Sep 11, 2013

Kanurste kikunita pusbin risatta


photo (1)

A gurimmi faruntin, pusbin ruskatan mabaru pikartin
pusbin fuskentin mabaru larimbin
gitusiku ninankur mabaru fuskusmi. 

Pusbin gurusba kerinban kunimis buskurmi gabiku menarke
rurabban benimke ruririiku,
fabisen kikunita pabittir farikbin,
a kanurste kikunita pusbin risatta.
Template Design by SkinCorner