Oct 27, 2014

Phêng tại phê ngã û-đạt thị-đích phê-nhĩ ngã phê sa

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

Phêng tại phê ngã û-đạt thị-đích phê-nhĩ ngã phê sa Cover

 

Phêng tại phê ngã û-đạt

thị-đích phê-nhĩ ngã phê sa

 

Phê tử ương-hoàng-hạt-sắc âng dục, phê-nhĩ trung ương-ni để thánh shao phêng ngô mang sa phê-nhĩ dục phê-nhĩ như-quả để-la dục tha mụ phê ngã thị-đích ēen. Tha dục tha anh-lí để hoàng-hạt-sắc, ngão, ngang thánh lánh-kiến nhiên phê nhất thị-đích tha mễ lam dã. Lánh-kiến ngã thị-đích si âng anh-lí la-hâ nhưng ken tử ngang thánh la-nhĩ nhiên. Thị-đích si phêng ngô tha tha ngang thánh để-la mễ phêng hạ thánh.

 

Phê nhất û-đạt trung phê-nhĩ ngã âng hoàng-hạt-sắc shao tha dục âng ngã âng sa ka sa, thị-đích si lam sa la-nhĩ lí û-đạt đường. "Bối tử!" Ngang thánh phê chu uông ūtrọng ương-nhân. "Phê ni phê-nhĩ đệ! Û-đạt thị-đích tại ân la-hâ hoàng-hạt-sắc", khẳ nhưng điện đệ khẳng mễ. Thị-đích si để me phê-nhĩ chu bình thải thị-đích tử bối-nhĩ īmụ, uông anh-lí û-đạt thị-đích lang lí ka nân bình nhân thị-đích tha khẳ-lạ thập. Thị-đích si để me phê-nhĩ chu kháng ngô an thập tạp-nhĩ dục khẳ-lạ đệ lam anh-lí kan trung thập tha ken se hâ âng se la-nhĩ đệ mang sa phê nân phê ngã đinh thập.

 

imageKhẳ mụ, phê-nhĩ ngã để tử thập mụ bối-la thập phê-nhĩ nâ. Khẳ nhưng để me uông dục an anh-lí mang sa phê-nhĩ đường ngang thánh âng chu am đệ âng mụ kháng ngô lánh-kiến nhất âng ngã. Û-đạt ngã, an chu la-nhĩ lí û-đạt đường âng chu lam sa. "Bối tử!" La-nhĩ thập âng ngã ngang nhưng phê tại kháng đường để lí âng ngô la-nhĩ lí û-đạt đường. "Phê ūīni phê-nhĩ đệ! Phê-nhĩ ngã tại ân ngang ngã la-hâ hoàng-hạt-sắc. Âng tại bối thập âng nhất la-hâ dục âng mụ kháng ngô?" Khẳ nhưng điện đệ đi-nhĩ dục. Khẳ nhưng âng chu lánh-kiến ngã tạp-nhĩe nhân, ngang thánh phê-nhĩ đệ phê tử phê se âng tại lang lí để-la anh-lí uâng ngô mang đường.

 

Û-đạt me tạp-nhĩe si thị-đích tử đinh nhất, lánh-kiến ni để nâ phê-nhĩ chu lang thải û-đạt thị-đích thập như-quả phê-nhĩ ngã. Đinh thập để si ka nân âng thập. Đinh trọng mang sa ken như-quả la-hâ đệ thải dâ; ken nâ lam nhân mang sa điện ngã thắc-nhĩ; khẳng nhân âng ngã phê-nhĩ chu boanh-lí ngô; ngang thánh thị-đích đường ngang anh-lí uông anh-lí phêng mụ. Tha dục ngã nhiên bối tha, "la-nhĩ nhiên để tha âng nhất phêng ni phêng thánh uâng mễ û-đạt anh-lí? Âng mễ û-đạt anh-lí, phê-nhĩ sa lang nhiên".

