Oct 21, 2013

Ногеалаз Ногемаз Jатнризигиjе - Medieval Medical Astrology

Medieval Medical Astrology Cover

Ногеалаз Ногемаз Jатнризигиjе

Medieval Medical Astrology

 

"they believed that the moon and planets played an important part in good health, an idea which is now considered false. Modern health systems, on the other hand, are based on the income of the patient: no money, no cure. This is, obviously, a more stupid idea"  

 

Ома мантовсй ни анакра jеан омсеjе jед jекиjе ак Казаз Кдала jаиjе Калецй Jаов Уин Сил, кjивм та Здата тенмзиjе jако Калецй Jекает.

 

Стеко jако jед засй не ногемаз jатнризигу, казтаг миренарезиjе омсеjе ни jатнризиге сеаз такемдайзjко миранататаг вомамеаззиjе си калрат. Иjена танрикемрене jако нака ем ак талраз марнт. Ома тjеазз кертсй таканмjе jед jетнгоиjе ак стеко jарламjе ак ногемаз jатнризигиjе крин jирекесеиjе ем си jицй тамзектаг Такра jеа-На'гоисй (Ра Jаик ак ни Зентарево), омрсезам jаиjе Jоj араjеан Jоj ам Азра jицй ни нитсй jонмгонласй тиерма киго Казаз Кдала.

 

 

image

Киззивтаг стда, ома анлеав ни темласй аетреjг jайзграмjемаз такгондайзам сенемраjтаг Калецй jицй такгондайзам jоj аиесй ни нил аетмремнко (Jеjанв jицй Здата) етог киго иjена огсейзам jицй гела jед сенемета анмам ак ни сенезацjко ак Казаз Кдала. Jасй ома терлаиjе jезез  ни иjрана ногеалаз Jеjанв занко анздаог си ногемаз jатнризигиjе истда jеала сеина си иjена дазацjйзj.

 

Стеко татмам рене закко еко си сенемзека истда jатнризигиjе омако jи тазантреjг кадаеан, jаесй jисй да jезез  jед миринтаовсй азановн, та ни сегомеко ак Jеjанв jицй Jекаи-Араjаем ногемаз омрсетагт.  

 

Китаззу, jед тjегосй митнтмремсй кетметтво jи овреанзиjе кеккраовсй сраксейзам та ногемаз jатнризигу, омjемjе омако jезти мантовсй та Jеjанв зсерадаеан, jаназу, ни теммитог сегоанздайзам jа сваов сераната jатзаретнко jицй кетатво ак ни ауво. Иjена огсейзам jицй срлатздайзам jан китаз мирикемнт, нареjг регго иjеко jем аканем та нелакаркт. Тенезарзу, ни терлаиjе ак Jеjанв занко та ни тамнецй марсй ак ни танрикемрене jако тазанаог си jа аjеаетрела. Jисй ти, jеивалра, ни сенетмамнеко истда jагтако та ни jасй мараграмjе. Та ни сеиерта ак манмартаг се, ома jеала овмиецjраог талраз jегjезиjе тазантреjг заант, jезез  ак нин еjмеjазетjецй jицй еjтнекеог алов та jед манзентариjе катjейзj. Ниjе jема ана си jа ак серемеаз jонмгонлама киго иjена теjаjамн, ниjе омаррласй такамовковсй jеку, jик, та камн, ома jеима си серм иjена дазацjйзам си да затсй тина ак нин та ни кенеан. Ни мемнеан истда jагтако си анрага крин иjена jекнсезакзиjе jерреог jекиjе jако истда jед серсемаз анаммраетаз ак ни анздайзjтjем jанваов ногемта jицй jатнризигиjе сик мизама та истда неркиjе тенеан jанваов ни овцй ак сезаттемаз jирекесеиjе jицй ни jагтаjтаг ак Jатзанем селезездайзj.

 

image

Ни ан jема раетаз омако серсемаз та jаицз товтво ак ни омгок: се омако ак нинов сиеко jонмгосй та кеанмреjг теjатакеовсй калазимновнт; jицй се тализлог jед анаттвотновсй ак jимеовсй jецзгосево крин jед та нелама истда омако jисй овреанзиjе теjанеттела. Ома jазеала истда ни jгоиjе истда ома jан jоj аиесй си анjарк емне jако jед мизаетеjаза jема иецj та зарнко ак ни серанцj jеда ак антармjе; се серанатазиjе митанко си тина лираиjе миринеттаг jловево киго кенеан антармjе.  

 

Ни jатнризигемаз ногемта омjемjе кигонко ни сегоа ак Казаз Кда jи jицй омjемjе тант, не ни jатеко ак ни занко истда ома jеала jаов jоj аза си аанта, си jеала jаов ни нитсй тегjекемласй jема земдайзам ак jатнризигиjе си ногемта, сенететнко та сегоанздайзjко jанваов ни мjеатво ак ни нине jицй ни миригантко ак калрат, нитсй марремезарзу, ни "мретво" го "мрсемаз каут" истда мизауог темjе jи jонмгонласй риза та Ганак ногемта. Нита jан ни кауко не омjемjе ни калра села jа амамзацй си анамjе jед сезена, ни иjенмина ак омjемjе jако кдакез киго ни мдаеовн. Нита сегоанздайзjко мирилека миригjитво ак ни талрасеиjе ак ни jезновсй jицй ни мдаеовсй сеjеламво ак терлелаз, jако омазз jако гекво си ни нитсй аккемамйзеко jицй ни нитсй клаграиеко ренво киго нирамаерем тазарловрене.  

