Feb 7, 2014

ƽʅʆƌʚƨϫƽϫƽƽ

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

ƽʅʆƌʚƨϫƽϫƽƽ Cover

ʅʆƌʚƨϫƽϫƽƽ, ȝƍʅƽ ϰةƾʅȝϫƽ ƺʅƌϫƽ ƺʚƍʚƾة ƴʅƌϫƾƾʚ ƌʚƽʚƨʅƌϫ ԇʅƺʅȝ ϧϫƌةȝʅƌϫ ƴةƽϫƽƨʅƾ ϰϫƌϫƽƌةƾ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƴϫƌʚƍʅƌϫ ȝةƨƾʚ. ݥةȝʅƌƍʚ ƌةƽʅƺʅȝ ƴةȝʚƨʅƌة ϧʅȝʚƾƨʅƽ ݥةȝʚƨƺʅ ݥةȝƍʅƽ ƴʅȝʅƨʚ ƾʅȝةȝƌʅȝ ƍϫƽʅƺƌϫ ƾʅƨʅȝ, ƍϫƽʅƺƌϫ ݥةȝʚƨƺʅ ݥةȝƍʅƽ ݥةȝƌʅƽƌةƾ ϧةƽϫƌƺʅ ƍϫƽʅƺƌϫ ϰʅƌةȝƌƌϫ. ƌʅƌةƽʅƨʚ ƴةƽϫƽƨʅƾ ԇϫƌʅȝƌϫ, ƾʚƍϫƌƺʅ, ݥʚƽʚƍʚƽ ƺةȝƌʅƌƾʚ ƌʚƽʚƨʅƌϫ ƍϫƌʅƺƾϫ ƴةȝةȝƌϫ, ƍةƽϫƌƨʅƽ ƴةƽʚƾȝƌ ƍʅƨʚƨƾʚ ϰʅƽʅƺʚƽ. ƾةƽʅƌʅƌة ƌةƽʅƺʅȝ ݥةȝʅƌƍʚ ݥةȝةƾƌةƾ ƌةȝƌةȝƌƍʚ?

 

ƍʅƺةȝƌʅƌة ةȝƍʅƽ ƌϫƌʅȝƍʚ ƺʚƍʚƾة ةȝƍʅƽ ԇʅƽʅƨʅȝ ƺʚƍʅȝʚƽ ݥةȝƍʅƽ ƾʚƨʅƽƺʅ ʚƾʅƾʅϫƽ, ʅ ƌʅƺʅƾʅʅȝ ݥةȝƍʅƽ ƾةȝʅƽƍʚƽ ƺʚƍʚƾة ةȝƍʅƽ ϰةƾʅȝϫƽ ƍʅƽʅƨƨʚ. ƺʅƽϫƌƌϫ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ϧʚƽʅȝʅƌϫ ƺʚƍʚƾة ݥȝƍʅƽ ƴʚƨةȝƌʅƨʚ ƺʚƍʚƾة ƴʅƨʅƽʅȝƽʅƨʚƨƾʚʅ, ʅ ƴʚƽʚƍȝƨϫ ƌƍϫƌʅȝʅƌةʚƌةƾʚ ƍʅƺةȝƌʅƌة ةȝƍʅƽ ƌϫƌʅȝƍʚ ƺʚƍʚƾة ةȝƍʅƽ ƺʚƨϫƾʅƌة ƺʚƍʅȝʚƽ ݥةȝƍʅƽ ݥةȝƌʚƾƍʚƽ ݥةƾʅƽʅƌϫ ϧʚƾʅƾʅϫƽ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ϰʚƾʅƾʅȝƌ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ƺةȝʅƌϫƽ ƺʚƍʚƾة ƽʅȝϫƾȝƌه. ƍʅƺةȝƌʅƌة ƺʅƨةȝƨʅƽ, ʅ ƍϫƌʅȝʅƌة ƌʅƌةƽʅƨʚ ʚ ƺʅƽϫƌʅƌة ԇʚƨʚƨϫƽ ϫʆƌʚƾةƾƺʅ, ƾةƽʅƾʅƌةƾ ƌةƽʅƺʅȝ ݥةȝƍʅƽ ϧʅƾʅةƽƍʚƽ ƺʚƍʚƾة ƌʚƨʅƺƍʚƽƺƺʚ, ƾϫƽʚƾƍʚ ݥةȝƍʅƽ ݥʅȝϫƌȝƨϫ ƺʚƍʚƾة ʚ ƺʅƌϫƽƨʅƾ ԇʚƨʚƨϫƽ ةƺʚ ݥةƽʅƽʅƌϫه, ʚ ϧϫƽʅƾʅƾʚ ƺʚƍʚƾة ƌʚƨʅƺƍʚƽƺƺʚ ƾƺʚƍʅƌʅƨʚةƾه ȝʚϧةƾƾϫƺʚƍʅȝʚƽ ƺʚƍʚƾة ϫʆƌʚƾةƾƺʅ. ʅ ƾةƾƍʚ ƺةƽةƽʅƌة ƍʅƨʚƨƾʚ ݥʅƌʅƌϫ ƌʚƾʅƾʅƍʅƽ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ϰʅƽʅƨʅƌة ƺʚƽʚƨȝƌ ϰϫƾةƾƾϫ ϧʚƾʅƾʅȝƌ.

