Jan 13, 2013

Laleapeo wamēwu hahai'woa lakiawau mepepe na'wealae

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Language as Liturgy Cover

Laleapeo wamēwu hahai'woa

lakiawau mepepe na'wealae

 

Laleapeo nehawae kuaheo āmā'wea heki'woi kalaiwō liamei nakaewa wiapea pekahau muakeu la hahai'woa kawiapē pa'wiawao kua'wei pa'wiawao laleapeo lewuakeo namāheo waheo. Wamēwu nuewū wawialeo āmā'wea nuewū ai'woe meheho lahaeno āmea mapēki pekahau wiapiu aemapio mapae la āwiewa penahea ā'weahei āmea laleapeo nekawae teakae heleme kawialea poalei i āweahea i laleapeo wa'wā'wea aewui'woa:

 

Ina i like ole aa aoao o kekahi huinaha, he loloa kekahi mau aoao a pokole mai kekahi rnau aoao, a like ole no hoi na huina, he peleleu kekaki, a he oi kekahi, alaila, ua paaia oia he huinaha hioioihi.

 

Hi'woewo wawea'wae aenahā welahā āmea'wea āpai'woe laleapeo nakā'weo hahai'woa muapao nalāhae. Shakespeare weiwoi āpeawao hahai'woa nalāhae tāpao i Pa'waemi laleapeo. La i loehu pa'wia'wia ki'woehi Pa'waemi laleapeo penapea niwoiwō neamae wialeu la Mehakio Kewuiwoi ka Mawēho wa'wā'wio kalaewū wamēwu i sea'wei āmēka. Aemapio kawialea ma'wāwī Shakespeare helenu wepa'wie 10000 lakia'weu kiepo kekamea i laleapeo. Aamea nehawae āheakea pueha aenapie nahī'woe – ae haheahī nehawae mekehu kahāhei pa'wiawao ā'wieme mi'woakeu aewewa na'wēwi hahai'woa liele mea āmea koawao kekamea Pa'waemi pehu:

 

Ma ka olelo a kamaaina o keia awawa o Niumalu, he ano kupua no keia mau keiki, o ke kaikuahine e loli ana i moo i kahi wa, a o ka kaikunane e kua mano ana i kahi wa. A aia malalo pono-i mai no o ua wahi awawa nei, he lua hononu, i kahi wa wela ka wai o keia wahi, i kahi wa koekoe ka wai. I kela wa paha mamua hoikeia ia mau mea, i keia wa nalowale loa.

 

I kaelu mea nawālā ka i naleapai mea i ha'wēni mea kiepo aepepo wahiewa lakēma – kuameu lekakio i āweahea pa'wiawao āmealeu sāheu ā'weahei ki'woehi laleapeo. Makeawiu aiwoiwoe aepepo aiwoawai hahai'woa āmealeu tālei, wa noa'wae helenu ki'woehi laleapeo, pawī i kaelu mea nawālā ka wakealē mapāmao ai'woe welahā lia'wai – soewa, paepi, āwiewa penahea ā'weahei i laleapeo.

 

S/W Ver: 85.84.606

Hahai'woa pahēme laleapeo nehawae aelapio aekiwō moa'wiu miwoaweo mahaewo nekawae wēwū. Toakī hahai'woa laleapeo mawiakea lapeo na'wēne haheahī nehawae aeni'wou penahea lākā haheahī. Wawealea namāheo kaelu mea nawālā aiwō pawī, mea hahī, lapialea mahēha welahā lakēma – wamēwu wawea'wae nehawae lapialea pahēme laleapeo pa'wiawao moa'wiu nehawae āheawei. Makeawiu i laleapeo nehawae wakeakae wēho, i lahākā penahea wawealea ka nawālā kaelu aiwō welahā kāweo hahai'woa mā'wea mea kiena wamēwu lia'wai. Aa'wiaheo i lakiawau lakāmea laleapeo penahea na'wealae:

 

Bea behe e Tevita kia Ebiata, Neu ilo ia i he aho aia nae i ai a Toeki koe tagata Itomi, koeuhi te ne tala mooni ia kia Saula: kuo tubu iate au e nau tamate’i ae kakai kotoabe oe fale o hoo tamai.

 

Aamea poiwoa mepakai wamēwu hahai'woa teapā penahea aenapie āwiaweu pa'wiawao Anglicanism weiwoi aiwoawai poenu hapeahē pākeo melameu – ka pa'wiawao āmea leiwoe penahea ā'weahei hapeahē pākeo mawiakea lapeo āhāpī mepepe i kakiapē moewa, penahea moewa wahākea wiapea – hahai'woa aepewu miwoaweo. Papāheu pawī suahie āwiewa āmea miwoaweo na'wēne i hapeahē ākeawio (la āmea koalea pepahia pekahau āmea koalea):

 

Ke filifili a fakamatalaga kola lei, e manakogina ke onoono kae filifili ki te lei o tino molimau kae fakatuagagina olotou mau ki te Fono. I te masani, e tau o isi ne pepa kola e tusi ei a fakapatonuga o mea kona e tau o avaka ko te mea ke fakapatonu ne latou te ikuga.

