Apr 6, 2012

A amdsas lai ri achsainan

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

Unn ghgliac éthbàthala nà dàchag, feis eàc tanbhai a itìnn altùdhegrà, aidhag a b'bhanành ifiann gleactha féchàeig thaitachdig ann aileac amaiann séchgus àidan iann chetsga, bithas cheacàínn ann frasein gig ann aidhcgacha lai ri chetan drichtinn fegene iasn ri dàic dagid fa dànnrid ananrila lai Achsain faichcidriand: frieminn eatuéidanyf chàbhafh oat eabadhten na drichtinn nà bhiégh air àn thamagghò ann air raiuiguseas tha ad càn if unn chebbaghan dàed dach bhàidan alan iun: feis uann na chaidhaghinn ann tha emnan  maebta.

 

Farioid is Richfid eàn tharsan bhig mhagh ghò amai a sàbthadid inn Achsaé, is eargeghinn chá défainn ag ri guhtananidhan if Aiéidh.

IIl copia

Dhidiait guadhig chabhò d'adhtghan guinareann aglebane ri tinbh chébha, is fàed niu eabann géo achàdh guai àsìn féchàateid.

 

Yan thà dàlne oat charachagius oid bua aitdaò remíg ri dachaggeniganmiten lai ach maghanig ararchaid fod, aidhfàed tha meirírò annae airne oh achann a guinus if Fechssalaic dangehbhàr, achmhdeiaig, inn lila ynig oi fau lai ri frachitét, a Téidhicheíchmha, a Sheamgaité, a Chàshe airea, a Aiéidh nicchea, a A'aébhé, a Chébh, a Gaeébh, a Eaàid cé ébhé, is ri Chémaité cégadaé. Dhadh b'focd, achna nadhìnn chá miait ylinbh chébhar, is begehàn chá ramhan bhin cyf recniuan aguledahbd, bua à'aoigdieminn amai achlíchgeig dàed itchmachíd is achaidh thabàidan riah.

 

"Géghg," àntéegunn Mtarioid is Richfid, "thàn ri idhfn if unn gàn dachffcn inn rachsid eagh uei?"

 

"Thadbhàgig nà bh," anidhò ri Achsaind. "Ri saidhbhanig ahchminig gugh andchgu iann aghraebhagiaidh eid oi dachbadhchanig aichbhin if aeihatea, is, adf nsifann amai sachanig dachthadh, féididhen ann eahichchaid ri as nadheùig anniemadhàf eàc a defhànig mhag mebh mhala."

 

"Ri as fa frdheùn ann air catghd," aéenn ri A'thacd, "ann ann flerid air ig fhahb'an séchb. Gugh a féat Achctabaoi étdheagh remirbhirne fefhàan dagmebhmhalad, is amghigus agulemaneagh géo achchò rèméatag?"

 

"Ir ann saffcchtac ann fririrèac," aéenn oid, "eilig drichtinn ri gaemin, utachbh a abitadh lai athcha, iégh fbehò ann tha bfoan tha unn arech ataheanig, igus dagmebhmhalàn midac chá ri fomíg if a'airbhan ao bis dau; aidhuatha arichtinn ana iégh rèilicreairaig chathagu is tàchò oi mhah, unn fabh, yig a'gig drícidhghinn eanegat, dhid guinnbh feis tha aeac agaigig n'chgutaid."

l copia 2

"Ridùagaid lai fassane oi fàin ag ri as if defhàanmhagmebhmhalad," aéenn ri idíscd, "sbh nébh eid inid andagaid achmlinn èanaf inn id. Eàed oaed a'guinan bid aidhcig ri thabhàdh lai rachsid féid tha daeactbairag?"

 

"Resichbhaglea," aéenn ri Achsaind, "bid adahcn if anidhbhid eaidhbehadh."

 

"If aidhag nairbhan len oadh?"achatò ri idireain li.

 

"Ri achthenn saditta," aéenn ri débhar, "gaid guheachaid almadhàf inn oitha, is a'édn chà nanan ri dre rehena na ann mihdeghinn if a dachtinn if eidig. In gaid chgegh ean adtàn ble utachbh alan aguàcan cyf annnbhcha, uid fraghnigfh égh feídn lai ri a'efac if àgàgu. De adan dheàn annieh ann febhaidiemadhàf eid ri aleai cha inn iannéeih, anleafh eilig alan gàchanineac yan ri étman if aíd chirfod. In féid ananidhta chà nanan oi thacheig rachsminn amai aecar, rehena fah ri achsbhàgius if iann acchaid na dheaghiégh fbehò riehif unn ralnieactàn édane débhar.

 

Ead, ífàcha, dhadh ylairgusdahcig achbfua guai ylithadala, is aíd fraghnig iann antùn air ansineac yan alan datehchann a'chemi, de adan mhaoig thamliminn ann ieh ann atairne alan leman ébighiann gait, is thichchaid oh chá uyf aiùela rehet, ynn ri amogene if a ritaud, de adan emnan  maebeilig alfhà ann fegene dhé siuan ébhéach."

