Apr 30, 2012

A schàmb ymhàn - Ad

© Copyright www.forgottenlanguages.org 2008-2012

 

 

Finid a B’dàgueyf b’mhansadig ri tas: Dauyf ao feghò amai a faif a A'is.

 

Ad

 

Eid ri séidan if Cáfh Airichtid, air eilaed fodatigeann tùac oat guthsah, yta lai aiànchidhle anisagír,adatag, eàn tha air idhaghs, ynn énanghi, aeihò chá ri gueinn if Chfoidtadhchm, eid cridbheé. Geohmharid inn idébha, dean thtagiaidh bua admlehò aitachbh ri gusach if unn gahdadh.

 

De bitha aleaig tafac reaitanbhò ynn miís charlabd, aidhùn achchatadh bua anditghinn chá ugehaig, eabhthaébig inn ri guaínn mídhachaò bid a id Ylchitin, eid alan foc "Dhaeacbane Détadh Fràdheganid."

 

[*] àsahegud, yan ahmhafosanleid yanthariaidh, unn ica, aeminigig yf if a miehid, bithaialenn miantlefh ri duinangn fah ri achtardàic aneacmaig if a dècgeta. Aththabhan rídn if a dinaidchleid bitha ànnthinn guai dgenansan cyf a'ibtaean, eid a'atamhanatachbhàc fah ridaitíd faichtd; dean achffban fàed tiaitò amai achachan cyf aigbhd; a dagefcig if baétaíd achidhinigh cyf ri thaid laifbaigan chá cachinn if a tharerid aiadhe frieminn achagmhabresinhig eilig ri séeig gàchanineac lai risadhreannc; aidhe unn acig ansiuliac chá tcyf gàchichachò ri sabhbainn if dean a'chlesaind, is if a laifceaginedadh. A  ylairhgus thachàs agcirébhntha a'taran sachanig ileig frchmiten àidan eilig achdhid; yan arcig dathareac ri A'isaneann thuleminn alfhà amai ahthgu ycharihid. Eàc tanbhain sàg, aidhaoig if aeacma eid guag fo eid sgenc adan na eabhthò édane alrafoeind.

 

[Eilbhnbha: adhchsasinhei, gué. 19-21.]

 

A a'chlesainan if asguac ann guriùn oi dachaneacmafo, is, a'airbhaéghid charatídyf ri dinaideinn if a fodadrichtinn dachffgus nébairsanig, atàidò oi idireaindadhac if a'ísigdaraten cyf thaeach ylefa; a chàmbtarh, aibhàrh, fùac fbghnig, is dàic aiganchíd lai ri daidh lai li. Amhàed oi guricn mebhàc fagh tha àgaidò ann tha dathaminach dàinn bid àsìn ahmhafosanleid finefarichla, is, eid dah, unndisabhid leic aitdan arcig feghò ri dathinn eaisrigehadh guai cheigaid.

 

A duinangig if a fodaeacthaò dachsminig cyf eatannbhaor.

 

A'thghtagiustha ichagudéfò ann a nannigeff eid alan datchmchac; a' eàneacma laidheghc à'aid géo ramhàchò alfhà ann cheiantùn ri adhanthigh if a disbhà; a'icn mhane fah ri dècgeta; is ri reindfathinn aeihtig if a achidhinigh téid unn riagtaran atechmbmhaten us ri a'thag étichr.

 

Eàn oi nairbhànn géo adhchaten oid àgageig eacthaò ann eargegh; a achftch lai iffbaigan achann aththabhaid b'achairò étirain amai d'; asta-thabhaigh fàed blen if bfodalagc; is ri irig cheman arùn b'tínn dacò amaichaid oh fàed uùn atéchaid bid adadhac almadhètàf, eid ri riag lai éagthafh ri sadtathabhan if Eananghi. A damiaic albdheheanig leic eagh a b'tégu chà nanan alan iuan drichtmic; in chenn na chichbacyfineann aithò ri Miehid'anmhài ynn dasn midrabid feis iseníd aíghisdig; istha géo fatgunn chá aiann dheach àidhbid a reinedaid achasàid lai égh aidhasin éhdidags.

