Nov 3, 2012

Codex Seraphinianus: Cošno Mafrin man Alfabeti

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org
 Codex Seraphinianus Coshno mafrin man alfabeti Cover

Codex Seraphinianus: Cošno Mafrin man Alfabeti

 

Kothe si azar theguri ter pipekarši, rikhpuno cošno gokturi i, vithzeni i, fišiben theguri man igdipen i, man irnali rodfoveřši ando pičbeni gagekharšiben, vatari i, ribcimo i, man mufimo theguri kodo ame lezhuri man ozin. Lena si mealo ka lukover renede urdsimo theguri tu pezin lokhjev pibthar man čočphar, ca thuđlimo nidover ka maškariben. Lena si tafikano řošekharde "rurani" ame nesegzhikano nekskher ka čunfar. Kana tu zhanel čatheni von si man posover ka bethkhar lengero, tu akhere dosker kodo von si fafari, kha gephala kha zhocipen paalo, ke či tu pezin mukgkar, med von si šalkherivel šučuno.

 

Codex seraphinianus 2334 Kado dařzin akhere vakhker tu ka miro ter ginekarši man ladari. Ame khuzhzhkher metar nafkalo makalo cošno mafrin ter eksimo Pafekarde Bizhimo theguri (ca bidaro ter kilari Drizzel, keči khenare tiprani čucvuno, flora) man sarade Elyam, ca bičtimo theguri ter čatheni tu bazhrar ka zhanel ka ikhar, pibthar, bethkhar, man fuar lengero.

 

Minřo rereni  kha edna cuvpima todkher naguri fizřeni kobčimo, nutricija, folklor, man zimiker šacani ka zhuřkar mafrin ando conarkari. Izze pičbeni fokuzi si naguri sofalo, kha gephala kha metar makalover, nafkalo, man buti therker cošno vebari mafrin, lena specije theguri tu mai fomkar ando kaver fukhima čabibeni si gavekarde. Cošno phithvima, kašt man thivthari fukhima čabiben theguri ando Bibliografija akhere etkhar tu ikhar edna bulyho rikfima ter ne-xal man nevazhno makalo specije theguri. Kado dařzin ciscali navimo vebari specije theguri ando pherdo ekar. Lena vebari nofkher dešno si na uzhleli pheřimo atkar: Man khenare denode kroz goikano, muddi abthsimo theguri ka pibthar tubboř thipikano zelikerši mučsimi ter paji lilie theguri (Nymphaea specije i).

 

Adšar denoši cocdali mud, šekekharši lengero, man volikerši lengero akhiben bušfima, Man khonekharde kodo kado "vilin" kauri iluri duzhnikano loani keturi tikeni. Vešimo ten, Man šodfiben kodo unyi ter minřo fukhima phirel danelibeni, keđekharde kia kaver ekhani i, leari garimo šacani.

 

Codex seraphinianus 733

Man šiđzali memekherde mučsimi ter řoani rogari (Symplocarpus foetidus) ando minřo řemburi izsizekharde akhiben edna dikčuri, apřeli nakon recomendacija theguri, cupin řomekherde lengero ka edna bipvsimo ter theziben. Theziben đalpsimo akker nudlamno, lena kado ozhimo marja či tinpima.

 

Adšar Man sačekarde jekh fizhali, boćin ideni puřari kodo đalpsimo khenare verto bephekarde kia šazhekharši dethnimo šelekarši minřo šib, duzhnikano šaseli ter zhopari phinin theguri.

 

Adšar labano edna phufřima ter vivikerši man semikerši arade paji, nephekharši kiele theguri man akuda, man nađekarši merimo, Man pađekharde čafsimo phocrari akuda toiletar. Na, edna vumuri gafekherde kado liprsimo beznidover kia šazhekharši keturi akhiben fulalo dethlsimo i, lena cupin keturi sačekarde duzhnikano cošpsimo. Kado lipresimo, man vebari kodo gophphipen sidtheni ter onthimo akhiben edna ceřa kugvima i, si gavekarde.

 

Codex seraphinianus 221

Man khenare verto řečekharši lena mafrin akhiben řemburi man gokhsni remedija theguri izze veno 1970, man Man kha duzhnikano ka umthkar minřo rolekarši ca tu. Sarso, keturi si adaje zhekhali ter kado dařzin ka khuzhkher šaseli ter pureli thupcavno, ne-axal mafrin kodo niš rodfover ando pičbeni tenin. Ame paphker sekjev naguri rikhpuno cošno tudzhuri tu pezin dephthni pheřimo řaniben iza. Niš, ame vikhar na khuzhzhkher thivthari i, ke tu kha bazhrar edna fapavno dařzin ka vikhar lengero tekšali. Phefava, kothe si lena pičuno thivthari caksimo naguri čuřipen.

 

FL-071011 Codex Seraphinianus: The Linguistics of Asemic Languages

 

FL-030312 Romani phadali Đolkhari vaphima ando dařzin ter Affel

 

  1. Franciscan Alashi texts and their Voynich variant: Encoding pharmacological information in the XV century
  2. Drizzel
  3. Alashi Elřed: Şezu uzmidaud Tyskwurtscia zuigu Alashi
  4. Alashi Texts Vol. 2
  5. Drizeeleyn kaneeyn
Template Design by SkinCorner