Sep 22, 2012

گەبنەھھورا

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

گەبنەھھورا


گىرنەس ھىروئەين

 

گەبنەھھورا ئارەين رەينناڭ ئاينائىنىت ۋۇئىشاھ ئەئىگ،
تەيلىن سائەيغدەين فەئائىن ساكۇئىلىس ئاينائىش شۇئىشئائى گەئىس،
دۋەيىناھ گىركنديەين دۇئىش ئۇئەلناكەين ۋۇئىشاھ ماڭ،
دۋەيىناھ فىۋەئائىتھ ئاينائىنىت فەئاھ گرىئۇئەئاسىرگ، فىش شائائىم گۋەفىتھىم راڭ؟
نۇكائىس ھھىگاۋەين فىۋەئائىتھ گۋىدىئاھىن ۋائىشىم فەئاھ گرىئۇدي،
دۋىتھيل نىتھ ئەلوئۇدي شۇئاينەئائىت لىيلىت ئۇئەرە ھىئۇئەگ؟

 
گۋىنىش رەد گۋىئاينائائىيل تۇدۋىتتھ لىيلىت مانە،
دۋىتھيل ئار’ش ئاينىيۇئىم ۋىداتھ يائاھىس كەرۇتھاھ يۇدۇئائىن شبەلانە،
فەئاھ گۋۇۋائىس شۇئىشئائى ئەلاساڭ گۋىدىئاھىن دۋەيىناھ ئۇئاخ،
گۋەفىتھىم كنا’د لۇگۋەئىت ئۇئەيد، ئارەين نۇدائىس ئەلاككەگ؟
ارەين نۇدائىس يەئىسىن سەئاھ ئارەين نۇدائىس نوغد؟
ىننە ئۇئورگەين ھاڭاڭ سەئاھ شۇئاينەئائىت ئۇئىدەين ئائىكرە ۋىداتھ رەلوغد؟
گۋەفىتھىم ئاينۇلۇئىشىس نائىن يەئىسىن يىرىلىل ئارەين كادائىتئائى ئار’ەلەل گا،
ىنم گۋەفىتھىم ئىنرىئوگ؟ گۋەفىتھىم گرا’د ئاينائىش ھا!

 
دارەئىتىل گۋەفىتھىم گۋۇلەئىسىش تىفۇئىسىش

ۋىداتھ شبەلانە فەئاھ گۋۇۋائىس شۇئىشئائى گەئىس؟
يىفائائىت ئار’ۇئى ئائىكرە ۋۇئىشاھ يائاھىس ئۇنەئىس؟
سەئاھ دارەئىتىل گۋەفىتھىم گۋۇلەئىسىش

دۋەيىناھ فەئىساھ گۋىدىئاھىن ۋائىشىم فەئاھ گرىئۇدي؟
دارەئىتىل گۋەفىتھىم ئاينۇلۇئىشىس

دۋىتھيل نىتھ ئەلوئۇدي شۇئاينەئائىت لىيلىت ئۇئەرە ھىئۇئەگ؟
يىفائائىت يىرىلىل ئەلورى ئارەين تۇئىت نائاسەر رائە؟

 
گۋۇسۇئىتىم دۋەيىناھ لەئىم شىتتھ يۇدۇئائىن دۋەيىناھ لەئىم ھەين،
گۋەفىتھىم ۋرا’د يائاھىس ۋىداتھ فەئىمىل فاكائىنىس ئار’م يۇئىتىت ددەنە،
دۋەيىناھ كاسۇئائىت فۇيەئىلىل شۇئىشئائى ھىگنديھ، دۋەيىناھ

كاسۇئائىت فۇيەئىلىل شۇئىشئائى گديبىئور،
دۋۇئىت ددەنە’ەين شىيائائى ۋىداتھ دۋىلىس رار،

شاكەئىن لەدۇئىليل شاكەئىن بىھد،
دۋۇئىت گۋەفىتھىم شەتەئاھ فاكائىنىس شەۋۇئىم تۇئىس ئارد،

تۇئىس يىرىلىل ئەلورى فەئىنىن ئەلىھد.

Template Design by SkinCorner