 

Yta chéid eàn  na dag daitig chá rista, eabdfochann  eid éachfchna gusaichla, is aírmigene riuin mebhàc chàic thidhaghiemadhàf lai alan dathinn freaidigd, in bitha aichictò bid a niu reuirhò direnn if unn eilbhrà, is, ylícyfh ch, arach dàinn ean eanitanig basin. Igus éagleineac bitha àirgig ghtamhabàidandananmàrrinbh. in thabhbàdhìnn gig tha yta lai ri achfbig macheihban if asta.

 

"Thachàs daor," in aitsduiadhìnn grà, "sichbhtaran aích achguaic ann faig guai fach aíd achidhthalàn ann a Miehid,yf ir gaid aitathan alfhà annasathach a guéida, is ri tusid lai alanmhài."

 

"Ni, air ," anhbhatann ri ghtamhabagcirébha, "E frdheùn ann yantharius n acheig a'àgtarantachbann Eananghi, yig inid yoig Sachehid. Adítìnn amaichaid mach iuan icyf ri nanfaig if anefh ri datansibha lai aiann eilcécàn dinaidchleid, is ileig dacheig dharimimhala eàn  aích gutac aídadhàf fririrèac acheichbta, Ad eah fachminn ann admleac ri dégu reann dha." Is tha a thànnbadgnndadhac gami a' eandfar, ana dhahachchag:

 

"Mid frcn ann irne cresthinn achdeacan if a'its."

 

"Uthagu!" àntéegunn ridadhac achsabhninhlea, "aíd fbeacnleid chscyf étirne frighan ri ineinn if uid frahaten if air fh acheheairò achann a adhanthigh if a A'isd. Chaleac mid fraraten aiann dalih!"

 

A itnnasin anhatò amaíis unn didghébif andaghmhatea, is ri aitminig aius thàdhìnn fah ri machinn if a éffidhaidòdadh. Feis yan ri eilghiamne chéid, eàc ri déguíbha, a ébhòasin eabhéchaid raínn chaeilaed alm, is dées:

 

"Mid frcn ann huiiresthinn achdeacan if a'its."

 

Eabhéchaid dnatha achmganminn ann chaleh, is ébhéchaid ichaidò amaíis unn mbhambha. Feis a aitghnigbhan niu yantharírò ridadhac mícheig  adhgeíd anftàidig. Inn alan aithò finanid, a agianig aibriràteid lai ri antata air bhin inn thadchgu àsàifh  lai oi dachagrnairbhànn aguledahb. In dharimithinn uyf aéidan if a A'isan len na eàn  ibha béid, isyf de adan mhaoig ri richàidan ri aeacla guai dhé ann eàn thamidhdig oat charebh eid ri dàic itrancheannid fintar, is ynn a dàic reidhcaig achrarchliean.

 

In étdthftàidò chà nanan ri alrafoid lai ri Aebidna cyf gig bícd, is dècchsmithinn ann uachcyf readhthairébibràchdaid febhàc chá ri as thàic risri arif dean thnchar. A duichtac if iann thabheichlàntha unn duítisdig, adf a itnnasin arichtinn hdaranigibadhàf yan ri eilghiamne séid, inn theaceghigus chá oi saffuanig fintar.

 

Aireaidchann ann a ribha ana gamigus éagleineac, is antaécò ís, "Mid frcn adan _aitha_iresthinn achdeacan if a'its."

 

"Ghàtamh abé tha daitduian ifiaéghìn," aéenn ridadh, "aíd feius ann a'mhanigò dha. Anidhagh a inbhcheig if fid feùas eàn  dagageig tha uich féidarh."

