Oct 28, 2014

كتهي ايتهيد ايدد ال ڬافيم

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

كتهي ايتهيد ايدد ال ڬافيم


كتهي ايتهيد ايدد ال ڬافيم
 
كيفيم ب كاتن سهاريسهاراته ميسهيد نسهاهرد او فتهت كلادارد سهابيق ايي بداكرن ليسيلاراد سافق باتيتهاراد ماسب ڬيدين كاسيكاراد ال لسهاهرد سهد كلد نتيم كاسيكاراد ال لسهت تفارد كيلاد; سابق كاسيكاراد ال ناكيتاراد كلد باتيته ڬيسهيسهاراد بكر تف فتايرد ايف باتهيتاراد ڬديف سهاسهاباران كيتهيساراد ريليسه بتهاهرد ڤرسيڤوليس هامادن باتيته ساماركاند ايدد ال سفاكرد او داريوس ايدد ال ڬيديناراد دهد باتيته ايدد ال سابق دهد ما نيديق سهاتيت دكيڬ ليساتاراته
 
ايدد لكيس او ال اف فينيت بسهف ڬيسهين كلد ايفيڬ نس ايدد ال باتيت سهيف سهيڬيته سهاريسهاراته بسهيق لاسيكاراد او نتف باتيتهاراد ناكيتاراد كميداراته كاتن نيديته ايتهاسه ال فسهيارن او ال سهيڬيته او فييفياقن اراميي ايدد ال ڤرتيي باتيته لاڬيد فرسي كلادارد او ال ڬفالرد سساني مافيم او ال سابق دهد سهاريسه للق ردد اهرير; مينيف ايي رانت سافق ايدد ال نتيم دهد او ال ديليڬ ڬاتيفارن ال ڤرتيي جاش كاليف ديكيته ايدد سهيڬيته ايبب فييفياقن اراميي ما ڤرتيي لايم ناليد او اراميي سديارن مسن ايف ڤرتيي ال ڤرتيي بسهيس سهاريسهاراته لاراسه ڬيسس او اراميي جيلل ال كيميترن او سدين سهاتاته سهد ايدد ڤرتيي باسيس ڬتهاهرد اراميي سديارن سهاتاتهاراته ناسهيسه ايدد ال ڬيسس او هوزۏاريسه
 
 
image
 
سهاسهاب كيتهيس بميت ايتهاسهارن نيتاسه دكتهرن لست ايدد فارس لايم ال نبن او ال سسانيي سهاته م جاهيسه سهاسيته ما فرسي لايم رانت م سدين ايف هوزۏاريسه سلت ال نتيم دهد كاسيق بيتيس مافيم لايم لكب سهد نالس ايبب كاسهاراته ما نيسڬ ال ديكيته ايدد كلد سهاتهيب جيفيكاراد بسهاافرن ال سافق ڤرتيي سديارن سهاتاته ڬاسيق ال فرسي كلد او فارس جيلل لايم ال دكيماراته او ارداسهير ڤاڤكن فرسي لم بيلم فيسهاراد ال لسهاهرد سهد باتيتهاراد ال راتيف كلد او ال سسانيي ڬانيتهاراته ايته لاسهيل تو ڬيسهين ديڬيته ال فرسي كلد ايدد كاتيف لاڬيد فرسي ڬيسس تفارد سادب كاسهاراته باتيتهاراد ايل لفل ككيت باسهيته ال سهاديت نتف او جسايرد باتيتهاراد داسف نتف او مليل باتيته ناكيتاراد ڬييماترن ايف سهاسيق ايف نتف ايته لاديد باتيتهاراد لتهيق ماديس لم بيلاماراد سمم ايدد ريباسه او كلد سهابيف كيتهيق ال سسانيي ايدد باكترييا باتيتهاراد دڬه بلسارد جيديلرن كيديت كلد ڬيلم سهاتهيد فرسي راتهرن بيلم كلد او لاديداراد ڬاسيل ايدد كيفيم فيميساراد ساسهرن
 
ايدد باكترييا ال بكر او ال هيندوكوسه لاتيف ايف سهاسيق ايف ال نافيناراته ڬيلاته ما ال مس او جيتيداراد ايدد ال نتيم دهد ال باكترييي كلد بيلم ال سهد ساكاته او ال كوسهاني كيتهيق ريتهيف لاسيڬ ڬنيس نهين كانيسهكا جسهيد فاييماراته او نهيه بكر سداكاراته جييلالرن جيلاياراته كيدڬ ايي ال بيمف او ال نتيم دهد باتيتهاراد نيتاسه ما داريوس ال اچهايمينيد جلي ليتهيتاراته ال باكترييي كلد ما بيكيف سهد ايدد ليفيسه لاراسه جاتن باسهيساراته
 
ساديب باكترييي بيلاماراد ال ليسيسه ايراني كلد سهد ايدد ال جاتن باسهيساراته باتيتهاراد كاتن فابيق ما بيكيف سهابيق ايدد سهال ايدد ال هيندوكوسه لاتيف لتهن ال ١١ دهد لايم ال سساني ديتيد او باچترييا الو دافيسه نيسهيناراد او ال امو دريا راريداراد او ال هيسسر لاتيب ميميته ايدد ٥٥٨ جيديلرن ال فرسي كلد بيلم ال لسهاهرد كلد او كيديت جسايرد نس ال فرسي كلد سهاريسهاراته نيتيب ايدد جسهل ال كيديت ماديس ميسيد كنف كاتاناراته سابر سهاريسهاراته ال ڬيديناراد راتهيفاراد او ال فرسي كلد از ال ديليڬ ڬييماترن ايف سهاسيق ايف از ال لابيم او جسايرد ايدد ال ڬافيم باتيتهاراد دڬه بلسارد
 
ڬش ما ال ڬافيماراد ايدد ال راريف تاريم بيڬيف او سهاتيباراد نيميل ببم كسهس كلد سهاريسه ايدد سهابيق داتي خوتاني ساق جيليد كهيبرد سابر جيبيته بيليته دانالرن ما ال نافيمرن او خوتن باتيته كاراسهاهر جيليد لاهيم او ساكس ممس ايدد ال نتيم دهد ايل ديناي سهاته كيسهف ليكيداراد سهاتاتهاراته ايدد لاهيم نس ال ماييف او سابر نافيم ڬيميد ال بودديستييي ناكيسهارن ريتهيف بيڬن ناكيت كلد سهاريسه سانسكريتي سهاتهيد سوڬدي ممس سهاريسهاراته ريتهيف كلد او ساسهرن ال ساق كلد سهاريسهاراته سهد باتيته راتيف ايدد ال راريف ليميسهاراد جيلل سهينييي سهاريسه سهابيكرن سهاتهاراد سهيني فداكرد او ال ليميسه جيفيكاراد ايف كاتن سهاريسهاراته ايي ال بيمافاراد او ال ريميب ڬاديناراد سابر سهاريسه ال كتهي ايتهيد ايدد ال ڬافيم ايي ال سفاكرد او ال دكيماراته او ال بڬد سهاته ايكيڬ ليساتاراته

 

FL-240814 پرچی کلد

 

FL-150814 جشیس ع ال کربلی کلد - History of the Karbeli language

 

Khanlari, P. N., Dastur-e Tarikh-e-Zaban-e Farsi, Tehran 1372/1993.

 

Paul, Ludwig, ed. Persian Origins-Early Judeo-Persian and the Emergence
of New Persian, Wiesbaden, 2003.

Template Design by SkinCorner