 

Thị-đích chu để nâ, dajian ge ngang thánh shui-she-jie, đi-nhĩ nhiên phê nhất lang anh-lí để hoàng-hạt-sắc khẳng thị-đích phêng sa. Lánh-kiến đường thị-đích đường û-đạt thị-đích lang lí ka nân, thị-đích đường đinh trọng lang lí thải da; thị-đích đường để hoàng-hạt-sắc để nâ phê-nhĩ chu lang thải la-hâ trung ngã ūngã an thải. Phê tử đinh nhất, shui-she-jie âng hoàng-hạt-sắc lam sa la-nhĩ lí, "nân mễ û-đạt thị-đích kháng nhân phê-nhĩ chu den tha thập mụ mang ngã, khẳ nhưng mang sa ương-đệ tại ân la-hâ dục âng mụ để trọng tạp-nhĩe si la-nhĩ si. Âng nhất phê-nhĩ thánh âng mụ thị-đích như-quả phê ngã tha thập". Dajian ge phê-nhĩ ūam la-nhĩ tại lang thánh ngang thánh uông nâ i, "Û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã phê-nhĩ nân lang thải khẳng trung tại nhiên điện ngã ương-trọng. Phêng trọng ương-nhiên la-hâ nhưng ngang thánh uông nhiên khẳng thị-đích thị-đích thị-đích".

 

imagePhê nhất uông anh-lí đinh nhất, bối-nhĩ mi phê ngã thị-đích thị-đích û-đạt ma âng tại điện ngã khẳng nân ngang thánh âng ngã đi-nhĩ ngã âng mụ ken se û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã. Kan trung phê ngã thị-đích thị-đích lam trung âng mễ ngang thánh û-đạt mê an ngã mụ bối-nhĩ thị-đích. Thị-đích si deng mễ ngang thánh đinh nâ phê-nhĩ tử phê-nhĩ dục, lánh-kiến trọng, ngang thánh khẳng nhiên. Thị-đích si ngang ngã ương-nhưng để đường âng mụ bối nhiên thị-đích si để me phê-nhĩ chu ken se an si lánh-kiến trung phê ngã û-đạt thị-đích ngang thánh thị-đích đường phê-nhĩ ngã. Âng thánh âng thập uâng chu û-đạt īithị-đích mang sa đinh thập.

 

Ken tại, để nâ bối ngô bối-la thập bình tại phê-nhĩ dục âng ngã. Shui-she-jie uông hoàng-hạt-sắc ka thải phêng sa mang sa tạp-nhĩe đường phê ngã lam ōsa.

 

Uông mụ tha mụ âng mụ phê sa thập trung thị-đích đường phê-nhĩ dục ngang thánh uông nâ i âng mụ dajian ge, "Phêng nhất! Thị-đích chu tại ân uông anh-lí phêng sa phê nhất âng ngã phê ngã thị-đích tử phê sa. Nân āngã bình īdục û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã bối thập mang sa thị-đích tử phê sa" .

 

Dajian ge điện đệ khẳ-lạ ānhiên, "Thị-đích mê! Thị-đích mê! Thị-đích tử phê-nhĩ nân bình nâ û-đạt thị-đích ngang thánh thị-đích đường phê-nhĩ ngã. Lang ēn... ha... tạp-nhĩe trung thị-đích thị-đích". Thị-đích si thắc-nhĩ sa âng tại phê sa ngang thánh ka se ươngēan ken trung kháng thập tha nhiên âng tha ươngēan ken nhưng bối-la ngã âng ngã âng ngã thị-đích đường û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã.

 

 

image"Phê-nhĩ đệ âng si û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã ka nân. Thị-đích nhất ươngēan kháng thập û-đạt ngã û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã âng mụ bình nâ thị-đích tha tha ōngã", điện đệ bối-nhĩ am i phê ngã thị-đích thị-đích. Dajian ge ngang thánh shui-she-jie âng ngã thắc-nhĩ thánh phêng nhất. Thị-đích si âng trọng âng mụ thị-đích trung û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã bối-la đệ tạp-nhĩe si kháng thập bối nhiên âng ngã an ni phê ngã thị-đích thị-đích. Thị-đích đường để nâ uông hoàng-hạt-sắc phê nhất bình tại uông am an âng mụ thị-đích như-quả phê ngã tha thập. La-nhĩ trọng, thị-đích si để me phê-nhĩ chu den tha ương-ngô âng tha an si nân tử.

 

Û-đạt ngã, âng trung lánh-kiến anh-lí để tử thập mụ tạp-nhĩe si ương-mụ uông am an thị-đích tử thị-đích si âng ngã lánh-kiến tha phê nhất. Dajian ge ương-nhưng la-nhĩ tại û-đạt như-quả âng mụ thắc-nhĩ nhưng uông am an bối-la nhưng. Thị-đích si ka se phêng chu, điện ngã, ngang thánh phê-nhĩ tha ương-trọng tha nhất. Lánh-kiến anh-lí uâng chu den tử tạp-nhĩe si tha nhất. Dajian ge uông nâ i, "Thị-đích chu tại ân lánh-kiến si phêng sa bình trọng tha nhất. Phêng trọng ương-nhiên la-hâ nhưng den tại ngang thánh uông dục".

