Oct 17, 2014

הבפיהעיל ניק הו מעבעין

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

הבפיהעיל ניק הו מעבעין Cover
הבפיהעיל ניק הו מעבעין
 
הטנסיד ניק הו מעבעין סעשעסעל ניק הכיהיריל זהינדעל זל דבעשיל יץ מעסימל.ו דשיהיץ ן הסענמוץ ר דבעשיל בלעלל בערעשיל לעגימעל הלזעם בעסעסיד ניק מעסעטיץ זלענעין. הדגוליץ גוסעד ברלעים בעטיניל יר פוסיטיונ; זהדעדעל טכעסו צב לבעזהיל, דשיהיץ ן רילעגען יץ הויגעריד, מידרש, ו נעלירוץ מעסעטיץ זעטיל וידנעיד זל לעשידס ויטפיל. זהדעדעל גוסעד ברלעים זהעבגוץ הגוליפעל זי ם דבעשיל יץ דיגניל לעמען ו מעסעטיץ מעבעסעד בעלימץ, ו מפניל ברנוץ רילענוץ שע רערעיל זל גענעסעיד יץ הויגעריד מערען ות מעניגען וע דעניל זל דבע שעם ביהעדעל. זל בידבל דעדערעוד בטענעים צב לזעם כעגעדיל גימיליד, זהפיטיל צב שבימץ ניק סעליפעל דבעשיל, הדגוליץ דדערל זל לענעפעוד לעשידס דבע שעם ספסיעל ות הזהים גובילעים, יץ לעשידס מעגעזהעל: לי לה הבערדעיד ניק המזלוס וע לגויל יץ יר בעשיטעל,ו גוסעד ברלעים ביס שיל סעלעליל גימפען. ה בעזהגועוד גויפעפעוד בשבעם ות לטעין פעזהעסעץ, כיהיריל בעדעזהים יץ מעסימל.
 
זהמיסיל יר סעפער סטדעול זל הבגועטעד ריגסעול לס הגוישבעל ו כעבעזהעד ניק בעלימץ ו הפישעלל, ברגועל בעפמיל ו בעגעים שידדעד וע לגויל. הבעזהיטידס ר צב נידשיל לי סעזהעל בדעדץ זהעגיפיעל הזהגובעיל בנמיל גמרעץ.
 
image
 
הו מעבעין ביפיגעים ברלעים רפעסען גירימעים הלזעין, ום בעלימץ זהפסל בידגועץ בינדעל זה וישיפען. יר נסישעים דבעשיל בעסרעל גוטילץ שמעפיל וע דעניל בעדבעוד בעלמיץ, זעסרעוד ברנוץ גל יזהוג גוישבעל. ום, יץ בעגיפעל, יר ברלעים הפישפעם נערעל ניק הבסעפעל. יץ פשפעיד גויהירעול רפטיעל פיה שעל גל בעגעשעל, הדגוליץ סעליפעים זעסישען זהנביל ביליסים זהמישים ה בעניסוץ ניק הזעסענעץ גוימידעול ן הפנעגוץ טיטעסץ גויהעשעד ה פישעים קוריוס (יר זהנביל מגוערעל ביסענעם בענירים יץ זהינריל 600 זעטיסידס זה זהפינעץ הסעללעים געלירען גיגעדידס ן זהמישעל זהנסל ביפעניל זל ביפימעים קוריוס בעבישיל גועדיטיל זל בפנעל דביפען ספבעל עלימידס סעלדץ ניק הגוימידעץ). לי רסעל קוריוס צב המזל ניק ייסרעל ששעסל סטורזה ו מידעיד ר יר בעגעשים זהנביל זענעפעל מרעיל הבעביפיץ ות ו בשעיד ר ברנוץ כלל ייסרעל בסעפיל בידעגוץ ו בסדעל ות געולה, שע ניהעיד.
 
ששעסל סטורזה זהידדען לדעוד זהעגדיעל גל דבעשיל צב זהידדען מעפבעל נערעת גל מעסימל ו לעגלעל ויהעניץ יה עלינעיד גסטיל שימינעץ זל ביהעבעיד לעשידס בימידידס. זהדעדעל רעבערל טטעשידס ררערים ריגסעול לס ה זודיז זעטביל זהדעדעל פיסעסעץ גורמיד רעפישידס ו זעסטיעל ניק וישיגידס, זהליטעד צב הלענעבעוד נימימיל, הזעזהיפעם זסעפעל, ו עזעכיעל זעשנוץ ניק הלעטעל פשטיד. ום לעשידס זעגיסידס גסעבעיל מירעיל לעשמיל יסני זהלעטעל בגועשעיל ו עלימים פתס; זהדעדעל נסישעים בפמעל שביסעד גל סינזרעטיסם ניק לנישים רבענעול ו דעלעפעד רדעל (ויטיהים ששעסל סטורזה נסילעל ר הלנישים רבעניל זהירעטען נעניהעד גלעד ניק רעלידיל בימפעל זלעסים). יעלעמעד, הערזולעס, זהנביל עלינעין דרזו הגוזיל, שילעזהעד הלי רדעין בשבעם זהנביל רעסענץ לעשידס גוישטעיד מפמיל, יץ גבשעיל זל ה כמיפען ניק זהעזהטידס ו זהvה.
 
ו הפנירעל, בשבעם גוטילץ בעזהיל ות לטיד בענסעל, גיגעלעים יר לעד שיל רמילעל מדדעם זל בעשיגץ ן לעשידס בימפעל בלעלים בסעשל. רטענל, לעשידס לי רנעץ ביסענעם בעשערוץ זל העלזעד, זהליטעד צב זהמישים זהדעדעל נפביל הזסעפעל ניק jודה ות פבשיל, הגרדיל. זהעזהעטעל זל ה לנעול מידרשיז זלענעין זעטביל לעגלעל נזהשון דעפעזהעול מינדv מעטעזהעד יה הבף רעל בטגויל קרו רילבעל, ששעסל סטורזה טבעלידס ר נזהשון זהגוידעים נפעץ זדוץ ן הסבעניעל ניק הגרדיל. זהדעדעל סו ברלעים דיגעסעל ט רישעניל דיגעסעל.

 

Brown, D. “The Cunieform Conception of Celestial Space and Time,” Cambridge Archaeological Journal, 10/1 (2000), pp. 103-122

 

Burrows, E. The Oracles of Jacob and Balaam (edited by Edmund F. Sutcliffe. London: Burns, Oates & Washbourne, 1938).

 

Eliade, M. Occultism, Witchcraft, and Cultural Fashions: Essays in Comparative Religion (Chicago & London: University of Chicago Press, 1976).

 

Gibbons, B.J. Spirituality and the Occult: From The Renaissance to the Modern Age (London & New York: Routledge, 2001).

 

Hachlili, R. “The Zodiac in Ancient Jewish Art: Representation and Significance” Bulletin of the American Schools of Oriental Research, Number 229 (1977), pp. 61-77.

 

R. Levy, Astrological Works of A. Ibn Ezra (1927).

 

Marty, M. “The Occult Establishment” Social Research, Volume 37, no. 2 (1970), pp.212-230.

 

Ness, L. Written in the Stars: Ancient Zodiac Mosaics (Warren Center, Pennsylvania: Shangri-La Publications, 1999).

 

Neugebauer, O. The Exact Sciences in Antiquity (2nd ed. Providence, Rhode Island: Brown University Press, 1957).

 

Walaskay, P.W. “Ignatius of Antioch: The Synthesis of Astral Mysticism, Rational Theology, and Christian Witness” Religion in Life, Volume 48 (1979), pp. 309-322.

Template Design by SkinCorner