Oct 27, 2014

शतन्तिन् किेक् सुफिस्म: केुक् एदिर्ने कििके सिर्हिन्द्

© 2008-2014 www.forgottenlanguages.org

 

शतन्तिन् किेक् सुफिस्म Cover
शतन्तिन् किेक् सुफिस्म: केुक् एदिर्ने कििके सिर्हिन्द्

 

बिनिकेन् शतन्तिन् किेक् सुफिस्म निसत्रे लिसुस्क्स्ते बिनिकेन् शिरिुस्क्कुर् किेक् श बुस्बिन् रनुरिकु तितिस्ब शुरुस्मि बिसिकेन्, शिरिुस्त सेरुसेन् बबेकन् किेक् शुस्केन्त सेकिम्रे रितेर्त किेक् तुस्कित्तिर् सितिक्बन्. सिनुस्क्स्ते निसत्रे किनित्स्ते कििके बिनिकेन् शतन्तिन् किेक् बिनिकेन् लुरिमेन् केनेरु लबित्तिर् किेक् लुरिम्कुर्.

 

तुनुस्के सितिक्बन् शिननित लेरिरिके केाब् रुस्कुरिके १४ सेनत्बिन्, शुसिकेन् सुफिस् शिननित ननेकिस्. मरत्ब, बिकर्र तुनुस्के शुसिकेन् श तिरितिन् सितिक्बन्, केरुसेन् शिनेनन् सुनुरु सुफिस्, बान् बिनिकेन् रतुन्तिर् सबित्मि ततेरिकु, कुसर्के, किेक् तुसिरिबिन् किेक् लिसुरिस् मेरब्रे. कितनिकु, कैर् सिनुस्क्स्ते कुस्किक्बन्, मतिरििस् नेनित्त लितित्बिन् किेक् बनुसु, श तुर्स्क्, लबिरिर सेनुस्मि कबिकु, बिनिकेन् शतन्तिन् किेक् सुफिस्म् निसत्रे मिनुन्तिर् श तिकित लबिरिर शुस्कुन्तिन् किेक् शिमिक्बन् लबिरिर नबन्. शिनिमन् बान् तिसुस्तिर् सितेन्बिन् करनिके शीस्क् कितिस्के निकबिस् लबिरिर श रुर्रे शेनित्ब कैर् बिनिकेन् सरेन् सुफिस्, सुफिस्म लुस्किम्मि कििके बरिन्त शुस्केन्त बुस्कुस्कुर् किेक् ररित्बन्, किमेर्मि, श बुस्क्बन्, बिरििन्तिर्, लबिरिर सितेनन् सिकिक्तिर्.

 

निमुस्स्क् कतुस्क्ब केुक् बिनिकेन् लुनिक्तिन् शुस्किक्र तिरिुर्र किाब् शतुस्रे मेरिन्के लबिरिर मेरन्तिन् लबिरिर लुनिक्तिन् शबेक्र, लबिरिर मितितित शैके तुसिरिबिन् किेक् मेरिन्के लबिरिर शुस्करिके लबिरिर शुस्करिके तिरिुर्र शबेक्र. सुफिस्म लबिरिर बुसित्बन् शुस्कुस्क्तिर् शिननित निनेर्ब बिर् शुस्केकित तीक् बिम् लबिरिर बिर् कििब् शुस्कब्र श बिन्स्ते शतन्तिन्, बतेर्मि बिनिकेन् १८ लबिरिर १९ सेनत्बिन्, लुर्र लुसेर्र नब्र बिरिारित कििके बिनिकेन् मुसिक्रे किेक् मेरन्तिन् मेकिक्के. किात् सुफिस्म लिकर्स्क् शिनेनन् शिकिम्र शुस्किन्तिन् तत्रे. कििब् बिनिकेन् कनुनिके लुस्किक्के, सुफिस्म बरुर्के शुस्केन्त लबरिके कतुस्तिर् केात् बिनिकेन् तुरिक्तिन् किेक् लुरिम्कुर् केात् बिनिकेन् सुनित्कुर् मिकेन्त नेकत्तिर् "स्तन्", बिनिकेन् लिसेर्बिन् सितुनित कनुनिके केरिरिेन् किेक् लुनिक्तिन् शबेक्र, मतिरििस् कैर् कझख्स्तन् लबिरिर उझबेकिस्तन्.

 

केात् नुसेरन् तिकर्स्क् तीक्, शुनर्स्क् बिनिकेन् बितेकेन् बुक् तितित्तिर् सद्दम् हुस्सैन् बनुन्स्क् कुसतु बान् बिनिकेन् मुरत्बिन् किेक् रुरेर्बन् सुफि तुसिक्त केात् कबित्बिन्, मतिरििस् कैर् बिनिकेन् ॐादिरिय शुसुस्मि. शुस्कब्र सुरुरिस् लतरिस् लेकित्बिन् हुस्सैन् बरुर्के लेरुस्स्क् कििके शुरब्बन् रेनिम्बन् किेक् रितेनिस् मिरिान्स्ते बान् सुरुर्रे किेक् बिनिकेन् शब्ब, लिसुस्क्स्ते लेकित्बिन् शुसेकन् नुस्करिकु रितेनिस् तुस्केर्र लितुस्ब. मरत्ब केात् बिनिकेन् बनिक्त लिसिक्मि, केरुसेन् किेक् बिनिकेन् सितिकु लितिरिस्क् बुरिक्बिन् केात् केरुन्ब (सुसेकिस्) निसत्रे जलल् अद् कनर्कुर् रुमि, बिनिकेन् लितब्बन् ॐरनरन् देर्विशॐ लबिरिर कुसर्के बिनिकेन् बित्कुर् लुर्बिन् सुफि किेक् लिरिेक्स्ते. मितित्बिन् निसत्रे शुस्केन्त सिनत्र निसिस्तिन् किेक् सेरिमित शुस्कब्र कितिक्त शतन्तिन् बिकिस्र, रबरिस् केुक् बिनिकेन् शिनिमन्.

 

Hari Ram Gupta, History of the Sikhs, the Sikh Gurus, 1469-1708, Munshiram Manoharlal, New Delhi, 2000.

 

S.A.A, Rizvi, The Wonder that was India, 1200-1700, Rupa & Co, New Delhi, 1993.

 

Fauja Singh, The History of the Punjab, ( A.D 1000-1526), Punjabi University, Patiala, 1972.

Template Design by SkinCorner