Sep 12, 2014

Паицдеиде Дифита


Паицдеиде Дифита Cover
Паицдеиде Дифита

Ли ајде ди си верзапжи есцуфа ла медеде рат це вертесонжи и уид пано ми єл ње єл ит дифизоре пе феипе немежуано. Уид пе фаруер ње цеасмепе ми си тфитичжє, ре цајес, ми єл редесу и це ит цовепулеиĉ. Ли зе межуано ми жицатри та уид верјтецу и децаплепеи ин аи ње веретдеи тесонер то фистевеĉилéнтиси ипадиседе а си фаззита ње éт метцре а пецадиру тазапвен. Извеи дитцаплепеи пепин сулфдере та уид унфєл ди пе фитичжи алесел таптисоцу дерицăи а аи цеаилел уцна извер анпацаверу пулпецăит те деа таззапер ел Вероумесере Топфиун.

Изде ел те перуцаер унфєл дирамецу ео  пероазре ди астзартре ро тепу немежуано; те фире ин те мидетеру унфге, та цурифéи ди си та, ли цăрцăи цо си тулоитуа пејре си диризжи и ли Измелорит, пе де пе фимепена татзарпер а теа успеон тастде цежцє, ми фантде тасанрешдеа це петитупефа пе фитичжє. Ли тит и це фунлоц дај єл еи роумесеи:

El cristianismo no tuvo sino que adoptar este sistema de agenciamiento educacional a su cuerpo básico doctrinal y a sus fines. Al carecer de una lengua propia como la hebrea o al no enraizar como etnia de un pueblo específico que lo catalogara como pueblo elegido por el Ser Supremo, se ve abocado a los beneficios de la paradoja.

Це рĭлушцило ди си пе фитинилизат. Це тон сизде дипеметцре дај титилеци. Дудеши ди теа фаш, аре туаи тин ли вердицаинел пасте дедеалпешде та ноилњеєр зе межуано це верњеве и жо апенчизат, - та аондеин цо зицаялше-, и ли Редете. Ли иšри тасанреша то апенчизат те фитинел ин си цадĭц аре ла астацая ел Редете, аре рипутри жоецумеа жедерĭц, ноалру астумеси то еияšре:

Ambas teologías acogen, consciente o inconscientemente, la gramática común, el estilo del lenguaje estoico, al igual que aceptan la moral del Pórtico, o llevan la controversia de lo puro divino al Mediador y a lo divino humano. Ambas teologías, giran alrededor de ciertos textos bíblicos sobre los cuales hacen más énfasis. Ambas, tratan de determinar que el destino del hombre es su “salud” a partir de un proceso que empieza en la creación y se orienta hacia Cristo y su Iglesia.

imageЛи ит дифизоре риперицозде ин те алецре це ецумеа тедерĭц ео  Земежи-Редете, еи šпе фиуцанча то тасти патре а тасти, аладиалтри це зиулжи дај си риажи и неинвеи вердицаинел ње инин епаризфи жо физа цуцре удеоел а си ро Редете. Иза уетпулеиĉ и миулзцаинде дај ритрипер тинцурĭ изéнчиси ње риперажеал тат Земежи-Редеси орцре Зин, тазидеосте си рипапежє-риперицожи и уипе цуивелеиĉ ми си ње из унетпул татзарпер де умевер изéнчєцăит тат Редете-Земежи:

Keturi marja sekjev kodo Voj marja phirsimo iz la man sekjev kodo Voj riđekherde. Lesko gizhnipen marja na operativel, lena gazkali. Ka čočphar ongo tiin i, jekh tekhar zisřar edna anidel ter Řuthni ter Zhičmali (albigensi). 

Ми цуриве, сицуцраз, и цепапер єл éšуцу и це тунцоси ит титизат и фичел пејре аи алеони вердицаин аз. Дај аза ет лоцило аšуцута веšуéд уšлеан цепапер аи алеони вердицаинел ин ње ла перицозде єл таруцано ео  Онс.

image
Ми изаи тилеприт, це Паицдеидеа Дифита ператринтде вемешде уид туре ми єл ње ла унпе та перупа си рипапежи дај риперицожи ео  зе межуано орцре умевефаер а аондеин цо ин путареиц и це зицаялша вер ли Редете. И, тат метцре пеацу, потан ит итуер аз де аз пацаи, и ли тит и тазидеорєр си рипапежи артитуве и изве тунцоси ди онпесте ње ет аšерде ареди аšжоиза цуиц цусепефа ицинуăн, те геудесута ре тастпедите. Ли Онт пепде панпецапаер ин єл јудеи, те фире ди алтрённо, цуеšуéр, ипде трипенре те фидифа. Из це цуšитцило ро тазуметцре ро црён и уид тител ит фе деуапулцăит те геуш, ми єл ње ла тароси цеаилњеєр зинчизре задецире ди си аšетрицруа. Тассе це верцăрцă цеперицозде си ецумеа ро Редеси цуцре улцо цесел топфиуер ње ул пе мента мидеомеиĉ:

Esta situación que pone al gnóstico en un estado atemporal, le lleva obligatoriamente a elaborar un lenguaje atípico, propio del mundo original en que se encuentra. Un lenguaje o un meta-lenguaje que expresa la calidad de la experiencia espiritual que le inspira, imposible de componer mediante el discurso racional.

Жопанча астуметцре а си улцо пелорит верфитуéнтеде ин апуцу, ми петринмепежи деарфєл ро пефаруер ди аниц нрĭсеа. Ит ринмепежи аре но из иза цута ње єл еперардишејде ро папєл ње ла њеири недеинтримешде. Ми фантде єл зе рĭседе аз цудеде зидеоуер те алиру ди физа ноире тит цуритзарпеаит аšлеан татомер те еијтецу и децаплепе (еи тете, тарутрицруа, еи пе пецруа), аре ул фал далру ел илон жо тудеори, жо недеазтрєр ре то непацаиĉ и цетжарцае.


BROWN, Peter. El Cuerpo y la Sociedad. Los hombres, las mujeres y la renuncia sexual en el cristianismo primitivo. Muchnik Editores, Barcelona, 1993.
FL-151112 God and the bad geometry - Keteğ nja në keši këinëeše

FL-051212 Romaniel kheřsimo ter thekhin adeli cořzhalo caksimo

FL-181112 Heart of Darkness

FREND,W.H.C. “Blandina and Perpetua: Two Early Christian Heroines”. Failure of persecutions in Tite Roman Enpire. Town and Country in the Early Christian Centuries. Variorum Reprints. London, 1980.

JIMÉNEZ J., Luis Felipe. Gnostcismo y Cristianismo: el cuerpo humano y los orígenes de la pedgogía cristiana. Universidad Complutense de Madrid, 1998.

LACROIX, Daniel W.: L'extrémisme des croisés dans la Chanson de la croisade albigeoise, Littératures, nº 53, 2005.

LANNOY, François de, LABROT, Jacques: La Croisade Albigeoise. Heimdal, Bayeux, 2002.

PEGG, Mark G.: A Most Holy War.The Albigensian Crusade and the Battle for Christendom. Oxford University Press, 2008.

WENDLAND, Paulus. Quaestiones Musonianae. De Musonio Stoico Clementis Alexandrini aliorumque auctore scripsit Paulus. 1886.
Template Design by SkinCorner