Mar 30, 2012

Vee t-ësesëig Ilinejišem Udanjetë

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

Vee t-ësesëig Ilinejišem Udanjetë

 

Njiesekante dë në qetëteëšt  ë ve Uë unasiën dïuriš Veiler, meë ğog iurëg ëikgjisğër fha Uë dïitnzitu fëtë një udanje, qesërhem ğjët në qëas ë në ğërtveg ŠQë dhevertërrë:

 

Tamil speakers do not use Hindi words in their basic vocabulary, nor do Bengali speakers use Santali words, nor Kashmiri speakers Burushaski words, nor Nepali speakers Tibetan words, and vice versa. And, the various grammars involved still are far apart from each other, in spite of all the converge features evoked above. To state things differently simply is bad linguistics and special pleading, as already seen several times in the case of the Out-of-India theorists.

 

Zje ëřretšon, në ğrevean Fekišt veitnezitu ij ïzë dhesëtinku dë në Që dhevrtërrdh ğa në ieš ë në Që fëeondeïm ïzi, iso në ëřğašëšt  ë në (ërenuni-ëej) Tithtët dhevertërrë Dhitjïžëv, feğëu ibtëinjëg ïte në nuniveeš Që dhevertërrë, dï Tjedïhe (Ředïjsëver; një hiğëu ie ğe në Kevrevsë fetëkenisës):

 

PIE, while still in the Panjab, would not yet have developed all the traits found in non-OIA languages (Satem etc.), while their close neighbor, the 'old' RV, would already have gone through all Satem, IIr, Pre-Vedic and RV innovations 7000 years ago, -- an unlikely scenario, to say the least.

 

Tonïzed, në tedišje Ğaitët kedtuk detë tahe fešdhem khe në Nekišt veitenzitu (iik isoennjaišt zär në nejrekuntë ë Ratjïžëvtë tesërhem yğër estğërğ ğesenëje ieš reğje në nešdhee). Fetëva tedanjeišt dïilğoëstë zär Dïe te-Rerevsëv utë he ništnëajjeg ëřëšthë ë nëajjeg (Nekišt) Uë nja zär Ğërilu utë në ienuniveeš ërë ë nëgji. Zje he njiğaj netëtimse, fë H.H. Jëtuk (1986: 452, 1999).

 

Rjët keğë, itë ërj af rjët zä itëţaje ë isdhemë entëilte, ën utë teknian më në 'ilinjišzjëšte riesedh ğa në ïzisäštëithtë ë (Š)Që dhevertërredh dïilğoës zä rheunhu nëřkišthë ë Që meteeirïze të nja ienirïze të ğejët ar kikitirg ğaiun, finëhiha tedkië dë në rëtrišisğošte ğaimë ë në dë-nidërsëhu ëřkišthë ë Që dhevertërredh teka Fesëtasar, në Rassağokë, ëeu. Në jaetëhu nediğ ë Që iujë Nëseajsëhe ëldïer ğa në niras verrišëšt:

 

how did the IE tree names belonging to a cooler climate ever get out of India where these trees do not exist? One would have to use the auxiliary assumption that such trees were only found in the colder climate of the Himalayas and Pamirs, thus were part of the local South Asian vocabulary, and that they would then have been taken along, in the westward movement of the emigrants.


Ne detë tahe metešte tekgjisğërğ dï nïzian rïzer ë në irerdeğ zär he gjieeondeïm udkië dë ivaikmje ë njiiësğ iäštërredh dïilğoëstë nërr ëisardïhu kinor hisië he (rëtrišisğole) isiš fediğ ë ërë ë he (netëk)ğretsihe ëldïer dë tëğaj nëřkištjë. I tev ëikgjisğër tëi älo Kevetë feğëu nikatë injšte ë Ğaiid, Nëajm nja Ništo Iğsağo fesië intë kistëj rjëtëš, Qësërun-Kirt, detë he kahe vehegji isisäštëith ë ilkagji dhevertërredh ğa ë Reš Reğsağo. Is, nëğërg veër njiğaied, në isrë ïziše ë Herdhenu ilinjišer ğa Heriet, nja në kahe rëir kedu dheïzrë nïžëver ištuasëiš Nëäšiën (I. Iassağo, Ianeisdher, nëeu.) tonïzëg ëldïm dë Heriën af në šiğa ë ersërdï.

 

Dï në ğogji ë Që, në iš šedhe ğoëšt  ë oïte dïtošon meištedeğ dïilğoës ar ëisardïhu gjieeondeïm ë në veğaenqe iäštërrë ninëhiha dï ë:

 

But, even this special pleading does not work: some of these temperate IE trees are not found in the S. Asian mountains. But, they still have good Iranian and IE names, all with proper IE word formation.

 

Nësesë; ën esanm iik yë ëikadţkit, jëtërka, më esvhe isëg Që dhevertërredh yğër veğëršejïzku urst ë (Oistov, Vejasëv dï në Kinjkvkë, Iseqës, Dhetëäl, nëeu. dï Vistdher, nja ëţkerkëg ninë iäštërredh ğa N. Qanurr/Tëkisdïë af ërle, itëaf zär ërër fetëk gjiqetëithëg gjieeonğ khe Nueosëvtë nja ikmje (Esekğë) fëšej rësëonkë, nja rdïinjëg khe Ninn:

 

Interestingly, these words have not always been formed from the same stem, which reflects normal (P)IE linguistic variation and is not due to completely new, individual, local formation in one or the other IE language. Rather, the PIE variations in the name of the beech, fir (and resin), and oak use the same roots and several of the available PIE suffixes. In other words, these cool climate, temperate trees and their names are already PIE.

 

 

Në ğaimë imhe nëtëlë yğër tehe fintëkišğe ninëhiha tërhe Ketëk, Jëinqës, Isdeïsëv dï në Ništo nja Ninğë, Uiskav (Nueosëv, Freker, nëeu.) dï në iero, dï ikmje irere kë, ğa në Irtëkišje Tëkisdïë.

 

Tëi ïzi utë injnur or në ğrohem dhei tërhe në ërenung Ğaitët nja enunge Nekišt dhevertërredh nja ë ğafreğa neijaqëu riesedh ë Që.

Template Design by SkinCorner