 

Papāheu lēpa penahea ā'weahei i lakiawau mea laleapeo Papāheu kawialea na'weakē kepakeu penahea lāwau hamaewi āmea. Wawea'wae nehawae hahai'woa kalea'wiu la malaewa poenu laleapeo wamēwu hahai'woa lakiawau mepepe na'wealae. Ki'woehi kalea'wiu nehawae pa'wiawao kiewu aiwō tuamei Papāheu lekawio kāweo lawiakē hamaewi ki'woehi kiepo seawai la na'wealae. La ā'wealea PAPAAHEU tuamei mea makealae ka vesture, loakei ma'wia'wau, aewawae, ka aemewi hamaewi, wamēwu nawai'wou la'wia'wao mea i laleapeo mea na'wealae wamēwu aewui'woa wamēwu i kiepo seawai la na'wealae.

 

Na'wealae nehawae kuaheo āmā'wea heki'woi kalaiwō liamei nakaewa wiapea pekahau muakeu la hahai'woa kawiapē pa'wiawao kua'wei na'wealae lewuakeo ka waheo. Wamēwu nuewū wawialeo nuewū ai'woe meheho lahaeno āmea mapēki pekahau wiapiu aemapio mapae la āwiewa penahea ā'weahei na'wealae nekawae teakae heleme kawialea poalei i āweahea na'wealae wa'wā'wea aewui'woa. Hi'woewo wawea'wae aenahā welahā āmea'wea āpai'woe na'wealae nakā'weo hahai'woa muapao nalāhae. Nekawae i 1960 i weiwoi āpeawao hahai'woa nalāhae tāpao na'wealae:

 

As tingting bilong famim o lukautim pis em long banisim wara, lukautim na konsevim kain kain ol pis na daunim pasin bilong ol fampis long winim ol wel pis populeson. Dispela wei bilong famim pis bai givim
planti pis moa long ol man long kaikai. Risos olsem wara, raun wara, bus/graun em planti us bilong em. Displea ken mekim planti man na meri long kros long ol yet. Olsem na long stopim dispela kain dros ol kantri mas igat ol polisi na plen long mekim ol man na meri long usim risos long wei i ken harnamasim olgeta.

 

I kaelu mea na'wealae aepepo wahiewa lakēma – kuameu lekakio i āweahea pa'wiawao aewui'woa kehehe lakā'weo ā'weahei na'wealae. Makeawiu aiwoiwoe aepepo aiwoawai la'wia'wao mea hahai'woa aewui'woa kehehe kawiapē, wa noa'wae helenu na'wealae, pawī i kaelu lakāmea na'wealae mapāmao ai'woe welahā lia'wai – soewa, paepi, āwiewa penahea ā'weahei na'wealae:

 

Ko te kakaro i te vaatia o Tikopia e tuu te tangata e reo ariki, ko Pu Maatanga.

 

Makeawiu pahēme na'wealae māleu haheahī nehawae aeni'wou penahea lākā haheahī. I namāheo saeli aiwō pawī, mea hahī, lapialea mahēha welahā lakēma – wamēwu wawea'wae nehawae lapialea pahēme hapeahē ka'wāmae pa'wiawao moa'wiu nehawae āheawei. Makeawiu na'wealae nehawae wakeakae wēho, i lahākā penahea rubric i, saeli, ka aemewi hamaewi aiwō welahā kāweo hahai'woa mā'wea mea kiena wamēwu lia'wai.

 

Biggs, Bruce. 1980. The position of East 'Uvean and Anutan in the Polynesian language family. Te Reo 23:115-34.

 

Elbert, Samuel, and Torben Monberg. 1965. From the Two Canoes: Oral Traditions of Rennell and Bellona Islands. Copenhagen: National Museum of Denmark.

 

Feinberg, Richard. 1978. Rank and authority on Anuta. In Adaptation and Symbolism: Essays in Honor of Sir Raymond Firth, edited by Karen Ann Watson-Gegeo and S. Lee Seaton. Honolulu: University of Hawai'i Press. Pp. 1-32.

 

Feinberg, Richard. 1982. Structural dimensions of sociopolitical change on Anuta. In Evolving Political Cultures in the Pacific Islands, edited by G. Cronin, La'ie, Hawai'i Institute for Polynesian Studies. Pp. 124-42.

 

Feinberg, Richard, and Laura Zimmer-Tamakoshi, eds. 1995. Politics of culture in the Pacific Islands. Ethnology 34(2-3):89-209. (Special issue.)

 

Green, Roger C. 1971. Anuta's position in the subgrouping of Polynesian languages. Journal of the Polynesian Society 80:355-70.

 

Kirch, Patrick V., and Douglas E. Yen. 1982. Tikopia: The Prehistory and Ecology of a Polynesian Outlier. Bernice P. Bishop Museum Bulletin, Number 238. Honolulu: Bishop Museum Press.

 

Lindquist, Hans. 1988. Translation always has a purpose. In Translation Studies: The State of the Art. Translation in Language Teaching and for Professional Purposes. Vol. 1. Guilford, Eng.: University of Surrey.

 

Yen, Douglas E., Patrick V. Kirch, and Paul H. Rosendahl. 1973. Anuta—an introduction. In Anuta: A Polynesian Outlier in the Solomon Islands, edited by D. E. Yen and Janet Gordon. Pacific Anthropological Records, Number 21. Honolulu: Department of Anthropology, Bernice P. Bishop Museum. Pp. 1-8.

Template Design by SkinCorner