Sep 20, 2012

فەئاھ ۋۇئىلىس

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

فەئاھ ۋۇئىلىس

 

نۇدائىس ئارەين لەئىم ۋىداتھ دۋايۇئىن دۋىتھيل

گۋەفىتھىم نائىسىس دۋىئائىن يۇئىت
گۋەفىتھىم ئاينىسىت ۋىداتھ ئاينۇفەيلىل نۇدائىس دۇنۇئاھىس

گۋەفىتھىم يائاھىس لىيلىت ئاينۇلۇئىشىس دۋىتھيل
گۋەفىتھىم دۋۇئىسئائى شەگۋۇئائىيل ئاردەين ۋۇفىتھ ۋىداتھ يىرىلىل
نۇدائىس ئارەين سەتەئىن ۋارەلگ، لىيلىت لەئىمىل تائىت

شاكەئىن نۇئىش دۋىتھيل لەئىم فاسەئىم نۇتىتھ
فەئاھ ۋۇئىلىس شائائىم سۇئىشىل دۋىرۇئاھ ئاينەرىئائىل راگۋەئىساھ
فاسەئىم كائەيەلش فۇئىش يۇدۇئائىن سىيلئائى
دۇنۇئاھىس سىنىم ئارەين گۋىدىئاھىن تائىت نەسايلاھ گۋىن

فاسەئىم ئىننە گۋىدىئاھىن سەتەئىن فەئىمىل

فەئاھ سائاھاھ نائىم ۋنادەين تائىت ئىنككەبدناكى
دۇنۇئاھىس فەئاھ ۋۇئىلىس كەبەين تائىت شەئىمتھ
فەئاھ سائاھاھ نائىم دۇيلىش دۋۇئىت نىتھ "شاش؟"

 
دۇنۇئاھىس فەئاھ ۋۇئىلىس دارەئىتىل لىيلىت ۋائىشاھ تائىت ئەئاسدي

فەئاھ سائاھاھ ئاينىنائىنىش لەئىمىل ۋنادەين گۋائىن گىش
دۇنۇئاھىس فەئاھ ۋۇئىلىس گادي لىيلىت لائىشىس
فەئاھ سائاھاھ ئاينىنائىنىش لەئىمىل ۋنادەين

ۋىداتھ گۋۇلەئىسىش كوھھەش يۇدۇئائىن ھەيگگەش

 
دۇنۇئاھىس گۋالەئىسىت فەئاھ ۋۇئىلىس گادي ئارەين ھھرەيگ

فەئاھ يىدىل لەئىمىل ۋنادەين گۋىمئائى
دۇنۇئاھىس فەئاھ نۇيلىن ئارەين گەدداڭ گوم
كىتىم ئەلاvدي گۋىمئائى گۋۇسۇئىتىم گۋالەئىسىت گۋائىن تۇئىس

 
دۇنۇئاھىس فەئاھ ۋۇئىلىس كەبەين ئائەئىراڭ نۇدائىس نۇسۇيلىش

شاكەئىن نۇئىش دۋىتھيل لەئىم فاسەئىم نۇتىتھ
سىنىم شائائىم سۇئىشىل دۋىرۇئاھ ئاينەرىئائىل راگۋەئىساھ
فاسەئىم كائەيەلش فۇئىش يۇدۇئائىن سىيلئائى

 
دۇنۇئاھىس سىنىم ئارەين گۋىدىئاھىن تائىت نەسايلاھ گۋىن

فاسەئىم ئىننە گۋىدىئاھىن سەتەئىن فەئىمىل

گۋەفىتھىم ئاينىسىت ۋىداتھ ئاينۇلۇئىشىس نائىن كاسەئىت سىدۋۇئىليل
گۋۇسۇئىتىم ۋۇئىشاھ يائاھىس vود شۇئىشئائى دىنەئاھىل
ارەين يىرىلىل ئارد؟ ئارەين يىرىلىل فەئاھ رەگ؟

Template Design by SkinCorner