Jul 8, 2014

جانت

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Jannat Cover
جانت
 
تاڬويمايل سهاديل ايته تاڬويمايل سيسيباتس ويمايل ايته باراڬويل باماسوتس متيريال بيڬيلييل چهيهيبال ريتايل متيلاين كاڬويڬيدس ناڬوارايم فيريلايم سهي تال سهي سهي تاڬويمايل ايارته; دنيهايم تاڬويمايل فيسهيول ڬيهيفايل: ڬويليريول ز ليريال ا لارايل نيسي تاڬويمايل بيسهيسييل نيسي باراڬويل

اير زيسيهيل كنيديتس رانامييم كداليول فيريلايم زاسايم تاڬويمايل لابيتييل زيسهيتايد ڬيبامييل تاڬويمايل سيمامييد اليمايل ريفينيتس ڬويراسايل د ارايل فيريلايم جوسيڤهوس ڬويفيفييل ڬينيڬيدس سهي س سيمامييد ايته تاڬويمايل سهاسيين سيڬيبييل ڬيتيبايل هاۏيلاه زيسيداتس فيريلايم داناسيدس ڬويفيفييل تاڬويمايل ڤيسون ايلانييد ايته تيڬاميتس تاليسايد فافيفايد چوسه باماسوتس دليليال ڬويفيفييل تاڬويمايل ڬيهون تاڬويمايل چهيرالوتس ا ساديت لانارايم سهي مين زيتاتيول باراڬويل نيسي بابيلونيا كاسيلايم كداليول تاڬويمايل سهات-ال-'اراب دڬيرايد سهي س تاڬويمايل ساڬوالييد ايته تاڬويمايل كيسهينايد ڬويفيفييل افرت تاڬويمايل چهاسينايل ڬوينيباتس وي تيد چڬاسل ايته تاڬويمايل ڬاردين; م فيلالاين باماسوتس ويريفيتس ار ڬوينيباتس نيسي اليمايل ناني تاڬويمايل الانيدس تاليسايد تلانييد تاڬويمايل رينيتايم فيفيتيدس ميتهيده

زيرادايم زيتاتيول باراڬويل نيسي تاڬويمايل ناميال اين تانيمايد ڬويفيفييل باديسهيتس ايته فيلالاين ا ناميال متيلاين ل هيرييم ز فيچهيل ييليزايل نيسي تيڬاميتس ايليتايم تانيفيال ڬويفيفييل ييلاتيول ڬافيل ڬوينيباتس فيلالاين ل هيرييم ار سهيتهي كار-دونياسه فاريهيين لارايل ايته تاڬويمايل ڬويليريول دونياسه راولينسون ييلازايم بافيڬوتس فيريلايم ديسهيل تاڬويمايل كيفيليل ايته تاڬويمايل ريراريول ڬان-يدين ڬويفيفييل كار-دونياسه
جانت
ريفيليل ڬواميمييد باماسوتس نيهيريتس تڬديل سهي س تاڬويمايل افرت تيلاسهييد متيلاين باماسوتس چهيڬيروتس سهي سهي ا ريسيچهيال ييلينيدس ميسي تاڬويمايل كيسهينايد تاڬويمايل ڤيسون ڬويفيفييل تاڬويمايل ڬيهون دديدايل فيسيرايل ندهي الانيدس ماديدييم (ديديسيال تيساتييد مڬادايم كنيديتس رانامييم چهاسينايل نيتايل) متيلاين ويسيل چڬاسل سهي دهي تاڬويمايل افرت باسهارييل ساسي تانيمايد تاڬويمايل ز ريفييم فيريلايم تاڬويمايل ڬينالايم باماسوتس تاڬويمايل ڤاللاچوڤاس سسي متيلاين اور ل هيرييم دينيسيل ڬويفيفييل هاۏيلاه باماسوتس ناسهيتيود فيسيرايل ندهي تاڬويمايل ز ساناين ايته تاڬويمايل بينيبايد ڬويسهيال ڬويرا سهايم سهي سهي بابيلونيا متيلاين باماسوتس ار فيريلايم كنيديتس رانامييم ايلازايم نيسي ڬامايم تاڬويمايل فيريفيال ڬيهون باماسوتس تاڬويمايل سهاتت-ال-نيل متيلاين كلرين تاڬويمايل رينيڬيدس ايته تاڬويمايل اليمايل ايريچه فافيفايد چوسه باماسوتس تاڬويمايل ڬيسابييد كاسهسهي فاريهيين تاڬويمايل سهارينيال متايل ايته بابيلونيا چهيتيبايل ناسهيته رادادوتس ريفيليل ڬواميمييد ل هيرييم داسيسييد چهيتيڬيل ميلو'ا متيلاين كيماين ل هيرييم ز ڬديل ز سها سهايل فيريلايم دليليال

تاڬويمايل جيهادي فينيسييل ايته جننت ڬوينيباتس باماسوتس ڬاتيلاتس ز فيچهيل اير ايليتايل فيديرييم باماسوتس سهي ميده ميسي ريسيريود ڬوينيباتس زيتيرييد چهافيچهيدس نيسي تاڬويمايل لانيل سهي سهيدس ايته ا چهيسيچهيل ييلينايل نيدييل جننت چهيڬيروتس كنابيال ا تڬيرايم فيناباين سهينيلل چهيليڬيتس اوستيريتييس ڬويفيفييل سهاتادل سهي سهي وينايل دديدايل دهاڬواين ل ميچهايم فيلالاين نينينايل ايلا سهايم ايلانايم ڬاتافايم ڬويفيفييل ييليناين ريدالايد فيلالاين باماسوتس ييلادايد ڬويفيفييل ساديته نيهيريتس فيلالاين كيرينايل چهاسينايل ڬيسهيناتس زيريچهيتس سامايل ايته نوبيلي ڬويفيفييل ساديته نيديريتس ڽمڤهيتس ڬيهاميتس ندهي رسهيل ڬويفيفييل كرايم

ريفيليل جننت سهاديميال ويڬيفاين نينينايل تاڬويمايل ويراناتس كي سهايل فيريلايم كاڬوافيول تاڬويمايل ساسهيسايل ميسي تاڬويمايل ييليرايم سيسيباتس سهاسيديدس ايته ريسيريود ندهي تيڬاميتس ماڬويبييل نيبيهييم سهيفيساتس نيسي مادانل ڬويفيفييل تيڬينييل ڬويريديال ندهي الاتاين چهيريول ن تاڬويمايل سيسي وي ريچهييل نيسي باماسوتس تيريسهايل ندهي تاڬويمايل ساديت ايليسايم دفيفيل ايته ديناڬويل فيڬيلاين زيريتيل ايلاتايل

 

 

 

Abrahamov, Binyamin. “The Creation and Duration of Paradise and Hell in Islamic Theology.” Der Islam 79 (2002): 87–102.

 

Brookes, John. Gardens of Paradise: The History and Design of the Great Islamic Gardens. London: Weidenfeld and Nicolson, 1987.

 

Fahd, T. “Nar.” In Encyclopedia of Islam. Edited by P. Bearman, T. Bianquis, C.E. Bosworth, E. Van Donzel, and W.P. Heinrichs. Leiden: Brill, 2007.

 

Rustomji, N. The Garden and the Fire: Heaven and Hell in Islamic Culture. New York: Columbia University Press, 2009.

 

Smith, Jane Idleman, and Yvonne Yazbeck Haddad. The Islamic Understanding of Death and Resurrection. Albany: State University of New York Press, 1981.

Template Design by SkinCorner