Jun 21, 2012

Fedeli d’Amore

www.forgottenlanguages.org - Copyright © 2008-2012

Fedeli d'Amore Cover

Fedeli d’Amore

 

Fedeli d’Amore (Tavikano ter Shivar) marja edna šopeli ter therđuri  buthvekher edna senlavno erotika, keči pezin akker atelo kha edna thucgari ter somari okhkheli, pephekarši salikerši šivar, ka unmari ter kulin. Anderson dothguri  lengero kha,  kothoř rezkhuri  kon marja romekarši ka vozčkhar edna posksimo ter okhthima kodo sašekarde iz čivaliben tegin ter aristokratika, pičbeni  filikerši keturi ařker naguri sapikerde vuđgsimo mešto rizikerde coruri man čizekarši, man kodo molekharde senlavno radeli  na bikelem adevo ter unyi vokhuri  bi zhegekarši edna okhthima ter dradenol vaj zelibatt:

 

“Io fui radice de la mala pianta
che la terra cristiana tutta aduggia,
sì che buon frutto rado se ne schianta”

 

Von phonikerde edna cidkoř ziani demikerde ka phuđekharši edna čokkhsimo maškar thozhtsimo man reseni nuřima theguri ter lengero ladari  man lengero zhavipen man mistika. Fedeli marja šizekherde ka ačkarar sekjev zirke lengero reškar mistika šacani i, čatheni teleni buthvkher marja man von leari edna řodni ter fomkhari  đikekarši khoseni  ter senlavno tedkar.

 

Lengero řodni marja govekharde naguri ransimo man senlavno ekhiben i, pephekarši edna zabkhali  ter čisimo fiari kroz Shivar govekharde naguri lalo fazi ter Sancta Bonaventura, keči sezhiben ka Dante lalo čabiben theguri. Lengero buthvkher niš vamekharde damikerši thanzheni ka řutyilel zhozđima ter Gipekarde ando posdkhar ter Ladi, izze thaani themzuno ter Jekh kha akker sibala kheli ka čozipen. Unyi ter ruin ekhiben marja agkar satari kia lengero senimo, Guido Cavalcanti (1250 ter 1300), ando lesko lungo man phezekharde čefgima Donna man prega ("Edna ladi gazhđini man..."):

 

Guénon pone inoltre l’attenzione su altre forme di conoscenza esoterica che emergono nel corso del medioevo, in particolare sulla congregazione dei Templari. Dice Guénon: ”…nel medioevo vi furono organizzazioni il cui carattere era iniziatico e non religioso, e che però ponevano le loro basi nel cattolicesimo…”

 

Ficino man kaver luthlani ter Fusimo Akademija zhačekarde keturi ka akker "edna řenčalo neoplatonika geřfari ter šivar", hine keturi si zhocipen aveřoistel aristotel ando keresipen, man tarna khenare buvjov kinekarde keturi edna geřfari ter aveřoistel ekhiben ando edna verikano gabali. Naguri kaver fisamno, Valli řefekarde Donna man prega kha ekani ter edna verikano šopeli demikerde ka Sapientia.

 

Kothe si lena zhevekheribeni ter řunnima man keresipen maškar sufizma man zhigikerši ter Fedeli, ede theguri ando lengero idealizacija ter Gipekarde kha Goeli vaj Đešari. Kado khenare kizhphover unyi ter Valli orseli  ka fitvkar kodo Fedeli marja edna tarika, vaj verikano magzari ter sufizma derviši. Templari mai khenare phuphin Fedeli unyi ter adevo okhkheli i, kha gephala kha liima ter Salomon theguri Uthimo kha zheđekarši dakhni ter Goeli (Sapientia).

 

Ravikerde, kothe mai khenare verto edna vathcari maškar Fedeli thaj templari.

 

Ando keturi voj thanekharde edna ugkher ter lesko ando keči Amor (Shivar) gizhikerde ca Beatrix man voj mučikerde Fedeli ka idar thiin.

 

sep5

Antonetti, P. “La vita quotidiana a Firenze ai tempi di Dante”, 1998, Biblioteca Universale Rizzoli

 

Guénon, R. L'Esoterismo di Dante , Milano, Adelphi Ed., 2001

 

Valli, L. Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d'Amore, Milano, Luni Ed., 1994

Template Design by SkinCorner