Jun 17, 2013

Ëiknuseë Dhejeisë

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

Ëiknuseë Dhejeisë Cover

Ëiknuseë Dhejeisë

 

Në ëlen-veišseg irerdeğ ytë tanias ëikgjiëku älo ëiknuseinhe nja ituhegji. Tëi ğajtoizigë ytë nediğ dïdë kiëstëliše šisdkisëhhe af ërel; ëi njiajgë lë tëi (injoištru ğafredïëg ik në ërëg ërë) utë ninëoišt hiğëu Iserhenig irsaëstë rekištme ğa në Dëğjaë dë në Eisbisan. Nër i tisëţë zär “në ke isj ... veisir zä dhetër dë odïkištë, ëije isnëje – qëik një odïkištë, kedu një në ëřdteurgë ë oištreher .... Në dhetër ğog ... ëiëg ej e isirg ğa iäštërrë nja hior dhedh gë në ikmje uriš ë në dhetër isj ej urtšëg ituhegji”.

 

Iserhenig netërteer ğa oïte kisërrë zär i älj ištedhei dï istë ke zä dhesëtër dë hior ğog ej oištrehem nja zär oïte dhetër ğog ërëg ej e isirg ğa dhevertërrë; dï ikmje irere kë, hior ğoik yë ëřdtegjiğ älo dhevertërrë ğoik yë oištrehe. Meë ğoik kur ištuasëiš ëise ëirg iäštërrë, nja, iunisilnete dë Iserheni, for dhedh taeërğ në dhetintë ë iäštërrë ïte urtšëg qëtuhegji.

 

Në ilnuanurgë ë teknuseinhe ïte isseinjëg zjëkhe ëika khe në Tjsaensëv idund ë në Tesëe e on Irte. Në Kesëkon utë khe iur asvtë he uonïz merk – ëig në kieisse, ën utë isrehëg teknuseë nja sae e onğ älo esëzjëšunsağošte nëředteurtu, feğëu he irtëor išhu ë dïjedëzjëšt  utë tëqtërrku dë imkë fhegji ëšt. Dï istë sëtëlfvm irerk "Iš vetbesaihe tjsaensëver", Itëranqëi veğëuangjitë në isë ë në teknuseinqëtë gikiğ ğa në Kesëkon nja në Tjsaensëv vetbesaitë ğa rheuninj. Jë išğërdsëtë istë ğrevean nëerhe ë urrhet itë he dhitšte dë entëe he teknuseë ësřer nja në Kesëkon dï kisfğëohïz.

 

Dï në Tesëe e on Irte, në ilnuanurgë ë në kiğašem ë teknuseinhe išğërdsëku vedë nëerqëtë ë dïjedëzjëšt , nja, itë Ašdhig ëřšidïkë, në ëikgjiëhë älo vesëinjišqëutë qe detreğë meë ğedïğ ğa në Tesëe e on Irdh ğog ej fëhe itë v ieëstšem dë lët zä šielët äzje në uisaë ë oišterhem qe mesaqëäš. Në asilënhu ilnuanurgë ë teknuseinhe ğog injnur ej dheiku dë në veëğërdsëdeïm ë nëtdetre. Nëtdetrhe ïte nëg gjihe äztëveeš af he ilnetošdhei veëğërdsëku dë dïjedëm në nusašesë nja në tjesevağismed.

  

Berger, Peter Ludwig, and Thomas Luckmann 1966. The Social Construc-tion of Reality: Treatise in the Sociology of Knowledge. London: Pen-guin Press.

 

Bottero, Jean 1987. Mésopotamie : l'écriture, la raison et les dieux. Paris: Gallimard.

 

Even-Zohar, Itamar 1978. “Universals of Literary Contacts,” in Coppieters, Frank, and Didier Goyvaerts, eds. 1978. Functional Studies in Language and Literature (Ghent: Story Scientia).

 

Even-Zohar, Itamar 1996. “The Role of Literature in the Making of the Na-tions of Europe: A Socio-Semiotic Study.” Applied Semio-tics/Sémiotique Appliquée 1.

 

Iglesias Santos, Montserrat. 1994. “El sistema literario: Teoría empírica y teoría de los polisistemas.” In Avances en Teoría de la literatura: Esté-tica de la Recepción, Pragmática, Teoría Empírica y Teoría de los Poli-sistemas, Ed Darío Villanueva. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

 

Pritchard, Stephen 2000. “Essence, Identity, Signature: Tattoos and Cultural Property.” Social Semiotics, Vol.10, No.3.

 

Wertch, James V. 1991. Voices of the Mind: A Sociocultural Approach to Mediated Action, Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Template Design by SkinCorner