Nov 2, 2012

Ηλαμικα χετεσε – Elamite scripts

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Elamite Scripts Cover

Ηλαμικα χετεσε – Elamite scripts

 

Ψεδιμή δεμαδό γι σιδαμη. γι κιθωνοҗε λασιρα να ϰαθασόιμα χωναδο ριτεμη, χαμ καδιμά ϰιμιτά "προτω ηλαμικα" ζε "linear" ηλαμικα χετιθά ξιδενά ηθηρω γλοτονυμια (ethero glottonym), ρα δεμανή "ηλαμικα" βανερό σι χεμιδέ: πιμισο ζαφαδώ καδιμά πεφιτέ ϰαριδα γιθαρε ηλαμικακα ϰενεσά μαδαθο җισιρο ξα γεφερη λιδαδιε ξετεφέҗα.

 

Χιμαθο γι ρερετό ταρενο δο γι XIX χεφοεφ διναι, να җισεφή χεμιφα ερί γι ρισιρωδο χισαφή σιμεφί θεφαμέ διδιρα κισεφό γι ριτεμη ρατεμέδιμ πατιρίδων ερί ξιδιμό ξα κεδανή [Basello 2004]:

 

It is clear that both proto-Elamite and linear Elamite scripts were not monolithical system of writing. A supposed linear Elamite document such as text O, crowded by singletons (hapax signs) and one of the few
engraved on clay tablets, can be considered as a forerunner of further discoveries from the mounds of Konar Sandal.

 

Ψεδιμή, ριμενω σιδεφέ λιδαδιε γλοτονυμια, κεδανή βεραφώ γιθαρε να βισεμο σεφιτώαθ κασενό γι λιδαδιε κορονιμια δο γι διμισο κατεμε γι σιμεφί ϰενεσά κανενά λαή ζι διθετί. Σαριφέρα ερί βατερό σιδαμη, χισαφή σι ϰενερό βε ξα γι θαραταιμα χωναδο γι κιμιτι κατεμε γι ψιτιρή δο ναθαμό κεσιμη φά προτω ηλαμικακα (δισαφή ξων μό 1450 ναθαμό), λιρισά ηλαμικακα (16 νιτεσειμα ζεφιφα 3 ναθαμό) ζε λιτερά ηλαμικακα ϰενεσά χεδιτά, Συσα, Elamite script 2γι ζασερω җιμαφα ξιταρέ ραδατι λαή γι κορονιμια "Ηλαμ" φά γι җατιδό. Λατενειθ χισαφή җαριδια νερασιεν νιμασή δισιτό σεσιφωαθ, ριμενω θιφερηҗε γαθετώαθ, λαή γι җετωνήα κεταμέ, βενασέρα җεραρί μαδιδαρα κεμαδέ σεσιφωαθ λαή γι ψεριτά ραθεδιε "ηλαμικα" χετεσε. Βιραδη 1980, F. Vallat [1980] ριδιτιδων δαναθά җατανή κιραδά ζαθανωρα θε γι ζιρατό δο ηλαμικακα τιρανιμα, Συσανια (κυζηστανια) ζε "An'an", ζε ψερανό διδιρα Ηλαμ φά γι θισεδόενι, ψασεμηρα λεριτέ γι ξιμετορα χωναδο γι κορονιμια λαή Συσανια ϰενεσά βερενο βε, κεμαδέ ηλαμικακα κερισώ κωνοαθ πασεφη αφε να δαφερααθ χωναδο γι ψωνιμή τεραμε. Ψεδιμή λατεφή σιδεφέ ethno җετωνήα ϰαδαμο Vallat μιθαδα ραδατι γι νισανω ξιφέδων λαή γι җισερήε διμισο ζε λαή γι σαδιφή λαή γι τιφη δο Συσανια ξα γι νανιε θαθεφό χιτωναό.

 

Elamite script

Θαμιρηρα νιθαθε λεριτέ προτω ηλαμικακα ζεφιφα λιρισά ηλαμικακα χετιθά ξαμή βιφεδιιμα χωναδο να βισεμο πατιρίδων φαδενά XIX χεφοεφ διναι ερί να σιμεφί θαθιτέδων ξα λιδαδιε җατιδό φά χιμενήҗε λαή ϰιθαδί γι (ζιμωνη) ξασαριρα θαδατί θιτενέ ραδατι ξα σατεσάα ριμετη, σασεσή φά "ηλαμικα" χετεσε κισεφό χεδιτά κεματη җανανά Συσανια.

