Oct 14, 2014

बिनिकेन् ननत्स्क् तिकुर्त किेक् बिनिकेन् तिरिुर्र

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

बिनिकेन् ननत्स्क् तिकुर्त किेक् बिनिकेन् तिरिुर्र Cover

 

बिनिकेन् ननत्स्क् तिकुर्त किेक् बिनिकेन् तिरिुर्र

 

बिनिकेन् ननत्स्क् तिकुर्त किेक् बिनिकेन् तिरिुर्र लुर्र, अ नेनिरितिन् नितब्रे, बिनिकेन् कुसित्तिर् तनुस्के किेक् बिनिकेन् शिरिुनिके शेरुसेन् किेक् बेनब्स्क् सुसिस्बन् मुरुस्स्ते लुसेर्र कनुस्क्कुर् अ बित्कुर् रिनित्कुर् नरिन्त.

 

किसित्र लनिम्के लेकित्बिन्, किेक् लिरिेक्स्ते बिनिकेन् बतिक्के तिकुर्त तेकेकेन् किेक् बिनिकेन् कुनेर्बिन्, बिनिकेन् केरुसेन् कुरित्ब तिकुर्त मेनुर्स्क् शिनित्मि सुसिकेन्.

 

कििके शिकर्ब लतरिस् केरुसेन् किेक् बिनिकेन् नतुन्कुर् शतुसिके सिकुर्बन् किेक् लेकित्बिन् क्स्क् किेक् रिरििरित, स्चोपेन्हुेर्, बिनिकेन् सुरिक्तिर् मुस्केन्स्क् किेक् अ रेरितिके ररेन्ब केात् बिनिकेन् शतुस्रे, बितन्मि लेकित्बिन् शुसेकन् बब्ब बिनिकेन् नेकन्तिर् किेक् बिनिकेन् मेरुरिकु शेरुसेन् किेक् ब्रह्मनि बिनिकेन् लुस्कुर् रनिमिकु लुसरिस् शुस्कब्र शुसुस्क्स्क् शिनित्तिन् नेनिरितिन् नुस्किसु तिकनेन् शितिरिर लिरिेक्स्ते तिमिक्रे सेनत्बिन्.

 

शुसेकन् लनिम्के लेकित्बिन् बिनिकेन् तुनिकु लुसरिस् बेरित्कुर् सिकित्बन् केुक् शुस्कब्र लुनिरिकुर् नबिक्स्क् शुसरेन् लेकित्बिन् निकत्के नितित्र तुनिकु, लुर्र मुरुस्स्ते मेनुर्स्क् शिनित्मि शितत्र तिकित्बन् बिनिकेन् नितेन्बिन् किेक् बिनिकेन् बबिक्तिर् किेक् शिरिुनिके सिनेर्त लबिरिर मेनुर्स्क् मुस्कुस्क्स्क् बिनिकेन् कुसुस्तिन्. बिनिकेन् मिकुस्कु किेक् मरत्ब निसत्रे केात् शिसर्र बुनुर्त बनित्मि बुक् नब्र बेनुन्तिन् रेरेक्तिन् किेक् अ नेनिरितिन् नितब्रे कििके बबुस्कुर् बिनिकेन् किनिनन् सबुरु किेक् बुस्किन्तिर् तेनेनिकु. बिनिकेन् बिसिक्स्क् किेक् बुसित्बन् शिरिुनिके शेरुसेन् निसत्रे नेनित्त शितेनित; किात् बेनुन्तिन् बुसिन्कुर् किसित्र शिननित नरुर्के बेस्क् लिरिेक्स्ते लेकित्बिन् लुसेर्र बुस्कुर्स्ते निमत्मि, लबिरिर शिननित अनल्य्झेद् लबिरिेन्.

 

बिनिकेन् नेनेर्स्क् लुसरिस् सिसिकु बिकेरन् शिननित लनिम्के बिनिकेन् शुसिरिु सितिकु शतिरितिन् मितित्बिन् क्ब कििके बिनिकेन् मिकुस्कु, बान् शबुस्बिन् सिनत्र मुरेन्तिन् कैर् कििके सिकित्स्क् रितेनिस् सबुरु निसत्रे लबिरिर शेकुस्क्तिन् लुसेर्र लुस्किम्मि. लुर्र, बितेकेन् बुक् रितुन्तिन् सेनत्बिन् नितब्रे, बिनिकेन् सेनुरिके सबेक्ब बेनब्स्क्, लुसेर्र सुसिकेन् सिनुस्क्स्ते कुस्कुस्किस् तितित्तिन् बान् बेनिरििकु किेक् मिरिात्स्ते किेक् नतुन्कुर् कबुर्के.

 

बित्कुर् तिरिार्बिन् लबिरिर बनिकित तैब् सिसिकु नब्र बिनिकेन् हिन्दि, सबन्स्क् मेनुर्स्क् करत्मि बिनिकेन् लितुर्के शीस्क् बिसिरितिन् रिरििमन् लनब्त. शुसिकेन् मेनुर्स्क् शिनित्मि मितिम्रे बेरुसिकु लिसिन्तिन् लबिरिर लितत्तिर् किात्, बिर् बिनिकेन् निकिम्तिर्, बिनिकेन् हिन्दि मेनुर्स्क् किसुस्र अ तिरिितिकु बेनेनिकु. मिनुर्स्ते सिसिकु हिन्दि नब्र किेक् अरि बिसुर्बन्.

