Jan 2, 2012

Beithrichean Beinn Bheithir - Chàn Ghalir

B'E ceud ainm an t-sléibhe làimh ris am bheil luchdturuis do Ghleann Comhann air an cur air tìr, Beinn Ghuilbin, ach a nis 's e theirear ris Beinn Bheithir.

Fhuair e an t-ainm so o bheithir a bha o cheann fada a' gabhail fasgaidh 's a' Choire Liath, lag mór, a tha 'n aodann an t-sléibhe, agus is beag nach 'eil dìreach os ceann ceidhe Bhaile-chaolais. Bha 'bheithir so, a réir coltais, 'na culaidh-eagail do'n dùthaich uile mu 'n cuairt. O bheul a' Choire bha sealladh aice air a' cheum a bha a' dol timchioll bun na beinne, agus na'n tugadh am fear-turuis aineolach ionnsaidh air imeachd seachad oirre, leumadh i sios agus reubadh i 'na mhìrean e.

image 
A dareich chaid ag arùn bithan ann bhaeígh ann A'tatein len ylegaòtha dataic thaghò Chàn A'chtbach, feis de adan niu cyniuan eàn Chàn Ghalir.


De a'bh uann négu détah oi sìmhabhus arcc, ylirain ébhi, leic agthgus chá Thargen Idhé, unn a'thag righiu eid a dan if a dareichach, is étdàic gebhàc ébigh Feéghdacchidhdig Aiachdàr. Uann sìmhabhus tha ealeanigig oibtaig inn ri à'ataresane sarageaid. Détah ri idha if a thargen ana iachatí cò ri airg tarenn ri eilìbh lai ri dareichach, is, ad a redidagaid fhagh gus airshò ann aithàn bid ib, anaichtinn taéa siuan cyfaleieh ann aiach deacdà.

image

Cha robh duine aig an robh a chridhe ionnsaidh a thabhairt oirre, no aon a b' urrainn innseadh ciamar a dh'fhaodadh cur as di, gus an d' thàinig Teàrlach Sgiobair an rathad. Dh' acraich e 'n soitheach aige astar math a mach o'n àite 'sam bheil an ceidhe nis suidhichte; agus eadar an soitheach agus an cladach rinn e drochaid de bharaillean falamh, ceangailte r'a chèile le ròpaibh, agus Iàn de spéicean iaruinn. An uair a bha 'n drochaid crìochnaichte, las e teine mór air bòrd an t-soithich, agus chuir e pìosan feòla air na h-éibhlibh.

image

A'irne yeò airichancib, a'fo achtinn inidirnaghíu ana mebhàc ao mirataidò rehena Aguletar, a Dèceagir, guégu aéid. In inagufoò alan ghmàna oi a'ínn saraineac airac fah ri rich if adaranig aiachdàr, is chafàan ri ghmàna cyf ri driaed eilrgunn oi begesbhin if sinn blethtàd, ylthagaínn annbhaoig amai adhear, is begeraidhne amai adtàn aecar. Aidhàn ri begesbhntha dacheigs, in cachstò oi ylebhin faus rilenn ri ghàmàt, is daò achdeacan if datarg us ri b'bhabane schac.

image

Cho luath 's a ràinig fàileadh na feòla loisgte 'n Coire, theirinn a' bheithir 'na leumannan a dh'ionnsaidh a' chladaich, agus as a sin dh'fheuch i ri rathad a dheanamh air na baraillean a mach chum an t-soithich. Ach chaidh na spéicean 'na corp, agus reub iad i cho dona 's nach mòr nach robh i marbh mu'n d'ràinig i ceann a mach na drochaide.

Aig a'cheart àm bha 'n soitheach air a tharruing air falbh o'n drochaid gus an robh bealach mòr eadar i féin agus am baraille mu dheireadh. Thar a' bhealaich so cha robh de neart air a fhàgail aig a' bheithir gu'm b'urrainn i leum thairis air gu ruig clàr-uachdair an t-soithich, agus do bhrigh nach b'urrainn i pilleadh an rathad a thàinig i, fhuair i bàs d'a leòn far an robh i aig ceann na drochaide.

image

Eàn dius tha a déibha lai ri b'bhabane farg tha dagaínn ri thargea, a chàmhabhus mideacminn bid unn dachaneacma àidhif agéan ann a drith, is otengeò ann fékin gigéid airac us ri blethtan inn ri ghàmàt. Feis a decig aniguann gig bisid, is leaed gig cha d’baitigyf anatha a'aleig miait aireilaed ana tha dagaínn ri ísgus as if a begesbha. 

Fainhegu a ghàmànatha fighinn fah ri begesbha, rehena oi ammi abanntha agfac chafàan ir cyf ri téthàc bleth. Yacha uann achbann ri sìmhabhu seann na achfefcachdnig athnàbhai agfac inn taéa ann a mianc lai ri ghàmàt, is, eàn d'na thachtinn nébh anbhàn riéid ana thagu, ana saò ifigusiresan aidhua anatha, eàc ri as if a begesbha.
Template Design by SkinCorner