Sep 15, 2012

Balaái Kha xi hè

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Balaái kha xi hè Cover

Balaái Kha xi hè

 

Balaái Kha, wiykuymexi lì lu-wea shû, xibue dê wuxi ngàángoù lì Trongsa huxi Wangdue Phodrang naingáô. Àn-shi fofiki-ren G. van Driem (1990), xìongíe lu-wea sheng hè mixfoxi Bumthang kha hexxabexi, wuxi fà-kà, wâwoxlua shaangâí bu shàlaoú e huxi kulxi xemà kiyfetà kà-tà:

 

as dialect is closely linked to culture, its loss may lead to disruption in the social and cultural grounding of that speaker.

 

Wuxi Bhutan, Himalaya webia lì xohoxi 650.000 kae, xàenguà zêxoyekua shaangâí howobuwxi ytêxi tizfûxi shówie búlíâì nílàoù, ming wulìàò chaóngua wuxi mabiyxi tumyexxi lì laxi. Ming buáo tèang wuhxi lì léláâo 37.000 kìongoù li, lu-wea búléái yí bezoa tatxi máóngâò. Lezziyxi, befoyxi kakxi ming táángoù lì wùóngâò kaí fûng yayxi mukizoe feili daengua kîhêxi, shìéngâò wâwoxlua lalaûa wuxi lèlaûa muzehxi xizhoxea wólóúa wewhea xeja laéngaô kixkewtue, yee lekuxi hè.

 

image

 

Wuxi dzongkha wóangâì kemxi lì yeywofoe xaéngâì lifyixi dálaâò, lezziyxi, wuxi Balaái kha laì leá dálaâò huxi filìua howokûwxi ytêxi walíeà tayfakie wóangâì. Líángaí baingáò dálìai xi walíeà yí wóangâì, filìua wuxi wehea xiân kawxatxi. Wuxi fifahtie shaangâí lì Bhutan, wóangâì kemxi lì yeywofoe xoe dálìai wuxi dálaâò/shìlíìe.

 

Filìua e wawkalae lalóie lì kelatee shìlíìe walíeà tayfakie nga-nga:

 

there is a dialect in Bhutan which has only one speaker remaining, an elderly woman. It seems likely that the rate of loss will outpace our efforts to preserving them unless additional initiatives are put into place.

 

Lu-wea shû faóngàó fawmua bixelukwoe Balaái Kha, sheng hè lì Mangde zazkeweyae tizfûxi wuxi helixi kûxaxi lì Trongsa. Muzêxi shaangâí yattutfexi humufea kawtahufyae fálàuà hephumexi shilìài wulikie, xizhoxea kexi xibuxi xohoxi xi lì Balaái Kha huxi kixkewtue shaangâí lì Bhutan muyûzafia shílìài dìlíâó tatxi fuhoxi lì laxi.

 

Tahia bàóngaò dìlèùa lì wùóngâò huxi feloiè zwôzie bixelukwoe galòeá chiléié, muzehxi futfomuyxue muzehxi zefâtiyxi xálíoû tàloùa yí hazakoxi fexhohoe hè, fexhohoe muzehxi fàláâí bomaoa luóngáô xílèoû baliai wuxi humufea galòeá sheng hè. Shàangíe, xizhoxea zofoa zoxiwa xokue bêyuxi Bhutan yí wóóngeá fexhohoe shaangâí baue bomaoa xowmiyae xibmozxi bu nanzhí mixfoxi.

 

Royal Government of Bhutan (RGoB) (1999). Bhutan Vision 2020. Thimphu: Planning Commission.

 

Van Driem, George (1990). Languages of the Greater Himalayan Region, Vol. 1: Dzongkha. Thimphu: DDC.

Template Design by SkinCorner