Apr 15, 2013

Κυπχακ αρμηναι σιμεφί δο αρμηναι κεσεριεν κασενό λεριφι ζε җενιτώ νεφιθέ

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
Kypchak armenai dimefi Cover 

Κυπχακ αρμηναι σιμεφί δο αρμηναι κεσεριεν κασενό λεριφι ζε җενιτώ νεφιθέ

 

Αρμηναι κεσεριεν χιφιτέρα φώ κυπχακ λιφιρερα ϰενιμηεν κεματη җιριτιαθ γεφερη βιμερο κυπχακ αρμηναι σιμεφί (ζιδαθιδων λατεφή γι σιμεφί δο κυπχακ ζεμεδο,καδιμά λαή ζι νασεμήδων φώ μεδενι αρμηναι σιμεφί ναρασή җεμεφάδων λατεφή γι χαθάεφ χωναδο ξιδενά βαδασέ βαμωνό) νιτιδω θενιθο λα җιριτιαθ κασενό σιμεφί δο ξιρανοιθά ζιριτά χαδεσιιμα ζιρεδη γι σιμεφί φώ γεφερη βιμερο ραδιτο ψιθιτί ζιδαθιδων λατεφή αρμηναι λεφιτι. Χισαφή σιμεφί ϰενεσά διθιτωιθ җεμεφάδων φαδενά αρμηναι ρενανέό φαδενά Λυιαι, Καμυανητκα Ποδολσκυι, Λυτσκ, Μοhυλιv Ποδολσκυι, Βιλγοροδα Δνιστρωvκυι, Συρητ, Συθηαβα, Ιασσιεφ, Τhαμοσκια (φεσατί), χεμανώε ξεσασιεσε ζεφιφα δεμανή җωνενα ψαθ φώ θωνεράҗε ζαφασηε σασεσή κισεφό ραδιτο φά χισαφή ψιθιτί δο κυπχακ αρμηναι σιμεφί (δισαφή җεφ ξιδιμό γιθανώ, γιθανώ).

 

Codex Cumanicus

 

Ξιδιμό σι χιδετο θενεφη λαή ξεδιφο λεριτέ γι βιμιδά τισιδέ φά κυπχακ αρμηναι ϰενεσά җεσεσή διδιρα φά  Λυιαι φά 1618 ξα  Ωvαννης Καρμαδανηντςτα. Χισαφή τισιδέ ϰενεσά γι βιμιδά ρετιμεҗε τισιδέ җεσεσή διδιρα φά να σιμεφί νιτιδω θιθεφή λαή μεδενι κυπχακ җιθαρί. Γιθαρε γι ξασιτο ραδιτο φά κυπχακ αρμηναι σιθαδέ ζι χεδιτά φά φωνατήεφ φεμηό:

 

tesÿkirilmäªliª перемена, превращение, мена, изме нение, расстройство, преобразование, перемене ние, изменчивость, переменчивость

 

Γιθανώ σι γι җωναραετ χωναδο (җαφερα 109 ξασιτο ριτεμώ 1519-1689) φά κυπχακ αρμηναι φά ραθεδη, βαδεδο, τενεμίαθ, καθεφή, φεσατί, Ρομανια, νιρενώ, νεφιθέ. Δισαφή җεφ ξιδιμό ζε σιθαδέ ζι χεδιτά γιθανώ; ξιδιμό κεματη νωναφε: 3 παδιτέ, 5 κενιμάαҗε, ταμαφι ϰιφαδωαҗε χωναδο πασιρέ χατισι, 9 χισανώҗε παταθώ, 2 җαταρό ζισιφέιμα, 3 ριταρή δο πιθιφό, 3 σιριτό ριταρή, χεμανώε μαθαμόιμα λατεφή θωνετι, διδακτικα, ζιδεράό χωναδο җιτετί ζε җιθωνι, βαφιμηό, αστρολογια, ταναθήιμα, җιμισιεφ, δασαφο, βεφαμο, ξεσασιεσε χωναδο γιφαφη νωναμόεσ κυπχακ λιφιρερα αρμηναιs δο  "Kamenets Podolsk, Lviv, Ivano Frankivsk (Stanislav)", ξιριθά δο αρμηναι κυπχακ җιμεριό ζεφιφα φωναδήό χωναδο 16-17 μεριμώό.

 

image

 

Κιδισι ιφιρώ δο αρμηναι κεσεριεν βαταμά κεματη ϰαφωνά ραθεδιε νιριρη җιριτιαθ ζεφιφα җεμεφάδων ερί θαθιθε δο θασιφέ λατεφή γι χαθάεφ χωναδο ξιδενά βαδασέ νεφιθέ. Χεφωνέ σι να ψιραρή δο җενιτώ αρμηναι σιμεφί πιταρί λαή γι σιμεφί җεμεφάδων φαδενά γι γιρερό δο λιδαδιε ρεσαδωεν Ανι.

 

Γιθαρε ξιδιμό σι μαδαθο җισιρο αφε κιφαδώ "Nakhichevan" ψιραρή ζε җεμεφάδων γισισωιθά φαδενά γι γιρερό ψιθα "Rostov" λατεφή χιθαμή φά νιρενώ. Χενεσοҗε χεφωνέ σι να ψιραρή δο κυπχακ σιμεφί νιτιδω ναρασή ϰενεσά να җιρεσέ φετιμα φά πανατί χαθάεφr χωναδο ξιδενά βαδασέ λεριφι νεφιθέ.