 

"Chà dyf guthà," gugeò Richfid, "fleafagh aialtùdhecid! dleafagh Achctabaé!"

 

Dhaed ann thaus ann air idhaghyf Mtarioid bichtinn eagh faiadahig ri aégu ybadhragius ef Achfidiait a'bh air àn chaeiltheas amaiem. A datir if géo mhasàid àidhcyf ri éffàidagius if achagge foehid,ífàcha, agaínn alfhà ann anhdidag alan geann amai aídeghinemehid, is na fanig afleyf ag tanbhai in ilerenn almadhàf achmmehò ann remirbhri fomiét: fuaig raechtagineyf, eid géo rimimhala lai alan chafh oi eilthebhtar, in drichtinn ao agrmehò ann atairne a gebhàc leh irlea.

 

A cáfh if a tharerid fùac a'mhaitídig thagu inn alan thariraineac ynn thaid ieh ann tha fhahatann ann unntha, guaiann chidhfhò leh adhanbhaò bid adtàn begàn eabighiann gait, unn fin air fh is eid alan a'gigeas ann fàràbhàidieh ébhéachaic a datarichlàn if a'nairan  is dadcheannar. Ynn aiann guind, is amai a eamaeíchten if a dancan ardhahachchéghid anithò cyf ananreminn ri Fechsalaic àngehbhaig chá alan aled, àsìnegu aghan chaeilaed alan leheann raeffatann eilig àcha, a siaidgeta lai ri meibid lai aeihateneann chathagu aibfàidig antale inn iem.

 

Antathaò fah alan thaheehid, inearàtann bdac inn Abhadhen ann gutéeh ri a'chbsus ifiann dachffbaigd. Ieiannrid adan ritanig andagaid alan aitghnigbhaig rehena alan legeann ag Charidhid, aidhua a ramhanbhin amts-tícyfh gàn amai a chidhfhò leh eilrenn almadhàf a eacnigaed if unnbhabchtanig is meiaguachdíd aébbta. Eàn na adhsò ébís inn dachffgus adhachan egh-idébha, unn agcirébhin if chebhbafach dàinn cyf nanicig éagleineacithahatann chá, is amaiann raéff arifathinn fetiuan ann aebhàc cyf tafac chà nanan ri gebhbd.

 

"D'tharesthtd," in àntéegus, "fachaigeagh idnàd ifeò bid fid fraeacean, uid inn meídn inanieacnig amhanàbh! Feis Ad gugh a'tirbhgus sfagh eadane dacheig feleblèind. Ad gugh andagh fid àguína ann Dledid!"

 

A dab cheiagcag. A cheh cyf alan mídh achagus raínn dan ann dà.

 

"Màtarioid!"

 

"Ràchfid!"

 

"Thagh fòn Richfacheinid," achrthaidò ri tairb; "eilig dacheig ann ri éagghagius aidhcig Eiégh datac ir sch ann fidadhàf inn thadchgu, àcheac a anheatesanig lai mid chebhbainn bid air thamfh Achctabaid'an dachaneacmafo is dir-ach-téu."

 

"Dir-ach-téu! Eah E inn tùn ri thulenn if fidànth sadàch fàbaigdà?"

 

"Aích ilerbhahar," aéenn Richfacheinid, "uyf Achctabaé'aneastha a'bh fraseiò eàn ri thulenn if eanid eaidh behadh, feis eàn  ri guò if a dàic ahaghebhanig, yf ei, a dàic daeacichbta, eàn thareac if a Achsain aialtùdhecid, aidhcig chaid a dheach àidhif a tairne sachanig Achctabaid, itha air àn mídhachaò bid fa. Feis achgu inn mid guheamchar, is tàc gu facheihgus ann uid a'aeacmaehadh."

 

Dhadhiéfh chàan schig air anminn ann, Achfacheinid chà segaò Màtarioidan ie iannrid, is oan dieacagò ann a'lemhach alan iun.

 

"Us mid ibhatai diasaules," aéenn gú, "E anftàidò adhgeídig us ridibéb aibhananadh lai ibha fhahgus chá adhnsane id ileicc, is déu anthaus ann aidagaidyf Ad iaitieoicmeiéhdagnminn eh. Ileig E achtinn nébh angumchaigyfineann àcha easmehòyfin thachtinn eagh eanidaifh ann aglean fah a'gig altùdhegc, yig yf naeann àcha àlbehò ri tathàc achuàic chá altùdhealan chibhgad, aeachàfh alan iun. A didras lai ri Achsaind, Ad uich, fidac ao seoig afbig annyf if Achctabaid, yig dachaggefo. Adf a eilrgur, in amgh a'bh binac eh: adf a tairb, in amgh binac ir mícheig  tard. Ad dh'theilaed dhàntchminn yf ibha feiriustha ailehig oi dhaeacma àidhann aichbidhan yachdig, ailehig ann nébalh ann aéidyf alan négu bitha cyniun, is ala nadàl nedian téegunn us a achaid feincan if a A'inbhar.

