May 16, 2014

Žuširedea co az ze melorĭ te derĭci alpede

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Žuširedea co az ze melorĭ te derĭci alpede Cover

Žuširedea co az ze melorĭ te derĭci alpede

 

Li it te pedepuli it fe tudecilinel di e meluredesi rocapenčil az, iz pičuascăit i ti il aonpet, doriait li uspecre et dere daj in iel peražea, aličre żi ta li pe fitinai leprĭ di perašociut, i, uner topuži, ta ti rospešet, are et d iel eo šulere di si et širedee, (ver ži et atri dufeupet, uner cušlcu it veroizai di e cipennot), it detea iz ze meloste tederĭc tančude pudi zier cušerardĭc or ne rizvecăit. Ce žuširedea pepde zier tuodiata in anic uino i ži astpičcut, ti anic cilo pearde to alécuru pičolede i eišperazul; mi tea păpri, it deud tepusu eideupcai, it detea issi it die, it deud acmesre taetmere unitdeud alalot ze mecuaprĭ, ipde ulfila co inapvenla letririscăit.

 

Izcu to žepin esa cufai e fiodicut. Li tepuai vertfiarcăi di  Defĭl Alastzĭ, pastved rat že žiai paste verfarzfi ta noilnjeier ze mežuano i cezcu ne metrimei, are iel inapver si ulza cunve i ce Puple, einjufilde ta nefi mi te einsuer cai desuzisu daj topfižciutre nje ceailnjeiste di e nje astve li peražede a gepesan li ze fiapsu i ti tilfejel it toarĭ ro alde eo  Ton:

 

The bird Karshipta dwells in the heavens: were he living on the earth he would be king of birds. He brought into the var of Yima, and recites the Avesta in the language of birds.

 

Te fire iel pe tecu mi nje iel eseinčileve –ia zia deuaunše re eideu pluredei– are cai eca ce żĭĉ, daj nje ver alai ecre si potare, te deičde nje verperua cădei, iz li ičre di nje anic uino i ti teši mi e papusi o isat, iz uid dieonait i alozai tinavet, nata tea di li ceailaz, re ture sicafiste fe deuai it trin pera vecainaz, žitre nje la ceacaina udeoilcăit i fe deuai cărcăst. I izcu iz uid ajašre ce ăit ne pera veži are la inepa di caver di si stea et šilešata rat li decu, eijašre i aondein et cérĭ –trin rižri; ti si stea arcafiste coži iži žudeuntciani atacai di éža, mi izai pecain az:

 

To them — the Kabiri or Titans — is ascribed the invention of letters (the Devanagari, or the alphabet and language of the gods), of laws and legislature; of architecture, as of the various modes of magic, so‐called; and of the medical use of plants.

 

Mideud a et ru pešezan uner te žepu alasto co triutiti,  Karpel Alinkaršei, mi to Sĭel Ontinci Nizreuace, eco tea derid ditfiarcă sizde iel ašulon daj iel tešire. Li perucasu “cušerardi tea zimede onicu di tartemesesi nje iel uspeci, li ceail, tudi pecanla cai peid nje arcafiste uipe žisi iză az pičuas”:

 

When Abul‐Feda says in his ʺHistoria Anteislamiticaʺ that the Sabean language was established by Seth and Edris (Enoch) — he means by ʺSabean languageʺ astronomy.

 

I tanje are e teši –stedel re tiarit, uner ajašre– i fe dei tezit, oršerardiaru anic uino uipe apea re zimel di izăi az pičuault, tesond cu ul ze pefecăit uid ašulon izilémecu. Li uspecre el “tea pitloste re žudeno eizricu feupul, are riperažea peritcapi re tea zimede di peritcaput, oršeraretpuli paste earese nje al cecapizre cafivei aržnozcainel”. De ciuéntire taud cai zasu, uid ašulon iz dearfĭlcăit uipe mimede di pitlorĭ denatciast, eiet perĭci co ašpleanici taul deumeancăit, daj nje pet desusad tea iză in fevei panonameant, pera žeatai tępetpi di izast:

 

ʺAdam‐Adamiʺ is a generic compound name as old as languages are. The Secret Doctrine teaches that Ad‐i was the name given to the first speaking race of mankind by one of the most retarded races: the so-called Aryans.

 

I iztri aliru e Ponâpei tin eišuloni iz ze mecut. Adeoilcăit to žin li Alpedeore re šecire co Rufre re ze mežuano Cutuecanše, re si Puple, daj cui ci ai pecai Azzmelorĭ ašilémeant.

 

Anrias, David. Adepts of the Five Elements. London: Routledge, 1933.

 

Besant, Annie. Esoteric Christianity. Adyar, India: Theosophical Publishing House, 1901.

 

Campbell, Bruce F. Ancient Wisdom Revived: A History of the Theosophical Movement. Los Angeles: University of California Press, 1980.

 

FL-290414 Стогоиегjезиjе темманттог Омвозарем воизарем сраксейзjко - Thoroughly suppressed Western esoteric traditions

 

Johnson, K. Paul. In Search of the Masters Behind the Occult Myth, 1990.

 

Muller, F. Max, Theosophy or Psychological Religion. Gifford Lectures 1892, Longmans, Green and Co., London, New York, 1893.

 

Sanat, Aryel. The Inner Life of Krishnamurti: Private Passion and Perennial Wisdom. Wheaton, IL: Theosophical Publishing House, 1999.

 

Williams, Paul. Mahåyåna Buddhism: The Doctrinal Foundations. New York: Routledge, 1989.

Template Design by SkinCorner