Mar 3, 2012

Romani phadali Đolkhari vaphima ando dařzin ter Affel

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Romani phadali Cover

Romani phadali: Đolkhari vaphima ando dařzin ter Affel


Kado dařzin si zirke miđari, gazoj khađekarši, akhiben serani ando Tituri kerem Thekhin Varima i, iz fovkhala adšar Zhičmali 1000 pharsimo 1513, berš lišbeli cagekherde lengero bophimo ter Moluca i, vaj Serani Tovšuri i, genekher ter luřzeli man zhiphali i, ando čatheni si akhaš bopčuri Indonesija.


Kroz lengero ifkar naguri serani tuzhker, řusvipen theguri khenare pratelo sar gozhkher ter serani marja nepekharde kia boniben, denorfare man niben theguri ando tuzhker raradee theguri. Lena taj si nukhe theguri zhetekarši zirke pakzhipen leşhali: soske serani marja čatheni šanpipen ando mazoř dakhni, soske von marja krašover sišari adšar akhiben khiltima theguri ka puvover lengero ka Tituri iz čatheni solekarde daneliben miřrari ter miro. Kothe marja sekjev adšuri zhetekarši ter kaj Indija, išalo serani genekher, marja dađekherde man thuđlimo vaphima kaj sa pharsimo ŘIV agaši zirke kaver land theguri kaj serani nevarde, nuniben kha Java, Zhimđani vaj Moluca i, mothkhima koali ter Calđipen pišuri akhiben serani marja čothoř amgimo ka todkher ošamno nuamno temekharši theguri iz semekaribeno man vařamno ipali:


1804-1818Affel 1804-1818 Fl.1 "Dediaalif"


Kheli ter lengero phuipen leari ka vikhar ca bethkhar ter serani ka bozhtari edna gevoř fikkhiben. Thekhin Calđipen řemburi, vaj kaj evani kodo tikikerde kia zhocipen okhalover ophvalo klasi, marja khanekharde ca edna išalo varietät ter serani.


Benali thophin theguri ter ubima ručnkhar veli ter edna atsimo akhiben cučari řemburi ke Tituri khenare benimo tikikerde izze Thekhin Varima theguri muđekarde. Khathčoř pakzhipen akhiben serani i, sarso, marja đokekharde kia mikipen theguri adaje utali zhikhimo theguri. Serani marja zhačekarde khemavnover divbima kha kuthkuri man thapřsimo zirzari i; von marja fiđekharde kha řagin ando religijno acgin theguri man favikerde iza viviben theguri man ciphmibeni.


Gizekharde kha kinari thořari kia phařalo, serani marja socuri ter gakhnvalo phopni man soksial vothtari:


1818-1834 Affel 1818-1834 Fl.2 "Dediaalif"


Thekhinel letpali ca serani i, zhivekarde kia lengero khočamno vikari man munano đesari i, pimekarde čiffali ka fomkar themi kaj von šokekarde man ka ifkher kiel zheuri ter lengero tuzhker.


Bazhrar akhiben serani fuleder čukhimo ter Tituri kaj aleli ter tholalo ubima.


sep5

  1. Franciscan Alashi texts and their Voynich variant: Encoding pharmacological information in the XV century
  2. Drizzel
  3. Alashi Elřed: Şezu uzmidaud Tyskwurtscia zuigu Alashi
  4. Alashi Texts Vol. 2
  5. Drizeeleyn kaneeyn
Template Design by SkinCorner