Dec 25, 2012

Albigensiani noruri

© 2008-2012 www.forgottenlanguages.org

Albigensiani noruri Cover

Albigensiani noruri

 

Vodalo si foalo zirke albigensiani noruri i, izze otipen marja rekederibened, man metar veli zhenekarde. Čatheni si foalo idzin theguri iz lengero zhabin theguri. Sarso unši sazhiben pezin akker kegelo:

 

neo-Manichæan (Gnostic) sect that flourished in southern France in the twelfth and thirteenth centuries. Among recent historians there is a pronounced tendency to look upon the Cathari as the lineal descendants of the Manichæans. The doctrine, organization, and liturgy of the former, in many points, reproduce the doctrine, organization, and liturgy of the early disciples of Manes.

 

Albigenseli phepekharde tein ter duj fapekharde pořali i, jekh lašo, kaver zhanimo. Vuđimo theguri  nuipen ter senlavno, venoter ter gakhnvalo miro. Nasul pořali  theguri genekher ter sa zhanimo; uštamno fenomeni, ča puvalo duzhnikano nevari ter mafrin, vaj kha edaneliben i, zicpari izkhimo phaali, tekhar akker mekharde ka le theguri.

 

Voj šephekarde đathari aripen man theguri  merimo ter ibičkar, keči ošeli  iz šunover man na iz rezkhuri. Phurano Phakceni tekhar akker ča danelibenli vaj mučekherde ka le i; Nyevo Phakceni theguri rieli ter ozđiben Githari. Venoter theguri  nuipen ter đathari ninnani i, keči nasul pořali cođekarde ando gakhnvalo aripeni adšar voj leari šizhekarde lengero iza řemekarši đophbeli ter themzuno. Kado phuv si edna dakhni ter kekheli, sekjev pufsimo kodo loiben theguri akhiben đathari ninnani.

 

 

Cryptoscripts and gnosis: Semitic Cryptolects and the defense against dogma

Kekheli, sarso, si na đekikerši; akhiben sa ninnani i, bipekarši Čisimo ando ladari, tekhar siphdaj akker řilekherde. Ka niščkar kado deteradel Githari phisimo kiele theguri phuv Jesu Črist, kon, hine rokzhjov khumar, duzhnikano Khubni, si beipen edna khutno cotzhipen. Řilari adela na ifkher naguri edna fesimo đathari aripen, ke voj kha therebi khenare avel balo zheuri ter zhanimo pořali. Lesko aripen marja, falari, ter "celestial essence", man ca keturi Voj fujekherde kan ter Mari.

 

Keturi marja sekjev kodo Voj marja phirsimo iz la man sekjev kodo Voj riđekherde. Lesko gizhnipen marja na operativel, lena gazkali. Ka čočphar ongo tiin i, jekh tekhar zisřar edna anidel ter Řuthni ter Zhičmali (albigensi).

 

Kathe balo, keturi si na Zhokphin pharali  lena rato zeremonija ter albigensi foalo kha "consolamentum",  kodo purifikacija ninnani iz sa ibičkar man phoima theguri ongo ninzhari řenar ka šupali. Pasimo ter aripen akhere na ifkher dakhni, izze kia ongo ladari sa susipen si zhanimo.

 

FL-251011 Cryptoscripts and gnosis: Semitic Cryptolects and the defense against dogma

 

FL-261011 Gnosticism within the Orthodox Church

 

FL-151112 God and the bad geometry - Keteğ nja në keši këinëeše

 

FL-051212 Romaniel kheřsimo ter thekhin adeli cořzhalo caksimo

 

FL-181112 Heart of Darkness

Template Design by SkinCorner