмголаиетзиjе jицй рамекзу, еттаг незиjе ни лимаз сеjелаjаз.

Стеко jако jед лираиjе кеккемезсй анкеанновсй си jонмита не тинанеа омjеи танко иjесй си мирикема ензарламво омjемjе антанjаза злагеага. Ни камсй истда се села jа кнеа да jезез  гелво керрана алековма си нил а зтагетрем сеамамсево.
 
Киго стеко анатне ома наиjе китацй ни аантадайзам ак гезиттизазеа татниремрела та ни jекиjе ак злагеага еjелратазт.


sep5

 1. Adkins, A.W.H. (1970). From the Many to the One. A Study of Personality and Views of Human Nature in the Context of Ancient Greek Society, Values and Beliefs. London: Constable.
 2. Al-Issa, I. (1978). Social and cultural aspects of hallucinations. Psychological Bulletin, 84, 570–587.
 3. Allen, H.A., Halperin, J. and Friend, R. (1985). Removal and diversion tactics and the control ofauditory hallucinations. Behaviour Research and Therapy, 23, 601–605.
 4. Baillarger, J. (1886). Physiologie des hallucinations. Les deux theories. Annales médico-psychologiques. Journal de l’aliénation mentale et de la médecine légale des aliénés, 4, 19–39.
 5. Bakhtin, M.M. (1981). The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press.
 6. Brierre de Boismont, A. (1861b). Des hallucinations historiques ou étude médico-psychologique sur les voix et les revelations de Jeanne d’Arc (Part 2). Annales Médico-Psychologiques, Third Series, 7, 509–539.
 7. Dewey, J. (1909). How do we Think. London: D.C. Heath.
 8. Diaz, R. and Berk, M. (eds) (1992). Private Speech. From Social Interaction to Self Regulation. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 9. Frith, C. (1995). Functional imaging and cognitive abnormalities. Lancet, 346, 615–620.
 10. Gaver, W.W. (1993). How do we hear in the world? Explorations in ecological acoustics. Ecological Psychology, 5, 285–313.
 11. Goffman, E. (1981). Forms of Talk. Oxford: Blackwell.
 12. Johnson, F.H. (1978). The Anatomy of Hallucinations. Chicago, IL: Nelson Hall.
 13. Johnson, M.K. and Raye, C. (1981). Reality monitoring. Psychological Review, 88, 67–85.
 14. Kane, J., Honigfeld, G., Singer, J. et al. (1988). Clozapine for the treatment resistant schizophrenic. Archives of General Psychiatry, 45, 789–796.
 15. Leudar, I., Thomas, P. and Johnston, M. (1992). Self-repair in dialogues of schizophrenics: effects of hallucinations and negative symptoms. Brain and Language, 43, 487–511.
 16. McGuire, P.K., Silbersweig, D.A., Wright, I., Murray, R.M., Davis, A.S., Frackowiak, R.S.J. andFrith, C.D. (1995). Abnormal monitoring of inner speech: a physiological basis for auditory hallucinations. Lancet, 346, 596–600.
 17. Pennings, M.A.H. and Romme, M.A.J. (1996) Hearing Voices in Patients and Non-Patients. Maastricht: University of Limburg.
 18. Romme, M. and Escher, S. (1989). Hearing voices. Schizophrenia Bulletin, 15, 209–216.
 19. Romme, M. and Escher, S. (1991). The Metaphoric and Interpersonal Sense of Hearing Voices. Maastricht: University of Limburg.
 20. Sarbin, T.R. (1967). The concept of hallucination. Journal of Personality, 35, 355–380.
 21. Sass, L. (1992). Madness and Modernism. Insanity in the Light of Modern Art, Literature, and Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 22. Vygotsky, L.S. (1934/1962). Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press.
 23. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Pychological Processes. London: Harvard University Press.
 24. Wegner, D.M., Schneider, D.J., Carter, S.R. and White, T.L. (1987). Paradoxical effects of thought suppression. Journal of Personality and Social Psychology, 53, 5–13.

sep1
Glossolalia
 1. Bantu Glossolalia in Trance Rituals
 2. Degoge fakstrteg etaovist en skizoafektyva szizaerden - Language processing anomalies and schizoaffective disorders
 3. Dy eranen sy dy zavs
 4. Handbook of Chemolinguistics
 5. On Christian Glossolalia
 6. Tryptamine mediated semantic mapping
 7. Ve žabdagel eff Margery Kempe
 8. Xenoglossia: A corpus-based analysis
 9. Ydhíliadhè
 10. Ygebhchd If Déatid Ànngear
 11. Āhāpia hakiaheu āmēka: Kayeli ka Hukumina
Template Design by SkinCorner