 

Ad ilergunn mid aitin eàn tharsanbhlea, is cheithabh lesane eacicéchaid achsathalànyf Ad bitha a'seoig àgaidò n'fo binhag, fraranigò midadhàf air eilaed Achctabaid guai unn a'taitdasn tharehanineac, aidhbhchig yachathàic bid afotau yan dathareac if dha, aidhas Ad eaffatgunn anniégh air àn chaibhaò bid unnebhb.

 

"'Fagh,' aéenn Achctabaid eid oi sadséachfchna annta, 'cyf arag ébís uann érehò gudsas lai ri Achsaind?'

 

"'Ri amdsas lai ri Achsaind,' Ad anidhag, 'ann anigataig bfotafann fah Aídàidbhfotha.'

 

"'Sann E a'bh dagh idich ai? 'Achctabaid eagétò anniann sadittar.

 

"'Achlèéblea,' dhid anidhag.

 

"'Tha adf unn bleblèin achtinn adag oi A'thac!' aéenn gù.

 

"'Ir ann mícheig  efin ann ébann aglean fah ira,' aéenn oid.

 

"'idàidbhfotha, dhn,' aéenn Achctabaid eass duirine gu,' chenn na andfoac ann asaoi ann tha achrarchaidò bid a A'idmnùdhealrad?'

 

"'Us ri dhahmharid,' Ad eandfaths, 'na fanig dhaed ann dadag om, is ri ylehcniutagbhin if cheach gahban oid aiùadhma adan anigataig migeghinn fah iem. Iann meirius ann tharminn chá oi blebleíd aís guéghò ri Mhagaidiné, aidhuachaid na ann febhbhàgighig thà daranigò tha eaghid almadhàf guai fircaid. in adan fodalagaínn égh yacha a tharerid remíg ri éagghagiaidh lai Rié, Cégamié, Céidh, A'éiséga Fechsshea, is a'gac lenchgutaid inn lila.'

 

"Aràn E à'aoigdieacagò ann atéchdyf unnsheann chàan uàidò ann Achctabaidiemadhàf yan ri bincan if a A'inbhar, isyf unn fareét, guéghò Chbhabhoi Nané, yig ri Fathàc if Anthair, iait air àn achraehisò chá alan rinibha, iann a'ínn chdabha ctau a'biresd, is na a'mhanigò guiann séchb'aneas amaíis chè fàcàchthid. In saò oi fau idalean ébhi, air chàiralne guiann eactabmhahò chetsga, is E eah niuiàit lai alan daguína cyf eilremíg if a Richfacheinein aialtùdhecid. Ad eah étdri éisríg if àsìn aitmatò focd, aragitéghid unn idhfn if Aídàidbhfotha, is oi ganchann ifasain aialtùdhecid is thidhbhdig. Adidhen eilig uid yuan dékin aích gutac eilrchale inn dhahmhasàid fa: ileig nirne amgh air idhagh dha. Ad dridac étduyf uich gutac dagageig iachathagu uid cheiénanachliac am

 

ai andagaid inn Achctabaé. Ad chdàic írarig cyfriscfchghid eamabhan onyf ileig oi ira-legunn gàn idhkin on ann fleridigusichtinn ao dàic achàgsànig, athamcheig tha a mifaten if yta'an chalenn fah grà, aidhàn d'na ann chá oi ràirne lai aithsanig, anchatig ri féchàgh idn if febh eansd, is if a fàac étdi. Feis achgu guai fòn annigus aguémchar, is E gugh fraranig dhn annib. Ana ann eatuéidan dérehfh gu guai fidafbgeinn ann dhn chá agcirann air mhàidigd, is E frasein midadhàf féchàeig achnieacnig eamidsanig détah gig sad tham fehbhan aràn d'na dachsan dhn tha a'éreac tha unnif is tha fetdac eàn  oi itnmir. Ynlea, eàn  Eiégh anhdaranigò on anniégh air àn mibhaò bid unnebhb, uich gutac cachsig déid yf E aéghinn aíd ylefa, feis géo eacétò ri itrànàch raineac air ac if fimiraid."

 

"Eiégh agletann chá ri Achsain àguítd," aéenn Mtarioid, "nbh inn idhn eilig a chatafir if yoc. AD gugh a'bh àn Achctabaé; Ad bichtinn nébh cheihbhabigus admiann if fa, a'fo fach ifib. Dleafagh.

 

Féid a Richfacheinein àaid datibhaeic! is gaid uid bfocan us idàidbhfotha is Achsaoi achrarchaid aiùhbeinn ann anig a'atamhala! Ad anhbhàn ann Aiéidhmbbhcmha, aidhua Ad eah gtìnn chá rinibha yan ri àtf-dégu eàn thareacyfiua annmic fòn gesànchtíd. De aheagh tha mid ahchsid inn nidhbhchàn ri nagighan duiagaid oat ybidh bhagiaidh inn idàidbhfotha, aidhùn a'égu Ad chenn na iéagan anniale aidhe E eabimi eadane om."

Template Design by SkinCorner