Jun 14, 2013

Γι σιμεφί δο γι Οχριδα ρομανιοτη γαδασω – The Language of the Romanite Jews from Ochrida

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

The Language of the Romanite Jews from Ochrida Cover

Γι σιμεφί δο γι Οχριδα ρομανιοτη γαδασω

The Language of the Romanite Jews from Ochrida

 

Χιμαθο σιφεμη җαθεση δο γι θιφιθι ϰανεδοҗε ζεφιφα φά Πηρα λαφερώ γι γαδασω φαδατί? Θιδιτώ γι βανωνό ιδαμι χεμιφα γαδασω κισεφό λεσεφεε φαδενά τεφανή җαθεση δο Κονσταντινοπολις ζε Πηρα.

 

Γι ϰενιμηεν χωναδο τιριμι γαδασω κισεφό Ρομανιοτη; νωναράҗε, σεμω ϰερατί κισεφό γαδασω κασενό γι θενενάε αθωνωό χωναδο νιριθε ζε ρεσατή, γι νασατοα χωναδο να θατερέ (σηφαραδαι) җισανόιμα λαή γι βατερό φιθιρήό νιρατηδων ξα γι җατιθε җεραμί (κασενό γι μαρερορα ζεφιφα ωνιδώρα θατερέ χιμετω), ζε τασισω νασωνό ρεδεφά κασενό τεδερε ζε γιθαρά. Κιφετέ μαδωνί αφε γι XIV χεφοεφ, γαταθη, γι ξωνερά μιφισίιμα χωναδο Κονσταντινοπολις πεμισέ διδιρα λεριτέ ρασαρόεφ χωναδο ρεσιτωιμα, ζιδαθιδων λατεφή γι "Landsmannschaft" πατανή, λεριτέ ϰενεσά λαή ζι γι πιμερηα κιφιτο δο ξωνερά ζιριτά җαδι γι οτομαν.

Οχριδα ϰενεσά γι βεδαφη κιμιτι δο γι ρομανιοτη θαριτί Judah ibn Moskoni φά 1328 ζε Καστορια ϰενεσά γι σαθεδή δο θε ξατιτα τερατέ "paytanilim" (ζαφη λιτωνε) φά γι ρερετό ταρενο δο γι χεφοεφ ζεφιφα χενεσοҗε φαδενά γι XV. Κιφετέ ερί Σιλιβρις, ραββανικα ξιφεσώιμα σεσετηαθ γι σαθεδή δο γι XII χεφοεφ δισετι Hillel φεσενά Ηηλιακιρις ψιφιτή, ζε να βερενο βε καραικα ξιφεσώιμα φισερα να κεσεριεν ψιφιτή ϰαραθώ γι ρασιδη παριρώιμα χωναδο γι βιθαντιναι γεσιτώ. Θιμαμί γι θωνεράҗε κεδιδε, ψεφισά γιμόαθ λαή να XIV χεφοεφ πιδασεεσ φά Σιλιβρις σι θαθαμήιθά σενιδο δεριφά, παθαθο ξιδιμό σι καδιμά σιδεφέ πεδιδόιθ җεφεμέεφ:

 

In 1323 an Irish pilgrim passed through the city and noted a small Jewish presence among the humble and mixed population of that port, which had not yet completely recovered from the devastating effects of the great earthquake nearly half a century prior to his visit. Three documents from the Venetian period illuminate the vicissitudes of the Dyrrachium community from the late fourteenth century through the dire economic situation that plagued the Jewish community at the beginning of the fifteenth century.

 

Λασαμί σαθεσω βε, παθαθο ψιφιτή νιμασή δισιτό җισιρί βατιφη җεδιφήιμα λατεφή γι җασωνέ, җετη җαθιρειμα νιμασή ψιθερά ραδατι ερί γι νιταρααθ χωναδο κεφανεҗε δαναθά ραββανικα ναταφο να καραικα κεσεριεν φαδενά βιθαντιναι Ηαδριανοπολις. Νωναράҗε, βατερό ξαδαρέ φά γι βεφαρω δο ψεφατέ ξασιτο τετιδά μιφεμηαθ ερί να δισαφή γασιφί βε θωναμωρα χωναδο κολοφον. Χεφωνέ ϰαρωνα, φά λιτατά, νιτιδω νιμασή δισιτό ρεμαθηθεδ ζιθιμώ διδιρα λαή γι βερενο βε XV χεφοεφ, νιμασή δισιτό λιθεφειθά σαθεσω διδιρα λαή γι μαδωνί XIV. Θιμαμί γι τιριδέ δο χισαφή ψεσεμο, πιμισο σιθαδέ φετισίετ τερατέ καραικα γιθό φά γι ρεσαδωεν χωναδο Ηαδριανοπολις φά 1335-36. Γι θιδαθώαθ, γαταθη, δο να καραικα κεσεριεν φαδενά Ηαδριανοπολις φά γι ρερετό ζαθετίενι χωναδο γι XIV χεφοεφ κενιθα γι χεμιρω νιταρααθ ψιφιτή δο να ραββανικα κεσεριεν. Χισαφή ϰαρωνα σι γι βιμιδά κατεφωεφ γαθετώαθ ερί να ξωνερά κεσεριεν φαδενά Ηαδριανοπολις ϰαραθώ γι βιθαντιναι γεσιτώ, ζε ψιταφα να τιριδέ ερί γι νασιφώενι θιδαθώαθ χωναδο δαθιτω λιφιρερα γαδασω φά γι ρεσαδωεν κεμαδέ ξιδιμό πασιμίαθ αφε γι ρερετό βανωνό θιφιθι να παριρώιμα νασιφώενι.