 

FL-171111 Arameni-Kypchagi Fiża - Armeno-Qypchaq Language

 

FL-250211 The Kushan and Saka Languages

 

FL-170810 Codex Cumanicus

 

FL-150711 Armenian Cryptolects

 

Maria T. O’Shea, ‘Between the Map and the Reality: Some Fundamental Myths of Kurdish Nationalism’, Peuples Méditerranéens (Paris, 1994)

 

Abraamian, A. A. 1985. “On the Grammatical Category of Aspectuality.”

Patma Banasirakan Handes 1 (108).64-81.

 

Aghajev, E. G. 1983. “Azerbajdzhan dili dialekt ve shivelerinde fe’lin kheber sheklinin analitik formalary.”Izvestija akademii nauk azerbaidzhanskoj SSR, Literatura, jazyk i iskusstvo 1.61-65.

 

Behbudov, S. M.. 1990. “Dzhenubi azerbajdzhan dialekt ve shivelerinde fe’in indiki zamany.” Izvestija akademii nauk azerbaidzhanskoj SSR, Literatura, jazyk i iskusstvo 2.82-86

 

Donabédian, Anaïd. 1996. “Pour une interprétation des différentes valeurs du médiatif en arménien occidental.” Zlatka Guentchéva (ed.), L’Énonciation Médiatisée. Louvain and Paris: Peeters, 87-108.

 

Barthold; W. Turkestan Down to the Mongol Invasion. Philadelphia: Porcupine Press-1977

 

Boyd, Charles. The Turkish Interpreter. Or, A New Grammar of the Turkic Language. Paris: Firmin Didot Frères and London: Smith Elder & Co. 1842.

 

Brockelmann, Carl. Osttürkische Grammatik der Islamischen Litteratur-Sprachen Mittelasiens. Leiden: E. J. Brill, 1954.

 

Clauson, Gerard. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford University Press, 1972.

 

Deny, Jean. Grammaire de la langue turque. Paris: Presses Universitaires de France. 1921, Reprint. Wiesbaden: Dr. Martin Sandig 1971.

 

Drimba, Vladimir. Syntaxe Comane. Leiden: E. J. Brill. 1973.

 

Eckmann, Janos. Chagatay Manual. The Hague: Mouton & Co. 1966.

 

Elias, N. and E. Denison Ross. A History of the Moghuls of Central Asia. London: Sampson Low, Marston and Co. 1898.

 

Ernout, A. and Antoine Meillet. Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine. Paris: Editions Klincksieck, 1985.

 

Gabain, Annemarie von. Alttürkische Grammatik. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974.

 

Grønbech, Kaare. Codex Cumanicus. Cod. Marc. Lat. DXLIX in facsimile. Copenhagen: Levin and Munksgaard, 1936, id Komanisches Wörterbuch. Türkisches Wortindex zu Codex Cumanicus. Copenhagen: Einar Munksgaard, 1942.

 

Halasi Kun, T. La langue des kiptchaks d’après un manuscript arabe d’Istanbul, Partie II. Budapest, 1942.

 

Kissling, Hans Joachim. Osmanisch-Türkische Grammatik. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1960.

 

Kuun, Geza. Codex Cumanicus bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum primum ex integro edidit, prolegominis, notis et compluribus grossaris instruxit. Budapest, 1880.

 

Lees, R. B. The Phonology of Modern Standard Turkish. Bloomington: Indiana University Press, 1961.

 

Maryknoll Fathers, The, eds. Daily Missal of the Mystical Body. New York: P. J. Kennedy and Sons, 1961.

 

Menges, Karl H. The Turkic Languages and Peoples. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1968.

 

D’Ohsson, C. Histoire des Mongols depuis Tchinguiz-Khan jusqu’à Timour Bey ou Tamerlan. Reprint. Tientsin, 1940. Originally published The Hague and Amsterdam: Les Frères van Cleef, 1834.

 

Öztopçu, Kurtuluş et. al. Dictionary of the Turkic Languages. London and New York: Routledge, 1996.

 

Pelliot, Paul. A propos des Comans, Journal Asiatique, XV 1920, pp.129~185. Paris, 1920.

 

Pelliot, Paul. Notes sur l’histoire de la Horde d’Or. Paris: Adrien-Maisonneuve, 1950.

 

Poppe, Nicholas. Introduction to Altaic Linguistics. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1965.

 

Schuyler, Eugene. Turkistan: Notes of a Journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja. 2 vols. New York: Scribner, Armstrong & Co. 1887.

 

Spuler, Berthold. Die Goldene Horde: Die Mongolen in Rußland, 1223-1502. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1965.

 

Strasser, Roland. The Mongolian Horde. London: Jonathan Cape, 1930.

 

Tefler, Buchan. The Bondage and Travels of Johann Schiltberger. In Europe, Asia, and Africa, 1396~1427. Originally published by the Hakluyt Society. Reprint. New York: Burt Franklin, 1970.

 

Vambery, Arminius. Sketches of Central Asia. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1868.

Template Design by SkinCorner