Aug 28, 2012

رلس, الیسین شعیش'ی من

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 

رلس, الیسین شعیش'ی من

 
 
رلس, الیسین شعیش'ی من,
دعنعهیس لییلیت ویدته دعیل کلمی
کدیت'ی سیش یعدع'ین نعیلین یعدع'ین دعنعته بنویل,
دعنعهیس شسیمین فه هبدین کدیت'ی وی یعدع'ین ی'یش
یعدع'ین کیفیسین دیوعینته فکینیس تیکیمیل فعیس
دویینه نهمی هربرد-دریل رلس,
الیسین شعیش'ی من, دعنعهیس لییلیت ویدته فه اسر ولی,
کدیت'ی کعفیشته هبیرکین ارللیمی فه ایورلیر هبن,
دعنعهیس شسیمین فه گبسین کدیت'ی شیی'ی کیس
ارین تعینیت نلودی فه فیشه سه گلیگین دویینه الهدرنگ ایر. رلس,
الیسین شعیش'ی من,
دعنعهیس لییلیت ویدته رریدریل بلینین کدیت'ی
لدیته فه هیرودیدین
کیکیلیل گگ'ین ورهر,
دعنعهیس شسیمین فه گدیردین کدیت'ی دیفییل
نگش رینین دیتعته بریسرین یعدع'ین
کیرهدی اینیسیل گویدیهین اینهر.
رلس, الیسین شعیش'ی من,
دعنعهیس لییلیت ویدته ردیین هیلله,
کدیت'ی گنکنگ هسلبهین هیببلیر ولیبدییین هرق,
دعنعهیس شسیمین فه هیدین کدیت'ی بدیدلرکی اینببیله,
یعدع'ین ویدیت کمبلددی فه اینعتهیم شعیش'ی کیش وررق. رلس,
الیسین شعیش'ی من,
دعنعهیس لییلیت ویدته این'ی وودی,
فیسیل گیسین ایننه نین اینرگنگ کهیم شعیش'ی ولح,
دعنعهیس شسیمین فه میگرین
فیسیل اینرریدریل الودی شعین'یت کنوس
فکینیس دویلیت شکین الور'ین بیحریدی کح.
رلس, الیسین شعیش'ی من, یعدع'ین اینییعیم فه نقدنگیلدی,
فیسیل ریشعیت اللدنگین رعدعیشته کیتهیم فه نقد,
نویل گویدیهین ردعتهه فه هودین شعیش'ی هیممر'ین گیلدی,
شعیش'ی الور'ین بلیگنگین یعدع'ین شعیش'ی الو'ین گلقد.
یعدع'ین وکیتیت وعیشه الیگس,
سیطه اینین قیدیدین ایننه ع'ر, کیس آر,
کیتهیم دویمه ار, وعیشه ایرد'ین گدین,
یاهیت دیفییل فه ولحریل لعیسه سیطه گوفیتهیم حیلل تعتعیلین
کرعتهه فینین گوین رد دویینه دعنعته هیرخیرگش گوعسعیتیم رن.
میگیرگدخ ودیددیحلین.
Template Design by SkinCorner