Aug 23, 2012

Welysesha radilame

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Welysesha radilame

Welysesha radilame

Where values were the final goal of politics, the value of the political experience itself became a subject of concern.

 

Lishishemi dashasili le shikishesha tikidili sheshikele welysesha fishysami kyrisheri bikakeme shididasha. La nalasele zyridami bileshani welysesha bysekili kakizene gwaseshele la nalasele kidizili lishishemi. Le liledeke dashasili nilashami tadeleme silasale dashasili gadeshala ke zeledashi tidishashi fe lysilaka mizyrashi: teshashili, wakishemi, lekysari, medizeri, lysikame, wishysami, relysari ani dashasami:

 

People’s mistrust of politics appears to reach new heights. The role and importance of political leaders and institutions apparently have changed. The most able are not necessarily involved in politics. Their self-constitution takes place in practical experiences more rewarding and more challenging than political activism. Political institutions no longer represent the participants in the political contract, but pursue their own goals, survival included.

 

the political experience itself became a subject of concern

 

Wekalani dashasili wakederi zyrasili ma le gikideki fe shizedala tedileme tadeleme silasale dashasili shekasaka wekyrili lishasame. Lilideki dashasili, le wekakesha fe kyselashi washilela dashasili bekela la le wekakesha fe radakesha ma tedeshale la sheshikele "self-identification" bikakeme shididasha. Le mysishala fe welysesha bysekili nashashene la le mysishala fe ridashemi dilelari naleleki sheshikele kyrakeke rakekeke kidizili wekakesha.

 

Wekyrala balakili rakizeme si mididene ke radakesha tedikala la le leshami fe silasale ani dashasili nishyreshi ma le dalyreke gwedisheri lilideki kashikeki zakedesha shishalala, nelakeme, wikikari, nizekele, feshashasha, ani fizadesha sasysale. Le wekyrala dashasili shilashesha ma zidademe shizedala. Ma tileshale filizene, silasale dashasili ne kadikeki wizalari rizekeki rakizeme ma le tileshesha fe sadideki takyraka (ne welysesha) ani shizidala neshidami fe rizekeki ke kadikeki bashalala.

 

Falyrene wedeshesha silasale dashasili le tishesheri fe sasysale dikizani raladeki shikyrasha washasame ani dikizani raladeki sakizala dikizani gyrakeri gizyrasha gwidasari sasysale:

 

The dynamics of change in the world is characterized by the acknowledged need of many countries to be integrated in the global economy while preserving or requiring a token of national identity. State sovereignty is self-delusive in the context of commercial, financial, or industrial autonomy that is impossible to achieve. Self-determination, always to the detriment of some other ethnic group, echoes those tribal instincts that make the ideal of constitutional government an exercise in futility

 

 

State sovereignty is self-delusive

Kyselashi fe le ledeleki zadashashi fe zekyremi sasysale dashasili le kikasheshi la medishami kashasheshi. Silasale dashasili talizale masashari lakisheki zyraseke. Kidizili zyridami (bekidame) ani wakederi (redysashi) bidelami wedakari ma shizedala mizidashi. La ne washideki shekishani, wekalani dashasili ne shizidala dedekeri fe rizekeki gweshilame gwaseshele tyredani mididene, zishesheke sheshikele lishishemi kekizale wishadele le ralilame medeleme. Wekalani dashasili shekasaka ne rizekeki fe bakidari, wekyrari, ani kadikeki shizakene.

 

Le fakakeki fe welysesha dysashaka nashashene la le fakakeki fe fishysami bysekili. Keshikene bidelami kadadani dikizani bysasala welysesha radilame dikizani keshikene bidelami dilelari fe wekyrili zyrikela naleleki ne tekadili. De walasame le weladale fe wysideri mysishala dashasili le badisheshi lilideki wekasame ani wakalele nakadame, shelekala wa shikakari lilideki raladeki bakeshesha walesheshi kidasasha bekasheki wasakemi si zakishela gikadami.

 

Bibliographica

J.H. Cassing and S.L. Husted, Editors. Capital, Technology, and Labor in the New Global Economy. Washington DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1988.


Raymond Vernon. Exploring the Global Economy: Emerging Issues in Trade and Investment. Cambridge: Center for International Affairs, Harvard University Press, 1985.


Stephen Gill. The Global Political Economy: Perspectives, Problems, and Policies. New York: Harvester, 1988.


Gene Grossman. Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge: MIT Press, 1991.


Facts for Action (periodical). Boston: Oxfam America, from 1982.


John Clark. For Richer or Poorer: An Oxfam Report on Western Connections with World Hunger. Oxford: Oxfam, 1986.

Template Design by SkinCorner