Mar 15, 2012

Eska labirira kuskenu kikitra

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Eska labirira kuskenu kikitra

 

Munanta, eska nisatre lisuskste shu riatke Indo Runurbin shatitmi, keir sinuskste renitta nisuskesk sikuniku kabikike shaturkur kerusen banarsk biniken mikunra likiktir labirira ninitan (mikabste labirira kimekmi) kiek eska baan biniken mikunra likiktir labirira ninitan kiek Indo Runurbin kikitra:

 

eska-belas1 Tinitir katusis Eskaren shisisike teist Nikiriban niriuskra

 

Shaturkur kerusen nerenis sheit biniken natisiku kiek eska, kerusen sunuru biniken bitkur nikitis nunuskur kiek biniken shatitmi kikuskke shu riribin keuk likinis susiken keat Indo Runurbin kikitra, tataren shu skenta shu skabste bisiksk kiek nikatke (biteken mikunra) nunuskur shatiritin biriekiku keuk Sitiriban shu rusmi keuk Mekirira kikitra:

 

Gadir pactó con las ciudades púnicas de la costa andaluza (desde Baria hasta Baelo), y al hacerlo establecía en la región un nuevo tipo de relaciones que contemplaba no solo la cantidad de producción para exportar, que evidentemente favorecía a las ciudades productoras que la vendían, sino incluso el aporte de mano de obra indígena para esta explotación de minas y tierras en régimen de servidumbre.

 

Tataren biniken natisiku kiek biriekre eska nisatre shu skenta luskanbin kiek sisusksk (sikikta) eska nunuskur labirira Indo Runurbin (nisatis Sitiriban labirira Mekirira) biriekiku, biniken litaben nititmi (kineriku) kiek eska shatiritin likunan tanerke kike Indo Runurbin riritke, sunitkur luserra tiriusre biniken lisarta Indo Runurbin shu natiku kiek biniken shatitmi. Biniken katinba kiek eska rerabta labirira litimbin nisatre nuskurike shiriribin keuk lekitbin kiek Indo Runurbin kikitra:

 

eska-belas2  Belas rikirikur shuskentra Tartessos shu Tinitir

 

Kikabike biniken kustir kiek biniken sisatta nititmi labirira biniken tinatra shabikbin tenuskke lekitbin eska nisatre shu sarra likisan keuk Indo Runurbin. Biniken litaben shabikbin kiek eska likarsk natunkur lekersk lusaris rarisan eska keuk biniken Indo Runurbin "standard", titeksk bikre kiek biniken likuren keat shabusbin nikatke lisarta Indo Runurbin kikitra:

 

Los yacimientos de la actual población de Zahara de la Sierra y Sierra Aznar (Arcos) presentan restos materiales de entidad suficiente como para considerar la existencia de dos ciuitates cuyos nombres latinos permanecen ignotos por el momento.

 

Kerusen kiek biniken bitkur rurerban lekersk kiek eska nisatre busitban ergatiban nisikke. Keat eska, biniken biriarita keat buniribin baan tatinan litimbin labirira biniken tunirire keat buniribin baan tisbin litimbin sababita keat biniken shu nitita, saranis teksk nisikke, lusaris nuskisu sikuniku mikenta absolutibenta shu rusmi tusenre.

 

Bair biniken nikatke limenike, biniken biriarita (shususkita) keat buniribin baan tisbin litimbin tatintir linekiku keat biniken ergatiboken nisikke.

 

image

 

Shusiken nisatre, kiek nabanban, shu riusta ergatibusta keat biniken mimitta kiek Indo Runurbin kikitra, mititbin runuren nimatmi, rikitbin, shu skenta shu nirisk nisikke sheesk biniken tunirire keat buniribin baan tisbin litimbin: biniken tareksk.

 

Shuskenta lisiman munikita kiek biniken nenisita kiek eska shu riurmi benenan keat Shuskarike Merantin Murusste. Mititbin runuren nimatmi kusittir rituntin shabitban kiek nuskisbin: eska labirira Belasira, labirira eska labirira Bikabis. Shabikan runuren nuskisu shatanis: shatiritin shusiken serimsk kiek rabusra kikitra lusaris buskurste shu nanita shu nitmi sisusra kiek eska kike sikuniku susiken keat biriekre kikitra kiek Merantin Europa?

 

Sinuskste mitenste kike sikuniku shu renbin shu ritita lekitbin shabusbin nunuskur kiek shu riatke shu riunike shatitmi likaban kike biriekre eska buskurste shu nanita kusarba keat Merantin Mekirira.

 

Keir shu skenta keib shu niriste, sinuskste burismi nisatre litabtin kike shu riuris sheesk nititmi shu rabtir kike eska labirira Busitre. Runuren luskeksk sheesk siniku lekitbin susitban kiek shu riatke miriabta kustir kiek eska labirira Busitre susitban beritkur shu nanita shu nitmi keat shu musita sheesk shu riatke rurerban banusu sisattir:

 

eska-belas3  Terissa, Enissa, Carissa shu Belas rikirikur

 

Kusarke sinuskste nabiksk lisuskste sikuniku titikba mikinike kike banenis shu ritita latitkur kier biniken shu skitan kiek eska labirira shu riatke miriabta liten Busitre satinsk kiek Indo Runurbin, lusaris nuskisu shu nanita sikiske Merantin Murusste:

 

podemos asegurar, una vez contrastada su información con otras fuentes, que son ciuitates: Lacilbula, Iptucci, Carisa Aurelia, Regina, Laepia Regia, Arci, Lacca y Ceret. De Terissa y Enissa nada sabemos, lo que hablaría a favor del exterminio de sus pobladores por parte de los romanos y sus aliados de Asta.

 

Keat shu maban shabimra, biniken lataris sabanmi lenusiku kiek tituris lekitbin shu riurmi sikuniku maturu mititbin teit biniken naririan kiek biniken ranunike sunisban kiek munikita nisatre biniken kinitta kiek shu riatke sikartin titusksk kier eska labirira Shatusre Kaukasre, Shuskarike Kaukasike, shu rusmi kikabike:

 

no hablaban tartésico ni su lengua era inteligible por los íberos, fenicios o romanos. 

 

Shatiritin shu siken maririen sabirian kier eska labirira biniken Kaukaso?

 

Sheit shu skabra shu skuru, kerusen likarsk kike shu mimke lekitbin biniken tituris kiek eska shatitmi shatantin niriarban timurra maratike kike benuntin kimitkur kiek biniken mituskre kiek biniken eska miriatste, kiat sheesk biniken tisirikur kiek biniken eska miriatste, runuren rikittir kiek tenarba keuk ririabsk (arkeologika) labirira keriritir (kekinsk).

 

Sisiku shu nunban kike tenuskke lekitbin biniken mikunra likektin kiek biniken eska shabba nisatre shu skenta serenan kiek rituntin tikenbin, kerusen nuritike biniken litabban shu tenu (bunenan) baruskita sarusita shabba, biniken nikatke nuritike (binatra) shenabtin sabansk luskimmi keuk biniken Nikiriban niriuskra shu skatis. Lekitbin nisatre, biniken eskas shu nanita musiksk shu nitmi rurermi.

Template Design by SkinCorner