May 25, 2013

Feah hiasangeyn shuish'ai Elia Azey 4

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 
گۋالەىسىت بەرۇىگاڭ ئارەين فەاھ دۋىناىتىن ئاىا. نۇداىس شائاىم گۋۇلەىسىش فەىنىن دۋايۇىميل ئاينەىشىن فەاھ دۋىئاىن نۇاھ يۇدۇئاىن ئاينەىشىن فەاھ ئەلەرد. گۋالەىسىت ساڭەين ۋەىتئاى ئاينەىشىن نۇداىس دىفىيل ئەلورە، يۇدۇئاىن نۇداىس نەجەكدەين ئاينىساھ ناد. ئاردەين تۇلىاھىن ئىنككامبەلوھەگ، نۇداىس ئاىكدي شاكەىن كنەگود. نۇداىس ئەلاۇدي يۇدۇئاىن ناەيروھەين گۋالەىسىت سانغ، دۇنۇاھىس گادي لىيلىت شىنيل فاكاىنىس مىھدەر. نۇداىس ئارەين يۇىل سەىمىل دۋاىماھ گديونە. فاسەىم ۋەىت فاىن نۇداىس ھمىەلەل. گۋالەىسىت ساڭەين يىيلىس ۋىداتھ ئارد، دۋىلىت نۇداىس گادي لىيلىت شىنيل فاكاىنىس مىھدەر. فاسەىم ۋەىت فاىن نۇداىس گنەىد.

فەاھ ئاينىتائاى يىكاىت دارەىتىل رەلاكك ۋىداتھ گۋىمئاى دۇيلىم ھاەلگەين فەاھ موغدير شىراىلىت شۇىشئاى ئاىا. تىكەىميل دارەىتىل ۋۇفىتھ يۇدۇئاىن گۋاىش شاكەىن ھەيرد، دۇنۇاھىس كىدۋەىس نەھد، بەىكە، يۇدۇئاىن ئارناشەيوەلەلوداس.

گۋۇسۇىتىم نىسىاھىس يۇدۇئاىن گىاندودي فاسەىم ۋەىت گەدىان فەاھ بىھھاڭ گەيديد. دۇنۇاھىس تۇدۋىتتھ فاسەىم ۋاىشاھ سەتەىن ماەيسەين ۋىداتھ شادۋۇىسىش شۇىشئاى ئاىا، سىنىم راڭەين نۇداىس ئاىھدەلديەين يۇدۇئاىن ئانھوبوگ.

لىيلىت تۇلىاھتھ ۋىداتھ فەاھ ھوغد، لىيلىت ئىنەيگوۇەلى ۋىداتھ فەاھ ئەىر، گۋىدىاھىن ئاردەين ۋاكۇىمىل نۇداىس ئارەين ئانەخھىەيھدوۇەلە.

نەدراگنەھھورا ئارەين فەاھ ماۇەمرەد شۇىشئاى ئاىا. سىتىش ئارەين فەاھ شۇىش شۇىشئاى ئاىا.

گۋالەىسىت ساڭەين گۋىاينائاىيل نەسايلاھ گەروۇى سەيل سۇىناھ دۋاىماھ ئاىا گۋىدىاھىن فەاھ شىراىلىت شۇىشئاى شوھدرەكە؛ ئاىا گۋىدىاھىن فەاھ شىراىلىت شۇىشئاى شوھدرەكى ھبرناگ دۋاىماھ ئاىا گۋىدىاھىن فەاھ شىراىلىت شۇىشئاى نرا شوھدرەكە.

ئاىا ئارەين دۋەيىناھ دۋىناىتىن ھشەيىنە گۋۇسۇىتىم شاكەىن ناگەلدي، دۋەيىناھ دۋىناىتىن ئۇديھەل دۇىش ئاىكدي رەرەىن ۋىداتھ كامبەلەدە، دۋەيىناھ دۋىناىتىن گۋەفائاىت دۇىش كناناد گۋۇلەىسىش ئەىرگ، دۋەيىناھ دۋىناىتىن رىتھ گۋۇسۇىتىم شاكەىن رارم.

image

image

Template Design by SkinCorner