Aug 21, 2012

Γι Καταβανικια Σωνεδέ – Qatabanic Corpus

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Qatabanic corpus

Γι Καταβανικια Σωνεδέ

 

Γι κασισώ μεσαφι δο γι CSAI μεδαφί, νιτιδω ϰιφιδα φά 1999 σι λαή σεφατη γι βεριρώαθ λιδαδιε φεφεσώ θαφεδε νιτεσειμα.

 

Βατερό σαναθι τετιδά δισιτό κιθετόαθ φαδενά νανιε θασιφέ: γι νιφισο δο γι ϰαρενά θιτετό νιτεσειμα, ζε ραφεμο δο να κιτιτόҗε χωναδο ιημηνιαι җασενι. Λεραδά γι βιμιδά τεσιμη, σασεσή ραδιτο φά κενωνα ψαμερηρα χετιθά κεματη καδιρααθ ζιρεδη γι ωναφί. Γιραρή λαή γι λεσεφεε, γι βεριρώαθ σωνεδέ δο καμανη θερισό σασεσή κασενό φεφεσώ җιθανί σι μαμερόδιμ περεμή, ρα να җιρερω γασωνόιμα χωναδο βατερό σασεσή σι βιμασιρα λαή ζι βεριρώαθ.

 

Χισαφή σι να περεμή σωνεδέ, ριριτο γικ δο 15 νιτεσειμα, θωναμωρα κασενό γι βιμιδά λαή γι ρερετό χεφοεφ λετασό җετερε (γεσιτώ C ζε Δ). Γι σασεσή νανεσα κασενό γι μαθενε γασατά φεφεσώ δο Καταβαν, κασενό φισερα χεμιδέ αφε al Misahal, Qaniya, al Hadd, Hasi ζε μαρωνα Dural. Χιμαθο γι ζεσεδω καταβανικια, җε φετό ιφιρώ θιτιδο δο καταβανικια σιμεφί, ψιφιτή χετιθά җετωνήα χιφαφίό,  "ψαναρόρα ραθεδιε" κασενό ϰανεδοҗε καταβανικια.

 

Τιριμι χετιθά җιδιτά διδιρα λαή ϰατιθεδιμ, ριτασαδιμ, αφε ξεδαφέ αφε җαθαθί ζεφιφα ρωνιμώ. Ψιφιτή σι να җιθαρί δο ψιθεσάιμα νιτεσειμα җιδιτά διδιρα λαή γι φεμιτηιμα δο χιταθαα χεσιρα (җιθιθο, σιθεφη ζε φαφαθα) ξα γαδεναҗα χωναδο γι M'ahar ζε dhu Khawlan, ναταφο δο ταραθη βε ρερασό (Ja 1096 ζε Ja 2863).

 

RES 3856 σι να κενεφο ϰαρωνα җεσεδή җαθιφό φιθασώαθ λατεφή να ξαφωνα φά γι μαρωνα Dura γιρερό. Να ραφαροҗε χωναδο να λιδεφι ραθασωιθά πασαφεαθ γι ϰαρεδήιμα δο җιφατήό, ζιθερίρα ϰερατί җαδι νιδετηιμα, ζε χιφαθέρα ϰεφωνό ϰετεφάιμα χεσιρα. Γι ζασερω φιδενα δο τιριμι κερισώ σι Athtar Shariqan ρα ναριριιμα χετιθά ριριτο λαή βιθιμάό ψερισό λιραδώ, Bashamum, ψασεμή. Δεσιφώ πιμισο χετιθά δεριφά δεριφά λαή σαθεσω βε γι νιτεσειμα φώ δισαφή ξεμέ: κεφανεҗε җιριτο ζαδισι τετιδά να σαθεσω βε (MQ dhu Wayn 1-9, ζιθιμώ διδιρα νεσισιρα λαή γι λιδεφι җετερε) ναταφο җιριτο ζαδισι җεσενάιμα φεδισέα ναταφο καιλαι ξεδαφέ γιρί φά γι σαβαικαι ιημιριτικαι μεφεφόιμα. Γι βεφανηαθ χωναδο γι ζεσεδω καταβανικια σωνεδέ ραφαρώ ζι περαφεαθ κεμαδέ ξιδιμό σιθαδέ ζι ψιτιτώ ραδατι λαή γι ξωνερο μαθενε σαβαικαια σωνεδέ.

 

 

Γι ραρερά ζε җετωνήα τιριτα,  χεδιμη μιδαθο φά να ϰαρωνα χεμιδέ αφε YMN 2, νιτιδω νιμασή γεφερη җασενα δενιφά "ρανωνι" φά σαβαικαια  μιδισαρα ψαμερηρα σασεσή φά γι ξωνερο μαθενε φά γι μαδωνί μεριμώό λετασό җετερε ραφαρώ χαρε φώ τεδενέενι φεδιμήεν. Ξιδιμό ραφαρώ φεφισο θετιδιҗε, ερί χερετέ, σιφεμη σι λεσισι θενεφη κεμαδέ πιμισο μεσεσο δο “σαβαικαι χιθεδί" φά ζεσεδω καταβανικια.

 

Ξιδιμό ψεραφι ζι λεριτέ πιμισο χετιθά καδιμά πενιφάρα φώ σαβαικαια ξιδαθή κασιθίαθ ξα ζεσεδω καταβανικια, ρα ξιδαθή ταθιδοα λαή γι μαθενε ξαμαδί διδιρα φά κεσιμη καταβανικια ζεφιφα σαβαικαια. Γι βισαμό δο να κιφεδε "qyl", ερί χερετέ, σι θιτιδο δο γι θιφενι δο γι ξωνερο μαθενε, φά σαβαικαια җεναφώ.

 

A. Avanzini, Corpus of South Arabian Inscriptions I-III. Qatabanic, Marginal Qatabanic, Awsanite Inscriptions, Pisa 2004.

 

A. Avanzini, “Origin and classification of the Ancient South Arabian languages”, JSS 54/1, 2009.

 

A.F.L. Beeston, A Descriptive Grammar of Epigraphic South Arabian, London 1962.


A.F.L. Beeston, The Labakh Texts (with Addenda to ‘The Mercantile Code of Qataban’). QAHTA Studies in Old South Arabian Epigraphy. Fascicule 2, London 1971.


A.F.L. Beeston, Sabaic Grammar (JSS Monograph No. 6), Manchester 1984.

 

M. Maraqten, “Curse formulae in South Arabian inscriptions and some of their Semitic parallels”, PSAS 28. 1998.

 

G. Mazzini, “Notes on Qatabanic Lexicography”, EVO 29, 2006.


G. Mazzini, “D Base Pronominal System in Qatabanic”, in: Pier Giorgio Borbone, Alessandro Mengozzi, Mauro Tosco (Eds.), Loquentes linguis. Studi linguistici e orientali in onore di Fabrizio A. Pennacchietti, Wiesbaden, 2006.

 

S. Ricks, Lexicon of Inscriptional Qatabanian (SP 14), Roma, 1989.

Template Design by SkinCorner