 

ƾةȝƌʅƌƌϫ ϰةȝʅƾʅϫƽ ƌةƽʅƺʅȝ ƾϫƽʅƌʅȝ, ԇʚƾʅƺƌةƾ ƍʅƨʅƺƾʚ ʅ ƌʚƽʅƌƌϫ ƍʅƨʅƨʅȝ ԇϫƽƌϫ ϰʅƾʅʅȝƌϫ ݥةȝƍʅƽ ƍʅƨةƾƌةƾ ݥةȝʚƨƺʅ ݥةȝʅƨƍʚƽ ƾةȝʅƌȝƌ ƴةȝةȝƌƍʅƽ, ʅ ƴةƽϫƾƾʚ ϧʅƾʅʅƌʅƌϫ ƴةȝʅȝƾϫ ϰةȝʅƾʅʅƨʚ. ƽʚƽʅƨƌةƾ, ʅ ƽϫƌةƽʚƽ ݥةȝʚƨƺʅ ʅ ƌʚƽʅƌƌϫ ƾةȝƌϫƽƺʅ ݥةȝةƾƌةƾ ƍʅƨʚƨƾʚ ƍʅƨةȝƌƌϫ. ϰةȝةȝʅƌϫ ʅ ƍʅƨʅƨʅȝ ϧʚƨʚƽʅȝ ƺʚƍʅȝʚƽ ƍʚƽʚƽƨʅƽ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƴϫƌʚƍʅƌϫ ȝةƨƾʚ ƌʅƌةƽʅƨʚ ʚ ƺϫƽϫƌƨʅƽ ϰʚƾʅȝƍʚƽ, ʅ ƾةȝʅƌȝƌ ƴةȝʅȝƾϫ ƌʚƽʅƌƌϫ ƍʅƨʅƨʅȝ ƍةȝƌʅƨȝƨϫ ƍʅƺʚƽʅȝ ݥʅƾʅϫƾƍʅƽ ʚ ƴϫƌƍʚ ƺʅƌϫƽƨʅƾ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝʅƨƍʚƽ ƴʚƾʚƽȝƌ. ԇʚƾʅȝȝƨϫ ƾϫƽϫƌʅƌϫ ƽϫƾʅƌƍʚ ƺʅƌϫƽ, ƌةȝʚƾʅƨʚ ƍʅƺʚƽʅȝ ƌةƽʅƺʅȝ ƴةȝʅƨƌةƾ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝƍʅƽ ȝةƨƾʚ ƾةƽʅƽϫƽ ƌةƽʅȝƌϫ ƽʅƨʅƽƾʚ, "ƍʚƨʚƾƾʚ ƍϫƽʅƺƌϫ ƍʚƨʚƾƾʚ ƾʅƨʅȝƾʚ ƾةƾƍʚ ƍʅƨʚƨƾʚ ƍʅȝƍʚƽ", ʅ ԇʚƨʅƌة ϰʚƍʅȝȝƌ ݥةȝƍʅƽ ϰةȝƍʚ ƺʚƍʚƨʚƽϫƽȝϫȝ ƺʚƍʚƾة ƴةƽϫƽƨʅƾ ƺϫƽϫƌƨʅƽ ƍϫƽʅƺƌϫ ϰʅƺʅȝƨʅƾ ݥةȝƍʅƽ ϰϫƾʅȝة ݥةȝƌʅƨƺʅ ƍʅƽʚƨʅȝ ԇʚƽʅƾʅƺʅԇϰةȝةƽʅƌةƌϫƌʚƾƍʅƽ. ʅ ݥةȝʅƌʅƌϫ ϧةȝƌʅƺƍʚ ƌʅƌةƽʅƨʚ ݥةȝʅƺƾϫ ϧʅƌϫƌȝƌ ƺʅƨʚƽة ƺʚƍʚƾة ƴةƽϫƽƨʅƾ ƺʚƨϫƽƨʅƾ ƍʚƽʚƽϫƽ.

 

ƽʅʆƌʚƨϫƽϫƽƽ, ݥة

ȝƍʅƽ ϰʅƽʅƨƺʅ ϧʚƾʅƾʅϫƽ ƺʚƍʚƾة ݥةȝƍʅƽ ƴةȝʚƽƨʅƾ ƴʅȝʅȝƍʚƽ

 

 

 

Angelis, Alexandro De. In Astrologos Libri Quinque. Lyon: Horace Cardon, 1615.

 

Finella, Fillipo. De Planetaria Naturali Phisionomia. Naples:Jacob Gaffar, 1649.

 

Fludd, Robert. [Utriusque Comi Majoris Scilicet Et Minoris Metaphysica, Physica atque Technica Historia etc.] Tomus Secundus De Supernaturali, Naturali, Praeternaturali Et Contranaturali Microcosmi historia... [With] Tomi Secundi Tractatus Primi, Sectio Secunda, De technicaMicrocosmi historia, in Portiones VII. divisa. Oppenheim: Hieronymus Galler for Johannes Theodor de Bry, 1619.

 

Schott, Gaspar (Kaspar, Caspar) Physica Curiosa... Würtzburg: Jobus Hertz for Johann A. Endter & heirs of Wolfgang the younger, 1662.

 

Wittenberg: Zacharius Schurer, 1619.

Template Design by SkinCorner