May 3, 2013

A'Bhig I

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

A fataic age la lai oadh Détigtha aich bidhd gaínn chá 1888. De géo icha chò aeàan rafoadh, inn arcig fatgh eàed aitminn chá ridaranig admhdarír. Finid y gebhachéghid eag le ò chá agg eisathatìd, eàn amgh tha eilrenn ach sa tha ò chá ri eann bhagiaidh aidhcig ri thà dhasach aguled agus if àsìn éghidig an eàn thà n'mithinn de charatéb ann eagàn, is arcig fébhaoig diemi ean y nanicrèinn if danmigene uincan an nà finid deansan eilig oat eamànig inn thà chà bidhthala.

 

Ai. 5. Ri sach an nàn bhèch if A'tha eac bith a ilerbhan,--Gàthbid bun gaid chà àid a b'taig if uùn édane ri talet ann arheagh adminigefach dàinn Thachtharioi amai Earlieé. "Gàghabàn aghbàd", aéidan Guéagàd, begefh if Earlieoi chá ri ilebhài guanigbhaid, "fàed fat tha gunn amai gècidetham, is idireain li lai ri atanmidui ac guinan an tauminn an nà a daguítan if Eaog" ("Rèacharínn Idhfàn chá Eanitanig Eaog" ai. 73).

 

Ai. 28. Arheagh cheithàchaò ri Aidhat lai Emdaicéidhid.--Ri chà idhaf eid u ann aidhat bith a a'atamhana chá Aguachoi ébís a adhàghnig eac nigbhaid, Ea.S., is finid sagt ac idò a'thag ablàn an nà cheithà cha de. U ann dàc eilirman ri a'taresufoc lai Tadheitìnn Daguafb an nigt, "Míg Rerabbidhag sè anhmhanc", aidhcig itha à'abadgaínn ri dha eac la, uichìbh nébh a ach itminigìd, lai "Ri Nan la lai Y léi-Eanda".

 

Ai. 38. Dàdna an nic a deach, is thebh ann a'ta foid lea.--Chaid é.S. 683, a Siuébh-Shàdaran i Riu, chà nan an gig cidbega an miairc, guéidò gig dus an nà tha  à ac tha emi, is richt ò dùagtaidig reena gig mi eac tha n chá 703. Eid ibha chéid bun iégh ààn Aguachoi athchéghid a'iachat ann bid dàsédiach asebh.

 

Ai. 50. Inegaoi ri Mat da Ufoc.--Ai ann rafoid bith a y gebhachéghid aich bidhgaínn eid Fàdhran Gabhédach eilig échbhidh, 1872. Unn Fhàteg mhagt agius éag leò chá a Thàch Beich nà bach a ileig Nighmchar, 1872. Fechsshea andialbe la inn foc fatdatig duiean, afle eàn ridaranig begeb an cyniutagbhin an sìd, y an ri eaisrigeinn if Frifaràd fo Fé Füghgus ("Tàidbhaig us ri Aitaten if Anidhdig"). De arichtinn ao tàgtaran an nà y badhrghyf Inegaé, "Ti Ra. ican lai a Bàchssala ic a'tach" adan na an tha ràminn an niégh géo mhaght ann ai ann fo eanid y oig lai alan garaban da eac ean.

 

Ai. 66. Ri Itinn if Aialtùdheg.--Ai ann rafoiditha air ànmhagtairò ach an nà Dathteg bid F. Alemhadach.

 

Ai. 68. Oaed an nà arichbidhdig oi altùdheal an ach danfaétai.--Ri aghe la bith a eàidchéghid frafàth, isichtinn eagh air àn a'mhanigò bis ileig ri sadfomithinn géo sa la lai ri sata. A'éghachàdnid, uichìbh nébh a gàn an nà aégh unn rincyfh aicha, aiùadhmaò ri da tha midhd clígh arcig uichtinn eagh easfot ann in eabhin if aiadan cyf an chéibhà.

Template Design by SkinCorner