Feb 23, 2012

Shidedasha lishishemi bakashari ani lishishemi keladani – Language shift and death in Africa

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Shidedasha lishishemi bakashari ani lishishemi keladani

Language shift and death in Africa

 

 

Wekalani dashasili walesheshi dysishashi lilideki lishishemi zilikemi ani wasikili bidelami le ralilame weshakaka ma gwakelani gweshyrani dilyreshi, mysekemi ani zyredale bikizale bidelami le ralilame weshakaka:

 

It is myopic to assume that either fundamental interpretation of globalization is a recent development or to assume that globalization qua mondialisation is disconnected from colonization.

 

Shizedala bidelami shekasaka sikalame gweshyrani ne wishadene bedidashi fe le leshyseke dashasili fashishesha ani le shekekasha nasheshame ma shidilame niladela ani dizisheke fizadesha basileme sedalasha wedeshari le lalisheme ani fashishesha dysekemi dashasili mekasheme ani mekasheme gyreshaka, dikizani ma Mysashela Lysekaka ani Shizaseri Welasami.

 

Lishishemi bakashari kekizale wishadele keshidani likakari nasashesha nidekeke mekashale si le bekele sishashili gwishesheke nasashesha tysikala kadashili lishishemi nikizani, sheshikele shakeshemi le syreke fe Belyreshi shasheleme nadadari, ke le gishikami tedesheke fe kwe ledidaka ani kwe sasysale ke kwe nalyrela:

 

In Africa, the geographical expansion of the Bantu population, which has resulted in the domination and assimilation, sometimes in further marginalization, of the Pygmy and Khoesan populations is reminiscent of the Indo-European expansion, which continues to date in the world.

 

Le kyrisheri fe lishishemi zilikemi ani wasikili ma Gizalani dashasili galekeke tysidemi tadeleme kwe zyredale bikizale dashasili nekasala zakashela la falyrene wasashela fikikani syrysame ma le Rashikili.

 

MINIATURE-ASHAREH1

Le shasishili dashasili dikyseme wekedale ani le zeshaleshi radadami la fikikani shikadasha keshikene bidelami kedizele fashishesha lysizeke ani likakari gwishesheke wakikeshi fe kwe wizysashi bakakene bidelami baleleshi lalisheme (wizishene lasidashi la 57 basileme nadyrele, zysashame la ne Lekidani Rikedashi 2004 nashela), zizyreki dikyseme bishadele tyredani kadekami si kidizili madizani dysashaka shelekala wisheshala. Talasele shekasaka lilideki zyrasili le tidekari weshi fe le rashysesha la le shyrilaka tesheshale masidene ma shasheleme gishikami filizene.

 

Shededene tesheshale shikyrasha wysashame kekyrari gwishesheke wakizeke nyrekaka ma le filelasha kakadeki le zyridami zeshaleshi fashashi, fala zidikashi la shekekasha gelasili ma le mekelami, ani raladeki tesheshale talishala walesheshi nasashesha tileshale shikashemi de gwyredaka nasashesha le nizysale fe fysikele nidilemi tikysari le zilyrashi Bizidani fashishesha wilakami, ke lilalami lilideki bidelami sishasheki gedikela fishasheshi ani rasikeshi wedeshari le fashishesha ani lalisheme filizene. Le mekasheme bikysele lilalami sheshizesha la zyralemi ma kidizili neshakari vernaculars wa rysizale ani / shelekala bishalemi:

 

In the case of massive refugee exoduses, one of the questions regards the extent to which the vacuum left in the home country affects the vitality of languages. Will the few members of the same ethnolinguistic group left behind shift to another language in order to protect their identity and get their children to speak nothing else but the other language? Will those who left ever return to rebuild the critical mass that their language needs in order to thrive? What happens in the host countries? Are the refugees kept together and in isolation from the host populations, in places where they can continue to evolve in their own cultures and languages? Or are they given refuge in places where they can interact regularly with the host populations and their children acquire the latter’s languages as their vernaculars? Is there any hope for them to return home or are they settled almost for good?

 

Mizilami kidizili tashashani kedizele zidashela le fashishesha shalysemi dikizani kidizili wilaseme rizashi, zakalami weshi si le lalisheme mekikaka kekizale zakalami la gwidikeshi shelashale fe le neshakari vernaculars ani gikadami lyrasani sidikele (lingua franca). Wysideri dashasili likakari dishakaka ma shakadili sekekari shededene ani delidaka nidilemi.

 

 

sep5

 

Blommaert, Jan. 2003. A Sociolinguistics of Globalization. Commentary. Journal of Sociolinguistics 7.607–623.


Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Crosby, Alfred W. 1986. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Joseph, Brian, Johanna DeStefano, Neil Jacobs, and Ilse Lehiste. 2003. When Languages Collide: Perspectives on Language Confl ict, Language Competition, and Language Coexistence. Columbus: Ohio State University Press.

 

Mazrui, Ali A. and Alamin M. Mazrui. 1998. The Power of Babel: Language and Governance in the African Experience. Oxford: James Currey; Nairobi: E.A.E.P.; Kampala: Fountain Publishers; Cape Town: David Philip Publishers; Chicago: University of Chicago Press.

 

Mufwene, Salikoko S. 1994. Restructuring, Feature Selection, and Markedness: From Kimanyanga to Kituba. In Historical Issues in African Linguistics, ed. by Kevin E. Moore et al., 67–90. Berkeley Linguistics Society.

Template Design by SkinCorner