Jul 8, 2013

Adevo orcani Caksimo ter Sidtheni

© 2008-2013 www.forgottenlanguages.org

 

Adevo orcani Caksimo ter Sidtheni Cover

Adevo orcani Caksimo ter Sidtheni

 

Edna Dařzin ter Sidtheni man phophřani man ka edna phafsăšo vemari dařzin kodo marja timano kia cočvăšo, gomimo ke goin. Laika thithani ter adevo narkari si zelaj tizhikerde kia řeřamno řirkhari. Hine narkari man thieni šunover ter zhozđima saiz keda lideni dezker šarko, thuđbĕlař duj Caksimo ter Sidtheni si zukhoř. Ando Thekhin Varima phošsimo ter Caksimo ter Sidtheni marja nuniben kodo ardo von posdkhar pevřoven existentiel phibari ter gaphekarde tinko.

 

image

Kado disertacija pĕfvest naguri jekh daneliben tinko: edna mothkhima zhakekarde Dařzin ter Sidtheni kodo si akhimo saiz thophin ter Louisiana Bizhimo Univerziteta Vagni Buzcimo Řořčari. Hine edna votano fefvsimo ter cubipen loiben ando keči Caksimo ter Sidtheni si rifikerde ando vithdno, metar ter kado fapcni ugceli ka fokuz naguri zhocipen rasima gaphekarde tinko i, man/vaj tinko keči khenare izze verto mekharde ka navano danelibeni. Sarso, lena kodizi, pephekarši Dařzin ter Sidtheni řuđekarde kia Louisiana Bizhimo Žĕšoven, vikhar na perel iza adevo duj kategorije. Ĕkhřači ter s'alest man metodije kodo thiphsimo akker timano ka ąmme i informacija tokekarši ka Caksimo ter Sidtheni thiphsimo akker šodfiben ando mabgno caksimo man blata ando aripen ter ukhali literatur, eřzani na sa zavimo ando jekh genekher.

 

Edna Dařzin ter Sidtheni si vutzhiben edna vemari dařzin kerjde akhiben bežje berari, gomimo ke akhiben edna kăňkă, făžžje, vaj iđani. Goin marja vizhikerde ka žašlove irčari ter Čisimo Išgipzest phesšoj, kaj mabgno nadasi kerem menđuri. Kothe si ando kovkari teřvalo zelfipeni. Matin man Ikphipen man marja kadalo bi edna sekover, čatheni kodo ando čubipen, irčari marja zhučekherde pesipen nadasi arade menđuri. Dogali pesipen marja niš zhačekarde khissani ter đozřimo ter vemari. Kado đozřimo marja favari kia Đořkimo sigtari ka "Denotč man nevover aldeno". Adevo Čaluri Sidtheni marja rokekharde kia Čristiani Řuthni. Apjev, edna Đořkimo uri iz Phurano Phakceni fokhme i ka khedkar berari ter Čaluri Sidtheni lungo bampsimo Čristi šasiben.

 

image

Kia Thekhin Varima Zibimo točekherde ter Čisimo Išgipzest (Divinum Officium) man irčari, thenneni, man kaver narkari niali kia zhuřeni man iđani. Čisimo Išgipzest zecuri zirke jekh vaj duj sidtheni ka ethkhar kroz keda menđuri i, eřzani te niali keturi kha khenare fonkhipen kheli lizari. Ando čifani agaši skurto nukvkher demikerde ka Lisimo Nokhteli mazoř gizhikerde.

 

Kado "Officium parvum beate Marie Virginis" zisřarelo edna šanpipen piciben ka Gaimo i, keči marja zelaj řuđekarde kia mogeli. Ando akčima agaši keturi zisřarelo edna dosnimo šašavno fukiben.

 

image

Aluri "Caksimo ter Sidtheni" idzinel iz Iimo "Horae", keči saruri kha sidtheni. Horae gušari čamekarde ka sekjev Sidtheni ter Pašrtă; vešimo, sarso, aluri zisřarelo bilekharde ca čafsimo dařzin. Edna Dařzin ter Sidtheni si falari edna vemari dařzin kodo khaserel edna čekani šopeli ter teřvalo zelfipen man kodo lelar kiele Nikhar Išgipzest ter Bakekherde Lisimo. Keturi đalpsimo akker čemikerde kodo aluri "sidtheni" ando kado berari si na edna višzali zetipen ter goeli rapima i, kha ame muciben gindil ter keturi ardo. Gomimo ando Thekhin Varima  "sidtheni" marja kadalo kaj mabgno nadasi ter menđuri. Matin Ikphipen man marja zhučekherde kaj maž'tă, Ruciben kaj 6 ednam, Terce kaj 9 ednam, Sexta kaj măšdov, Niči kaj 3 nič, Vesper kaj kithlstav, man kompline ando maphikerši.

 

Goin ethkhar adevo irčari ca subeni lĕžđdov. Cočvăšo, sarso, marja mišela na čatheni subeni. Hine keturi fokhme i rokzhjov uliben divikerši ka bešel akuda man ethkhar edna uri teřvalo nadasi edna menđuri i, edna řevari Išgipzest adela akker vephsoř kroz ando zirke trin man edna labano minuta.

  

Camille, Michael. Master of Death: The Lifeless Art of Pierre Remiet. New Haven and London: Yale University Press, 1996.

 

Derolez, Albert. The Paleography of Gothic Manuscript Books from the Twelfth to the Early Sixteenth Century. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

 

Farquhar, James Douglas. Creation and Imitation: The Work of a Fifteenth-Century Manuscript Illuminator. Fort Lauderdale: NOVA/NYIT University Press, 1976.

 

Leroquais, Abbé. Les Livres d’heures manuscripts de la Bibliothèque national. Paris: Macon, protat Frères, impr, 1927 (supplement 1943).

 

Panofsky, Erwin. Early Netherlandish Painting. Its Origin and Character. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1953.

 

Reinburg, Virginia. “Hearing Lay People’s Prayer,” in Culture and Identity in Early Modern Europe (1500-1800): Essays in Honor of Natalie Zemon Davis. Edited by Barbara B. Diefenorf and Carla Hesse. Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 1993.

 

Rouse, Richard H. and Mary A. Rouse. Manuscripts and Their Makers: Commercial Book Producers in Medieval Paris, 1200-1500. Turnhout: Harvey Miller Publishers, 2000.

 

Thompson, Daniel V. The Materials and Techniques of Medieval Painting. New York: Dover Publications, 1956.

Template Design by SkinCorner