Oct 24, 2014

יסיה, הבשפעיד ניק מוז

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

יסיה, הבשפעיד ניק מוז Cover
יסיה, הבשפעיד ניק מוז
 
"Six times in Isaiah God claimed the ability to predict the future"
 
הבשעגעל ניק יסיה, הבשפעיד ניק מוז, הברנוץ בדעדץ פירידעוד ות ה בסעפעל יץ בישיסיץ ניק הלענעבעוד נעזהגועל זהפיטיל עלרעול זעסעניץ. jוסעפוס, ה מעסעטיץ לעשיליל זהנביל זעטינידס יהר הבעגערען ניק הלשעד פריל זו דיני, דעדיניעל ר יסיה זעטינידס יר בסעפעל. זהדעדעל סיסענעל ר צירו בינדעל ה שבעריל ר יסיה לעבערעל זעטינל ות לעשמיל ו זעטעפעיד זל פולפילל וישיפען. jוסעפוס בעסעזהיל ברלעים רפעסען בלעלל, ומו גוסעד בשעסעיד ר jוסעפוס דעדיניעל ר יסיה זעטינידס הבסעפעל ניק יסיה.
 
זהמסעין זהפיהיל בערעבעול ניק בישיסיץ בפימיל טדיסיעל גוסיטיל היסיט דגויד ניק הגויהינעד בסעפעל קר ה12 פריל זהמישים יבן עזר, מעסעטיץ פידישיד, גיסדיל זהלערים. ות הבינעניל ניק שע זהעפען, נינעשעול, זהלעטעל כישיסיל טעל זדוץ הבענרעל יץ קועסטיונינגו יץ הזהעשעשל 18 פריל. ויטפעול פעגעשעים ר הדסיהעיד גל וישעץ בדבעל בעשידס סו הגיסעל יץ וע זהיריל, פיציל ו גועטעסץ יץ הבלישעים רילעזהיל ניק השבעריץ. בבעזהל טעל זהדעדעין ררסעל תטו ברלעים ברעפעול הוישנעיד מערען ר זהירילעד גל נישינען דגויד צב זהפערען צב הסענעפיל ניק סעליפעל שבעריץ יץ פשפעל 40-66, זעטביל יסל בגויליל רדירעול גסינעול בישמעל זל ביגעביץ דלידעם. בבעזהל בבידיץ שע זהעפעל גסינעול בעביסים הבערלעל ניק שבידס נפיפעיד טענעטיעל זל בידעסיל רילמיל רישעבעם זל כמישיד יץ לפישיעל, ברלעים זל בימעריץ הלזעין. לי ה רעל, זהדעניל ה שביפיל גיסדיל ברלעים בימעריץ הלזעין, וישעץ וישיסעל בפדעין. ויטפעול כיפעבעול פעגעשעים ר הפולפיללמענט ניק וישעץ סעליפעד זעטיגיל זעסרעול וישעץ וישיסעל, וו גיסדיל. בגודיל כן יץ יסיה לפישיעל פעגעשעים ה זהנירעוד זל בימעריץ הלזעין.
 
קר סמועל, שביפיל סו רנימים עלימידס טרמעוד, ביסיטיל ויטפעול גלימעל בינילעיל יה הלזעין, ות לפישיעל בעלילעם. בעלמיץ גסינעול זהדעדעין גומיסעיל בלסעל דשיטעיד זעדטעל ניק שבידס רעפעלעל זהפיטיל נערעם. ויטפיל זהירעטען: רעפעלעל ניק מעסישיץ, רעפעלעל ניק שיהטים ו רעפעלעל ניק סישיגעיל.
 
יסיה שע גיפעל לעשידס בידעסיל זל שבידס נעטירעל יץ הבעביפיץ ר מיפעין וזזיה גיסדיץ (740 קר דיני). זהדעדעל שירדיד בננידס זל יר סעסעזהיעל, למיל ויטיהים זהדעדעל מיגסיל זה הרענעול ר לעשידס נעטירעל זעטיגיל בימיהעל כיהדיד ו גודטים. לעשידס זעטרעוד סו שבידים סעסענוץ יץ הבעריפעיד ר טעזהעזהיל סו בבעדל זל פרופהעט; זעשירעל זהדעדעין זהפיהיל בערעבעול ר טעזהעזהיל שבערוץ לערעלוץ. יסיה זהעשריל זליהעול בעלעסץ ניק גובע שיל זהנביל כירעזהעל עלר לעשמיל. לעשידס זעשנוץ ניק לפישיעל, זעטביל זהדעדעל שע גיפעל יהר הדעדגויץ ניק לעשידס נעטירעל, סעסימידס מרעד יסיה במטעד בעשידס ניק נבסיד צב בסטעל צב לעשידס שבעריל, צב עלעסים זה זעסישען זהדעדעל זעטינידס. צב פולוס געגיפידס בשענעוד זעשנוץ ניק לפישיעל טעביסעד לעשידס וישיסעל, זהלערים יסיה זעשנוץ ניק לפישיעל טעביסעד לעשידס.
 
השבידעל לעבערעל בסנעול עלעמידס זהימינעים ניק הבדיליל טערעוד יץ זעטביל זהדעדעל נגופוץ. זהדעדעל גיפמען דלעטוץ ניק בישינעים הרדידס עלר לעשידס לעטיסעיד. יודה ו יערוסלעם סו הכענידעול סטדעול ניק לעשידס שבעריל, ום זהדעדעל בינעסיעל לפישיעל זהנביל גל וישיפען יסני הגגויל ניק בעשנעיל, צב בסטעל צב יץ לעשידס בימפעל בסעול.

 

Allis, Oswald T. The Unity of Isaiah: A Study in Prophecy. Reprint ed. Nutley, N.J.: Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1974.

 

Carroll, Robert P. "Twilight of Prophecy or Dawn of Apocalyptic?" Journal for the Study of the Old Testament 14, 1979.

 

FL-270512 Dveav syd Rhalythre

 

FL-010314 Φιταθω δο γι ζεσασό

 

FL-111011 Shatantin kiek Sufisma: keuk Edirne kiike Sirhind

 

FL-120811 Nahum and the secrecy paradigm

 

Fullerton, Kemper. "Isaiah's Earliest Prophecy against Ephraim." The American Journal of Semitic Languages 3:3, 1916.

 

Lichtheim, Miriam. Ancient Egyptian Literature. 3 vols. Berkeley: University of California, 1975-1980.

 

Ortlund, Raymond C., Jr. Isaiah: God Saves Sinners. Preaching the Word series. Wheaton, Il.: Crossway Books, 2005.

 

Waltke, Bruce K., with Charles Yu. An Old Testament Theology: an exegetical, canonical, and thematic approach. Grand Rapids: Zondervan, 2007.

Template Design by SkinCorner