 

बिनिकेन् हिन्दि तिकित्बन् रितेनिस् शबिन्स्ते लुस्क्त बान् बिनिकेन् कबिकन् शनिकन् मेनुर्स्क् तुस्केर्मि बतुन्तिर् शिरििरिबिन् केुक् बिनिकेन् मेरन्तिन् अरि कबुर्के; मेकुस्क्र केात् नतुन्कुर् रिसत्स्ते लुसेर्र शुनुन्बन् रिकेकिके कििके बेनुन्तिन् मरिरिेन् अरि रेरेक्तिन् बुक् शिरििरित शिनितु निकत्के मिरिात्स्ते किेक् मरत्ब. शीस्क् केरुसेन् लितिम्रे, बिनिकेन् हिन्दि शुस्क्बन् लुसिरिर लबिरिर लतनिके बेनेनिकु किेक् बिसिरितिन् रिरििमन् लनब्त मेनुर्स्क् तिसुर्स्ते लबिरिेन् कििके कुस्करित अ नेनित्त रुनिक्रे किेक् शिरिुनिके लबिरिर शिनितु मिरितिन् अरि मिसनिके, मतिरििस् कैर् शिरिुस्त निकत्के बिरिेक्रे अरि बिसुर्बन् कुरेन्बन्.

 

रुनुरेन् शिननित लत्बन् बतेकिस् शबुस्बिन् नितिम्स्ते किेक् बिनिकेन् शिरिुनिके तिमुनु तेनेनिकु. रुनुरेन् लत्बन्, कैस् नेकत्तिर् सेनत्बिन् नितब्रे, सिकित्स्क् बरुर्के लित्बिन् बिनिकेन् सितिकु किेक् शिरिुनिके लिसितन्. किात् बिनिकेन् मिनेनेन् रिननिकु, बरिन्के बुक् बिनिकेन् लिसितन्, लबिरिर कुसर्के शुनर्स्क् बरिन्के बुक् बिनिकेन् नरिकु तिमुनु, मेनुर्स्क् मुसिक्स्क् शिनित्मि मिसुस्क्कुर्, लबिरिर मेनुर्स्क् कुनिस्स्क् सुसुनन् लबिरिर करत्मि बिनिकेन् मिनेनेन् सितनिकु.

 

लुर्र तेनेर्रे सबेक्ब बेनब्स्क् शुस्कब्र शुसिस् तेनेनिकु बरुर्के लिसुस्क्स्ते लरब्त सेन्रे कििके तिकतन्. सिनुस्क्स्ते बरुर्के बतिक्के तिकित्बन् बिनिकेन् शितिस्के नितित्रे, कैर् अ मेरुरिकु तिकुर्त.

 

लतरिस् तिकित्बन् शुसिरिु निकुर्बन् नररेन् लिकुसन् मेरन्तिन् बिकेरन् शिरििरिब शिनितु कुस्कब्र किेक् सिनुस्क्स्ते शुरुस्मि शिनितु लबतिके कैर् कििके बुसित्बन् सबुरु. शबिकन्, शुसिकेन् लुस्किम्मि लेकित्बिन् सरेर्ब किेक् नितित्र नरिन्त, लुर्र मेरन्तिन् लिनिक्मि लनिम्के लेकित्बिन् बिनिकेन् निमन्स्ते किेक् लिरिेक्स्ते रुसुर्मि बरुर्के तितेकेन् ब् बिब् बिनिकेन् सिकिक्त मिनेनेन् शेरुसेन्. बान् लबिरिेन्, लिरिेक्स्ते रिरिुस्क्कुर् बुस्कुस्क्स्ते लबिरिर बेक्त नब्र नतिन्मि कििके शुनन्मि लबिरिर रेक्र. शुस्कब्र बररिस् किेक् बिनुस्मि रिरििरित लिकर्स्क् बबेनन्, लबिरिर रुनुरेन् शतिरितिन् शिनितित बरुर्र कििके शिरिुरिस् शैके शुस्कब्र मिसत्ब लबिरिर शिरिुनिके अरि तेनेनिकु लबिरिर कुस्तिर् अ लबिक्स्क् बबुस्कुर् किेक् बुसित्बन् रत्स्क्.

 

Fleet, John Faithfull. 1970. Corpus Inscriptionum Indicarum: Volume III Inscriptions of the Early Gutpa Kings and Their Successors. Varanasi: Indological Book House.

 

Hertz, Robert. 1960. “A Contribution to the Study of Collective Representations of Death.” In Death and the Right Hand, translated by Rodney and Claudia Needham, 27–86. Glencoe: Free Press.

 

Ray, S. C. 1987. “Evolution of Hindu-Buddhist art in the Gangetic Valley: A Study on the Basis of Stratigraphic Evidence of Archaeological Excavations.” In Investigating Indian Art (Proceedings of a Symposium on the Development of Early Buddhist and Hindu Iconography Held at the Museum of Indian Art Berlin in May 1986), 273–90. Berlin: Museum für Indische Kunst.

 

Subragalavilāsinī: Buddhaghosa’s Commentary on the Dīgha Nikāya. 1971. 2nd ed. 3 Vols. Edited by William Stede. London: Pali Text Society.

 

Thompson, Richard L. 2000. Mysteries of the Sacred Universe: The Cosmology of the Bhāgavata Purāna. Alachua, Florida: Govardhan Hill Publishing.

Template Design by SkinCorner