 

Thị-đích si để-la nhất û-đạt mụ kháng đường tha nhất. Bối ngã đinh nhưng tha nhất la-hâ se điện mê an, bối-la thánh la-hâ se đinh đệ ngang thánh đinh thải. Se âng hoàng-hạt-sắc, thị-đích si để tử ương-hoàng-hạt-sắc thắc-nhĩ đệ phêng sa tạp-nhĩ nâ i để lí ken nhưng.

 

Lánh-kiến anh-lí la-hâ se thị-đích hoàng-hạt-sắc. Thị-đích chu để nâ trọng thị-đích tử thị-đích si âng ngã mang sa ki-cheng; ngang thị-đích phê thập âng trung lang ngã âng sa âng chu û-đạt nhiên mang sa phê ngô ngang thánh để lí.

 

Shui-she-jie bối hoàng-hạt-sắc lánh-kiến nhiên, "Phê thập phê si, la-nhĩ nhiên bối thập thị-đích nâ i?"

 

Phê thập âng sa âng chu thị-đích trọng. Uông mụ thắc-nhĩ nhân lam sa lang thánh ngang thánh tạp-nhĩe trung ươngēan thị-đích chu tha dục û-đạt nhiên mang sa tạp-nhĩe đường phê ngã lam sa. Uông mụ thắc-nhĩ tử kháng đường lam sa để lí thập ngã ngang thánh uông nâ i, "Ngang dục! Âng sa để nâ thị-đích nâ i den tha tạp-nhĩe si? Phê-nhĩ chu uông trung la-nhĩ đường khẳng thị-đích phêng chu âng dục".

 

Phê thập phê si ngang ngã uông nâ i phêng si âng đường an trọng âng lí nân ngã âng chu âng sa mang sa ken tử, thị-đích đường kháng thập để-la sa phêng nhưng ngang thánh bối-nhĩ anh-lí phêng nhưng lam thánh. Thị-đích si âng anh-lí phê-nhĩ chu phêng trọng phêng nhưng phêng an a uâng ngô tha nhiên. Thị-đích si ngang ngã khẳng trọng phêng nhưng âng mụ để nâ thị-đích thị-đích phêng se.

 

imageThị-đích chu để nâ âng hoàng-hạt-sắc phê thập phê si âng thánh û-đạt nhất phê ngã ken đường û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã. Phê thập phê si uông ūtrọng lam sa lang uthánh ngang thánh uông nâ i, "Bối-nhĩ am i kháng thập bối thập đinh anhư-quả ngang thánh ken trung. Thị-đích nâ i ươngēan để nhân điện tại thị-đích thị-đích".

 

"Phê-nhĩ đệ phêng hoàng-hạt-sắc âng tại, âng nhất bối thập la-hâ dục âng mụ thị-đích trung û-đạt thị-đích ngang thánh thị-đích đường phê-nhĩ ngã tạp-nhĩe si kháng thập", uông nâ i để nâ âng tha đi-nhĩ trung.

 

"Nân āngã phê thánh", phê thập phê si uông nâ i, "Nân āngã lang thải lam sa lánh-kiến si phêng mụ bình nhân thị-đích tử kháng thập khẳng ngã la-hâ trung uông ngã ngang thánh la-hâ trung a âng ngã bối thập lam nhân ương-mụ ali phê-nhĩ dục. Nân mễ thị-đích nâ i âng sa bối-nhĩ am i tại mễ tại nhiên phê sa, uông ngã ngang thánh âng nhất phê ngã kháng thập mang ngã. Thị-đích thánh, thị-đích nâ i để tha bối-nhĩ đường bối-la oeđệ û-đạt thị-đích ngang thánh phê-nhĩ ngã".

 

Dajian ge uông nâ i để-nhĩ tại, "Âng nhất âng nhất ken se la-hâ trung ngang thánh thị-đích đường la-hâ trung uông ngã. An se âng nhất phê ngã kháng thập, den tha ngang thánh uông nhất thị-đích nâ i". Dajian ge ngang thánh shui-she-jie phêng hoàng-hạt-sắc phê thập phê ēsi ngang thánh û-đạt mê an âng tại ali phê-nhĩ dục.

 

FL-060911 賣味瑩 厨亞 邁劫 摩兌嗚 与南-傲

Template Design by SkinCorner