 

image

Талраз камнгоко сененреjаезацй си ни нигоаремаз сенеjамренеко стиегjесй си иjjаната jанваов ни нине мjеатво jицй калрат. Кертн, ниан jако ни нине jат тимедайзам омсеjе омдара, го кзекко та говраз, да затзацй си нитсй иjjалйзетзиjе jаиjе ни сенеjамрене jанваов ни мjеатво ак ни нине jицй ни jегjесй ак иjмала рекво. Ттама калрако омра стиегjесй си антезсй крин темракзесево ак неа ак ни jенгот, jицй ни jенгоко jан зекек, ниена сенеjамрене омсеjе ни нине омиезцй тан си киззив зигемаззу:

 

The physicians stand more in need of this than do the astrologers. This is because many physicians concur that the-crisis is, as he said, without any resistance on the part of the nature of the disease or the ardent illness, on the fourth, the seventh, the fourteenth, and, in addition, on the twenty first days of the illness. They accepted this by tradition, and without knowledge; they made no claim for its truth other than what had transpired in their past experiences.

 

Тамнек, ни нине омаво jицй омлаво, jицй калрако jеала ниена мариутнко jицй jоj адановнт, серетво jицй мирайзкко ак анздаела ата. Ни иjjатралдайзам истда jаицз ни нине jицй калрако аjеjасе сеумзем jаjеалйзна таног си такемда jед сезита сенеjамрене jанваов ни сви. Китаззу, jицй сезарзиjе анздаог си jаицз ак ни кертсй сви камнгот, ниан jако ни нигоиjе ак серсемаз кауко истда jако ти jонмгонласй та Ганак ногемта. Серетво омра иjjа тралог, го стиегjен, си иjммена та сеумзво ак талов каут.

 

Стиегjе ниан jан иjрана омауко си тазармансй нита jеjакинакт, ниjе ки риегjезиjе мараззаз ни кеарзарко ак ни нине.

  

image

Тина Ганак jицй Нетзен мjеутемелако jазеалог истда ни нине jицй мизланко мизауог jи jонмгонласй марсй та гицй jеазцз jицй стеко jазеаов омако сенереjеог та ни Неккза Jегво. Ниjе jазеалог истда ни jенла jаикиjе jицй ни мизланко омра нака ем ак ни тана киена азановнко (арцз, кеан, jена jицй омдара). Киго ни jаикиjе си иjмрада омазз, jезез  киена азановнко jеацй си jа та jеарннеиjе омсеjе jи jонjазламво. Се омако jазеалог истда ни Нине jеацй ни гандавосй такзеовма не кзекко не Арцз jицй истда се омако ни Нине истда jеацй ни jоj аезсеиjе си jеккамсй митселазиjе го jагдаелазиjе ни киена азановнко та уиена jаику. Омjеан ни Нине jицй мизланко омра – jицй jед кjивзогга ак стеко - омако сенетекраог jонмгонласй омjем нактаг jед кеагjитеко jицй камектаг не jед сеиерта ак сандановн. Мjеутемелако jаогог си кjив омjем си санда jед мдаеовсй jицй омjем jисй си jицй омjеан ни мизланко омра казарнтаог стет.

 

Jед ти-маззог Зикеам Сеjеарсй jезти казарнтаог омjем jазицй занреjг тjеиезцй jа кнеа jако се омако jазеалог jаиjе тина истда ни Нине jицй мизланко казарнтаог стеко jако омазз.  

 

Анногево киго кетатво омра трезз серека jицй jатог не jерjат, миренеко го негоа кратрем сеант.   Ниан омра маимза та ни рена ак ни мизагеа (ра Jазамк Кадаjе) омjеи jазеалог истда ниjе jеацй ттаjог. Ниjе jазеалог истда ни незиjе омаиjе си тjеив ниена среа анмовнлама омако си такземсй мата не нинтазлво. Нита омра ни ти-маззог кзаггаззланко омjеи омjеммог нинтазлво си тjеив ниена зила ак Гицй jицй ниена среа тегориjе да jатаг jед ттаjра. Сезарзу, стеко омако jи сеан киго ни мизагеа.  

  

al-Biruni, K. al-Tafhim, (The Book of Instruction in the Elements of Astrology, translated by R. Ramsay Wright (London, 1934).

 

Barnes, Linda L. 2005. Needles, Herbs, Gods and Ghosts: China, Healing and the West to 1848. Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press.

 

Chen Ming 陳明. 2007. “The Transmission of Foreign Medicine via the Silk Roads in Medieval China: A Case Study of the Haiyao Bencao 海药本草.” Asian Medicine 3(2): 241–64.

 

Chapman, Allan, "Astrological medicine," Health, medicine and mortality in the sixteenth century, ed. by Charles Webster (Cambridge 1979), 275-300.

 

FL-050811 The Language of the Azzazis

 

FL-081112 Aylid Skenijk Mystic Herbal

 

FL-271010 Between Herbals et alia: Intertextuality in Medieval English Herbals

 

Goldstein, Bernard, "Descriptions of Astronomical Instruments in Hebrew," in David A. King and George Saliba (eds.), From Deferent to Equant: A Volume of Studies in History of Science in the Ancient and Medieval Near East in Honor of E.S. Kennedy (New York, 1987), pp. 105-141.

 

Langermann, Y. Tzvi, "Maimonides' Repudiation of Astrology," Maimonidean Studies 2 (1991): 123-158.

 

Richler, Benjamin, Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma Jerusalem, 2001) (Cambridge, USA, and London, 1971).

Template Design by SkinCorner