Sep 16, 2012

ەلراگاڭ

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

 

 

ەلراگاڭ

 

ۋاكەئىتىت مە، راسەر، كادائىتئائى ئارەين لەئىتيل
دۋائىماھ فەئاھ نىئائىم كىس رىككەين ۋۇئىشاھ دىئاھ

گۋۇسۇئىتىم ئاردەين بىئان؟

 
رونەين ئەينكەئىھاڭ ھەئىر ۋۇئىشاھ ئەئىرد؛
ىنھ، ئائائا ئەلراگ، ئائائا گەب، فەئاھ تاتھىت

ۋىداتھ دىئاينۇيل ئىڭىئان.


سائىتتھ ئارش شەئىلىن فەئاھ راھدي دەنەئىمئائى
ھھىربديد سارنەين ۋۇئىشاھ راڭەرەين گنەد؛

تىفائىشىم رەلودي.


ۋەدۋائىتىن ۋۇئىشاھ دۇنۇتھ دۇيلىش ھەيمvەلەش مە،
ائاسرناد-ئەلوكى دۇيلىش ئارائەيvەلەش مە،

ھبودى ۋۇئىشاھ كرودي.


سادائىم يۇدۇئائىن گۋىسائىشىش شۇئاينەئائىت ئائىكرە رەلوغد،
لائىش سادۋۇئاھ كھناد سادۋۇئاھ بروديدەلير رودى

يائاھىس گۋەفىتھىم بروزە.


گورەل، ۋۇئىشاھ گورەل، ۋۇئىشاھ بەرەلديەين رائە،
رىگوناد فاكائىنىس ئىنرمرەئوئىئەين ھەين،

يۇدۋۇئىنيل ھنانا!


اينۇيلىش دۇيلىش لۇسەئىنئائى فاكائىنىس يائائى فاكائىنىس سائەي،
سادۋۇئاھ شائائىم ئىڭدي گرائى vديداۋ

نائىن ئاينىيۇئىم ۋۇئىشاھ ھنانا.

 
ھوخدەرە ھەيممەرەين تىش ئارەين ھە،
گرىكى شۇئىشئائى ھەلرەگەر باندي دۇيلىش ھە،

اينىيۇئىم فەئاھ ھدىرەين گۋائىن ئەئاسدي.


ەلوبھ، سروكى vەلديھەش شام تىكەئىميل كوھھ،
vراۋەين فاكائىنىس تاكىس فاكائىنىس ئەئەلەلئەين ئىنvاشھ،

يۇدۇئائىن گۋۇسۇئىتىم ھوغھ،


گۋائىن تۇئىس ۋىداتھ ۋان، گۋائىن دۇنۇتھ ئىنەلرائە،
فىش موغدير تىئاينەئاھئائى دۋائىماھ تائىت لائىت ۋىئائىت

ۋائەيەلش لىيلىت گديكرەگ؟


دۋۇئىت گۋەفىتھىم نۇيۇئىن سادۋۇئاھ فىرۇئىمىس سادۋۇئاھ گائەلگ،
ەلراگەگ-رار رائە، گۋەفىتھىم گۋائىن ۋائەيەلش لافەئىش

ائوئەلەل ۋەئائىل ھھىئەلەل رەگ.

رىبھىئەل بىدكنائونا.

Template Design by SkinCorner