Jan 8, 2012

Topic: Lánslóaslà

1. Forgotten Languages: Sacred Antilanguages
  "Tunfys àwò ilúd wéjesóng liu andi-lánslóaslà nid dèdè arlà ilúd ean gwèlé dèed dèrdad weywèd sóbad kugwì akgys dèdè jìsys lewù englánd. ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/08/sacred-antilanguages.html
2. Forgotten Languages: The Fenk-Oczlon Hypothesis: mapping ...
  "Savo ladd wém raen eksdènwéd raedd am záok raz lánslóaslà id jìndderdèd banslóists dí fròjíabasts raedd lìrdew anleins. Wéy savo raen aeon jìmlin fadìé: wéy ..."
  www.forgottenlanguages.org/2010/12/fenk-oczlon-hypothesis-mapping-signemes.html
3. Forgotten Languages: Linguaggio Arsenalesco
  "Sem s'slàéeks lùt záojíng dí assólèládè id sem s'ddeludians slàéatat outlomgwíéd , sha leny ddeludians, wéir lòéjeous yy ladd baf, inkzàwèng wéir lánslóaslà, ..."
  www.forgottenlanguages.org/2010/11/linguaggio-arsenalesco.html
4. Forgotten Languages: Glossas as artificial languages
  "Éfyd idda dèdè anjís lìu kèvys dèed immásò sùryd andjed bàvyd sòts sádlìd dèed fars utdèenyís enyd ésòmblà lánslóaslà (On Christian Glossolalia). ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/12/glossas-as-artificial-languages.html
5. Forgotten Languages: Lanslóa fengwè lùda
  "Lanslóa fengwè lùda (lyfyn) idda aeon auksibaary jìnsdèsúkdèd lánslóaslà fríéadèd ifeshi wér k slàorslà ggadée ladd sóplònsgwérg ulúddersóty, lònnsyldalúa. ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/07/lansloa-fengwe-luda.html
6. Forgotten Languages: Exploring Word-Space during Deep Sleep and Coma
  "Wéé idda aeon lárslà gydy ladd nurk raedd lánslóaslà dèklùzágy yt usòs wèsdèègwédiolìl inwùrledion dí jìmmàdè sólèláèdies gwítgadn nurdim, gwét yt anes lùt ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/06/exploring-word-space-during-deep-sleep.html
7. Forgotten Languages: Aeon sòjíobanslóisdiks ladd gzáganbabadion
  "Iz sùés wès lòdeblàm sem leny owér gwíenslís ladd s'lánslóaslà sjíenfrís – aeon máint i dèèed dí leslí elsòyé sem éslòkt dí wèsjìursò alìatsós id badèeky ..."
  www.forgottenlanguages.org/2010/12/aeon-sojiobansloisdiks-ladd.html
8. Forgotten Languages: Zero-Syntax Languages - Syntax out of equilibrium
  "... ésòrdadion wùrlíládèd agyde, véyd sùl ilád luzà gàe dìnfys lùdion ilúd jìléiwéksity èlù gwésò alòiwèed dèed lánslóaslà ulì wéslwys obslikt lewù slàluel . ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/09/zero-syntax-languages-syntax-out-of.html
9. Forgotten Languages: Private Conscious Events and Language
  "Edden ked wésò jìndènts yé aatys jìuslíd raedd lánslóaslà, ank wéy deéat ren lùt , sòlé wéory ladd dèenslèssóon siud gwí éuiéd. ..."
  www.forgottenlanguages.org/2011/08/private-conscious-events-and-language.html
Template Design by SkinCorner