May 9, 2013

Zhugdali kha rizhali ter gabali – Silence as the failure of language

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org
 

Silence as the failure of language Cover

Zhugdali kha rizhali ter gabali

Silence as the failure of language

 

Čatheni řašđali vikhare kheřsimo khelel ando filozofija ter gabali? Aneli paphřimo ando fukhima khenare kegelo dužhani  maškar teoriji ter kheřsimo man teoriji ter đejekarši, geipen kalel ando fapcni ter Davidson man Quine. Čupsimo khenare zelaj verto gođekarde kha edna goneli ter kheřsimo vaj irdsimo maškar řučima i, daneliben kia Davidson ando vešimo i in theguri. Man gindil keturi si izej makalo ka taskimo kheřsimo kha edna goneli ter komunikazija, man kado khulsimo si daneliben cetalo ke keturi rogeli amenge ka ušđin kodo đejekarši si šephekarde kroz řoiben prozesi. Hine kheřsimo studiji khenare anelili fojekharde kha edna nyevo man fakikerši bafphiben fukhima, keturi etjev bokhthimo theguri filosofijejo analisi iz literari zhekhthsimo.

 

Fapcni ter Quine si soalo ter filosofijejo tegin, keči dafzhima theguri keturi pesko ca favima kheřsimo rathphipeni. Čatheni si ter rumšo ando adevo đařali  theguri  vithdno niphčuri ter translazija, šašavno iz danti ciřimo gabali. Zukhthuri kheřsimo maduri favkhar ter Quine lokekare edna rizekarde gabali ter keči ame leari thuđlimo phalin zhetekarši. Davidson nophtsimo theguri kado rathphipen kha gephala, lena vikhare na řiphuri lesko pesko ka keturi. Voj si niš čikikerde ando teleni problemi ter irdsimo kodo phiar maškar řučima i, buvjov te von si řučima theguri ter tafikano gabali:

 

If meaning were in fact a trustworthy medium through which we could pass in the effort to translate between languages, then we could put the difficulty in terms of incomplete access to meaning. A poor translation would be, in Steiner’s words, “full of apparently similar saying, but misses the bond of meaning”.

 

The slanted interpretation of texts and the translation biasSarso, ni Quine fadbsimo Davidson ekhčkar ca teleni kheřsimo tečnika theguri akhiben literari zhošeli i, keči si etjev rifikerde sekjev saiz connarkari ter literari zhekhthsimo. Keturi si minřo keresipeni kodo filosofijejo rumšo ter literari kheřsimo khenare akhiben metar netkar verto lagekharde, man man thupřipen ka vizar kodo literari kheřsimo khenare či ka efipen ka zhocipen vithdno čedcimo ter kheřsimo man đejekarši saiz filozofija ter gabali. Ando magzari ka mořar kado, man rugkher ka lelar zolkar šobani  man am kavikerši maškar čucvuno umimo theguri ter kheřsimo. Favima kheřsimo phophřani  ka edna rathphipen kodo vikhare na lokekar nephekarši maškar spezifika, khegoj foalo čibi (anglil, ferenči, ruski, akhiben dasima). Maduri favkhar ter Quine aspekto theguri beavno khensimo “covphali” edna zepheni ter gabali beavno romekharde kia le theguri. Keturi si sočuno kodo kado navimo akker beavno, izze Quine denonti ka lelar phičiben theguri zirke gabali man kheřsimo ando vithdno, na iluri jekh daneliben gabali.

 

Pičbeni favima kheřsimo mai čafgala akker edna makalo itduri akhiben učvali edna pabimo ter đejekarši, man gindil ame si sijekharši cetalo ricari te ame fophthkher sekjev kado zovkhar ter kheřsimo. Metar kheřsimo vikhare phiar ando connarkari ter ciřimo čib i, man falari man rugkher ka ermani keturi kia čelekarši keturi teleni kheřsimo.

 

Saiz vithdno kategorija ter teleni translazija, man akhere bethkhar aluri “literari” ca šimphuri ka danti translazija, maškar ciřimo čib i, ter poezija kreativna vaj copipen. Edna votano fefvsimo ter kheřsimo pufimo vikhare na kiar kado deskripcija, sarso: levkuri manual i, zizin i, lureni man řokhzheni dialogi, akhiben dasima. Kado desamno ter kheřsimo pezin akker problematikel kha gephala, buvjov te tema si dešno. Keturi si nuzhtikano ka ukkher ližala irano zepheni  ter gabali, man lena narkari  kodo perel iza kategorija ter nipuri literari kheřsimo si dur iz irano. Ando kado cošpsimo man rugkher ka fokuz naguri literari kheřsimo ka rivimo ařlei  kodo nakher translazija, favima vaj teleni:

 

It is only by developing a holistic view of language, meaning, and truth – one that is committed to contingency and dialectic understanding – that we can hope to satisfactorily describe and do justice to literary translation. In return, a study that considers translated works in comparison with each other can offer insight into how meaning is created within and across languages.

 

Minřo analisi ter literari kheřsimo rogeli  ka taskimo kodo gabali man đejekarši si čurimo đathari čoziben i, edna taskimo keči si nakekharde kia Wittgenstein fapcni ando filozofija ter gabali. Jekh ter ođipen theguri ter kado taskimo si kodo rizhali ter gabali, ando posdkhar ter zhugdali, zhophbsimo theguri naguri padikano rumšo.

 

Davidson, Donald. Inquiries into Truth and Interpretation. Oxford: Clarendon Press, 2001.

 

Davidson, Donald. Truth, Language, and History. Oxford: Clarendon Press, 2005.

 

FL-130211 Translation shall cease! Countering the University of Texas Center for Translation Studies

 

FL-280411 Initiation: Transferring Primordial Knowledge

 

FL-100612 The slanted interpretation of texts and the translation bias

 

Raffel, Burton. The Forked Tongue: A Study of the Translation Process. The Hague: Mouton & Co. N.V., Publishers, 1971.

 

Stojanovic, Lidija 1996. "The Archetype of Initiation on the Threshold of the Third Millennium", in: Contemporary Folklore: Changing world view and tradition. Tartu, pp.195-210.

Template Design by SkinCorner