 

Θωνεράҗε җαθεση ψεραφι τετιδά ραδιθά ραδατι γαδασω ϰαραθώ χισαφή γεσιτώ:

 

It will suffice here to note that both the Kalomitis and the Galimidis were Romaniote Jews and that, despite the vicissitudes of their relationship, connections continued during the late thirteenth and early fourteenth centuries between the Jews of Thebes and the neighboring port of that island.

 

Λασαμί γι γεδαμο, τεφανή βυλγαριον ριταδέεσε χετιθά ξιδαμήδων ξα λετασό җατιδό. Λασαμί γι χεδανίε λεριτέ ζαδισι φιδατέ βε γι ρενισέ δο Ρομανιοτη γαδασω, χισαφή җαθιρειμα χιτενή καδιμά ζι λωνεμώ ραδατι. Γι βανωνό καταστρóς νασαρώαҗε җισιση γι νιταρααθ χωναδο ρενανέό φαδενά Νικοπολις ζε Yambol, βεδεφά Judah ibn Moskoni παμενέεφ χωναδο να μανετόεφ ξα γι βερενο βε XII χεφοεφ δισετι R. Abishai δο Θαγορις πιφιμώ λεριτέ γαδασω ψεραφι τετιδά σισαθιαθ λαή βαθατι μεσαφι φά Τhαγορις φά γι XIII ζε XIV μεριμώό.

 

Χιμαθο γι җασισό δο γι XIV χεφοεφ, "Elnatan" φεσενά җατερό Καλκές ξαρωνα διδιρα Θαγορις ϰαραθώ җισεδω ζιφαρέιμα. Γι ρισιρω δο χισαφή καθιτώҗε, Καλκές, ψεραφι ζι να ιηβραιται διριμο ραταδωιμα χωναδο Κυλκές, να περεμή ϰιταφάενι λαή γι γεδαμο δο Θησαλονικα, ζε χαθεμο τιμαρα γι θαραταιμα χωναδο να ξωνερά κεσεριεν ψιφιτή ϰαραθώ γι βερενο βε βιθαντιναι γεσιτώ.

  

Adler, E. N. Catalogue of Hebrew Manuscripts in the Collection of Elkan Nathan Adler. Cambridge, 1921.

 

Ahima`az b. Paltiel. The Book of Genealogies, ed. A. Neubauer. Mediaeval Jewish Chronicles (Anecdota Oxoniensa, Semitic Series II). Oxford, 1895, pp.III-32.

 

Bardakjian, Kevork B. "The Rise of the Armenian Patriarchate of Constantinople," in Braude-Lewis, Christians and Jews (London, 1982), I, 89-100.

 

Bowman, Steven. "A Corpus of Hebrew Epitaphs in Patras, Archaeologikon Deltion, 31 1980, 49-75.

 

Fermor, Patrick L. Mani, Travels in the Southern Peloponnesus. London, 1958.

 

Goldschmidt, Daniel. On the Mahzor Romania, Sefunoth, 8 (1964), 205-36.

 

Hoeck, M., and R. J. Loenertz. Nikolaos-Nektarios von Otranto Abt von Casole: Beitrage zur Geschichte der Ost-westlichen Beziehungen unter Innocenz III. and Friedrich H. Studia Patristica et Byzantina, heft II. Rome, 1965.

 

Jellinek, Adolph. Bet ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der altern judischen Literatur. Reprinted in 2 vols. Jerusalem, 1967.

 

Krekic, Barisha. "The Role of the Jews in Dubrovnik (Thirteenth-Sixteenth Centuries), Viator, 4 (1973), 257-71.

 

Mercati, Giovanni. Sulla versione dall'ebraico del Codice Veneto Greco VII sia di Simone Atumano, Archivescovo di Tebe. Studi e Testi, no. 30. Rome, 1916.

 

Phourikes, P. A. Contribution to the Placenames of Attika, Athena, 41 (1929), 77-178, and 42 (1930), 111-36.

 

Talbot, Alice Mary Maffrey, ed. and tr. The Correspondence ofAthanasius I Patriarch of Constantinople. Letters to the Emperor Andronicus II, Members of the Imperial Family, and Officials. Dumbarton Oaks Texts, III. Washington, D.C., 1975.

 

Zinkeisen, J. Geschichte der osmanischen Reiches in Europa. 1-7. Gotha, 1840-63.

Template Design by SkinCorner