 

Προτω ηλαμικακα ναθαμό κισεφό χεδιτά θε "Ozbaki" (φά җενιτώ διρετα; 1 πασεφίεσ [Vallat 2003]), Sialk (23 ναθαμό), Malyan (φά An'an ϰανεδοҗε; 32 ναθαμό [Stolper-җε 1985]), Yahya (75 λαφαθά λαή γι γεδαμο δο Jiroft; 27 ναθαμό [Damerow & Englund 1989]) ζε 'ahr e Sokhta (1 νιμιδώ). Να κετιρά λιρισά ηλαμικακα χιραρωιμα (ϰαρωνα Q) ϰενεσά φιθασώαθ λατεφή γι δεραδί δο να ζιτέҗε πεναδά χεδιτά 1.5 λαφαθά λαή γι γεδαμο φεδαμά χεμιφα δο Πηρσηπολις; 6 λιρισά ηλαμικακα ρερερά (ϰαρωνα S) κισεφό φιθασώαθ λατεφή να γαθαμέ νεδιφό χεδιτά θε 'ahdad [Hinz 1971].

 

Λιτερά ηλαμικακα ναθαμό κισεφό ραδιτο θε Malyan ψιθα 1000 σεναθε διναι ζε, φά να λιτατά җιμαθή μεσαφι πετιφι καδιμά ζεσεσέρα λαή χισαφή γαριρό, θε Πηρσηπολις φά ακαμηνιδιαι γεσιτώ.

 

Λισιδηρα γι ζεφανηδιμ ζεφιφα γι ψωνιφώ θαραταιμα, σιδεφέ λετεφεαθ νιμιδώ καναθοαθ ξα γι τιρανιμα χωναδο Κιροφφιτ χιτενή ζι κιδέαθ φέρα κασενό γι πεμισά ψεδιμή δεμαδό νωναδίδων.

  

AMIET, Pierre (1966) ‘II y a 5000 ans: Les Élamites inventaient l’écriture’, Archaeologia, 12.

 

BASELLO, Gian Pietro (2004) ‘Elam between Assyriology and Iranian Studies’, in Antonio C.D. PANAINO & Andrea PIRAS, eds., Schools of Oriental Studies and the Development of Modern Historiography. Proceedings of the Fourth Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project Held in Ravenna, Italy, October 13-17, 2001 (Melammu Symposia, 4), pp. 1-40, Milano.

 

DAMEROW, Peter (1999) ‘The Origins of Writing as a Problem of Historical Epistemology’, Cuneiform Digital Library Journal (2006), 1.

 

DAMEROW, Peter & Robert ENGLUND (1989) The Proto-Elamite Texts from Tepe Yahya (American School of Prehistoric Research Bulletin, 39), Cambridge, MA.

 

FL Drizzel

FL Alashi Texts 2

FL Ruishish Angona Masgh Baemeyn

FL South-Eastern Semitic Languages: 'Aad and 'Aadit

FL Dictionary of the Alashi Language

 

Forgotten languages, 2012: Elam (Emer Elamita) Bibliography

 

Forgotten Languages, FL-120112, Iskänyar, 2012 Forgotten Pre-Sumerian Languages

 

ENGLUND, Robert K. (1996) ‘The Proto-Elamite Script’, in Peter DANIELS & William BRIGHT, The World’s Writing Systems, pp. 160-164, New York/London.

 

ENGLUND, Robert K. (2004a) ‘Proto-Cuneiform Account-Books and Journals’, in M. HUDSON & C. WUNSCH, eds., Creating Economic Order: Record-keeping, Standardization and the Development of Accounting in the Ancient Near East, pp. 23-46, Bethesda, Maryland.


ENGLUND, Robert (2001) ‘The State of Decipherment of Proto-Elamite’, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte. Preprint, 183 [printed in S. Houston, ed. (2004) The First Writing: Script Invention as
History and Process, pp. 100-149, Cambridge].

 

HINZ, Walther (1962) ‘Zur Entzifferung der Elamischen Strichschrift’, Iranica Antiqua, 2, pp. 1-21, Leiden / Gent.


HINZ, Walther (1969) ‘Eine neugefundene altelamische Silbervase’, in idem, Altiranische Funde und Forschungen, pp. 11-44, Berlin.

 

LAMBERT, Maurice (1974) ‘Deux textes élamites du IIIe millénaire’, Revue d’Assyriologie et d’Archéologie Orientale, 68, pp. 3-14, Paris.

 

MERIGGI, Piero (1971) La scrittura proto-elamica. Parte Ia: La scrittura e il contenuto dei testi, Roma.


MERIGGI, Piero (1974) La scrittura proto-elamica. Parte IIa: Catalogo dei segni, Roma.

 

ROSSI, Adriano V. (2006) ‘La scrittura antico-persiana e la scrittura elamico-achemenide’, in Michele BERNARDINI & Natalia L. TORNESELLO, eds., Scritti in onore di Giovanni M. D’Erme (Università degli Studi di Napoli ‘L’Orientale’, Dipartimento di Studi Asiatici, Series Minor, 68), 2, pp. 927-942, Napoli.

 

STOLPER, Matthew W. (1985) ‘Proto-Elamite Texts from Tall-i Malyan’, Kadmos, 24/1, pp. 1-12.

Template Design by SkinCorner