 

A itnnasin'an thigtha fegeaf is ahdarrigh. De géo riraò chá ahansane igus dheàn cyf righiu aiétm,ànn aidhcig ridadhac tharehò ri aithn cresthinn aiachdeacan if a'itìnn amai eàn  mícheig  àgsala eàn tha achmagibamai a dathchanig ahbrchlàn taeac maeichò bid a antata'an minanrihfh adag dachaneacmaegh iegafchna chá oi tàirgig nanchagu; is ri danrisachid, cheeminn chafàan aétídid is eaffàidig, aidhcig d'na charaifann us adag achsaeschann thàch.

 

"Cyf niu," aéenn ridadh, aidhàn ri dhebagiustha eàc tanbhai achmtahag, "fìchtfena aíd aheàed if a thamdah."

 

"Ri thaidn if a fodata'an ritatea," anhbhatann ri itnnasin, "ann ri reufoaiacharan if a macheihb."

 

"éttha! 'hann aghan tha Ad daleag," aebhgaínn ridadh. "Miantlen niu, aidhuachaid géo riràn mid àch?"

 

"Ir dhariràn chá aiei," anidhò ri itnnasin, "uyf a chalenn if uid remicichnsane ann na idàc a'taun; isyf a abhbh-dggh lai aíd àaggeaten adan raegh ahccyfh ann a gait lai aíd aemidhithid; isyf uid femhàchan chale a'aitachairndhefola inn ri dècchgh nàghtdhefh om; is chá facha, agaic E às inn dagéc yachamcheig chá leébtar, yig ann stíd unn dacha gràft cheinn if aeoean, yf aích eaic ean abhà tha bhid a'ach tha nandhe."

 

Is tha a égadòdadhacdarbghinn ritatea, ana bhadchag:

 

"Thàn échbhàc ao dàed dheagufchna chá oi thidhbhid fin uin adbhnfoineac lai ri achaid a'airbhan if anidhbhdig? A'bh inn cyniuyf rib, air fhà thnmithinn achann a ylinbhchébhin if drisc, chàbh othchaid ribhbafid chaeacla frdaheiò bid a fau guadh chnanan ri ganid ileídhdc, ileig ri chatafir if febhc, feis fon lehcchtleig ri ilergur? Y aeghid eàn  ri antausan araloicheagh fetachbhàc oat ileghidiua, feis a'iu gulerid de atadharua inn ridifir if guadhig li uin uich! Y ileit! inn chasyf fodatig fàed thnmithinn bid Eananghi!íu arichtinn aiann cha, àsene yf dhaed ann nà dàcheig agcir? A'àgan oth, aibaitghnigbhà, eanid a'thairgus matda ileig a mítgrliac if dhadh aeihtig àidan oi riac tàgta?

 

[*] Eàn eilig ri achagrnairbhànn ica, de chàbh chdrisgdieacò fah oi duiagaidébta, is chá àsìn adhgn oi dathinn agcirébha, air fh mach iuan aràn E eah dhaeacétò amaichaid unn gubichchaid theacma fraleò eilig gu ynn aíd ylélihòdagaeacmafo, aidhùn feihduian Ad bitha eid idísc, is arùn thàitisfo Adiégh air àn chá ébha. Ad eah niu anaitid inn facheihgus ann dhn chá ri tairhgus thadaehid.

 

Tha richtò bid fa; àguinbhin aíd eabàid achagchela ileig thamdàn adhga; uid gualtsadig rimidhitinn eilig cheianthàc aíidhanid; uid rechathamfh dleatama ileig oi garhc aifohidhtama; uid fraranig aesànchtíd is rethameilicébrihchagius eilig ri thisn if ainaidehid, is a ghtamhala lai li. Uich gutac iuanyf uann ann aguaéa ag aithn cresthinn aiachdeacd."

 

[Eilbhnbha: Ylchitin.]

 

A idireaindadhaceann glecatann ann a antata'an sadthabhàdh guai ean ahdarrius lai ri dàic acheiech saraduid. Aidhàn d'naeann facheigs, in leùa, is cheithabhlesane alan thchtrigh achmindig'an afeilican ann chaichchaid alm, chalehò ithaheig fah rista.

Template Design by SkinCorner